Kod modułu nazwa modułu charakterystyka modułUPobieranie 66.49 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar66.49 Kb.

KOD MODUŁU

NAZWA MODUŁU

CHARAKTERYSTYKA MODUŁU

RSPod01

Socjologia grup społecznych


Założenia i cele


Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych koncepcji teoretycznych wyjaśniających zachowania się ludzi w grupach i procesy grupowe. W ramach zajęć omówione zostaną klasyczne kategorie analizy małych struktur społecznych (rola, status, sympatia, władza, przywództwo) stosowane w psychospołecznych i socjologicznych teoriach dynamiki grupowej. Szerzej omówione będą też klasyczne teorie mikrosocjologiczne oraz ich współczesne kontynuacje. Uczestnictwo w wykładzie ma na celu nabycie i doskonalenie przez studentów umiejętności całościowego spojrzenia na małe grupy społeczne, z uwzględnieniem kontekstu makrospołecznego, historycznego i kulturowego.

Treści programowe

Człowiek jako istota społeczna – wprowadzenie; Mikrosocjologia jako dyscyplina socjologiczna zajmująca się małymi grupami; Prekursorzy mikrosocjologii; Klasyczne teorie i studia empiryczne w socjologii małych grup społecznych; Podstawowe pojęcia i geneza małych grup; Kluczowe elementy i struktura grup społecznych; Rozwój grupy i procesy socjalizacji w małej grupie; Grupy odniesienia; Struktury wewnątrzgrupowe; Produktywność grupy; Grupowe podejmowanie decyzji; Tworzenie zespołu – specyfika funkcjonowania grup zadaniowych; Funkcjonowanie mikrostruktur społecznych – teoria i praktyka. Teoria wzajemnych relacji między mikrostrukturami i makrostrukturami

RSPod02

Psychologia społeczna

Założenia i celeCelem zajęć jest przedstawienie treści związanych z szeroko pojętym wpływem społecznym. Rozważania oparte zostaną na podstawowych koncepcjach psychologicznych (psychoanaliza, behawioryzm, pragmatyzm, interakcjonizm, psychologia poznawcza, psychologia ewolucyjna) i egzemplifikacjach empirycznych. W ramach zajęć omówione zostaną zagadnienia związane z wiedzą i sądami o świecie społecznym, spostrzeganiem osób, wizerunkiem własnej osoby, postawami i wartościami, atrakcyjnością interpersonalną. Szczegółowo zaprezentowane zostaną przejawy i mechanizmy wpływu społecznego oraz techniki manipulacji społecznych, jak też sposoby obrony przed ich wpływem. Uwaga zwrócona zostanie także na proces socjalizacji (i jego znaczenie dla powstawania społecznej osobowości i tożsamości jednostki), zachowania prospołeczne oraz agresję. Zaprezentowane zostaną również podstawowe zagadnienia związane z małymi grupami społecznymi, ich strukturą i funkcjonowaniem, jak też ich wpływem na jednostki

Treści programowe

Teoretyczne i empiryczne podstawy psychologii społecznej. Proces uspołecznienia – człowiek istota społeczna. Wiedza i sądy o świecie społecznym. Spostrzeganie osób . Ja i wizerunek własnej osoby. Postawy i wartości. Zmiana postaw. Atrakcyjność i miłość . Wpływ społeczny. Zachowania prospołeczne. Agresja. Procesy grupowe. Wpływ w grupach społecznych. Strukturalne aspekty grup.

RSPod03


Ilościowe metody badań społecznych


Założenia i celePodstawowy celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z ilościowymi metodami badawczymi, ich specyfiką i ograniczeniami. W ten sposób student powinien nabyć wiedzę i umiejętności pozwalające na rozumienie podstawowych procedur przygotowania i realizacji badań ilościowych.

Treści programowe

Plan i etapy badań społecznych. Badania ewaluacyjne. Eksperyment jako metoda badań naukowych. Badania sondażowe. Badania niereaktywne. Dokumenty urzędowe jako materiał socjologiczny. Dobór próby. Budowa kwestionariusza. Zastosowanie indeksów, skal i typologii w socjologii. Socjometria. Analiza treści. Rozkład jednej zmiennej. Analiza dwuzmiennowaRSPod04

Jakościowe metody badań społecznych

Założenia i celePodstawowy celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z jakościowymi metodami badawczymi, ich specyfiką i ograniczeniami. W ten sposób student powinien nabyć wiedzę i umiejętności pozwalające na rozumienie podstawowych procedur przygotowania i realizacji badań jakościowych.

Treści programowe

Natura badań jakościowych w naukach społecznych. Wykorzystanie badań jakościowych. Przykłady badań jakościowych. Podejście emic i etic. Etyka badań jakościowych. Metoda Focus Group. Socjologia wizualna. Action research. Teoria ugruntowana. Etnometodologia. Wywiad pogłębiony i narracyjny. Metody projekcyjneRSPod05

Podstawy psychologii

Założenia i celeCelem zajęć jest przedstawienie podstawowych koncepcji teoretycznych wyjaśniających zachowania człowieka, zapoznanie słuchaczy z naturą komunikacji interpersonalnej, procesów emocjonalnych i motywacyjnych z uwzględnieniem realiów funkcjonowania człowieka w placówkach oświatowych

Treści programowe

Podstawowe koncepcje psychologiczne. Procesy poznawcze. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Motywacje w ujęciu głównych szkół psychologicznych. Osobowość. Zachowania agresywne. Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem

RSPod06

Kultura organizacyjna


Założenia i celeAnalizy i oceny sytuacji panującej w organizacjach wykazały, że główne zainteresowanie podczas dokonywania zmian skupia się na technice i technologii, systemie informacji, sposobach sprzedaży i obsłudze klienta, zdobywania środków na dalszą działalność oraz obniżaniu kosztów. Pomija się natomiast zagadnienia tworzenia przyszłości organizacji, budowy nowych koncepcji rozwoju organizacyjnego, kształtowania zdrowych i bezpiecznych warunków pracy oraz osiągania wysokiej motywacji do pracy. Tymczasem zmiana kultury organizacyjnej zależy przede wszystkim od tego czy pracownicy dostrzegać będą silny i bezpośredni związek pomiędzy poziomem wyników własnej pracy a możliwościami osiągania cenionych wartości. Celem przedmiotu „kultura organizacyjna” jest zapoznanie studenta z pojęciem, uwarunkowaniami oraz podstawowymi profilami kultury organizacyjnej.

Treści programowe

Kultura jako zaprogramowanie umysłu – poziomy kultury. „Kultura” jako zmienna badawcza. Kultura organizacyjna i jej elementy. Funkcje kultury organizacyjnej. Wskaźniki kultury organizacyjnej. Wymiary kultury organizacyjnej. Profile kultury organizacyjnej. Uwarunkowania kultury organizacyjnej. Strategie zmian kulturowych. Ilościowo-jakościowe badania nad kulturami organizacyjnymi. Kultura organizacyjna a cechy organizacji. Zamierzone i niezamierzone konflikty międzykulturowe.


RSPod07

Patologie w organizacji

Założenia i celeCelem zajęć jest przedstawienie głównych patologii organizacji i ich źródeł, uwrażliwienie słuchaczy na przejawy patologii w instytucjach oświatowych, a także wskazanie sposobów ich diagnozowania i usuwania

Treści programowe

Pojęcie patologii i patologii organizacyjnej. Źródła patologii organizacyjnych. Płaszczyzny patologii w organizacji. Sabotaż/Anomia pracownicza. Konflikty. Mobbing. Dyskryminacja. Wykrywanie patologii organizacyjnej. Przeciwdziałanie patologiom organizacyjnym


RSPod08

Motywowanie pracowników

Założenia i celePrzedmiot motywowanie pracowników jest częścią przedmiotów specjalnościowych związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy niezbędnej w procesie pracy i wyrobienie umiejętności wywierania wpływu na innych, a także kompetencji komunikacyjnych i społecznych.

Treści programowe

Schemat motywacyjny – istota, elementy, cele, zasady działania. Podstawowe teorie motywacji Podejście tradycyjne /F.W. Taylor/. Podejście od strony stosunków międzyludzkich /W.Mayo/ oraz podejście od strony zasobów ludzkich.Podejście do motywowania od strony treści /teoria potrzeb-A. Maslow; teoria ERG; Teoria F. Herzberga, teoria XiY D.McGregora/. Podstawowe teorie motywacji IV: Podejście do motywowania od strony procesu /teoria oczekiwań V.Vroom; teoria sprawiedliwości S.J. Adams/. Podstawowe teorie motywacji V: Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia /podejście oparte na koncepcji wzmocnienia B.F. Skinder; nowe podejście do motywowania W. Ouchi/. Popularnie strategie motywacji. Motywacyjna rola pieniądza: ujęcie behawioralne, psychoanalityczne, holistyczne, poznawcze. Wykorzystanie systemów nagradzania do kształtowania motywacji – metody projektowania skutecznych systemów nagradzania. Kierowanie i motywowanie w perspektywie międzykulturowej. Podstawowe instrumenty motywacji pracowników stosowane w różnych organizacjach. Motywowanie a demotywowanie – teoria i praktyka. Syndrom wypalenia zawodowego

RSPod09

Budowanie i wdrażanie systemu ocen pracowników

Założenia i celeCelem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z metodami okresowej oceny pracownika, specyfiką tej aktywności oraz procesem wdrażania systemu okresowej oceny pracowników z uwzględnieniem charakteru pracy w placówkach oświatowych

Treści programowe

Idea oceny pracownika. Historia okresowych ocen pracowniczych. Zasady oceniania. Główne błędy oceniania. Kryteria oceniania. Absolutne metody oceniania. Relatywne metody oceniania. Procedura oceniania. Wdrażanie ocen pracowniczych. Wykorzystanie ocen pracowniczychRSPod10

Budowanie zespołu, praca z zespołem i komunikacja w zespole

Założenia i celeCelem przedmiotu jest przede wszystkim wyposażenie słuchaczy w umiejętności współpracy w zespole, wymiany informacji oraz zwiększenia efektywności zespołu.

Treści programowe

Zespoły a grupy robocze: na czym polega różnica między nimi?. Rodzaje zespołów. Rola zespołów pracowniczych. Indywidualizm i kolektywizm w organizacji. Stopień autonomii ról organizacyjnych. Tożsamość zbiorowa. Tożsamość indywidualna. Typy zachowań wynikające z poczucia tożsamości zbiorowej i poczucia tożsamości indywidualnej. Sposoby przekształcania poszczególnych osób w graczy zespołowych. Powiązanie koncepcji zespołów i grup w dążeniu do tworzenia grup o wysokiej efektywności


RSPod11

Konflikty i sposoby ich rozwiązywania

Założenia i cele

Celem zajęć jest wyposażenie słuchaczy w podstawową wiedzę dotyczącą konfliktów, ich rodzajów, funkcji, przebiegu i konsekwencji. Studenci zapoznani zostaną z kluczowymi teoretycznymi ujęciami konfliktu, różnorodnymi metodami rozwiązywania konfliktów, sposobami zarządzania konfliktem oraz stymulowania konfliktów w zarządzaniu.

Treści programowe

Zastosowanie Analizy Transakcyjnej dla radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi. Budowanie komplementarnych relacji między stronami w konflikcie. Rozpoznawanie i demaskowanie gier oraz manipulacji. Diagnoza impasów w pracy zespołu nastawionego na realizację zadania. Strategie w pokonywaniu impasów i prowadzenia zespołu do celu. Wykorzystanie pozytywnej siły konfliktów. Prowadzenie rozmowy dyscyplinującej (zbieranie informacji, opiniowanie, poszukiwanie optymalnych rozwiązań, wyrażanie konstruktywnej krytyki, formułowanie rozwiązań na przyszłość). Prowadzenie rozmowy motywującej (zbieranie informacji, opiniowanie, poszukiwanie optymalnych rozwiązań, wyrażanie konstruktywnych pochwał i krytyki, budowanie planów na przyszłość). Budowa koalicji negocjacyjnych. Rozwiązywanie poprzez działanie, czyli unikanie dylematów decyzyjnych


RSPod12

Negocjacje


Założenia i celeTendencje rozwojowe w organizacjach wskazują wyraźnie na zapotrzebowanie na negocjacje konstruktywne. Jednostki organizacyjne w coraz większym stopniu zależą od własnych zasobów. Malejącej kontroli jednostek nadrzędnych towarzyszy wzrost rywalizacji między jednostkami tego samego szczebla. To dążenie do większej autonomii i zarazem większej odpowiedzialności wymaga umiejętności negocjowania ścierających się interesów wewnątrz i poza organizacją. Negocjacje zatem należy postrzegać jako umiejętność, która może skutecznie łączyć dbałość o własne interesy ze współzależnością.

Treści programowe

Przygotowanie negocjacji oraz ich ocena. Sprawność, rozsądek, kontekst. Kryteria rozróżniania stylu negocjacji – dobór sytuacyjny. Mapa negocjacyjna i indywidualne style negocjowania. Logika negocjacji czyli strategia działania. Manipulowanie emocjami podczas negocjacji. Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie negocjacji. Negocjacje wewnątrz organizacji: od kontroli pionowej do poziomego monitoringu. Cechy dobrego negocjatora.

RSPod13


Podstawy public relations i promocji


Założenia i celeGłównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi narzędziami zarządzania jakim są w dzisiejszych czasach szeroko rozumiane działania z zakresu public relations i promocji. Akcent zostanie położony na postrzeganie public relations jako promowania reputacji, budowania społecznego zaufania i kreowania pozytywnego wizerunku poprzez umiejętne docieranie do opinii publicznej z rzetelną i szybką informacją. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z wykorzystywanymi w praktyce podstawowymi technikami i narzędziami PR oraz promocji. Ważnym elementem zajęć będzie analiza przypadków.


Treści programowe

Public Relations – istota, definicje, historia i cele. Public Rrelations a inne sposoby oddziaływania na otoczenie (reklama, publicity, lobbing, marketing itp.). Kreowanie wizerunku firmy - najważniejszy cel PR. Identyfikacja grup otoczenia organizacji, otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne oraz sposoby oddziaływania na nie. Czym jest tożsamość organizacji, czyli sposoby wyróżniania firmy z otoczenia. Podstawowe narzędzia PR. Tworzenie kampanii PR. Media jako ważna grupa otoczenia. Public Relations w sytuacjach kryzysowych

RSPod14


Twórcze rozwiązywanie problemówZałożenia i celeCelem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z metodami twórczego rozwiązywania problemów na drodze działań indywidualnych i grupowych.

Treści programowe

Burza mózgów; Listy kontrolne; Pytania naprowadzające; Technika za i przeciw; Mapa mentalna; Technika analogii; Metoda 635; Metoda 66; Pisemny niemy dialog


RSPod15

Seminarium dyplomowe


Założenia i cele


Podstawowym założeniem seminarium jest przygotowanie słuchaczy do obrony opracowanej przez nich przy współpracy z opiekunem pracy dyplomowej. Celem zajęć jest także zapoznanie się słuchacza z zasadami planowania, prowadzenia i opracowania wyników badań, a także uzyskanie przygotowania do poprawnego pod względem merytorycznym, formalnym i redakcyjnym opracowania treści pracy dyplomowej i jej wizualnej prezentacjiTreści programowe

Ogólna charakterystyka pracy końcowej.

Struktura - zasadnicze części pracy końcowej. Struktura treści i podział rozdziałów w zależności od rodzaju pracy.

Dobór literatury.

Rodzaje prac końcowych. Prace empiryczne i prace jako studia literaturowe. Próby formułowania konkretnych problemów jako tematów prac.

Opracowanie materiałów źródłowych, zasady stosowania odsyłaczy do literatury, bibliografia.

Ustalenie tematu, celu i zakresu pracy końcowej oraz harmonogramu jej realizacji. Problem rzeczywisty a problem badawczy – zasady formułowania problemów. Problem badawczy a proces badawczy – wstępne zagadnienia i operacjonalizacja problemu.

Zagadnienie stawiania hipotez jako postawienia problemu.

Rodzaje hipotez badawczych.

Dookreślenie tematów prac i dobór narzędzi.

Konstrukcja narzędzi badawczych.

Prezentacja cząstkowych rezultatów pracy.

Bieżąca kontrola zaawansowania pracy.

Konsultacje merytoryczne i formalne.

Referowanie pracy, przygotowanie jej wizualnej prezentacji i przedstawienie wyników.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna