Kod: Przedmiot: podstawy logistykiPobieranie 19.63 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar19.63 Kb.

Kod:


Przedmiot: PODSTAWY LOGISTYKI

Punkty ECTS

Rok:


3 TiL (SSL);

Semestr:

6;

Liczba godzin:

30;

Status:

Obowiązkowy

Język wykładowy: polski


Prowadzący wykład:Doc. dr hab. Henryk Woźniak

Prowadzący ćwiczenia: Mgr Anna Trzuskawska


Konspekt przedmiotu:

WYKŁADY

1. Istota logistyki;

Historia rozwoju logistyki, przyczyny rozwoju koncepcji logistycznych, definicje logistyki, obsługowe funkcje logistyki, relacyjno – czynnościowe funkcje logistyki, integracyjne funkcje logistyki logistyka jako potencjał racjonalizacyjny w działalności i strategii przedsiębiorstw, wpływ zmian w otoczeniu rynkowym na rozwój logistyki, globalizacja gospodarki a logistyka, przykłady problemów logistycznych z różnych dziedzin gospodarowania2. Logistyka jako dziedzina wiedzy

Wpływ dorobku nauk ekonomicznych (ekonomia i zarządzanie) na rozwój logistyki, interdyscyplinarny charakter logistyki, zdefiniowanie logistyki jako dziedziny wiedzy naukowej3. Zasada przepływów w logistyce

Przepływy fizyczne w gospodarce, podejście procesowe w logistyce, istota łańcuchów logistycznych, łańcuchy dostaw, „trzeci uczestnik” w łańcuchach logistycznych i łańcuchach dostaw, ewolucja - od dezintegracji do integracji funkcji logistycznych, system wsparcia logistycznego4. Podejście systemowe w logistyce

Logistyka jako poprzeczna funkcja wiążąca, uwarunkowania sprawnego zarządzania przepływem dóbr i informacji, problem wyodrębnienia systemu logistycznego, problem wyodrębnienia kosztów logistycznych, korzyści stosowania podejścia systemowego w logistyce5. Zadania i cele logistyki w obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa przemysłowego:

w logistyce zaopatrzenia (ewolucja zarządzania sferą zaopatrzenia, elementy zintegrowanej gospodarki materiałowej, cele gospodarki materiałowej a cele przedsiębiorstwa, podstawowe zasady zarządzania zapasami);

w logistyce produkcji ( podstawowe zasady w logistyce produkcji, integracja obszarów zaopatrzenia i produkcji, cechy współczesnych systemów produkcyjnych, elastyczne systemy produkcyjne, reengineering w przedsiębiorstwach produkcyjnych);

w logistyce dystrybucji ( dostosowanie się do wymagań klientów, kształtowanie kanałów dystrybucji, relacje logistyki i marketingu, segmentacja klientów w procesie obsługi, koszty dystrybucji), wkład logistyki w wynik finansowy firmy

6. Istota i koncepcje zarządzania logistycznego

Modele zarządzania logistyką, wartość usług logistycznych, logistyka w polityce przedsiębiorstwa, operacyjny i strategiczny wymiar zarządzania logistyką7. Współczesne kierunki rozwoju logistyki

Logistyka międzynarodowa w internacjonalizacji zarządzania, uwarunkowania rozwoju logistyki europejskiej, zarządzanie sieciami logistycznymi


ĆWICZENIA


 1. Istota logistyki

 2. Funkcja obsługowa logistyki

 3. Funkcja procesowa logistyki

 4. Funkcja relacyjno-integracyjna logistyki

 5. Identyfikacja kosztów logistycznych

 6. Wprowadzenie do prognozowania i planowania zaopatrzenia

 7. Podstawy zarządzania zapasami magazynowymi

 8. Sterowanie procesem logistycznym
Bibliografia:

 1. Abt S., Woźniak H.: Podstawy logistyki. Wyd. Stella Maris. Gdańsk 1993

 2. Blaik P.: Logistyka. PWE, Warszawa 2004.

 3. Bozarth C., Handfield R.B.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Wyd. Helion, Gliwice 2007

 4. Chaberek M.: Funkcje logistyki w stymulacji porządku systemów gospodarczych [W:] „Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz.V. Pr. zb. Pod red. M.Chaberek, Wyd. UG, Gdańsk 2006

 5. Chaberek M.: Integracyjne funkcje centrum logistycznego. „Spedycja i Transport”, nr 7/8/104/605/ 2000, s. 3-6.

 6. Chaberek M.: Logistyka - dawne i współczesne płaszczyzny praktycznego jej stosowania. [W:] „Pieniądze i Więź", nr 3/1999

 7. Chaberek M.: Logistyka – zarządzanie logistyczne – zarządzanie logistyką. „Gospodarka Materiałowa & Logistyka”, nr 9/2000, s.198-200.

 8. Chaberek M.: Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego. Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk 2002.

 9. Christopher M.: Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży. Wydaw. Prof. Szkoły Biznesu, Kraków 1998.

 10. Christopher M., Peck H.: Logistyka marketingowa.PWE, Warszawa 2005.

 11. Ciesielski: Logistyka w strategiach firm. PWN, Warszawa 1999Coyle J.J., Bardi E. J., Langley Jr C. J.: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2000

 12. Długosz J.: Relacyjno-jakosciowa koncepcja logistyki w zarządzaniu. Wydaw. Akademii Ekonom. w Poznaniu. Poznań 2000.

 13. Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym: PWN, Warszawa 2005Kempny D.: Logistyczna obsługa klienta. PWE, Warszawa 2001.

 14. Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych. Praca zbiorowa pod red. M. Sołtysika. Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.

 15. Krzyżaniak S.: Podstawy zarządzania zapasami w przykładach. IliM, Poznań 2002

 16. Lysons K.: M. Zakupy zaopatrzeniowe. PWE, Warszawa 2004.

 17. Majewski J.: Informatyka dla logistyki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2002

 18. Pfohl H.Ch.; Zarządzanie logistyką; Biblioteka Logistyka, Poznań 1998Podstawy wiedzy o logistyce. Praca zbiorowa pod red. Naukową M. Ciesielskiego Wydaw. AE Poznań 2004.

 19. Rachunek decyzyjny w logistyce zaopatrzenia. Pr. zbiorowa pod red. M. Chaberka. Wydaw. GWSH, Gdańsk 2002Reszka L., Koncepcja identyfikacji kosztów logistycznych z punktu widzenia cyklu życia systemu wsparcia logistycznego [W:] „Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz.III. Pr. zb. Pod red. M. Chaberek, Wyd. UG, Gdańsk 2003

 20. Sarjusz - Wolski Z.: Strategia zarządzania zaopatrzeniem. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.

 21. Skowronek Cz.; Sarjusz-Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1995
 1. Czasopisma: Logistyka; Logistyka a Jakość; Eurologistics; Gospodarka Materiałowa i Logistyka; Spedycja, Transport, Logistyka.

Wymogi:

Informacje dodatkowe:


Pobieranie 19.63 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna