Kierunek zdrowie publicznePobieranie 125.14 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar125.14 Kb.Syllabus

Wydział / Kierunek / Specjalność

WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU

KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE


INFORMACJE OGÓLNE

Studia (odpowiednie podkreślić)

I stopnia - stacjonarne

I stopnia - niestacjonarne

I stopnia - pomostowe: poziom AB/ C/ D

II stopnia - stacjonarne

II stopnia - niestacjonarne

PodyplomoweProfil kształcenia (odpowiednie podkreślić): ogólnoakademicki, praktyczny, praktyczno-ogólnoakademicki

Nazwa przedmiotu (zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia i/lub programem nauczania zatwierdzonym przez Radę WNoZ).


Kształtowanie i analiza zatrudnienia

Kod przedmiotu
Jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia

Katedra Nauk o Zdrowiu, Zakład Organizacji i Zarządzania.


Stopień/tytuł/nazwisko i imię osób realizujących przedmiot

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

dr Jan NowomiejskiWykaz osób prowadzących zajęcia: dr Jan Nowomiejski

Przedmioty wprowadzające. Wymagania wstępne
Punkty ECTS

1

Forma zajęć

Liczba godzin dydaktycznych

Warunki zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia przedmiotu (odpowiednie podkreślić)

 1. Ogółem

15

Test wielokrotnego wyboru. Pozytywna ocenaEgzamin

Zaliczenie z oceną

Zaliczenie 1. Wykłady

5

 1. Seminaria

10

 1. Ćwiczenia
 1. Zajęcia praktyczne
 1. Praktyki zawodowe
 1. Samokształcenie

10

8. E – learning
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Cele kształcenia przedmiotu (C) wynikowe: wiedza (W), umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS)

Symbol

Cele kształcenia

C(W)01

Przekazanie studentom niezbędnych wiadomości umożliwiających samodzielne prowadzenie analizy gospodarowania zatrudnieniem w podmiotach leczniczych.

C(U)01

Student powinien w sposób metodologicznie poprawny zebrać, opracować i wykorzystać informacje źródłowe w procesie podejmowania decyzji zarządczych dotyczących gospodarowania zasobami pracy.

C(KS)01

Przygotowanie studenta do systematycznego poszukiwania nowych metod oceny potencjału osobowego organizacji.

Przewidywane efekty kształcenia studenta w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U), kompetencji społecznych (KS).


Symbol

Przewidywane efekty kształcenia studenta (EK): wiedza (W), umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS).

Odniesienie do celów kształcenia (symbol)

EK (W)01

Zna cel, zakres i metody badania procesu głównego „zarządzanie zasobami pracy” i jego podprocesów.

C(W)01


EK (U)01

Zna podstawowe źródła informacji analitycznych i potrafi je wykorzystać do oceny efektywności sytuacji kadrowej podmiotów leczniczych.

C(U)01


EK (KS)01

Wykazuje aktywną postawę w poszukiwaniu nowoczesnych narzędzi służących do analizy i oceny zarządzania potencjałem ludzkim organizacji.

C(KS)01


Treści programowe (TP): opis przedmiotu wynikający z obowiązującego standardu kształcenia i/lub programu nauczania zatwierdzonego przez Radę WNoZ

Symbol

Forma realizacji treści kształcenia: np. wykład, seminaria, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, samokształcenie, E- learning

Odniesienie do efektów kształcenia (symbol)

TP1 Istota i zakres polityki kadrowej

wykład

EK(W)01

TP2 podprocesy procesu głównego „zarządzanie zasobami ludzkimi”

seminarium

EK(U)01

TP3 Planowanie zatrudnienia

seminarium

EK(U)01

TP4 Pozyskiwanie i utrzymywanie zatrudnienia

seminarium

EK(U)01

TP5 Konflikty w organizacji

seminarium

EK(U)01

TP6 Metody analizy zatrudnienia

samokształcenie

EK(KS)01

Metody dydaktyczne (sposób pracy nauczyciela, umożliwiający osiągnięcie celów kształcenia)

Praca w grupach przy wykorzystaniu materiałów źródłowych z dyskusją na temat otrzymanych wyników.

Środki dydaktyczne wykorzystywane w procesie kształcenia

Rzutnik multimedialny, materiały żródłowe.

Wykaz piśmiennictwa dla studenta

Piśmiennictwo podstawowe

do 4 pozycji- M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC, Kraków 2000r.

Piśmiennictwo uzupełniające

do 4 pozycji • S. Borkowska, Zarządzanie talentami, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005r.

 • G. Bartkowiak, Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego, Poznań 2004r.

- A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003r.

Sposób oceny pracy studenta

Typ oceny: diagnostyczne (D), formujące (F), podsumowujące (P)

Podsumowujące (P) po zakończeniu przedmiotu

Metody oceny np. test wiedzy, test umiejętności, studium przypadku, proces pielęgnowania, projekt

Test wiedzy

Kryteria oceny

Ocena lokalna

Definicja lokalna

Ocena ECTS

Definicja ECTS

5

Bardzo dobry – znakomita wiedza, umiejętności, kompetencje

A

Celujący – wybitne osiągnięcia

4,5

Ponad dobry – bardzo dobra wiedza, umiejętności, kompetencje

B

Bardzo dobry – powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami

4

Dobry – dobra wiedza, umiejętności, kompetencje

C

Dobry – generalnie solidna praca z szeregiem zauważalnych błędów

3,5

Dość dobry – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami

D

Zadowalający – zadowalający, ale ze znaczącymi błędami

3

Dostateczny – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, z licznymi błędami (próg 60% opanowania W,U,KS)

E

Dostateczny – wyniki spełniają minimalne kryteria

2

Niedostateczny – niezadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje (poniżej 60% opanowania W,U,KS)

FX, F

Niedostateczny – podstawowe braki w opanowaniu materiału

INFORMACJE DODATKOWE

Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania

Symbol efektu kształcenia dla przedmiotu

Numery symboli treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia

Typy (D,F,P) i metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia

EK(W)01

TP1

Wykład z dyskusją

Podsumowujące, test wiedzy

EK(U)01

TP2, TP3, TP4, TP5

Seminarium, praca w grupach z materiałami źródłowymi, dyskusja.

Podsumowujące, test wiedzy

EK(KS)01

TP6

Samokształcenie

Podsumowujące, test wiedzy

Zestawienie przewidywanych efektów kształcenia przedmiotu do efektów kształcenia dla programu studiów tzw. programowych efektów kształcenia (PEK) oraz efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia (wyłącznie symbolami)

Efekty kształcenia dla przedmiotu (EK)

Przyporządkowanie efektu kształcenia dla przedmiotu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK)

Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia

EK(W)01 Potrafi właściwie rozpoznać i badać problematykę związaną z zarządzaniem zasobami pracy w organizacji.

K_W36

K_W39S1A_W06

M1_W08EK(U)01 Posiada wiedzę dotycząca zbierania, opracowania i wykorzystania informacji źródłowych do oceny i zwiększania efektywności potencjału kadrowego w podmiotach organizacyjnych opieki zdrowotnej.

K_U02

K_U09
K_U21

K_U34
K_U37
K_U45


M1_U03

M1_U12


M1_U13

M1_U06


M1_U08

M1_U06


M1_U09-10

S1A_U06-08

M1_U08-10

S1A_U06-08

M1_U09-10

M1_U012-13

M1_U08

M1_U013
EK(KS)01 Rozumie potrzebę systematycznego zgłębiania umiejętności dotyczących metod analizy i oceny procesów dotyczących zarządzania kadrami.

K_K04
K_K15

M1_K01

S1A_K06


M1_K05-06

Syllabus

Wydział / Kierunek / Specjalność

WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU

KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE


INFORMACJE OGÓLNE

Studia (odpowiednie podkreślić)

I stopnia - stacjonarneI stopnia - niestacjonarne

I stopnia - pomostowe: poziom AB/ C/ D

II stopnia - stacjonarne

II stopnia - niestacjonarne

Podyplomowe


Profil kształcenia (odpowiednie podkreślić): ogólnoakademicki, praktyczny, praktyczno-ogólnoakademicki

Nazwa przedmiotu (zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia i/lub programem nauczania zatwierdzonym przez Radę WNoZ).


Kształtowanie i analiza zatrudnienia

Kod przedmiotu
Jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia

Katedra Nauk o Zdrowiu, Zakład Organizacji i Zarządzania.


Stopień/tytuł/nazwisko i imię osób realizujących przedmiot

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

dr Jan NowomiejskiWykaz osób prowadzących zajęcia: dr Jan Nowomiejski

Przedmioty wprowadzające. Wymagania wstępne
Punkty ECTS

1

Forma zajęć

Liczba godzin dydaktycznych

Warunki zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia przedmiotu (odpowiednie podkreślić)

 1. Ogółem

15

Test wielokrotnego wyboru. Pozytywna ocenaEgzamin

Zaliczenie z oceną

Zaliczenie 1. Wykłady

9

 1. Seminaria

6

 1. Ćwiczenia
 1. Zajęcia praktyczne
 1. Praktyki zawodowe
 1. Samokształcenie

20

8. E – learning
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Cele kształcenia przedmiotu (C) wynikowe: wiedza (W), umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS)

Symbol

Cele kształcenia

C(W)01

Przekazanie studentom niezbędnych wiadomości umożliwiających samodzielne prowadzenie analizy związanej z gospodarowaniem zatrudnieniem w podmiotach leczniczych.

C(U)01

Student powinien w sposób metodologicznie poprawny zebrać, opracować i wykorzystać informacje źródłowe w procesie podejmowania decyzji zarządczych dotyczących gospodarowania zasobami pracy.

C(KS)01

Przygotowanie studenta do systematycznego poszukiwania nowych metod oceny potencjału osobowego organizacji.

Przewidywane efekty kształcenia studenta w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U), kompetencji społecznych (KS).


Symbol

Przewidywane efekty kształcenia studenta (EK): wiedza (W), umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS).

Odniesienie do celów kształcenia (symbol)

EK (W)01

Zna cel, zakres i metody badania procesu głównego „zarządzanie zasobami pracy” i jego podprocesów.

C(W)01


EK (U)01

Zna podstawowe źródła informacji analitycznych i potrafi je wykorzystać do oceny efektywności sytuacji kadrowej podmiotów leczniczych.

C(U)01


EK (KS)01

Wykazuje aktywną postawę w poszukiwaniu nowoczesnych narzędzi służących do analizy i oceny zarządzania potencjałem ludzkim organizacji.

C(KS)01


Treści programowe (TP): opis przedmiotu wynikający z obowiązującego standardu kształcenia i/lub programu nauczania zatwierdzonego przez Radę WNoZ

Symbol

Forma realizacji treści kształcenia: np. wykład, seminaria, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, samokształcenie, E- learning

Odniesienie do efektów kształcenia (symbol)

TP1 Istota i zakres polityki kadrowej

wykład

EK(W)01

TP2 podprocesy procesu głównego „zarządzanie zasobami ludzkimi”

wykład

EK(W)01

TP3 Planowanie zatrudnienia

seminarium

EK(U)01

TP4 Pozyskiwanie i utrzymywanie zatrudnienia

seminarium

EK(U)01

TP5 Konflikty w organizacji

seminarium

EK(U)01

TP6 Metody analizy zatrudnienia

samokształcenie

EK(KS)01

Metody dydaktyczne (sposób pracy nauczyciela, umożliwiający osiągnięcie celów kształcenia)

Praca w grupach przy wykorzystaniu materiałów źródłowych z dyskusją na temat otrzymanych wyników.

Środki dydaktyczne wykorzystywane w procesie kształcenia

Rzutnik multimedialny, materiały żródłowe.

Wykaz piśmiennictwa dla studenta

Piśmiennictwo podstawowe

do 4 pozycji • M. Tyrańska, Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2012r.

 • M. Adamiec, Potencjał ludzki w organizacji, Difin, Warszawa 2011r.

 • A. Szałkowski, Podstawy zarządzania personelem, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006r.

- M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC, Kraków 2000r.

Piśmiennictwo uzupełniające

do 4 pozycji • S. Borkowska, Zarządzanie talentami, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005r.

 • G. Bartkowiak, Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego, Poznań 2004r.

- A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003r.

Sposób oceny pracy studenta

Typ oceny: diagnostyczne (D), formujące (F), podsumowujące (P)

Podsumowujące (P) po zakończeniu przedmiotu

Metody oceny np. test wiedzy, test umiejętności, studium przypadku, proces pielęgnowania, projekt

Test wiedzy

Kryteria oceny

Ocena lokalna

Definicja lokalna

Ocena ECTS

Definicja ECTS

5

Bardzo dobry – znakomita wiedza, umiejętności, kompetencje

A

Celujący – wybitne osiągnięcia

4,5

Ponad dobry – bardzo dobra wiedza, umiejętności, kompetencje

B

Bardzo dobry – powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami

4

Dobry – dobra wiedza, umiejętności, kompetencje

C

Dobry – generalnie solidna praca z szeregiem zauważalnych błędów

3,5

Dość dobry – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami

D

Zadowalający – zadowalający, ale ze znaczącymi błędami

3

Dostateczny – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, z licznymi błędami (próg 60% opanowania W,U,KS)

E

Dostateczny – wyniki spełniają minimalne kryteria

2

Niedostateczny – niezadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje (poniżej 60% opanowania W,U,KS)

FX, F

Niedostateczny – podstawowe braki w opanowaniu materiału

INFORMACJE DODATKOWE

Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania

Symbol efektu kształcenia dla przedmiotu

Numery symboli treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia

Typy (D,F,P) i metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia

EK(W)01

TP1, TP2

Wykład z dyskusją

Podsumowujące, test wiedzy

EK(U)01

TP3, TP4, TP5

Seminarium, praca w grupach z materiałami źródłowymi, dyskusja.

Podsumowujące, test wiedzy

EK(KS)01

TP6

Samokształcenie

Podsumowujące, test wiedzy

Zestawienie przewidywanych efektów kształcenia przedmiotu do efektów kształcenia dla programu studiów tzw. programowych efektów kształcenia (PEK) oraz efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia (wyłącznie symbolami)

Efekty kształcenia dla przedmiotu (EK)

Przyporządkowanie efektu kształcenia dla przedmiotu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK)

Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia

EK(W)01 Potrafi właściwie rozpoznać i badać problematykę związaną z zarządzaniem zasobami pracy w organizacji.

K_W36

K_W39S1A_W06

M1_W08EK(U)01 Posiada wiedzę dotycząca zbierania, opracowania i wykorzystania informacji źródłowych do oceny i zwiększania efektywności potencjału kadrowego w podmiotach organizacyjnych opieki zdrowotnej.

K_U02

K_U09
K_U21

K_U34
K_U37
K_U45


M1_U03

M1_U12


M1_U13

M1_U06


M1_U08

M1_U06


M1_U09-10

S1A_U06-08

M1_U08-10

S1A_U06-08

M1_U09-10

M1_U012-13

M1_U08

M1_U013
EK(KS)01 Rozumie potrzebę systematycznego zgłębiania umiejętności dotyczących metod analizy i oceny procesów dotyczących zarządzania kadrami.

K_K04
K_K15

M1_K01

S1A_K06


M1_K05-06

Pobieranie 125.14 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna