Klub PrzyrodnikówPobieranie 22.46 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar22.46 Kb.


Klub Przyrodników


ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin, tel./fax 068 3828236, tel. 068 3820775

e-mail: lkp@lkp.org.pl, http:// www.lkp.org.pl

Konto: BZ WBK SA o/Świebodzin nr 571090 1593 0000 0000 5901 5348

Świebodzin 10 II 2003


Szanowna Pani

Elżbieta Kalinowska

Wojewódzki Konserwator Przyrody

Pomorski Urząd Wojewódzki

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk


Uwzględniając fakt oczekiwania przez Państwa na sugestie organizacji pozarządowych, konsultujące przedstawiony w dniu 31 stycznia br w siedzibie RDLP w Gdańsku kształt sieci NATURA 2000 w województwie pomorskim, powodowani troską o dobro lokalnej przyrody, składamy niniejszym następujące uwagi oraz propozycje dotyczące korekty zasobu i delimitacji Specjalnych Obszarów Ochrony na ww terenie:

 1. Od lat znanym i uznanym faktem jest bardzo wysoka przyrodnicza ranga wschodniego i północno-wschodniego skłonu strefy krawędziowej wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego, stawiana przez specjalistów na poziomie co najmniej europejskim. Związany z tym geomorfologicznym i fizjograficznym ewenementem zestaw unikatowych zbiorowisk roślinnych (np. buczyn, grądów, łęgów przystrumykowych, zbiorowisk szuwarowych, innych) oraz bytującej w nich flory, mykoflory, mikroorganizmów oraz fauny stanowi - choć w większości nierozeznany – konkretny przyrodniczy zasób i walor tego obiektu. Walor ten – w miarę postępu poznania - był i jest systematycznie podnoszony oraz upubliczniany, np. w licznych florystycznych, mykologicznych i faunistycznych ogólnodostępnych publikacjach, m.in. w uznanym branżowym periodyku „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” (por. Zał.1). Jednakże powyższe nie znalazło odzwierciedlenia w przedstawionej wspomnianej koncepcji, choć np. pod względem mykologicznym przedmiotowy obszar należy do najbardziej wartościowych w całym kraju. Tym samym wywołuje nasze zaniepokojenie fakt nie uwzględnienia, w proponowanym kształcie sieci, integralnie związanych z opisywanym obszarem tzw. Lasów Oliwskich (cały południowy kompleks Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wraz z fragmentami krawędzi przyległymi do Parku, tak w jego otulinie, jak i poza nią) oraz lasów przylegających od zachodu do Gdyni, Rumi i Redy z tak cennymi przyrodniczo obiektami jak od wielu już lat projektowane rezerwaty przyrody „Dolina Zagórskiej Strugi”, „Dolina Pieleszewska”, „Nadrzeczne”.

 2. Niemożliwym do zaakceptowania jest także niespodziewanie przedstawiony pomysł rozdrobnienia na mniejsze obiekty (SOO Staniszewo i SOO Kurze Grzędy) i pominięcia ochroną naturową znacznej części, słusznie traktowanego w poprzednich koncepcjach IOP PAN jako jedna całościowa ostoja (o randze krajowej !), obszaru Lasów Mirachowskich (ujęta tam pod symbolem PL0000023). Ten historycznie cenny obiekt, proponowany nawet w latach międzywojennych przez Prof. A. Wodziczkę i dr F. Krawca do objęcia ochroną jako park narodowy, choć obecnie w wielu miejscach podlega antropopresji, to jednak ciągle cechuje się dużą wartością przyrodniczą (por. Zał.2), przejawiającą się m.in. stosunkowo małym stopniem przekształcenia większości siedlisk zbiorowisk leśnych, zaroślowych i nieleśnych oraz ich znacznym potencjałem regeneracyjnym. Wspomniane rozdrobnienie, wykazujące na niektórych terenach opisywanego obiektu cechy ekologicznego absurdu (np. w okolicy krawędzi Wysoczyzny Staniszewskiej powyżej rezerwatu „Staniszewskie Zdroje”, gdzie wyłączono z ochrony teren położony bezpośrednio nad zboczową niszą źródliskową), powinno zostać zweryfikowane do pierwotnej postaci, tj. do objęcia ostoją Natura 2000 całego kompleksu Lasów Mirachowskich.

z poważaniem

Prezes Klubu Przyrodników

dr Andrzej Jermaczek


Zał.1

Siedliska z Załącznika I Dyrektywy Habitatowej występujące na terenie tzw. Lasów Oliwskich oraz na obszarach leśnych, śródleśnych i przyleśnych przylegających od zachodu do Gdyni, Rumi i Redy • kwaśne buczyny;

 • żyzne buczyny;

 • sosnowy bór bagienny;

 • lasy łęgowe i nadrzeczne;

 • subatlantycki nizinny las;

 • zmiennowilgotne łąki trzęślicowe;

 • niżowe łąki użytkowane ekstensywnie;

 • torfowiska przejściowe i trzęsawiska.

Gatunki ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej:

 • Dryocopus martius

 • Lullula arborea

 • Ficedula parva

 • Alcedo atthis

 • Ciconia nigra

 • Grus grus

Wybrane inne gatunki cenne z punktu widzenia ochrony przyrody:


Ssaki: Myotis myotis (gatunek naturowy), Myotis daubentonii, Eptesicus serotinus, Pipistrellus nathusii, Nyctalus noctula, Plecotus auritus

Ptaki: Cinclus cinclus, Motacilla cinerea, Regulus ignicapillus, Phylloscopus trochiloides, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus schoenbaenus, Anthus trivialis, Nucifraga caryocatactes, Bombycilla garrulus, Buteo buteo, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis flammea, Delichon urbica, Emberiza schoeniclus, Emberiza schoeniclus, Ficedula hypoleuca, Fringilla montifringilla, Hippolais icterina, Hirundo rustica, Jynx torquilla, Locustella fluviatilis, Motacilla alba, Muscicapa striata, Phoenicurus ochruros, Phoenicurus phoenicurus, Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus trochilus, Prunella modularis, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia communis, Sylvia curruca, Sturnus vulgaris, Tachybaptus ruficollis, Turdus iliacus, Turdus pilaris, Turdus philomelos

Gady: Vipera berus, Natrix natrix

Płazy: Bombina bombina (gatunek naturowy), Bufo viridis, Triturus cristatus (gatunek naturowy)

Ryby: Salmo trutta m. fario, Lampetra planeri (gatunek naturowy)

Pająki: Argiope bruennichi

Owady: Papilio machaon, Apatura iris, Carabus intricatus, Carabus coriaceus, Trichius fasciatus, Anastrangalia sanguinolenta, Oxymirus cursor, Pachytodes cerambyciformis, Pogonocherus hispidus, Anaglyptus mysticus, Stenocorus meridianus, Platycerus caraboides, Eristalis picea, Sphegina verecunda, Sphegina kimakoviczi, Helophilus affinis, Arctophila mussitans, Sericomyia silentis, Didea alneti, Micropsectra attenuata, Paratanytarsus austriacus, Crossocerus cetratus, Crossocerus heydeni, Psithyrus norvegicus, Psithyrus quadricolor, Eumenes coronatus, Leopoldius brevirostris

Ślimaki: Helcigona lapicida

Rośliny: Iris sibirica, Ophioglossum vulgatum, Polemonium coeruleum, Pleurospermum austriacum, Blechnum spicant, Glyceria nemoralis, Trollius europaeus, Aconitum variegatum, Dactylorhiza praetermissa, Dactylorhiza cordigera

Porosty: Aspicilia gibbosa, Bacidina inundata, Micarea sylvicola, Ochrolechia androgyna, Porina chlorotica, Protoparmelia badia, Psilolechia lucida, Xanthoparmelia angustiphylla

Grzyby: Bulgaria inquinans, Disciotis venosa, Morchella esculenta, Neobulgaria pura, Sarcoscypha coccinea, Agaricus xanthodermus, Albatrellus cristatus, Amanita virosa, Asterophora parasitica, Boletinus cavipes, Boletus calopus ,B. edulis, B. pinicola, B. reticulatus, Cantharellus cibarius, Coltricia cinnamomea, Coprinus picaceus, Fistulina hepatica, Geastrum fimbriatum, G. rufescens, Gomphidius glutinosus, Gyroporus castaneus, Hericium erinaceum, Lactarius deliciosus, Leccinum holopus, Lycoperdon echinatum, Macrolepiota procera, M. rhacodes, Macrotyphula fistulosa, Mutinus caninus, Oudemansiella mucida, Phaeolus schweinitzii, Phellinus pini, Phylloporus rhodoxanthus, Polyporus umbellatus, Porphyrellus porphyrosporus, Ramaria botrytis, R. flava, Russula violeipes, Sparassis crispa, Strobilomyces floccopus, Tricholoma flavovirens, Xerocomus parasiticus, Phallus impudicus, Langermannia gigantea, Meripilus giganteus

Zał.2


Siedliska z Załącznika I Dyrektywy Habitatowej występujące na terenie Lasów Mirachowskich:

 • naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne;

 • sosnowy bór bagienny;

 • brzezina bagienna;

 • lasy łęgowe i nadrzeczne;

 • kwaśne buczyny;

 • żyzne buczyny;

 • subatlantycki nizinny las;

 • torfowiska wysokie, w tym zdegradowane lecz zdolne do naturalnej bądź stymulowanej regeneracji;

 • torfowiska przejściowe i trzęsawiska;

 • obniżenia dolinkowe i mszarne.

Gatunki Ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej:

 • Aegolius funereus

 • Ciconia nigra


 • Alcedo atthis
 • Grus grus

 • Caprimulgus europaeus


 • Dryocopus martius

 • Lullula arborea

 • Ficedula parva


Wybrane inne gatunki cenne z punktu widzenia ochrony przyrody:

Ssaki: Pipistrellus nathusii, Plecotus auritus

Ptaki: Anas crecca, Tringa ochropus, Columba oenas, Phylloscopus trochiloides, Regulus ignicapillus, Nucifraga caryocatactes, Cinclus cinclus, Anas penelope, Anas clypeata, Aythya fuligula, Pernis apivorus, Circus aeroginosus, Crex crex, Porzana porzana, Gallinago gallinago, Tringa stagnatilis, Actitis hypoleucos, Asio otus, Dendrocopos medius, Motacilla cinerea, Turdus viscivorus, Locustella naevia, locustella fluviatilis, Musciciapa striata, Ficedula hypoleuca, Remiz pandulinus, Oriolus oriolus

Gady: Natrix natrix, Vipera berus (trzy odmiany barwne)

Płazy: Bombina bombina (gatunek naturowy), Bufo viridis, Triturus cristatus (gatunek naturowy)

Ryby: Phoxinus phoxinus, Cottus gobio (gatunek naturowy), Neomachilus barbatulus, Rhodeus sericeus amarus (gatunek naturowy), Cobitis taenia (gatunek naturowy)

Krągłouste: Lampetra planeri (gatunek naturowy)

Owady: Anoplodera sexguttata, Oxymirus cursor, Pachytodes cerambyciformis, Pogonocherus hispidulus, Cerambyx scopolii, Mesosa curculionoides, Mesosa nebulosa, Oberea linearis, Oplosia fennica, Stenostola ferrea, Exocentrus lusitanus, Anaglyptus mysticus, Dinoptera collaris, Tetropium gabrieli, Anastrangalia sanguinolenta, Papilio machaon, Apatura ilia, Boloria aquilonaris, Colias palaeno, Cladotanytarsus teres

Rośliny: Equisetum maximum, Erica tetralix, Blechnum spicant, Ajuga pyramidalis, Sphagnum fuscum, Dentaria bulbifera, Circaea intermedia, Circaea alpina, Campanula latifolia, Neottia nidus-avis, Stellaria uliginosa, Aconitum variegatyum, Hierochloe australis, Iris sibirica, Carex limosa, Carex chordorrhiza, Dactylorhiza maculata, Platanthera bifolia

Porosty: Lecidea fallax, Porina chlorotica, Protoparmelia badia, Psilolechia lucida, Rhizocarpon geographicum, Rhizocarpon lecanorinum

Grzyby: Strobilomyces floccopus, Xerocomus parasiticus, Sarcoscypha coccinea
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna