Kierunek: Gospodarka turystycznaPobieranie 67.61 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar67.61 Kb.
Informacje dla studentów

Wydziału Gospodarki Międzynarodowej

wyjeżdżających do uczelni partnerskich

w ramach programu ERASMUS

w roku akademickim 2013/2014

Poznań 2013

Przedmioty obowiązkowe

wynikające ze standardów nauczania MNiSzW

w roku akademickim 2013/2014
Wydział Gospodarki Międzynarodowej
Kierunek: Gospodarka turystyczna

 • Rok II – studia stacjonarne pierwszego stopnia (3 – letnie)

- semestr 3
1) Ekonomika turystyki

2) Finanse przedsiębiorstw

3) Finanse publiczne

4) Międzynarodowe stosunki gospodarcze


- semestr 4
1) Badania międzynarodowego rynku turystycznego

2) Ekonomika przedsiębiorstwa turystycznego

3) Prawo gospodarcze


 • Rok III – studia stacjonarne pierwszego stopnia (3 – letnie)

- semestr 5

1) Logistyka w turystyce

2) Prawo w turystyce
Kierunek: Gospodarka turystyczna


 • Rok I – studia stacjonarne drugiego stopnia (2 – letnie)

- semestr 2

1) Integracja europejska

2) Internacjonalizacja gospodarki turystycznej

3) Turystyka miejska

4) Turystyka w rozwoju lokalnym


 • Rok II – studia stacjonarne drugiego stopnia (2 – letnie)

- semestr 3

1) Marketing międzynarodowy

2) Konkurencyjność regionów i przedsiębiorstw turystycznych

3) Turystyka biznesowa


- semestr 4

1) Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego

2) Polityka turystyczna w Polsce i Unii Europejskiej

3) Międzynarodowy rynek spotkań

4) Public Relations w turystyce

Wydział Gospodarki Międzynarodowej
Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze


 • Rok II – studia stacjonarne pierwszego stopnia (3 – letnie)

- semestr 3
1) Finanse przedsiębiorstw

2) Międzynarodowe stosunki gospodarcze I

3) Międzynarodowe transakcje gospodarcze
- semestr 4
1) Finanse międzynarodowe

2) Prawo cywilne i handlowe w wymianie międzynarodowej
 • Rok III – studia stacjonarne pierwszego stopnia (3 – letnie)

- semestr 5
1) Marketing międzynarodowy
Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze


 • Rok I – studia stacjonarne drugiego stopnia (2 – letnie)

- semestr 2
1) Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej

2) Logistyka międzynarodowa

3) Przedsiębiorczość międzynarodowa

4) Współczesne strategie marketingowe na rynkach zagranicznych
 • Rok II – studia stacjonarne drugiego stopnia (2 – letnie)

- semestr 3
1) Konkurencyjność międzynarodowa a polityka gospodarcza
- semestr 4
1) Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego


I. WYMAGANE DOKUMENTY
Student na dwa tygodnie przed wyjazdem do uczelni zagranicznej składa w Dziekanacie: • podanie do dziekana z prośbą o wyrażenie zgody na wyjazd, www.ue.poznan.pl/wydzial-gospodarki-miedzynarodowej/ae-w-mediach-uczelnia
 • Learning Agreement www.ue.poznan.pl/uczelnia/wspolpraca-z-zagranica/erasmus-dokumenty-do-pobrania - uzgodnione i zatwierdzone przez promotora i koordynatora ECTS,
 • porównawczą ścieżkę studiów – uzgodnioną i zatwierdzoną przez promotora i koordynatora ECTS www.ue.poznan.pl/wydzial-gospodarki-miedzynarodowej/ae-w-mediach-uczelnia
 • deklarację zaliczenia przedmiotów obowiązkowych, które zalicza w UEPwww.ue.poznan.pl/wydzial-gospodarki-miedzynarodowej/ae-w-mediach-uczelnia
 • zapotrzebowanie na „Transcript of Records ”.Po dopełnieniu w/w formalności student otrzymuje z Dziekanatu potwierdzenie o ich dopełnieniu, które przekazuje do Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.
II. UZGODNIENIE PROGRAMU STUDIÓW
1. Student dokonuje wyboru przedmiotów z oferty uczelni zagranicznej przed wyjazdem. W wyjątkowych sytuacjach, student może wyjechać do uczelni zagranicznej bez ustalonego programu studiów i przekazać go do akceptacji UEP nie później niż miesiąc po rozpoczęciu semestru w uczelni zagranicznej. W takim przypadku student kieruje na podaniu do prodziekana (koordynatora wydziałowego) prośbę w tej sprawie, podając przyczynę niemożności zaprezentowania ścieżki przed wyjazdem i podaje termin, do jakiego zobowiązuje się ją przysłać.

 

2. Wymagana dokumentacja to Learning Agreement (LA) i Porównawcza ścieżka studiów (PŚS). Learning Agreement jest zatwierdzany przez promotora i wydziałowego koordynatora ECTS oraz koordynatora strony zagranicznej. Porównawcza ścieżka studiów jest zatwierdzana przez promotora i prodziekana. 3. Ścieżka studiów winna być zbieżna merytorycznie ze ścieżką studiów realizowaną
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

 

4. Student w uczelni zagranicznej zobowiązany jest zdobyć 30 punktów ECTS na semestr i/lub 20 punktów ECTS na trymestr i/lub 60 punktów ECTS na rok. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek studenta przebywającego w uczelni zagranicznej przez cały rok akademicki, prodziekan ma prawo do zaliczenia studentowi semestru bez warunku uzyskania 30 punktów ECTS, jednakże przy założeniu, że punkty brakujące do zaliczenia pierwszego semestru, zostaną uzupełnione w drugim semestrze. Suma 60 punktów ECTS musi zostać osiągnięta w ciągu jednego roku akademickiego. 

5. Studentowi można uznać punkty ECTS tylko za lektoraty z języka obcego innego niż język wykładowy. Wyjątek stanowią studenci realizujący umowę o podwójnym (lub wielokrotnym) dyplomie, którzy obowiązkowo muszą zdać egzamin z języka, by uzyskać dyplom zagraniczny (np. DSH w TU Freiberg).


Student może wybrać tylko jeden przedmiot językowy w jednym semestrze. Dwa przedmioty językowe mogą wybrać tylko stypendyści Erasmusa, którzy jako drugi wybrali rzadziej używany i nauczany język UE i innych krajów uczestniczących w programie Erasmus (np. EILC).

 

6. Student w trakcie wyjazdu zagranicznego nie jest zobowiązany do zaliczenia seminarium dyplomowego. Zachęca się jednak studenta do współpracy z kierownikiem seminarium dyplomowego. 

7. Student powinien wpisać do LA i PŚS przedmioty obowiązkowe (przedmioty wynikające ze standardów MNiSzW), jeśli oferta w uczelni zagranicznej to umożliwia. Jeśli takiej możliwości nie ma, zaliczenie przedmiotów obowiązkowych z danego semestru spędzonego za granicą następuje w trakcie kolejnych semestrów, w zamian za przedmioty nieobowiązkowe. 


III. ZMIANY W ŚCIEŻCE STUDIÓW

1. Zmian w LA można dokonywać nie później niż miesiąc po rozpoczęciu semestru za granicą. Do tego celu służy druga strona druku LA ("changes") www.ue.poznan.pl/uczelnia/wspolpraca-z-zagranica/erasmus-dokumenty-do-pobrania i PŚS (zmiany) www.ue.poznan.pl/wydzial-gospodarki-miedzynarodowej/ae-w-mediach-uczelnia. Druki te każdy student powinien mieć ze sobą za granicą.


W przypadku braku tych dokumentów  - należy pobrać je ze stron internetowych UEP. Oba dokumenty z dokonanymi zmianami należy przesłać do promotora. Po zatwierdzeniu ich przez promotora dokumenty muszą zostać przekazane do Dziekanatu do akceptacji  prodziekana oraz wydziałowego koordynatora ECTS.

IV. ROZLICZENIE PROGRAMU STUDIÓW ODBYTYCH ZA GRANICĄ

 

1. Po zakończeniu studiów zagranicznych wyniki uzyskane za granicą -Transcript of Records (oryginał) student dostarcza do Dziekanatu do zatwierdzenia przez wydziałowego koordynatora ECTS. Student przekazuje także LA podpisane przez koordynatora uczelni zagranicznej (jeżeli wcześniej nie został przekazany).


2. W przypadku nieterminowego dostarczenia przez uczelnię partnerską dokumentacji, student powinien złożyć podanie do prodziekana o przedłużenia sesji.
 3. Studenci, którzy wnioskowali o przedłużenie sesji, a średnia ocen, wynikająca
z dostarczonego wykazu zaliczeń,  będzie uprawniała ich do uzyskania stypendium naukowego, zobowiązani są do złożenia wniosku do prodziekana o przyznanie stypendium.
 4. W przypadku niezaliczenia jakiegokolwiek przedmiotu wpisanego w Learning Agreement lub niezgodności Learning Agrement z Transcript of Records - student zobowiązany jest zaliczyć wskazane przez  prodziekana przedmioty w UEP. 
V. UPOWAŻNIENIE

Student wyjeżdżający na studia zagraniczne ma możliwość wyznaczenia osoby upoważnionej do załatwienia wszystkich spraw   w Jego imieniu.


W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru studiów dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów lub skierowaniu na powtarzanie semestru zgodnie z Regulaminem studiów Uniwersytecie Ekonomicznum w Poznaniu § 32 pkt. 1, 2
Formularze dokumentów dla studentów wyjeżdżających na studia zagraniczne tj.:

 • porównawcze ścieżki studiów na rok ak. 2013/2014,

 • deklaracja zaliczenia przedmiotów obowiązkowych,

 • formularz zmian do porównawczej ścieżki studiów

dostępne są na stronie: www.ue.poznan.pl/wydzial-gospodarki-miedzynarodowej/ae-w-mediach-uczelnia
UWAGA !!!

Każda osoba wyjeżdżająca na ERASMUSA zobowiązana jest do „bezwarunkowego” zaliczenia poprzedzającej wyjazd sesji egzaminacyjnej.

Koordynator ECTS

Wydziału Gospodarki Międzynarodowej

 

dr hab. Maciej Szymczak, prof. nadzw. UEPKontakt z Koordynatorem ECTS Kontakt z Dziekanatem

Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Wydziału Gospodarki Międzynarodowej

dr hab. Maciej Szymczak, prof. nadzw. UEP mgr Barbara Łopuszyńska

Adres e-mail: maciej.szymczak@ue.poznan.pl Adres e-mail: barbara.lopuszynska@ue.poznan.pl

tel.(061) 856-92-57 tel.(061) 856-92-54

fax.(061) 856-92-58 fax.(061) 856-92-58mgr Karolina Józefczyk - Paluszek Adres e-mail: karolina.jozefczyk@ue.poznan.pl tel.(061) 856-92-54 fax.(061) 856-92-58


mgr Joanna Urbaniak Adres e-mail: joanna.urbaniak@ue.poznan.pl tel.(061) 856-92-54 fax.(061) 856-92-58Informacje dla studentów

Wydziału Gospodarki Międzynarodowej

wyjeżdżających do uczelni partnerskich

w ramach programu ERASMUS

w roku akademickim 2009/2010

Poznań 2009


Przedmioty obowiązkowe

wynikające ze standardów nauczania MNiSzW

w roku akademickim 2009/2010
Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Kierunek: Stosunki Międzynarodowe / Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
 • Rok II – studia stacjonarne pierwszego stopnia (3 – letnie)

- semestr 3

1) Finanse

2) Międzynarodowe stosunki gospodarcze

3) Międzynarodowe transakcje gospodarcze


- semestr 4

1) Finanse międzynarodowe

2) Strategia przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym


 • Rok III – studia stacjonarne pierwszego stopnia (3 – letnie)

- semestr 5

1) Współczesne systemy polityczne

2) Prawo wspólnotowe

3) Analiza finansowa operacji zagranicznych


- semestr 6

1) Organizacje międzynarodowe
 • Rok I – studia stacjonarnedrugiego (2 - letnie )

- semestr 7

1) Prawo międzynarodowe

2) Prognozowanie i symulacje międzynarodowe
- semestr 8

1) Teoria stosunków międzynarodowym

2) Organizacje międzynarodowe


 • Rok V – studia stacjonarne jednolite magisterskie (5 - letnie )

- semestr 9

1) Historia stosunków międzynarodowych


- semestr 10

-------------------------------------------------I WYMAGANE DOKUMENTY
Student na dwa tygodnie przed wyjazdem do uczelni zagranicznej składa w dziekanacie:

 • podanie do dziekana z prośbą o wyrażenie zgody na wyjazd,

 • Learning Agreement www.ae.poznan.pl/pages/i/1/11414.php - uzgodnione i zatwierdzone przez promotora i koordynatora ECTS,

 • porównawczą ścieżkę studiów – uzgodnioną i zatwierdzoną przez promotora i koordynatora ECTS,

 • deklarację zaliczenia przedmiotów obowiązkowych, które zalicza w AE,

 • zapotrzebowanie na „Transcript of Records ”.

Po dopełnieniu w/w formalności student otrzymuje z dziekanatu potwierdzenie o ich dopełnieniu, które przekazuje do Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.
II UZGODNIENIE PROGRAMU STUDIÓW
1. Student dokonuje wyboru przedmiotów z oferty uczelni zagranicznej przed wyjazdem. W wyjątkowych sytuacjach, student może wyjechać do uczelni zagranicznej bez ustalonego programu studiów i przekazać go do akceptacji UEP nie później niż miesiąc po rozpoczęciu semestru w uczelni zagranicznej. W takim przypadku student kieruje na podaniu do prodziekana (koordynatora wydziałowego) prośbę w tej sprawie, podając przyczynę niemożności zaprezentowania ścieżki przed wyjazdem i podaje termin, do jakiego zobowiązuje się ją przysłać.

 

2. Wymagana dokumentacja to Learning Agreement (LA) i porównawcza ścieżka studiów (PŚS). Learning Agreement jest zatwierdzany przez promotora i prodziekana oraz koordynatora strony zagranicznej. Porównawcza ścieżka studiów jest zatwierdzana przez promotora i prodziekana. 

3. Ścieżka studiów winna być zbieżna merytorycznie ze ścieżką studiów realizowaną


w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

 

4. Student w uczelni zagranicznej zobowiązany jest zdobyć 30 punktów ECTS na semestr i/lub 20 punktów ECTS na trymestr i/lub 60 punktów ECTS na rok. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek studenta przebywającego w uczelni zagranicznej przez cały rok akademicki, prodziekan ma prawo do zaliczenia studentowi semestru bez warunku uzyskania 30 punktów ECTS, jednakże przy założeniu, że punkty brakujące do zaliczenia pierwszego semestru, zostaną uzupełnione w drugim semestrze. Suma 60 punktów ECTS musi zostać osiągnięta w ciągu jednego roku akademickiego. 

5. Studentowi można uznać punkty ECTS tylko za lektoraty z języka obcego innego niż język wykładowy. Wyjątek stanowią studenci realizujący umowę o podwójnym (lub wielokrotnym) dyplomie, którzy obowiązkowo muszą zdać egzamin z języka, by uzyskać dyplom zagraniczny (np. DSH w TU Freiberg).


Student może wybrać tylko jeden przedmiot językowy w jednym semestrze. Dwa przedmioty językowe mogą wybrać tylko stypendyści Erasmusa, którzy jako drugi wybrali rzadziej używany i nauczany język UE i innych krajów uczestniczących w programie Erasmus (np. EILC).

 

6. Student w trakcie wyjazdu zagranicznego nie jest zobowiązany do zaliczenia seminarium dyplomowego. Zachęca się jednak studenta do współpracy z kierownikiem seminarium dyplomowego. 

7. Student powinien wpisać do LA i PŚS przedmioty obowiązkowe (przedmioty wynikające ze standardów MNiSzW), jeśli oferta w uczelni zagranicznej to umożliwia. Jeśli takiej możliwości nie ma, zaliczenie przedmiotów obowiązkowych z danego semestru spędzonego za granicą następuje w trakcie kolejnych semestrów, w zamian za przedmioty nieobowiązkowe. 


III ZMIANY W ŚCIEŻCE STUDIÓW

1. Zmian w LA można dokonywać nie później niż miesiąc po rozpoczęciu semestru za granicą. Do tego celu służy druga strona druku LA ("changes") i PŚS (zmiany). Druk ten każdy student powinien mieć ze sobą za granicą. W przypadku braku tego dokumentu  - należy pobrać go ze strony www (serwis internetowy UEP: www.ae.poznan.pl › współpraca międzynarodowa › ECTS). Formularz należy wypełnić zaznaczając przedmiot wycofany i dodany. Taki dokument, wraz ze zmianami w porównawczej ścieżce studiów (druk dostępny na stronach internetowych dziekanatu) i z podaniem wystosowanym do prodziekana, uzasadniającym zmianę, należy przesłać do promotora. Po zatwierdzeniu przez promotora dokumenty muszą zostać przekazane do Dziekanatu do akceptacji  prodziekana.


IV ROZLICZENIE PROGRAMU STUDIÓW ODBYTYCH ZA GRANICĄ

 

1. Po zakończeniu studiów zagranicznych wyniki uzyskane za granicą -Transcript of Records (oryginał) student dostarcza do Dziekanatu do zatwierdzenia przez prodziekana. Student przekazuje także LA podpisane przez koordynatora uczelni zagranicznej (jeżeli wcześniej nie został przekazany). 

2. W przypadku nieterminowego dostarczenia przez uczelnię partnerską dokumentacji, student powinien złożyć podanie do prodziekana o przedłużenia sesji.

 

3. Studenci, którzy wnioskowali o przedłużenie sesji, a średnia ocen, wynikająca


z dostarczonego wykazu zaliczeń,  będzie uprawniała ich do uzyskania stypendium naukowego, zobowiązani są do złożenia wniosku do prodziekana o przyznanie stypendium.
 4. W przypadku niezaliczenia jakiegokolwiek przedmiotu wpisanego w Learning Agreement lub niezgodności Learning Agrement z Transcript of Records - student zobowiązany jest zaliczyć wskazane przez  prodziekana przedmioty w AE. 
V UPOWAŻNIENIE
Student wyjeżdżający na studia zagraniczne ma możliwość wyznaczenia osoby upoważnionej do załatwienia wszystkich spraw   w Jego imieniu.

W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru studiów dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów lub skierowaniu na powtarzanie semestru zgodnie z Regulaminem studiów pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu § 32 pkt. 1, 2
Formularze dokumentów dla studentów wyjeżdżających na studia zagraniczne tj.:

 • porównawcze ścieżki studiów na rok ak. 2009/2010,

 • deklaracja zaliczenia przedmiotów obowiązkowych,

 • formularz zmian w porównawczej ścieżki studiów.

dostępne są na stronie www.ae.poznan.pl/pages/i/1/1616.php
Koordynator ECTS

Wydziału Gospodarki Międzynarodowej

 

dr hab. Maciej Szymczak, prof. nadzw. UEP


Kontakt z Koordynatorem ECTS

Kontakt z Dziekanatem

Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Wydziału Gospodarki Międzynarodowej

dr hab. Maciej Szymczak , prof.nadzw.UEP mgr Monika Panfil

Adres e-mail: maciej.szymczak@ue.poznan.pl Adres e-mail: monika.panfil@ue.poznan.pl

tel.(061) 856-92-57 tel.(061) 856-92-54

fax.(061) 856-92-58 fax.(061) 856-92-58


Karolina Józefczyk

Adres e-mail: karolina.jozefczyk@ue.poznan.pl tel.(061) 856-92-54fax.(061) 856-92-58Pobieranie 67.61 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna