Kościuszki 18; 37-500 JarosławPobieranie 6.69 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar6.69 Kb.
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej

im. prof. Antoniego Kępińskiego w JarosławiuKościuszki 18; 37-500 Jarosław

REGON 000296638 NIP 792-18-05-587.

tel. (016) 6214611; fax (016)6212445

www.spzoz.jaroslaw.pl


Znak sprawy: 17/ZP/2012 Jarosław, 2012-06-04

Dot.: zamówienia publicznego na dostawę leków do Apteki Szpitalnej w trybie zapytania o cenę

Zaproszenie do składania ofert


[zapytanie o cenę]
Dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu („Zamawiający”) zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę leków do Apteki Szpitalnej

Abilify tabl. 15 mgx14szt. – 470 opak.; Abilify inj. 0,00975 g/1,3 ml. (x1 fiol) – 252 szt.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty z zastrzeżeniem art. 91 ust. 5 i 6. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.
Oferta winna być złożona do dnia 14.06.2012r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego tj. sekretariat – budynek administracji.

z poważaniem,


Załącznik:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Zgodnie z art. 69 Ustawy zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.

Zmawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 5.

Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła specyfikację istotnych warunków zamówienia.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest także na stronie Zamawiającego www.spzoz.jaroslaw.pl
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna