Klasyfikacja zawodów I specjalnośCI


Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w budownictwiePobieranie 0.56 Mb.
Strona2/7
Data10.05.2016
Rozmiar0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

1223 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej
w budownictwie

122301 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w budownictwie1224 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w handlu hurtowym i detalicznym

122401 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w handlu hurtowym i detalicznym1225 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w gastronomii, hotelarstwie i turystyce

122501 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w gastronomii, hotelarstwie i turystyce1226 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w gospodarce magazynowej, transporcie i łączności

122601 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w gospodarce magazynowej, transporcie i łączności1227 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w przedsiębiorstwach obsługi biznesu

122701 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w przedsiębiorstwach obsługi biznesu1228 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w przedsiębiorstwach usług osobistych, porządkowych i pokrewnych

122801 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w przedsiębiorstwach usług osobistych, porządkowych i pokrewnych1229 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej gdzie indziej niesklasyfikowani

122901 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej gdzie indziej niesklasyfikowany123 Kierownicy pozostałych wewnętrznych jednostek organizacyjnych

1231 Kierownicy działów finansowych i administracyjnych

123101 Kierownik działu finansowego i administracyjnego1232 Kierownicy działów osobowych i pokrewnych

123201 Kierownik działu osobowego i działów pokrewnych1233 Kierownicy działów marketingu i sprzedaży

123301 Kierownik działu marketingu i sprzedaży1234 Kierownicy działów reklamy, promocji i pokrewnych

123401 Kierownik działu reklamy, promocji i działów pokrewnych1235 Kierownicy działów zaopatrzenia i dystrybucji

123501 Kierownik działu zaopatrzenia i dystrybucji1236 Kierownicy działów informatyki

123601 Kierownik działu informatyki1237 Kierownicy działów badawczo-rozwojowych

123701 Kierownik działu badawczo-rozwojowego1239 Kierownicy pozostałych wewnętrznych jednostek organizacyjnych gdzie indziej niesklasyfikowani

123901 Kierownik wewnętrznej jednostki organizacyjnej gdzie indziej niesklasyfikowany13 KIEROWNICY MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

131 Kierownicy małych przedsiębiorstw

1311 Kierownicy małych przedsiębiorstw w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie

131101 Kierownik małego przedsiębiorstwa w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie1312 Kierownicy małych przedsiębiorstw w przemyśle przetwórczym

131201 Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym1313 Kierownicy małych przedsiębiorstw w budownictwie

131301 Kierownik małego przedsiębiorstwa w budownictwie1314 Kierownicy małych przedsiębiorstw w handlu hurtowym i detalicznym

131401 Kierownik małego przedsiębiorstwa w handlu hurtowym i detalicznym1315 Kierownicy małych przedsiębiorstw w gastronomii, hotelarstwie i turystyce

131501 Kierownik małego przedsiębiorstwa w gastronomii, hotelarstwie i turystyce1316 Kierownicy małych przedsiębiorstw w gospodarce magazynowej, transporcie i łączności

131601 Kierownik małego przedsiębiorstwa w gospodarce magazynowej, transporcie i łączności1317 Kierownicy małych przedsiębiorstw obsługi biznesu

131701 Kierownik małego przedsiębiorstwa obsługi biznesu1318 Kierownicy małych przedsiębiorstw usług osobistych, porządkowych i pokrewnych

131801 Kierownik małego przedsiębiorstwa usług osobistych, porządkowych i pokrewnych1319 Kierownicy małych przedsiębiorstw gdzie indziej niesklasyfikowani

131901 Kierownik małego przedsiębiorstwa gdzie indziej niesklasyfikowany


2 SPECJALIŚCI

21 SPECJALIŚCI NAUK FIZYCZNYCH, MATEMATYCZNYCH I TECHNICZNYCH

211 Fizycy, chemicy i pokrewni

2111 Fizycy i astronomowie

211101 Astrofizyk

211102 Astronom

211103 Fizyk2112 Meteorolodzy

211201 Meteorolog

211202 Synoptyk

2113 Chemicy

211301 Chemik

211302 Chemik – technologia chemiczna

2114 Specjaliści nauk o Ziemi

211401 Geofizyk

211402 Geograf

211403 Geolog

211404 Oceanolog

211490 Pozostali specjaliści nauk o Ziemi212 Matematycy, statystycy i pokrewni

2121 Matematycy i pokrewni

212101 Aktuariusz

212102 Matematyk

212190 Pozostali matematycy i pokrewni2122 Statystycy

212201 Demograf

212202 Statystyk

213 Informatycy

2131 Projektanci i analitycy systemów komputerowych

213101 Administrator baz danych

213102 Administrator systemów komputerowych

213103 Analityk systemów komputerowych

213104 Inżynier systemów komputerowych

213105 Projektant systemów komputerowych

213190 Pozostali projektanci i analitycy systemów komputerowych

2132 Programiści

213201 Programista

213202 Projektant stron internetowych (webmaster)

213290 Pozostali programiści2139 Informatycy gdzie indziej niesklasyfikowani

213901 Administrator sieci informatycznej

213902 Inspektor bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

213903 Specjalista zastosowań informatyki

213990 Pozostali informatycy gdzie indziej niesklasyfikowani

214 Inżynierowie i pokrewni

2141 Architekci, urbaniści i pokrewni

214101 Architekt

214102 Architekt krajobrazu

214103 Architekt wnętrz

214104 Urbanista

214190 Pozostali architekci, urbaniści i pokrewni2142 Inżynierowie budownictwa i inżynierii środowiska

214201 Inżynier budowy mostów

214202 Inżynier budownictwa – budowle i drogi wodne

214203 Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne

214204 Inżynier budowy dróg

214205 Inżynier budownictwa – linie, węzły i stacje kolejowe

214206 Inżynier geotechnik

214207 Inżynier inżynierii środowiska – gospodarka wodna i hydrologia

214208 Inżynier inżynierii środowiska – instalacje sanitarne

214209 Inżynier inżynierii środowiska – melioracje

214210 Inżynier inżynierii środowiska - oczyszczanie miast i gospodarka odpadami

214211 Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne

214212 Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

214290 Pozostali inżynierowie budownictwa i inżynierii środowiska2143 Inżynierowie elektrycy

214301 Inżynier elektryk

214302 Inżynier kolejowych sieci elektroenergetycznych

214390 Pozostali inżynierowie elektrycy2144 Inżynierowie elektronicy i telekomunikacji

214401 Inżynier elektronik

214402 Inżynier telekomunikacji

2145 Inżynierowie mechanicy

214501 Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia do obróbki metali

214502 Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia energetyczne

214503 Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia przemysłowe

214504 Inżynier mechanik – mechanika precyzyjna

214505 Inżynier mechanik – środki transportu

214506 Inżynier mechanik – technologia mechaniczna

214507 Inżynier mechanizacji rolnictwa

214508 Inżynier spawalnik

214590 Pozostali inżynierowie mechanicy2146 Inżynierowie chemicy

214601 Inżynier inżynierii chemicznej

214602 Inżynier technologii chemicznej

214690 Pozostali inżynierowie chemicy2147 Inżynierowie górnicy, metalurdzy i pokrewni

214701 Inżynier górnik – górnictwo ropy naftowej, gazu i surowców płynnych

214702 Inżynier górnik – górnictwo węgla brunatnego

214703 Inżynier górnik – górnictwo węgla kamiennego

214704 Inżynier górnik – wiertnictwo

214705 Inżynier hutnik

214706 Inżynier inżynierii materiałowej

214707 Inżynier odlewnik

214790 Pozostali inżynierowie górnicy, metalurdzy i pokrewni

2148 Inżynierowie geodeci i kartografowie

214801 Inżynier geodeta – fotogrametria i teledetekcja

214802 Inżynier geodeta – geodezja górnicza

214803 Inżynier geodeta – geodezja inżynieryjno-przemysłowa

214804 Inżynier geodeta – geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych

214805 Inżynier geodeta – geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne

214806 Inżynier geodeta – geomatyka

214807 Inżynier geodeta – kataster i gospodarka nieruchomościami

214808 Kartograf

214890 Pozostali inżynierowie geodeci i kartografowie2149 Inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

214901 Inspektor dozoru jądrowego

214902 Inspektor dozoru technicznego

214903 Inżynier automatyki i robotyki

214904 Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej

214905 Inżynier kliniczny

214906 Specjalista kontroli jakości

214907 Inżynier normowania pracy

214908 Inżynier organizacji i planowania produkcji

214909 Inżynier poligraf

214910 Inżynier pożarnictwa

214911 Inżynier sprzedaży

214912 Inżynier technologii betonów

214913 Inżynier technologii ceramiki

214914 Inżynier technologii drewna

214915 Inżynier technologii przetwórstwa skóry

214916 Inżynier technologii szkła

214917 Inżynier transportu (logistyk)

214918 Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

214919 Inżynier włókiennik

214920 Legalizator

214921 Metrolog

214922 Normalizator

214923 Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy

214924 Specjalista do spraw pakowania i opakowań

214925 Inżynier transportu kolejowego

214990 Pozostali inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

22 SPECJALIŚCI NAUK PRZYRODNICZYCH I OCHRONY ZDROWIA

221 Specjaliści nauk biologicznych

2211 Biolodzy

221101 Antropolog

221102 Biolog

221103 Ekolog

221104 Genetyk

221105 Mikrobiolog

221106 Mikrobiolog kliniczny

221190 Pozostali biolodzy2212 Biotechnolodzy

221201 Biotechnolog2213 Biochemicy, biofizycy i pokrewni

221301 Biochemik

221302 Biofizyk

221303 Fizyk medyczny

221390 Pozostali biochemicy, biofizycy i pokrewni

222 Specjaliści nauk rolniczych i pokrewni

2221 Inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni

222101 Doradca rolniczy

222102 Gleboznawca

222103 Inżynier leśnictwa

222104 Inżynier ogrodnictwa

222105 Inżynier rolnictwa

222106 Inżynier rybactwa

222107 Inżynier zootechniki

222108 Specjalista ochrony środowiska

222190 Pozostali inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni2222 Specjaliści technologii żywności i żywienia człowieka

222201 Specjalista żywienia człowieka

222202 Inżynier technologii żywności

222203 Specjalista dietetyk223 Specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych)

2231 Lekarze

223101 Lekarz – alergologia

223102 Lekarz - anestezjologia i intensywna terapia

223103 Lekarz – angiologia

223104 Lekarz – audiologia i foniatria

223105 Lekarz – balneologia i medycyna fizykalna

223106 Lekarz – chirurgia dziecięca

223107 Lekarz – chirurgia klatki piersiowej

223108 Lekarz – chirurgia naczyniowa

223109 Lekarz – chirurgia ogólna

223110 Lekarz – chirurgia onkologiczna

223111 Lekarz – chirurgia plastyczna

223112 Lekarz – chirurgia szczękowo-twarzowa

223113 Lekarz – choroby płuc

223114 Lekarz – choroby wewnętrzne

223115 Lekarz – choroby zakaźne

223116 Lekarz – dermatologia i wenerologia

223117 Lekarz – diabetologia

223118 Lekarz – diagnostyka laboratoryjna

223119 Lekarz – endokrynologia

223120 Lekarz – epidemiologia

223121 Lekarz – farmakologia kliniczna

223122 Lekarz – gastroenterologia

223123 Lekarz – genetyka kliniczna

223124 Lekarz – geriatria

223125 Lekarz – hematologia

223126 Lekarz – immunologia kliniczna

223127 Lekarz – kardiochirurgia

223128 Lekarz – kardiologia

223129 Lekarz – kardiologia dziecięca

223130 Lekarz – medycyna nuklearna

223131 Lekarz – medycyna paliatywna

223132 Lekarz – medycyna pracy

223133 Lekarz – medycyna ratunkowa

223134 Lekarz – medycyna rodzinna

223135 Lekarz – medycyna sądowa

223136 Lekarz – medycyna sportowa

223137 Lekarz – medycyna transportu

223138 Lekarz – mikrobiologia lekarska

223139 Lekarz – nefrologia

223140 Lekarz – neonatologia

223141 Lekarz – neurochirurgia

223142 Lekarz – neurologia

223143 Lekarz – neurologia dziecięca

223144 Lekarz – okulistyka

223145 Lekarz – onkologia i hematologia dziecięca

223146 Lekarz – onkologia kliniczna

223147 Lekarz – ortopedia i traumatologia narządu ruchu

223148 Lekarz – otorynolaryngologia

223149 Lekarz – patomorfologia

223150 Lekarz – pediatria

223151 Lekarz – położnictwo i ginekologia

223152 Lekarz – psychiatria

223153 Lekarz – psychiatria dzieci i młodzieży

223154 Lekarz – radiologia i diagnostyka obrazowa

223155 Lekarz – radioterapia onkologiczna

223156 Lekarz – rehabilitacja medyczna

223157 Lekarz – reumatologia

223158 Lekarz – seksuologia

223159 Lekarz – toksykologia kliniczna

223160 Lekarz – transfuzjologia kliniczna

223161 Lekarz – transplantologia kliniczna

223162 Lekarz – urologia

223163 Lekarz – zdrowie publiczne

223164 Lekarz – ginekologia onkologiczna

223165 Lekarz – hipertensjologia

223166 Lekarz – neuropatologia

223167 Lekarz – otorynolaryngologia dziecięca

223168 Lekarz – urologia dziecięca

223190 Pozostali lekarze2232 Lekarze dentyści

223201 Lekarz dentysta – chirurgia stomatologiczna

223202 Lekarz dentysta – chirurgia szczękowo-twarzowa

223203 Lekarz dentysta – epidemiologia

223204 Lekarz dentysta – ortodoncja

223205 Lekarz dentysta – periodontologia

223206 Lekarz dentysta – protetyka stomatologiczna

223207 Lekarz dentysta – stomatologia dziecięca

223208 Lekarz dentysta – stomatologia zachowawcza z endodoncją

223209 Lekarz dentysta – zdrowie publiczne

223290 Pozostali lekarze dentyści

2233 Lekarze weterynarii

223301 Lekarz weterynarii  1. Farmaceuci

223401 Farmaceuta – farmacja apteczna

223402 Farmaceuta – farmacja kliniczna

223403 Farmaceuta – farmacja przemysłowa

223404 Farmaceuta – farmacja szpitalna

223405 Farmaceuta – specjalista jakości leków

223406 Farmaceuta – zielarstwo

223407 Farmakolog

223490 Pozostali farmaceuci2239 Specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) gdzie indziej niesklasyfikowani

223901 Diagnosta laboratoryjny

223902 Epidemiolog

223903 Fizjoterapeuta

223904 Logopeda

223905 Optometrysta

223906 Promotor zdrowia

223907 Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia

223908 Specjalista ratownictwa medycznego

223909 Specjalista terapii uzależnień

223910 Specjalista zdrowia publicznego

223911 Toksykolog

223912 Kosmetolog

223990 Pozostali specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) gdzie indziej niesklasyfikowani224 Pielęgniarki i położne
2241 Pielęgniarki

224101 Pielęgniarka

224102 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa anestozjologicznego i intensywnej opieki

224103 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

224104 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego

224105 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

224106 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

224107 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

224108 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego

224109 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

224110 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neurologicznego

224111 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

224112 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

224113 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej

224114 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

224115 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

224116 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

224117 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

224118 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

224119 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

224120 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących

224121 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

224122 Pielęgniarka specjalista organizacji i zarządzania

224123 Pielęgniarka specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

224190 Pozostałe pielęgniarki specjalistki

2242 Położne

224201 Położna

224202 Położna specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

224203 Położna specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego

224204 Położna specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

224205 Położna specjalista pielęgniarstwa położniczego

224206 Położna specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

224207 Położna specjalista organizacji i zarządzania

224208 Położna specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

224290 Pozostałe położne specjalistki23 SPECJALIŚCI SZKOLNICTWA

231 Nauczyciele szkół wyższych

2311 Nauczyciele szkół wyższych

231101 Nauczyciel akademicki - nauki biologiczne

231102 Nauczyciel akademicki - nauki chemiczne

231103 Nauczyciel akademicki - nauki ekonomiczne

231104 Nauczyciel akademicki - nauki farmaceutyczne

231105 Nauczyciel akademicki - nauki fizyczne

231106 Nauczyciel akademicki - nauki humanistyczne

231107 Nauczyciel akademicki - nauki leśne

231108 Nauczyciel akademicki - nauki matematyczne

231109 Nauczyciel akademicki - nauki medyczne

231110 Nauczyciel akademicki - nauki o kulturze fizycznej

231111 Nauczyciel akademicki - nauki o Ziemi

231112 Nauczyciel akademicki - nauki prawne

231113 Nauczyciel akademicki - nauki rolnicze

231114 Nauczyciel akademicki - nauki techniczne

231115 Nauczyciel akademicki - nauki teologiczne

231116 Nauczyciel akademicki - nauki weterynaryjne

231117 Nauczyciel akademicki - nauki wojskowe

231118 Nauczyciel akademicki - sztuki filmowe

231119 Nauczyciel akademicki - sztuki muzyczne

231120 Nauczyciel akademicki - sztuki plastyczne

231121 Nauczyciel akademicki - sztuki teatralne

231190 Pozostali nauczyciele szkół wyższych

232 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

2321 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

232101 Nauczyciel biologii

232102 Nauczyciel chemii

232103 Nauczyciel etyki

232104 Nauczyciel fizyki i astronomii

232105 Nauczyciel geografii

232106 Nauczyciel historii

232107 Nauczyciel informatyki / technologii informacyjnej

232108 Nauczyciel języka obcego

232109 Nauczyciel języka polskiego

232110 Nauczyciel matematyki

232111 Nauczyciel muzyki

232112 Nauczyciel plastyki

232113 Nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych

232114 Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych

232115 Nauczyciel przedmiotów zawodowych medycznych

232116 Nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych i leśnych

232117 Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych

232118 Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych

232119 Nauczyciel przedsiębiorczości

232120 Nauczyciel religii

232121 Nauczyciel techniki

232122 Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

232123 Nauczyciel wychowania fizycznego

232190 Pozostali nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

233 Nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli

2331 Nauczyciele szkół podstawowych

233101 Nauczyciel etyki w szkole podstawowej

233102 Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole podstawowej

233103 Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej

233104 Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej

233105 Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej

233106 Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej

233107 Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej

233108 Nauczyciel nauczania początkowego

233109 Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej

233110 Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej

233111 Nauczyciel religii w szkole podstawowej

233112 Nauczyciel techniki w szkole podstawowej

233113 Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej

233190 Pozostali nauczyciele szkół podstawowych

2332 Nauczyciele przedszkoli

233201 Nauczyciel przedszkola234 Nauczyciele szkół specjalnych

2341 Nauczyciele szkół specjalnych

234101 Nauczyciel głuchych i niedosłyszących (surdopedagog)

234102 Nauczyciel niewidomych i niedowidzących (tyflopedagog)

234103 Nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo

234104 Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog)

234190 Pozostali nauczyciele szkół specjalnych235 Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy

2351 Specjaliści metod nauczania

235101 Nauczyciel doradca metodyczny

235102 Nauczyciel instruktor

235190 Pozostali specjaliści metod nauczania2352 Wizytatorzy szkolni

235201 Wizytator2353 Egzaminatorzy

235301 Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem

235390 Pozostali egzaminatorzy

2359 Specjaliści szkolnictwa i wychowawcy gdzie indziej niesklasyfikowani

235901 Nauczyciel bibliotekarz

235902 Nauczyciel konsultant

235903 Nauczyciel logopeda

235904 Nauczyciel psycholog

235905 Nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej

235906 Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych

235907 Pedagog szkolny

235908 Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych

235910 Wykładowca na kursach (edukator, trener)

235990 Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy gdzie indziej niesklasyfikowani
1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna