Kierunek: Fizyka TechnicznaPobieranie 75.51 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar75.51 Kb.

Nazwa przedmiotu:

Wybrane zagadnienia z optyki inżynierskiej


Selected topics of optical engineering

Kierunek:

Fizyka Techniczna

Kod przedmiotu:

P.K.C.26


Rodzaj przedmiotu:

kierunkowy, obowiązkowy dla specjalności Optyka Okularowa

Poziom studiów: studia I stopnia

forma studiów:

 studia stacjonarneRok: IV

Semestr: VIIRodzaj zajęć:

Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.

Liczba godzin/tydzień:

1, 0, 0, 1, 0

Liczba punktów:

3ECTSI KARTA PRZEDMIOTU

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami optyki inżynierskiej. Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać nazewnictwo oraz budowę materiałów i urządzeń wykorzystywanych w optyce inżynierskiej.C2. Opanowanie przez studentów procesu gromadzenia danych, ich przetwarzania, interpretacji i przedstawienia w postaci prezentacji multimedialnej.
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

  1. Wiedza z podstaw optyki geometrycznej i fizycznej.

  2. Wiedza z podstaw chemii i fizyki.

  3. Podstawowa wiedza o właściwościach fizyko-chemicznych materiałów.

  4. Umiejętność przygotowania prezentacji multimedialnej – obsługa programu Power Point

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK 1 – Ma podstawową wiedzę z zakresu budowy, rodzajów i nazewnictwa materiałów wykorzystywanych w inżynierii optycznej.

EK 2 – Ma podstawową wiedzę z zakresu budowy, rodzajów i nazewnictwa urządzeń wykorzystywanych w inżynierii optycznej.

EK 3 – Potrafi wyszukiwać, gromadzić, przetwarzać, przekazywać i prezentować informacje.

EK 4 – Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

EK 5 – Potrafi pracować indywidualnie, jak i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację danego zadania.

TREŚCI PROGRAMOWE


Forma zajęć – WYKŁADY

Liczba godzin

OIW 1 – Sposoby generacji światła, porównanie własności różnych źródeł światła.

1

OIW 2 – Podstawy kolorymetrii

1

OIW 3,4 – Polaryzacja światła, sposoby polaryzacji, kryształy optyczne

2

OIW5 – Dwójłomność wymuszona, modulatory elektrooptyczne i akustooptyczne.

1

OIW6,7 – Mikroskopia polaryzacyjna, ciekłe kryształy, wyświetlacze ciekłokrystaliczne.

2

OIW8 – Baterie słoneczne

1

OIW9– Optyka w astronomii, teleskop Hubbla

1

OIW10,11– Optyczna tomografia koherentna

2

OIW11,12– Optyka falowodowa i światłowodowa

2

OIW 13,14 - Czujniki światłowodowe, telekomunikacja światłowodowa

2

OIW 15- Optyczny mikroskop tunelowy

1
Forma zajęć – seminarium: studenci wygłaszają referat na jeden z tematów:

Liczba godzin

OIS1 – Sposoby pomiaru grubości płytek dwójłomnych

1

OIS2 – Filtry i polaryzatory

1

OIS3 – Pryzmaty

1

OIS4 – Aberrometr: aberracje Zernikego, metody pomiaru aberracji, czujnik Hartmanna-Shacka

1

OIS5 – Zasada działania goniometru i jego budowa

1

OIS6 –Budowa i zasada działania mikroskopu warsztatowego.

1

OIS7 – Teleskopy astronomiczne

1

OIS8 – Sferometr

1

OIS9 – Budowa i zasada działania refraktometru Pulfricha

1

OIS10 –Sposoby pomiaru funkcji przenoszenia kontrastu

1

OIS11 – Interferometr Michelsona

1

OIS12 – Refraktometr Abbego

1

OIS13 –Profilometria optyczna

1

OIS4 – Ujemny współczynnik załamania światła.

1

OIS15 – Budowa, zasada działania Adaptometru

1

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. – Wykład z zastosowaniem środków audiowizualnych

2. – Pakiety użytkowe Microsoft Office i Morel, Power Point


SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. – ocena wykonania prezentacji i poziomu przedstawienia referatu

F2. – ocena zaangażowania i aktywności na seminariach naukowych

P1. – ocena wiadomości na kolokwium zaliczeniowym

P2. – ocena uśredniona z przygotowania się do seminariów naukowych


OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA


Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe z prowadzącym

Zapoznanie się ze wskazaną literaturą

Przygotowanie do seminarium naukowego

Przygotowanie do końcowego kolokwium zaliczeniowego15W 15S  30h

15 h


15 h

30h


Suma

 90 h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS

DLA PRZEDMIOTU3 ECTSLITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
1.A.Szwedowski„Materiałoznawstwo optyczne i optoelektroniczne: ogólne właściwości materiałów” WNT 1997

2.W. T. Cathey, “Optyczne przetwarzanie informacji i holografia”, PWN,Warszawa

1978


3.I. Wilk, P. Wilk, Optyka fizyczna, Oficyna Wyd. Pol. Wrocł., Wrocław,

1995


4. J. Nowak,M. Zając, Optyka - kurs elementarny, OficynaWyd. Pol.Wrocł.,

Wrocław, 19985. Jagoszewski E. “Wstęp do optyki inżynierskiej” OficynaWyd. Pol.Wrocł.,

Wrocław 2008

PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

MACIERZ REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA


Efekt kształcenia

Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK)

Cele przedmiotu

Treści programowe

Narzędzia dydaktyczne

Sposób oceny

EK1

K_W07

C1

W,S

1,2

F1,F2,P1,P2

EK2

K_W07

K_W23OO


C1

W,S

1,2

F1,F2,P1,P2

EK3

K_U14

C2

S

1,2

F1,F2,P2

EK4

K_K01S

1,2

….

EK5

K_K02S

1,2
II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY

na ocenę 2

na ocenę 3

na ocenę 4

na ocenę 5

EK1

Ma podstawową wiedzę z zakresu budowy, rodzajów i nazewnictwa materiałów wykorzystywanych w inżynierii optycznej.Student nie posiada wiedzy z zakresu budowy, rodzajów i nazewnictwa materiałów wykorzystywanych w inżynierii optycznej.

Student posiada powierzchowną wiedzę z zakresu budowy, rodzajów i nazewnictwa materiałów wykorzystywanych w inżynierii optycznej.

Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu budowy, rodzajów i nazewnictwa materiałów wykorzystywanych w inżynierii optycznej.

Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu budowy, rodzajów i nazewnictwa materiałów wykorzystywanych w inżynierii optycznej.

EK2

Ma podstawową wiedzę z zakresu budowy, rodzajów i nazewnictwa

urządzeń wykorzystywanych w inżynierii optycznej.


Student nie posiada wiedzy z zakresu budowy, rodzajów i nazewnictwa

urządzeń wykorzystywanych w inżynierii optycznej.Student posiada powierzchowną wiedzę z zakresu budowy, rodzajów i nazewnictwa

urządzeń wykorzystywanych w inżynierii optycznej.Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu budowy, rodzajów i nazewnictwa

urządzeń wykorzystywanych w inżynierii optycznej.Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu budowy, rodzajów i nazewnictwa

urządzeń wykorzystywanych w inżynierii optycznej.EK 3

Potrafi wyszukiwać, gromadzić, przetwarzać, przekazywać i prezentować informacjeStudent ma słabe umiejętności gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji


Student potrafi gromadzić, przetwarzać i i prezentować informacje


Student potrafi gromadzić, przetwarzać i i prezentować informacje


Student potrafi gromadzić, przetwarzać i i prezentować informacje


EK 4

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osóbRozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

EK 5

Potrafi pracować indywidualnie, jak i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację danego zadaniaStudent potrafi pracować indywidualnie i zespołowo


Student potrafi pracować indywidualnie i zespołowo


Student potrafi pracować indywidualnie i zespołowo


Student potrafi pracować indywidualnie i zespołowo
III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna