Kierunek: EkonomiaPobieranie 0.72 Mb.
Strona9/32
Data07.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   32

FILOZOFIA (philosophy)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia stacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: -

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

30

I

I

3

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Jan Kurowicki

tel. 0757538347, 0757538305; budynek i nr pok.: H4Treści programowe:

I. Zagadnienia wstępne:

1. Znaczenie nazwy „filozofia”.

2. Kulturowe i społeczne źródła filozofii.

3. Filozofia, jako filozoficzna podstawa działalności naukowej i artystycznej.

4. Dziedziny filozofii: teoria poznania, metafizyka, aksjologia, filozofia człowieka.

II. Teoria poznania:

1. Zagadnienie prawdy. Klasyczne i nieklasyczne sposoby jej pojmowania; charakterystyka i opis ich


źródeł.

2. Zagadnienia źródeł poznania. Aprioryzm i empiryzm oraz racjonalizm i irracjonalizm.

3. Problem granic poznania. Realizm i idealizm poznawczy; agnostycyzm.

4. Stosunek teorii poznania do innych dziedzin filozofii.

III. Metafizyka:

1. Pochodzenie nazwy "metafizyka". Podział jej zagadnień.

2. Twierdzenia ontologiczne.

3. Problem przedmiotów idealnych. Spór o uniwersalia.

4. Współczesna postać sporu o uniwersalia.

5. Idealizm i materializm w ontologii.

IV. Aksjologia:

1. Filozofie źródeł wartości. Obiektywizm i relatywizm aksjologiczny.

2. Dziedziny aksjologii: etyka, estetyka, teoria wartości prakseologicznych.

3. Etyka opisowa i normatywna. Charakterystyka wybranych wartości: dobro, dobro wspólne, sprawiedliwość, godność.

4. Estetyka opisowa i normatywna. Charakterystyka wybranych wartości: piękno, brzydota, wzniosłość.

V. Filozofia człowieka:

1. Filozofia człowieka jako podstawa filozofii.

2. Filozofia człowieka jako koncepcja człowieka oparta o wiedzę naukową.

3. Filozofia człowieka jako spadkobierczyni filozofii transcendentalnej.

4. Filozofia człowieka i załamanie się tradycji.Metody dydaktyczne: analiza podstawowych kategorii filozoficznych

Założenie i cele przedmiotu:

wiadomości: opanowanie struktury przedmiotowej propedeutyki filozofii.

umiejętności: posługiwanie się kategoriami filozoficznymi.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia: zaliczenie w formie pisemnej

Warunki zaliczenia: uczestnictwo w wykładzie, opanowanie treści programowych

Literatura podstawowa:


  1. Ajdukiewicz K. (1993), „Zagadnienia i kierunki filozofii”, Warszawa.

  2. „Filozofia, Podstawowe pytania” red. E. Martens i H. Schnödelbach, Warszawa 1995.

  3. Tatarkiewicz W. (1998), „Historia filozofii” t 1-3, Warszawa.

—  —


FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ MAŁEJ FIRMY (small businesses finance and accounting)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Rachunkowość i doradztwo finansowe

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Rachunkowość

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

9

III

II

3

ćwiczenia

9

III

II

Prowadzący: dr Magdalena Swacha-Lech

tel. 0757538263, budynek i nr pok.: A99Treści programowe:

Charakterystyka decyzji finansowych w małej firmie. Zarządzanie podatkami (instrumenty i strategie podatkowe). Źródła finansowania majątku. Finansowanie działalności bieżącej małego przedsiębiorstwa. Dostępność zewnętrznych źródeł finansowania dla małych firm.

Cel i zadania rachunkowości w małej firmie, istota ewidencji podatkowej. Wybór formy ewidencji podatkowej.

Karta podatkowa. Zakres opodatkowania kartą podatkową. Obowiązki ewidencyjne (ewidencja zatrudnienia, karty wynagrodzeń pracowników, ewidencja wartości sprzedaży). Zasady ustalania podatku dochodowego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podmioty objęte ryczałtem ewidencjonowanym oraz podmioty wyłączone z ryczałtu. Stawki ryczałtu. Ewidencja przychodów. Wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencja wyposażenia. Księga zamówień. Spis towarów. Zasady ustalania podatku dochodowego.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Zakres podmiotowy obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz zakres zwolnień. Otwarcie i zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Budowa księgi podatkowej. Terminy i zasady dokonywania zapisów w księdze. Zasady ewidencji kosztów. Ewidencja sprzedaży. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencja wyposażenia oraz inne dodatkowe ewidencje prowadzone łącznie z księgą przychodów i rozchodów.

Przykłady zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Inwentaryzacja jako narzędzie weryfikacji zapisów w księdze. Zamknięcie księgi.

Księgi rachunkowe w małych firmach – otwarcie, budowa, prowadzenie i zamknięcie (w oparciu o prawo bilansowe). Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe.

Zasady ewidencji podatku od towarów i usług.

Analiza porównawcza form ewidencji podatkowej.

Obowiązki sprawozdawcze małych firm na potrzeby urzędu skarbowego i GUS.

Metody dydaktyczne: wykład, studium przypadków, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: zapoznanie się z głównymi zagadnieniami z dziedziny finansów, charakterystycznymi dla małych firm oraz poznanie istoty różnych form ewidencji w małej firmie;

umiejętności: praktyczne umiejętności w zakresie ewidencji podatkowej w formie zryczałtowanej (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany) oraz na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów); wypełnianie deklaracji dla celów podatku dochodowego.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna, projekty.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej oraz wykonanych projektów.

Literatura podstawowa:

[1] Akty prawne: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), Rozporządzenie MF z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia kart przychodów (Dz.U. 2002 r. Nr 219, poz. 1839), Rozporządzenie MF z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. 2003 r, Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).

[2] Martyniuk T. (2006), Formy ewidencji podatkowej małych podmiotów gospodarczych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.

[3] Skowronek-Mielczarek A. (2007), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa.

[4] Wyrzykowski W. (2005), Księgi, ewidencje i rejestry podatkowe małych przedsiębiorców, Scientific Publishing Group, Gdańsk.

[5] Markowski W. (2009), ABC small businessu, MARCUS s. c., Łódź.Literatura uzupełniająca:

[1] Czasopisma: „Poradnik Małej Firmy”, „Doradca Podatnika”, „Prawo Przedsiębiorcy”.

[2] Pluta W. (red.) (2004), Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.

[3] Poszwa M. (red.) (2005), Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

[4] Niemczyk R (2009), Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza „Unimex”, Wrocław.

—  —

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna