Klasy I (rozdziały: 0-6 „Nuovo Progetto Italiano 1”) Nauczyciel: Anna RychlickaPobieranie 359.09 Kb.
Strona1/3
Data04.05.2016
Rozmiar359.09 Kb.
  1   2   3
I Liceum Ogólnokształcące w Mławie

Rok szkolny 2010/2011 (3 godziny w tygodniu)

Plan wynikowy dla klasy I (rozdziały:0-6 „Nuovo Progetto Italiano 1”)

Nauczyciel: Anna Rychlicka


Nauczania języka włoskiego opracowany w oparciu o program nauczania języka włoskiego dla szkół ponadgimnazjalnych
Nr MEN: DKOW-5002-30/08 Na podstawie metody nauczania „Nuovo Progetto Italiano 1”, wydawnictwo EDILINGUAROZDZIAŁ 0 WPROWADZAJĄCA (strony 5- 14)


Tematyka zajęć

Wymagania edukacyjne


Podstawowe

UczeńPonadpodstawowe

UczeńIlość

godzinCYWILIZACJA:

Elementy kultury włoskiej i związane z nimi pojęcia.
Identyfikuje znane ikony kultury włoskiej i przyporządkowuje je do odpowiadających im ogólnych pojęć.

Potrafi wskazać inne ikony, które kojarzą mu się ze słowem Włochy, choćby te o charakterze międzynarodowym (pizza, ciao, opera).
Potrafi scharakteryzować (w języku ojczystym) podane ikony włoskiej kultury: podać ich szczegółowe nazwy bądź nazwiska ich twórców, miejsce pochodzenia czy okres powstania.


2

GRAMATYKA:

Alfabet włoski.
Potrafi przeczytać alfabet.

Literuje proste wyrazy pojawiające się w pierwszej jednostce.

Potrafi przeliterować swoje imię i nazwisko.


Literuje swobodnie trudniejsze wyrazy zapisane na tablicy przez nauczyciela.


1

Wymowa i pisownia wyrazów.

Akcent w mowie.
Powtarza usłyszane wyrazy, rozpoznaje i wymawia dźwięki charakterystyczne dla języka

włoskiego, zna zasady wymowy, akcentu oraz pisowni.

Prawidłowo wymawia i akcentuje poznane wyrazy.Zapamiętuje znaczenie słów, które pojawiły się w przykładach dotyczących wymowy.

Potrafi poprawnie zapisać usłyszany wyraz.
2

Końcówki rzeczownika

rodzaju męskiego i żeńskiego w liczbie pojedynczej i mnogiej.
Wie, jakie są rodzaje w języku włoskim i potrafi podać ich charakterystyczne, regularne końcówki w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Zna wyjątki: rodzaju męskiego zakończone na -a, rodzaju żeńskiego zakończone na -o, rzeczowniki nieodmienne typu: città, caffè, università.
Wie, jakie końcówki w liczbie mnogiej przyjmują rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej na: -co, -go i -logo. Potrafi wyodrębnić wyrazy obcego pochodzenia i wie, że nie zmieniają one końcówek

w przypadku liczby mnogiej.
2

Zaimki osobowe w funkcji

podmiotu.

Czasownik nieregularny

essere.

Nazwy narodowości.
Przyporządkowuje odsłuchane dialogi do sytuacji przedstawionych na fotografiach.

Przedstawia się z imienia i nazwiska, określa swą narodowość.

Potrafi odpowiedzieć na pytanie dotyczące narodowości przy wykorzystaniu czasownika

essere i zadać pytanie o narodowość za pomocą

intonacji.
Używając odpowiednich form czasownika essere potrafi przedstawić inne osoby.

Tworzy minidialogi na wzór dialogów z ćwiczenia 2 ze strony 9 podręcznika.
1

Articolo determinativo – formy rodzajnika określonego w liczbie pojedynczej i mnogiej oraz końcówki przymiotników

zakończonych na -o uzgadniane z rodzajem i liczbą.

Przyimek di.

Liczebniki: 1-30.Rozpoznaje i poprawnie stosuje w poznanych kontekstach formy rodzajnika określonego oraz zna ogólne zasady jego stosowania.

Zna koncówki przymiotników, potrafi uzgadniąc przymiotnik w rodzaju i w liczbie.

Konstruuje proste zdania z użyciem rodzajnika określonego i czasownika essere oraz przymiotnika, zgodnie z modelem

art. + nome + verbo + agg. (np. La casa è bella).

Prawidłowo wymawia i czyta cyfry.

Potrafi płynnie policzyć od 1 do 30.


Zna rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na -i oraz pamięta, że w liczbie mnogiej zmianie ulega tylko rodzajnik, a nie końcówka.

Stosuje przyimek di, wskazując własciciela danego przedmiotu, jego pochodzenie lub przeznaczenie.

Rozbudowuje model zdania, o którym mowa obok, wskazując dodatkowo na właściciela przedmiotu (np. La casa di Eva è bella).

Prawidłowo zapisuje usłyszane liczebniki.
2

Czasownik nieregularny avere oraz wybrane formy czasownika zwrotnego chiamarsi.

Pytanie o imię, nazwisko, wiek, rodzeństwo.Zna odmiane czasownika avere oraz wybrane formy czasownika chiamarsi.

Potrafi przyporzadkować odsłuchane dialogi do rysunków i połączyć ze sobą zdania.

Potrafi odpowiedzieć na pytanie o imię, wiek, rodzeństwo, a także zapytać o to samo inne

osoby w grupie.
Potrafi ułożyć dialogi uwzględniające pytania o imię, wiek, rodzeństwo, na wzór dialogów ze strony 13 podręcznika.1

Lekcja utrwalająco-powtórzeniowa


1. Zastosowanie poznanego słownictwa, użycie rzeczownika rodzaju męskiego i żeńskiego w liczbie pojedynczej i mnogiej, odmiana czasownika essere i avere, nazwy narodowości, pytanie o imię, nazwisko, wiek i rodzeństwo, etc.


1ROZDZIAŁ 1 (strony 15- 28)


Tematyka zajęć

Wymagania edukacyjne


Podstawowe

UczeńPonadpodstawowe

UczeńIlość

godzin
GRAMATYKA:

Czas teraźniejszy presente indicativo (część I) – czasowniki regularne wszystkich trzech koniugacji.

Akcent w 3 osobie liczby mnogiej czasowników.


Rozpoznaje końcówki, potrafi wybrać poprawną formę czasownika, odpowiada na pytania do tekstu, uzupełnia dialog i ćwiczenia poprawną formą czasownika w czasie teraźniejszym. Podaje o sobie podstawowe informacje typu: studio, lavoro. Poprawnie akcentuje formy 3 osoby liczby mnogiej.


Konstruuje własne proste zdania z czasownikami regularnymi we wszystkich osobach.


2

Articolo indeterminativo – formy rodzajnika nieokreślonego

w liczbie pojedynczej. Przymiotniki

zakonczone na -e i ich liczba mnoga.


Rozpoznaje i poprawnie stosuje w poznanych kontekstach formy rodzajnika nieokreślonego, zamienia rodzajnik określony na nieokreślony oraz zna ogólne zasady jego stosowania.

Zna końcówkę w liczbie mnogiej przymiotników

zakończonych na -e i poprawnie uzgadnia przymiotnik z rzeczownikiem w liczbie mnogiej.


Potrafi zredagować krótki opis znanej mu osoby, wykorzystując do tego także rodzajnik nieokreślony, na wzór maila ze strony 19 podręcznika.


2

LEKSYKA:

Wyrażenia związane z pytaniem i udzielaniem informacji.

Konstruowanie pytań i odpowiedzi związanych z informacjami dotyczącymi sposobu dotarcia do danego miejsca, pochodzenia i miejsca zamieszkania oraz wskazywanie powodu swojej obecności w danym kraju.

Forma grzecznościowa w pytaniach.
Potrafi zadawać pytania i udzielać odpowiedzi dotyczących narodowości, miejsca zamieszkania, powodów obecności w danym kraju. Potrafi uzupełnić ćwiczenie poprawnymi wyrażeniami.


Potrafi zadawać pytania, o których mowa obok w formie grzecznościowej.

Zna znaczenie wszystkich wyrażeń, które pojawiły się w dialogu ze strony 21 podręcznika.
1

Zwroty powitania i pożegnania, zawieranie znajomości – lista wyrażeń.


Stosuje poprawne formy pozdrowienia.

Rozróżnia wyrażenia grzecznościowe od formy bezpośredniej.
Tworzy dialogi do rysunków, wykorzystując poznane wyrażenia powitania i pożegnania.

Zna znaczenie wszystkich słów, które pojawiły się w dialogach ze strony 24.
1

Opis wyglądu i charakteru osoby - podstawowe przymiotniki.

Słownictwo związane z częściami ciała.
Potrafi opisać swój wygląd za pomocą przymiotników określających wzrost, wiek i kolor włosów lub oczu, a także podać najbardziej charakterystyczne cechy swojego charakteru.

Zna większość wprowadzonych nazw części ciała.
Potrafi opisać dowolną postać np. ze świata sztuki, polityki czy biznesu, okreslić jej podstawowe cechy zewnętrzne oraz wewnętrzne, stosując

poznane słownictwo.

Potrafi zamienić ten opis na trzecią osobę liczby mnogiej.


2

CYWILIZACJA:

Nazwy miast, regionów, wysp i mórz włoskich oraz kraje graniczące z Włochami.
Potrafi wymienić kilka regionów włoskich, podać ich stolice.

Zna nazwy mórz otaczających Włochy, największe włoskie wyspy.
Potrafi wymienić większość regionów i ważniejszych miast, zna pozostałe włoskie wyspy, nazwy krajów sąsiadujących z Włochami i najważniejsze włoskie rzeki.


1

Lekcja utrwalająco-powtórzeniowa


1. Zastosowanie poznanego słownictwa i struktur gramatycznych do zredagowania (indywidualnie lub w parach) opisu postaci (przedstawionej np. na fotografii), uwzględniając jej cechy zewnętrzne i zewnętrzne, narodowość, miasto i kraj, z którego pochodzi, etc.

2. Test finale ze strony 4/ 5 zeszytu ćwiczeń.

3. Test ze strony 28 podręcznika.


2ROZDZIAŁ 2 (strony 29-42)


Tematyka zajęć

Wymagania edukacyjne


Podstawowe

UczeńPonadpodstawowe

UczeńIlość

godzin
GRAMATYKA:

Presente indicativo (część

II) – czasowniki nieregularne: andare, venire, dare, sapere, stare, uscire, fare oraz modele odmiany dla czasowników zakończonych na: -care, -gare (giocare, pagare) i -ciare, -giare (cominciare, mangiare).
Zna pełną odmianę wszystkich czasowników nieregularnych zawartych w treści niniejszej jednostki. Odróżnia znaczenie i poprawnie stosuje czasowniki andare i venire.

Zna modele odmiany czasowników zakończonych na -care i -gare oraz na -ciare i -giare.

Potrafi odpowiedzieć na pytania:

Che cosa fai la mattina/dopo la lezione/ stasera/domani?

Potrafi poprawnie zadać te pytania innym osobom w grupie.
Swobodnie operuje poznanymi czasownikami we wszystkich osobach, potrafi dokonywać transformacji odpowiedzi na pytania, o których mowa obok w obrębie wszystkich osób odmiany. Zna odmianę innych czasowników nieregularnych, które podane zostały w materiałach dodatkowych na stronie 88 podręcznika (np. rimanere, salire, scegliere).

Zna schematy odmiany takich czasowników jak: porre, trarre, tradurre.
2

Czasowniki modalne:

potere, volere, dovere

– odmiana. Konstrukcja:

czasownik modalny + bezokolicznik.

Wyrażenie aver voglia di.
Zna odmiane czasowników modalnych oraz uzupełnia zdania i dialogi ich poprawnymi

formami. Odpowiada na pytania dotyczące chęci czy powinności, potrafi powiedzieć, jakie ma plany, co chce, co musi a co może zrobić i na co ma ochotę, stosując czasowniki modalne i wyrażenie aver voglia di.
Konstruuje pytania z czasownikami modalnymi, np. Che cosa vuoi/devi fare? i tworzy odpowiedzi, np. Oggi voglio uscire/devo studiare.


1

Liczebniki główne (część

II): 30-2000. Liczebniki

porządkowe: 1-25.


Potrafi podać dana liczbę od 30-2000 oraz ją zapisać.

Zna, rozpoznaje i poprawnie akcentuje formy liczebników porządkowych od 1-25.

Potrafi podać swój numer telefonu (licząc dziesiątkami oraz setkami) i datę urodzin.

Zna zasady podawania dat – liczebnik porządkowy w przypadku pierwszego dnia miesiąca, w pozostalych liczebniki główne.
Potrafi zapisać usłyszaną datę (rok) oraz sporządzić własny kalendarz zajęć na dany tydzień bądź miesiąc, zapisując słownie poszczególne daty.


1

Preposizioni (część I), Przyimki proste (in, a, da, per) i forma ściągnięta przyimka a z rodzajnikiem określonym il. Występowanie poszczególnych

przyimków po czasownikach andare, venire, partire.
Zna znaczenie i zasady stosowania wybranych

przyimków (np. przyimek a + nazwa miasta, in + nazwa kraju, in + srodek lokomocji).

Odpowiada na pytania wykorzystujące czasowniki i lączące się z nimi przyimki z tabeli ze strony 37 podręcznika (np. dove vai, da dove vieni, dove parti?).


Potrafi wymienić inne poznane dotąd przyimki wraz z czasownikami, którym towarzyszą, np. Abito in via Giulio Cesare, sono qui da due giorni, etc.

Samodzielnie konstruuje zdania z wszystkimi przyimkami prostymi oraz z rodzajnikim ściągniętym (a+il).
2

LEKSYKA:

Zaproszenia. Akceptacja

i odmowa, proponowanie

i wyrażanie chęci – lista

odpowiednich wyrażeń.


Uzupełnia dialogi z poznanym słownictwem, stosownie do kontekstu.

Potrafi przyjąć zaproszenie, zgodzić się na propozycję lub odmówić, używając podanych w materiale zwrotów.


Potrafi zapytać o przyczynę odmowy i podać jej powód.


Konstruuje dialogi przy wykorzystaniu poznanych zwrotów oraz czasowników modalnych, na wzór dialogów zamieszczonych na stronie 33 podręcznika.


1

Pytanie o adres. Podawanie adresu.

Opis miejsca zamieszkania.Podaje swój pełny adres, typ budynku, w którym mieszka. Potrafi opisać położenie i ogólny wygląd swojego mieszkania.


Potrafi podać adres i opisać szczegółowo (np. podać piętro, cenę najmu lokalu) miejsce zamieszkania innych osób.

1

Dni tygodnia i określanie

czasu.Zna wszystkie dni tygodnia, rozróżnia znaczenie: lunedì vs il lunedì. Potrafi zapytać o i podać dzień tygodnia.

Pyta i odpowiada na pytania o godzinę: Che ora è/che ore sono?, podając pełne godziny oraz dzieląc godzinę na połowę i kwadranse.
Potrafi dokładnie co do minuty określić czas.

Poprawnie zapisuje usłyszaną godzinę.2

CYWILIZACJA:

Środki komunikacji miejskiej
Zna nazwy środków transportu i potrafi przyporządkować je do fotografii, poprawnie rozwiązuje krótkie testy rozwijające umiejętność rozumienia tekstu pisanego na poziomie globalnym.

Potrafi wskazać wykorzystywane we Włoszech środki transportu.
Wie, gdzie we Włoszech można kupić bilety komunikacji miejskiej, w których miastach korzysta się z autobusów, a w których jest także metro.

W oparciu o przeczytany tekst, potrafi płynnie opowiedzieć, jakie są główne środki komunikacji we Włoszech i odnieść się do najpopularniejszych środków transportu w swoim kraju.

Zna znaczenie wszystkich nowych słów, które wystąpiły w tekście.


1

Lekcja utrwalająco-powtórzeniowa


1. Zastosowanie poznanego materiału do redakcji (indywidualnie lub w parach) opisu dnia (w os. liczby pojedynczej bądź w os. liczby mnogiej). Opis dotyczy albo jednego konkretnego dnia i związanych z nim planów albo też jednego wybranego dnia tygodnia, w którym wykonywane czynności będą powtarzać się z tygodnia na tydzień. W opisie należy uwzględnić poznane dotąd czasowniki regularne i nieregularne wszystkich trzech koniugacji, czasowniki modalne, przyimki, nazwy dni tygodnia, godziny.

2. Test powtórkowy z zeszytu ćwiczeń ze stron 24/25.

3. Test ze strony 42 podręcznika.


2ROZDZIAŁ 3 (strony 43-56)


Tematyka zajęć

Wymagania edukacyjne


Podstawowe

UczeńPonadpodstawowe

UczeńIlość

godzin
GRAMATYKA:

Przyimki proste i ściągniete.
Zna wszystkie formy przyimków

ściągniętych.

Wie, które przyimki ulegają ściągnięciu, a które nie.

Zna podstawowe zasady, kiedy stosować przyimki proste, a kiedy ściągnięte.

Uzupełnia zdania prawidłowymi formami przyimków prostych i ściągniętych.


W wypowiedziach ustnych i pisemnych stosuje prawidłowe formy przyimków prostych i ściągniętych.

Wie, z jakimi przyimkami mogą się łączyć poznane dotąd czasowniki.
2

Rodzajnik cząstkowy

– liczba mnoga rodzajnika

nieokreślonego.


Wie, kiedy stosowany jest rodzajnik cząstkowy.

Rozpoznaje formy rodzajnika nieokreślonego w liczbie mnogiej i stosuje go w konstruowanych przez siebie zdaniach.
Stosuje prawidłowe formy rodzajnika cząstkowego.

Odróżnia fonetycznie zbieżne formy rodzajnika cząstkowego i przyimka di ściągniętego z rodzajnikiem określonym w funkcji dopełniacza (np. voglio dello zucchero vs a sinistra del letto).
1

Wyrażenia lokalizujące

(vicino, dentro, a sinistra/destra di, sotto, sopra, tra,

etc.).


Formy czasownika esserci: c’è, ci sono.


Zadaje pytanie o położenie danej rzeczy (dov’è il televisore?) i udziela odpowiedzi przy wykorzystaniu wyrażeń lokalizujących.

Zna zasady, kiedy stosuje się formy czasownika essere, a kiedy esserci.
Poprawnie stosuje formy czasowników essere i esserci, wyrażenia lokalizujące i towarzyszące im przyimki, rodzajniki określone i nieokreślone, także w liczbie mnogiej np. do opisu rysunków przedstawiających umeblowane pomieszczenia, różnic między pomieszczeniami.


2

Wyrażanie posiadania.

Zaimki dzierżawcze (część I). Formy: mio/a, tuo/a, suo/a.
Rozpoznaje i stosuje poznane formy zaimków dzierżawczych. Odpowiada na pytania: di chi è questo libro?, używając krótkich odpowiedzi twierdzących: è mio, bądź przeczących: no, non è mio, è suo.


Konstruuje samodzielnie zdania z poprawnymi formami zaimków dzierżawczych.

Odpowiednio stosuje lub opuszcza rodzajniki określone w konstrukcjach z zaimkami dzierżawczymi.
1

Liczebniki główne 1.000 – 1.000.000


Potrafi przeczytać i rozumie ze słuchu daną liczbę.

Potrafi zapisać usłyszana liczbę.

1

LEKSYKA:

Słownictwo związane z wysyłaniem listu, maila

i paczki.

Zwroty niezbędne i przydatne przy redakcji listu nieformalnego. Komunikacja za pomocą listu bądź maila.
Potrafi zapytać, gdzie jest np. poczta, skrzynka na listy, kawiarenka internetowa.

Potrafi poprosić np. o znaczek, kopertę.

Prawidłowo adresuje listy, pocztówki.


Wypowiada się na temat preferowanych sposobów komunikowania się.

Potrafi napisać krótki list do przyjaciela, zamieszczając w jego treści bardzo ogólne informacje, dotyczące np. samopoczucia, miejsca, w którym się znajduje, tego co robi i co zamierza zrobić, stosuje typowe zwroty rozpoczynające

i konczące list.


2

Określanie ram czasowych

wykonywania bądź trwania danej czynnosci, pytanie o godzinę otwarcia i zamknięcia danej instytucji.


Pory dnia oraz miesiące

i pory roku.
Potrafi zapytać i odpowiedzieć na pytania dotyczące rozpoczęcia wykonywania danej czynności i jej zakończenia.

Pyta o godzine otwarcia i zamknięcia np. sklepu, banku, etc.

Zna nazwy wszystkich miesięcy, pór roku, zna rzeczowniki określające główne pory dnia.

Podaje datę swoich urodzin.

Stosuje konstrukcje: in primavera/in estate, etc.


Potrafi szczegółowo okreslić ramy czasowe wykonywanych przez siebie czynności oraz udzielić informacji o rozkładzie godzin pracy instytucji w swoim kraju.
Potrafi podać wybrane daty w roku związane z życiem osobistym i społecznym

oraz daty związane z wydarzeniami historycznymi.
2

Wyrażanie niepewności,

wątpliwości, prawdopodobieństwa.

Wyrażenia wykorzystywane przy dziękowaniu i odpowiedzi

na podziękowanie.
Wyraża niepewność i prawdopodobieństwo, stosując

następujące zwroty: non so, non sono sicuro, penso, probabilmente, forse.

Dziękuje i odpowiada na podziękowanie, używając

następujących sformułowań: grazie, ti ringrazio, prego, non c’è di che, etc.

Dostrzega różnice pomiędzy formalnymi zwrotami

wykorzystywanymi przy dziękowaniu a tymi mniej

formalnymi (np. grazie mille a figurati).


Konstruuje dialogi przy wykorzystaniu zwrotów wyrażających niepewność, wątpliwość, prawdopodobieństwo.

Poprawnie stosuje odpowiednie do kontekstu wyrażenia związane z dziękowaniem.
1

CYWILIZACJA:

Najważniejsze telefony

alarmowe we Włoszech,

telefony kierunkowe niektórych włoskich miast.
Zna nazwy najważniejszych instytucji pierwszej pomocy: pogotowia, karabinierów i straży pożarnej oraz potrafi podać wybrane włoskie numery kierunkowe i alarmowe.

Odpowiada na pytanie, pod jaki numer należy zadzwonić w przypadku pożaru, kradzieży, nagłego pogorszenia stanu zdrowia czy wypadku drogowego.
Przyswaja w całości słownictwo zawarte w przeczytanym tekście.

Potrafi opowiedzieć o różnicach w usługach telefonicznych między Włochami a swoim krajem (pytanie do tekstu nr 3).
1

Lekcja utrwalająco-powtórzeniowa


1. Opis (indywidualnie lub w parach) wyciętych z kolorowych magazynów przez nauczyciela zdjęć umeblowanych pomieszczeń. Przy opisie należy wykorzystać wszystkie poznane dotąd wyrażenia lokalizujące wraz z towarzyszącymi im przyimkami.

2. Redakcja (w parach) listu/maila, w którym należy uwzglednić informacje dotyczące np. harmonogramu zajęć, godzin otwarcia danych instytucji lub cen wybranych produktów i usług – niezbędne dla osoby wybierającej się do danego kraju na wakacje.

3. Test powtórkowy ze strony 34/35 (A,B) zeszytu ćwiczeń.

4. Test ze strony 56 podręcznika.2ROZDZIAŁ 4 (strony 57-72)


Tematyka zajęć

Wymagania edukacyjne


Podstawowe

UczeńPonadpodstawowe

UczeńIlość

godzin
GRAMATYKA:

Czas przeszły złożony passato prossimo (część I): formy i zastosowanie, czasowniki posiłkowe i regularne końcówki imiesłowów.
A: Zna formy i zastosowanie czasu przeszłego passato prossimo.

B: Zna końcówki i potrafi uzupełnić zdanie podaną formą imiesłowu regularnego dla wszystkich grup koniugacyjnych.
C: Potrafi samodzielnie utworzyć prawidłową formę imiesłowu regularnego.

D: Buduje zdania w czasie passato prossimo.
4


Passato prossimo (część II).

Czasowniki odmieniajace

się z avere i essere, czasowniki przechodnie i nieprzechodnie, czasowniki ruchu, stanu, czasowniki zwrotne, inne czasowniki odmieniające

się z avere lub essere.

Nieregularne formy imiesłowów.


A: Potrafi ogólnie przyporzadkować poznane czasowniki do poszczególnych grup, dobrać odpowiedni czasownik posiłkowy dla wybranego czasownika.

B: Potrafi przyporządkować bezokolicznik do odpowiadajacej mu nieregularnej formy imieslowu.

Potrafi odpowiedzieć na pytanie:

Che cosa hai fatto ieri?


C: Potrafi poprawnie stosować czasownik posiłkowy w przypadku tych czasowników,

które wykorzystują dwa czasowniki posiłkowe. Stosuje prawidłowo formy poznanych imiesłowów nieregularnych.

D: Potrafi opowiedzieć w czasie passato prossimo o czynnościach wykonywanych dnia poprzedniego.


4


Passato prossimo

z przysłówkami czasu.
A: Zna znaczenie poznanych przysłówków czasu (dopo, poi, prima, sempre, allora, appena, etc.).

B: Konstruuje proste zdania w passato prossimo, wykorzystując poznane przysłówki czasu.
C: Konstruuje wypowiedzi w passato prossimo, uwzględniając kilka czynności przeszłych (np. Prima ho mangiato, poi ho fatto colazione e dopo sono uscito di casa).


2


Czasowniki modalne

w passato prossimo.
A: Zna zasady użycia czasowników modalnych w passato prossimo.

Wie, w jakich przypadkach stosować

B: czasownik posiłkowy essere, a kiedy avere.


C: Konstruuje poprawne zdania z czasownikami modalnymi w passato prossimo.


2


Partykuła ci.

A: Wie, jakie wyrażenie zastepuje partykuła ci i potrafi ja zastosować w prostym zdaniu w czasie presente indicativo.


C: Konstruuje zdania z partykuła ci w czasie passato prossimo.


2


LEKSYKA:

Wyrażenia związane z pytaniem o wydarzenia z przeszłości i fakty z życiorysu.

Pełne daty wydarzeń z przeszłości.


A: Potrafi odpowiedzieć na pytanie o datę urodzenia oraz zwięźle opowiedzieć, co robił danego dnia, a także podać najważniejsze fakty ze swojego życia.

B: W opisie sytuacji z przeszłosci wykorzystuje poznane wcześniej przysłówki czasu.
C: Potrafi opowiedzieć o danym wydarzeniu z przeszłości nie związanym bezpośrednio z jego życiem, potrafi podać datę wybranego wydarzenia historycznego, a także fakty z życia innych osób.


2


W barze: wyrażenia przydatne przy zamawianiu.

Słownictwo związane

z kawiarnianym menu.


A: Potrafi zamówić coś do picia i do jedzenia, używając form czasownika prendere (np. Cosa prendi/prendiamo?).

Zna podstawowe słownictwo dotyczące deserów, rodzajów kaw, napojów i przekąsek.
C: Potrafi szczegółowo wypowiedzieć się na temat włoskiego menu w barze, a także wskazać różnice w odniesieniu do swojego kraju. Potrafi opisać swoje preferencje związane z wyborem danej kawy czy

deseru.2


CYWILIZACJA:

Ikony Włoch: bar i kawa.
A: Potrafi powiedzieć, co jest tematem przeczytanych tekstów oraz wymienić sposoby przyrządzania kawy we Włoszech.


C: Potrafi szczegółowo opowiedzieć o przeczytanych tekstach, wykorzystując w tym celu zawarte w nich słownictwo.

Potrafi wypowiedzieć się na temat zwyczajów spędzania wolnego czasu czy przerwy w pracy w swoim kraju.
2


Lekcja utrwalająco-powtórzeniowa


1. Redakcja własnego tygodniowego pamietnika (zastosowane zostaja w tym celu wszystkie poznane dotąd struktury gramatyczne, a także materiał leksykalny z tej jednostki – pamiętnik uwzględnia

szczegółowe informacje, np. dotyczące żywności).

2. Zeszyt ćw.: s.4 ćw., s. 42 ćw. 7, 8, s.43 ćw. 9.

3. Test finale ze stron 43-45 zeszytu ćwiczen.

4. Test ze strony 72 podręcznika.


2

ROZDZIAŁ 5 (strony 73-86)
Tematyka zajęć

Wymagania edukacyjne


Ilość

godzinPodstawowe

UczeńPonadpodstawowe

UczeńGRAMATYKA:

Futuro semplice – czas przyszły prosty. Formy regularne i nieregularne. Zastosowanie:

podstawowe (plany na

przyszłość) i szczegółowe

(przewidywanie, przypuszczenie, składanie obietnic oraz okres warunkowy)
A: Zna formy regularne futuro semplice wszystkich trzech koniugacji.

Rozróżnia formy czasowników nieregularnych w tym czasie

B: Tłumaczy proste zdania

Formuluje prostą wypowiedź na temat dotyczący planów na przyszłość, wykorzystując wyrażenia zawarte w czytance oraz ćwiczenia z niniejszej jednostki np. quest’anno, da grande, domani, l’anno prossimo, ect.
C: Potrafi pisemnie opowiedzieć o planach na przyszłość (wakacje, życie zawodowe, marzenia) wybranej osoby lub osób

D: Zna szczegółowe zastosowanie czasu futuro semplice: potrafi przewidywać (np. Secondo me lei rimarrà a casa), przypuszczać (np. Avrà 30 anni), wyrazić obietnice (np. Quest’anno studierò di più),

konstruuje zdania w okresie warunkowy.


4


Futuro composto – czas przyszły złożony: formy i zastosowanie.


A: Zna zasady tworzenia czasu futuro composto i jego zastosowanie. Zna wyrażenia, po których stosuje się ów czas

B: Rozpoznaje podane formy oraz samodzielnie konstruuje proste zdania
C: Stosuje czas futuro composto także do wyrażenia przypuszczeń w przeszłości (np.

Perché non è vento? Sarà rimasto al lavoro).


2


LEKSYKA:

Planowanie podróży i określanie miejsca wakacyjnego i świątecznego wypoczynku.

Słownictwo dotyczące środków transportu i podróży pociągiem we Włoszech


A: Potrafi powiedzieć, gdzie zamierza spedzić wakacje czy czas wolny. Zna słownictwo związane z podróżą pociągiem.

Potrafi zapytać o środek transportu, cenę biletu, peron, stację docelową.

B: Wskazuje informacje szczegółowe zawarte w tekstach słuchanych dotyczące tych

tematów.
C: Opowiada o planowanej podróży: gdzie wybiera się na wakacje, podaje nazwy krajów, sposób dotarcia na miejsce i uzasadnia swój wybór.

D: Potrafi zapytać i udzielić informacji dotyczących organizacji podróży, uwzględniając możliwości komunikacyjne danego kraju.
4


Kierunki geograficzne.

Prognoza pogody
A: Zna kierunki geograficzne: nord, sud, cento

Potrafi opisać, jaka jest pogoda: fa bel tempo/brutto tempo, fa freddo/saldo, piove, nevica, ect.

B: Rozróżnia prognozę na dany dzień od przewidywań na kolejne dzień


C: Szczegółowo opisuje warunki pogodowe: określa wygląd nieba, wilgotność powietrza,

stan morza, sile wiatru, wzrost czy spadek temperatury.

D: Potrafi, wykorzystując poznany czas futuro semplice, omówić przewidywana pogodę w najbliższych dniach2


CYWILIZACJA:

Włoskie święta narodowe,

ludowe i religijne i związane z nimi zwyczaje.

Commedia dell’arte – typowe postaci, ich strój i cechy charakteru: przymiotniki określające cechy osobowości i wyglądu


A: Zna nazwy najważniejszych świąt obchodzonych w Włoszech (Natale, Pasqua, Epifania, ect.) i wybrane słownictwo z nimi związane (np. tradycyjne słodycze przygotowane w okresie Bożego Narodzenia: panettone, pandoro).

B: Potrafi wykonać ćwiczenie na globalne rozumienie tekstu pisanego
C: Zna znaczenie wszystkich słów zawartych w przeczytanym tekście z podręcznika

D: Potrafi streścić tekst i opowiedzieć o najważniejszych świętach obchodzonych we Włoszech i związanych z nimi zwyczajami. Potrafi streścić dodatkowo realizowany tekst i zna znaczenie występujących w nim słów.
2

Lekcja utrwalająco-powtórzeniowa

1. Test finale ze strony 53-55 zeszytu ćwiczeń

2. Test ze strony 86 z podręcznika

3. Opis wybranego święta w Polce i związanych z nim obyczajów, np. Jak obchodzi się Boże Narodzenie w Polsce.


2
ROZDZIAŁ 6 (strony 87-101)


Tematyka zajęć

Wymagania edukacyjne


Ilość

godzin
Podstawowe

UczeńPonadpodstawowe

UczeńGRAMATYKA:

Zaimki dzierżawcze – i possessivi (część II) z rzeczownikami oznaczającymi

pokrewieństwo.

Rodzina i znajomi.
A: Zna wszystkie formy zaimków dzierżawczych i dopasowuje je poprawnie do form rzeczownika w liczbie pojedynczej i mnogiej.

B: Potrafi opowiedzieć o członkach najbliższej

rodziny, stosując prawidłowe formy zaimków dzierżawczych – zna zasadę dotyczącą pomijania i stosowania rodzajnika w zależności od liczby rzeczownika oznaczającego pokrewieństwo (np. mio padre, mia madre, i miei cugini, i tuoi nipoti).


C: Stosuje zasadę dotyczącą wystepowania rodzajnika w zależności od liczby rzeczownika oznaczającego pokrewieństwo.

Prawidłowo stosuje rodzajnik z rzeczownikami oznaczającymi pokrewieństwo w przypadku formy zdrobniałej rzeczownika (il mio fratellino, la mia sorellina).

D: Tworzy drzewo genealogiczne swojej

bądź fikcyjnej rodziny i dokładnie opowiada o jej członkach (wskazuje wiek, wykonywany zawód, zainteresowania ect.)
2


Konstrukcje pozwalające

wyrazić:

– zamiar i chęci: vorrei+nome i

vorrei+verbo+nome.

– upodobanie: formy mi piace/mi piacciono (nie akcentowane) oraz a me piace/a me piacciono (akcentowane) w 1 i 2 osobie liczby pojedynczej.

Formy przymiotnika bello i zaimka wskazującego quello i ich zastosowanie


A: Stosuje prawidłowo w mowie i w piśmie poznane konstrukcje

Wyraża zamiar, co chciałby zrobić, zjeść, zobaczyć oraz swoje upodobania, co lubi, a czego nie lubi robić

B: Rozróżnia i poprawnie stosuje formy akcentowane i nie akcentowane czasownika piacere w 1 i 2 osobie liczby pojedynczej.

Rozróżnia wszystkie formy przymiotnika bello i zaimka wskazującego quello.
C: Potrafi rozbudować swoją wypowiedzieć na temat tego, czego nie lubi i uzasadnić swoje zdanie, np. Non mi piacciono le ragazze inglesi perché sono troppo fredde e non sanno cucinare.

D: Prawidłowo stosuje przed i po rzeczowniku wszystkie formy przymiotnika bello i zaimka wskazującego quello.
2

Czasowniki: volerci i

metterci – znaczenie, formy i zastosowanie.


A: Zna znaczenie, formy, zastosowanie oraz różnice między czasownikami volerci i metterci.


C: Konstruuje zdania z volerci i metterci.

Odpowiada i zadaje pytania typu: Quantotempo ci metti per.../quanto tempo ci vuole per...


1

LEKSYKA:

Rodzina, przyjaciele, znajomi.
A: Potrafi opowiedzieć o swojej sympatii, przyjaciołach i znajomych, wymieniając ich ogólne cechy wyglądu i charakteru, określając ich wiek, wykonywany zawód oraz zainteresowania.


C: Potrafi bardziej szczegółowo opisać swoich przyjaciół i znajomych, uwzględniając ich codzienne zajęcia, przyzwyczajenia i plany na przyszłość.


2


W restauracji: włoskie

potrawy, dania, produkty

spożywcze.

Narzędzia kuchenne.

Czasowniki oznaczające

czynności związane

z jedzeniem i przygotowywaniem

jedzenia oraz wyrażenia

niezbędne do zamawiania

posiłków. Ulubione danie:

wyraża nie zwyczajów i

preferencji kulinarnych.
A: Zna nazwy wybranych produktów, dan i potraw włoskich. Potrafi zamówić poszczególne dania.

B: Potrafi opowiedzieć o swoich kulinarnych zwyczajach i preferencjach oraz opisać swoje ulubione danie. Zna podstawowe produkty żywnościowe, nazwy podstawowych naczyń kuchennych.
C: Zna całe wprowadzone słownictwo.

D: Potrafi okreslić smak potraw, potrafi wypowiedzieć się na temat różnic kulinarnych między Włochami a swoim krajem oraz na podstawie wprowadzonych materiałów scharakteryzować zwyczaje kulinarne w innych krajach świata.
2

CYWILIZACJA:

Historia pizzy i makaronu oraz jego rodzaje.

Przepisy – przepis na

spaghetti alla carbonara.

Zwyczaje kulinarne

Włochów oraz miejsca,

w których jedza posiłki.

A: Rozumie główną myśl i wybrane informacje szczegółowe przeczytanego tekstu. Zna pochodzenie pizzy i makaronu.

B: Zna wybrane słowa z przeczytanych tekstów związane z kuchnią, potrawami, nazwami miejsc, w których jedzą Włosi, rodzajami makaronu (np. basilico, mozzarella, pasta, trattoria, paninoteca, tortellini, lasagne, etc.)
C: Zna wszystkie słowa, które pojawiły się w przeczytanych tekstach.

Potrafi opowiedzieć o historii pochodzenia pizzy i makaronu.

D: Potrafi podać przepis na spaghetti alla carbonara lub samodzielnie zredagować

inny dowolny przepis. Zna i wykorzystuje formy w trybie rozkazującym, które pojawiły się w przepisie (i są identyczne z formami trybu oznajmującego).
2


Lekcja utrwalająco-powtórzeniowa


Test finale ze stron 65-66 zeszytu ćwiczeń.

Test ze strony 101 podręcznika.

Redakcja (indywidualnie lub w parach) przepisu na dowolną potrawę przy zastosowaniu form 2 osoby liczby mnogiej trybu rozkazującego.


1


101 godzin dydaktycznych + 10 godzin do dyspozycji nauczyciela

I Liceum Ogólnokształcące w Mławie

Rok szkolny 2010/2011 (3 godziny w tygodniu)

Plan wynikowy dla
  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna