Klasa III na ocenę dopuszczająCĄPobieranie 15.53 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar15.53 Kb.
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

KLASA III
Na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ:

Uczeń:


 1. zna i rozróżnia sygnały alarmowe,

 2. wie jak rozpoznać urazy,

 3. zna czynności przy wentylacji zastępczej,

 4. zna przyczyny wstrząsu,

 5. wymienia rodzaje urazów i krwotoków,

 6. wymienia stopnie oparzeń i odmrożeń,

 7. rozpoznaje zatrucia,

 8. rozpoznaje urazy kończyn,

 9. wymienia zastępcze środki ochrony dróg oddechowych i skóry,

 10. wymienia przyczyny powodzi i pożaru,

 11. wymienia zagrożenia jakie niesie powódź,

 12. wymienia rodzaje promieniowania w miejscu swojego zamieszkania,

 13. zna miejsce poboru wody w najbliższym otoczeniu,

 14. wymienia powody zabezpieczenia wody i żywności,

 15. wymienia i rozróżnia znaki bezpieczeństwa,

 16. wymienia główne zadania obrony cywilnej i podstawowe dokumenty normatywne.


Na ocenę DOSTATECZNĄ:

Uczeń:


 1. rozumie znaczenie konkretnych sygnałów alarmowych,

 2. potrafi wyjaśnić podstawowe funkcje życiowe,

 3. potrafi wykonać uciskanie klatki piersiowej oraz wentylacje zastępczą,

 4. zna podstawowe techniki przenoszenia osób poszkodowanych,

 5. zna techniki tamowania krwotoków,

 6. potrafi udzielić pomocy po rozpoznaniu ran,

 7. zna sposoby udzielenia pomocy przy oparzeniach i wychłodzeniach,

 8. umie podać przyczyny zatruć,

 9. zna czynności pierwszej pomocy w przypadku złamań kończyn,

 10. umie wyjaśnić przyczyny powstania paniki,

 11. wymienia sposoby przeciwdziałania zagrożeniom lokalnym,

 12. wymienia sprzęt przeciwpożarowy,

 13. przedstawia zagrożenia związane z katastrofami i awariami,

 14. umie scharakteryzować źródła oraz rodzaje promieniowania,

 15. potrafi określić zasady zabezpieczania wody i żywności na wypadek zagrożeń,

 16. wyjaśnia pojęcia: odkażanie, dezynfekcja, dezaktywacja, dezynsekcja, deratyzacja,

 17. umie opisać znaczenie znaków ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej oraz higieny pracy w swoim otoczeniu i regionie.


Na ocenę DOBRĄ:

Uczeń:


 1. potrafi wykonać czynności nakazane określonymi sygnałami alarmowymi,

 2. zna czynności tzw. łańcucha ratunkowego i potrafi wykonać je praktycznie,

 3. umie podać przyczyny i objawy wstrząsu pourazowego,

 4. umie opatrywać różne rodzaje ran, tamować krwotoki zewnętrzne,

 5. umie udzielić pomocy przy poparzeniach i odmrożeniach,

 6. zna sposoby i potrafi udzielić pomocy osobie porażonej prądem,

 7. potrafi określić drogi wnikania trucizn do organizmu,

 8. potrafi określić warunki i miejsca sprzyjające urazom układu kostnego,

 9. potrafi wykorzystać podręczne materiały do ochrony dróg oddechowych i skóry,

 10. potrafi wymienić możliwości przeciwdziałania panice,

 11. Umie dokonać analizy lokalnych zagrożeń powodzią, pożarem,

 12. potrafi omówić czynności ratownicze podczas pożaru,

 13. potrafi właściwie postępować podczas pożaru w domu i w szkole,

 14. potrafi wskazać możliwości wykorzystania promieniowania,

 15. omawia różne sposoby zabezpieczania żywności i wody przed skażeniem,

 16. potrafi omówić różnice miedzy częściowymi i całkowitymi zabiegami sanitarnymi i specjalnymi,

 17. wymienia podstawowe dokumenty ONZ regulujące funkcjonowanie Obrony Cywilnej na świecie.


Na ocenę BARDZO DOBRĄ:

Uczeń:


 1. wie jak reagować przy zaburzeniach podstawowych funkcji życiowych,

 2. umie scharakteryzować przyczyny zaburzeń krążenia i oddychania,

 3. umie wykonać czynności pierwszej pomocy przy wstrząsie pourazowym,

 4. potrafi omówić sposoby sporządzania prowizorycznych noszy,

 5. potrafi wyjaśnić jak zapobiegać zakażeniom,

 6. potrafi udzielić pomocy osobie poparzonej środkami chemicznymi,

 7. potrafi udzielić pomocy osobie zatrutej środkami chemicznymi, gazami, artykułami spożywczymi,

 8. potrafi zastosować podręczne środki do unieruchomienia kończyn dolnych i górnych,

 9. potrafi zachować się w obliczu możliwości powstania paniki,

 10. potrafi wykorzystać zdobyta wiedze w praktyce,

 11. potrafi wykorzystać podręczny sprzęt gaśniczy do gaszenia pożaru w zarodku,

 12. potrafi postępować w obliczu komunikacyjnych i ekologicznych,

 13. potrafi wyjaśnić indywidualne możliwości ochrony przed promieniowaniem,

 14. potrafi praktycznie zastosować środki do przechowywania żywności i wody,

 15. potrafi przeprowadzić zabiegi sanitarne w domu przy pomocy materiałów znajdujących się w apteczce domowej,

 16. potrafi wymienić zadania jakie stoją przed formacjami OC w obliczu zagrożeń.


Na ocenę CELUJĄCĄ:

Uczeń:


 1. umie pokierować akcja ewakuacyjna po ogłoszeniu alarmu,

 2. potrafi realizować zasady indywidualnego postepowania na wypadek powodzi, pożaru oraz wypadku komunikacyjnego,

 3. aktywnie udziela się w pracach młodzieżowych na rzecz bezpieczeństwa w środowisku lokalnym.

 4. bierze udział w konkursach dotyczących bezpieczeństwa i pierwszej pomocy organizowanych w szkole i poza szkoła.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna