Kierunek: Ekonomia


EKONOMIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (economics of european integration)Pobieranie 0.72 Mb.
Strona8/32
Data07.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   32

EKONOMIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (economics of european integration)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty:

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

30

IV

II

3

Prowadzący: dr Jerzy Ładysz

tel. 0757538266; 0757538257; budynek i nr pok.: H 22Program przedmiotu:

Geneza, pojęcie, przesłanki i cele integracji europejskiej. Integracja rynkowa - modele unii celnej i wspólnego rynku. Jednolity rynek europejski. Etapy integracji europejskiej – proces pogłębiania i poszerzania integracji. Kryteria członkostwa w Unii Europejskiej.

Modele integracji (federalizm, konfederalizm, neofunkcjonalizm, funkcjonalizm). Formy integracji (strefa wolnego handlu, unia celna, wspólny rynek, unia walutowa, unia gospodarcza, unia polityczna). System prawno-instytucjonalny i system finansowania działalności w Unii Europejskiej. System prawny w UE (źródła prawa wspólnotowego, podstawowe akty prawne). Traktat z Lizbony.

Finanse Unii Europejskiej. Budżet UE (system finansowania działalności, kształtowanie budżetu, rodzaje dochodów, wydatki budżetu i ich rodzaje, wpływy dokonane przez Polskę do budżetu ogólnego, wypłaty z budżetu UE dla Polski, budżet unijny na lata 2007-2013). Harmonizacja podatków pośrednich i bezpośrednich w Unii Europejskiej.

Formułowanie polityki Unii Europejskiej. Integracja polityk gospodarczych. Koordynacja polityk ekonomicznych w Unii Europejskiej. Polityka spójności Unii Europejskiej. Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej. Teoria optymalnego obszaru walutowego. Integracja walutowa w Unii Europejskiej. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Nowe wyzwania w polityce Unii Europejskiej. Polityka społeczna Unii Europejskiej (demografia Europy – kierunki zmian i problemy, ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności UE, rynki pracy – największe zmartwienie Europy, polityka zatrudnienia). Przyszłość Unii Europejskiej.

Metody dydaktyczne: wykład, studium przypadków

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: pogłębienie wiedzy z zakresu teorii i praktyki integracji europejskiej oraz możliwości, jakie stwarza członkostwo Polski w Unii Europejskiej

umiejętności: rozumienia zagadnień integracji rynków i polityk w Unii Europejskiej; wykorzystywania koncepcji z zakresu integracji do analizy funkcjonowania Unii Europejskiej; rozumienia znaczenia integracji dla gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:


  1. Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K. (2007), Integracja europejska, wydanie 2, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.

  2. Wilk K., Borowiec J. (2005), Integracja europejska, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.

Literatura uzupełniająca:

  1. Marszałek A. (2004), Integracja europejska. Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa.

  2. Molle W. (2000), Ekonomika integracji europejskiej: (teoria, praktyka, polityka), wydanie 3, Wyd. Fundacja Gospodarcza, Gdańsk.

  3. Ładysz J. (2008), Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.

  4. Wysokińska Z., Witkowska J. (2004), Integracja europejska: dostosowanie w Polsce w dziedzinie polityk, PWN, Warszawa.

—  —


EKONOMIKA MIASTA (urban economics)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Gospodarka i administracja publiczna

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Gospodarka Lokalna

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

9

IV

II

2

ćwiczenia

9

IV

II

Prowadzący: dr Andrzej Sztando

tel. 0757538240, budynek i nr pok.: A39Treści programowe: urbanizacja i jej aspekty, teoria bazy ekonomicznej miasta, metody identyfikacji i pomiaru funkcji egzogenicznych, typy funkcjonalne miast, fazy rozwoju miasta, modele struktury przestrzennej miast, progi przestrzennego rozwoju miasta, momenty krytyczne rozwoju miasta, funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w strukturze miasta, walory użytkowe miasta, cena ziemi, gospodarka gruntami miejskimi, optimum wielkości miasta, wielkość miasta a kształt jego wyposażenia w infrastrukturę techniczną, polityka urbanistyczna, planowanie miejscowe, koszty rozwoju miasta, zarządzanie miastem, zarządzanie rozwojem miasta, planowanie strategiczne.

Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków, analiza aktów prawnych,

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: z zakresu warunków i czynników rozwoju miasta, możliwości oddziaływania władzy miejskiej na podmioty gospodarcze zlokalizowane w mieście, kształtowanie warunków bytowych i walorów użytkowych kierowanych do miasta, planowanie strategicznego rozwoju miasta,

umiejętności: identyfikacja progów przestrzennych oraz momentów krytycznych rozwoju miasta oraz umiejętność ich likwidacji lub minimalizowana skutków, formułowanie strategii rozwoju miasta, dokonywanie wyboru różnych wariantów rozwoju.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia: pisemna, projekty.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej oraz wykonanych projektów.

Literatura podstawowa:

[1] Brol R. (2001), Ekonomika i zarządzanie miastem, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.

[2] Markowski T., Stawasz D., (2001), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

[3] Brol R., (1998), Zarządzanie rozwojem lokalnym – studium przypadków, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.

[4] Bury P., Markowski T., Regulski J., (1996), Podstawy ekonomiki miasta, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź.

Literatura uzupełniająca:

[1] Czornik M., (2000), Promocja miasta, Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach, Katowice.

[2] Czornik M., (2004), Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach, Katowice.

[3] Pęski W., (1999), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, Warszawa.

[4] Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa.
—  —
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna