Kierunek: ZarządzaniePobieranie 1.2 Mb.
Strona1/50
Data08.05.2016
Rozmiar1.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
Sylabusy na rok akademicki 2009/2010

Studia stacjonarne I stopnia

Kierunek: Zarządzanie


ANALIZA DANYCH (data analysis) 3

ANALIZA EKONOMICZNA (economic analysis) 4

ANALIZA RAPORTÓW GIEŁDOWYCH (analysis of stock market investor reports) 5

ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (strategic analisys of sektors) 5

ANALIZA WSKAŹNIKOWA I BENCHMARKING (fundations of indicating and benchmarking analyses) 6

AUDITY JAKOŚCI I ŚRODOWISKA (quality and environmental audits) 7

BADANIA MARKETINGOWE (marketing research) 8

BADANIA RYNKU TURYSTYCZNEGO (tourism market research) 8

BANKING CRISES (kryzysy bankowe) 9

ECONOMIC ANALYSIS OF INVESTMENT PROJECT 10

EKONOMETRIA (econometrics) 11

EKONOMIA ŚRODOWISKA (environmental economics) 12

EKONOMIKA HANDLU I USŁUG (economics of trade and services) 13

EKONOMIKA I POLITYKA PRZEMYSŁOWA (industrial economics and policy) 14

EKONOMIKA I POLITYKA TRANSPORTU (economics and transport policy) 15

EKONOMIKA TURYSTYKI (economics of tourism) 16

ELEMENTY TEORII GASTRONOMII (elements of catering business economics) 17

ELEMENTY TEORII KONSUMPCJI (economic of consumption) 18

ETYKA ŚRODOWISKOWA (environmental ethics) 19

FILOZOFIA (philosophy) 19

Filozoficzne podstawy zrównoważonego rozwoju (philosopgical bases of sustainable development) 20

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ŚRODOWISKA (finance and accounting of environment) 21

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA (finances of enterprise) 22

Finanse (finance) 24

FIRMA SYMULACYJNA (simulation of business) 24

FUNKCJONOWANIE UZDROWISK (activity health destination) 25

HOTELARSTWO (the hotel business) 26

INFORMATYKA W LOGISTYCE PRZEDSIĘBIORSTW (informatics in commercial logistics) 27

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU (informatics in management) 28

INSTYTUCJONALNE I PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (intitutional and legal aspect of qulity management) 29

INWESTYCJE W SPÓŁKI GIEŁDOWE (investing in stock markets) 30

INŻYNIERIA ŚRODOWISKOWA (environmental engineering) 31

KANON KRAJAZNAWCZY (touring canon) 32

KONKURENCYJNOŚĆ REGIONÓW (regions' competitiveness) 32

KOSZTY I EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH (costs and effectiveness of logistic systems) 33

KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO (spatial order forming) 34

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA (enterprise image creation) 35

LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw) 36

LOGISTYKA DYSTRYBUCJI (distribution logistics) 36

LOGISTYKA MIEJSKA (city logistics) 38

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA (delivery logistics) 38

MAKROEKONOMIA (macroeconomics ) 40

MARKETING EOLOGICZNY I MODELE KONSUMPCJI (environmental marketing and consumption models) 41

MARKETING USŁUG (marketing of services) 42

MATEMATYKA (mathematics) 43

MIĘDZYNARODOWE SIECI HOTELOWE (international hotels systems) 44

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE (international economics) 44

MIKROEKONOMIA (microeconomics) 45

NAUKA O ORGANIZACJI (science of organization) 46

NAUKA O Polityce (study of politics) 47

NAUKA O PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM (study of tourist company) 48

NOWOCZESNE FORMY MARKETINGU (modern forms of marketing) 49

OCHRONA PRAW KONSUMENTA (consumer protection) 50

ORGANIZACJA I KIEROWANIE ZESPOLEM PRACOWNICZYM (organisation and staff management) 51

ORGANIZACJA PRACY (work organization) 52

PODSTAWY JAKOŚCI ŻYCIA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (basis of quality of life and sustainable development) 53

PODSTAWY LOGISTYKI (fundamentals of logistics) 54

PODSTAWY MARKETINGU (marketing basis) 55

PODSTAWY ZARZĄDZANIA (fundamentals of management) 56

POMIAR I RAPORTOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW (measuring and reporting corporate sustainability) 57

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (state aid for entrepreneurs) 57

PRACA KIEROWNIKA WE WSPÓŁCZESNEJ FIRMIE (manager’s of work in modern company) 58

PRAWNO – FINANSOWE ASPEKTY TURYSTYKI (legislative and financial aspects of tourism) 59

PRAWO (law) 60

PROCESY INFORMACYJNE W ZARZĄDZANIU (information processes in management) 61

PROŚRODOWISKOWE ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ (environmental organization management) 61

PRZYRODNICZE I PRAWNE PODSTAWY OCHRONY ŚRODOWISKA (natural and low basees of environment protection) 62

RACHUNEK SOZOEKONOMICZNY (sozoeconomical account) 63

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA (financial accounting) 64

RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW (enterprise restructurization) 65

STATYSTYKA OPISOWA (statistics) 66

STRATEGIE LOGISTYCZNE (logistic strategies) 67

STRATEGIE ROZWOJU ORGANIZACJI (corporate strategy) 67

SYSTEMY INFORMACJI RYNKOWEJ W TURYSTYCE (information and reservation systems in tourism) 68

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM (quality and environmental management systems) 69

TECHNIKI I METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (techniques and methods of management systems improvement) 70

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA (information technology) 71

WSPÓŁDZIAŁANIE GOSPODARCZE PRZEDSIĘBIORSTW (co-operation forms of enterprises) 71

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE (organizational behavior) 72

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE DOLNEGO ŚLĄSKA (spatial management in Lower Silesia) 73

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE KRAJU (tourist development plan) 74

ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI (innovation managment) 75

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (quality management) 75

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W TURYSTYCE (quality management in tourism) 76

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW (supply chain management) 77

ZARZĄDZANIE MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWEM (small enterprise management) 78

ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE (international management) 79

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ (operations management) 80

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI (project management) 81

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI LOGISTYCZNYMI (logistics project management) 82

ZARZĄDZNIE PRZESTRZENIĄ (spatial management) 83

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (risk management) 83

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM UBEZPIECZENIOWYM (insurance risk management) 84

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM (environmental management) 85

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ ( knowledge management) 86

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W PRAKTYCE ORGANIZACJI (knowledge management in practice of organizations) 87

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (human resources management) 88

ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM (sustainable development management) 89

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA (integrated management systems) 89

—  —Pobieranie 1.2 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna