Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w językuPobieranie 72.16 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar72.16 Kb.

Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu w języku

polskim

Lektorat języka obcego A2

angielskim

Foreign language course A2
 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW
1.1. Kierunek studiów

Położnictwo

1.2. Forma studiów

Studia stacjonarne

1.3. Poziom studiów

Studia pierwszego stopnia licencjackie

1.4. Profil studiów

ogólnoakademicki/praktyczny

1.5. Specjalność
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot

SJO UJK

1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu

mgr Anna Wciślik

mgr Halina Barszczewska-Kołacz

1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Osoba wyznaczona przez SJO do prowadzenia zajęć
z języka obcego

1.9. Kontakt

sjo@ujk.edu.pl

*

 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
2.1. Przynależność do modułu

ogólnouczelniany

2.2. Status przedmiotu

Obowiązkowy

2.3. Język wykładowy

angielski/polski

2.4. Semestry, na których realizowany jest przedmiot

Studia stacjonarne- ogółem 120godz, semestralnie- I sem. /30godz, II sem./30 godz., III sem./30godz., IV sem./30 godz.

2.5. Wymagania wstępne

Znajomość języka na poziomie A1 według ESOJK- kwalifikacja do grup zgodnie ze strategią nauczania języków obcych w UJK w Kielcach.
 1. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ
  1. Formy zajęć

Lektorat

  1. Sposób realizacji zajęć

Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniach dydaktycznych UJK

  1. Sposób zaliczenia zajęć

Zaliczenie z oceną po każdym semestrze nauki. Uczelniany egzamin certyfikacyjny na poziomie B1, nie później niż do końca ostatniego semestru studiów.

  1. Metody dydaktyczne

Metody bazujące na podejściu komunikacyjnym; metoda eklektyczna, łącząca różne elementy metod podających i problemowych, w tym dyskusje i formy aktywizujące.

  1. Wykaz literatury

podstawowa

1.Grice T.,Oxford English for Careers Nursing1,Oxford University Press, Oxford 2007.

2. Wright.R. Cagnol B., English for Nursing1,Pearson Education Limited, Harlow, 2011.

3. Redston Ch., Cunningham G., Face2Face Pre-Intermediate (SB,WB). Cambridge University Press. Cambridge, 2006.

4.Publikacje i materiały autorskie.
uzupełniająca

1.Swoboda-Rydz U. tłum.Cambridge English for Nursing Pre-Intermediate, Indeks angielsko-polskich terminów Indeks terminów medycznych wraz z objaśnieniami, Cambridge.

University Press, Warszawa, 2010.

2. .CraceA., Acklam R., New Total English Pre-intermediate

( SB,WB), Pearson Education Limited, Harlow, 2011.


 1. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA
  1. Cele przedmiotu

CW/ C01-Poszerzanie i utrwalanie wiedzy w zakresie struktur leksykalno-gramatycznych.

CU/ C02-Doskonalenie i rozwijanie wszystkich sprawności językowych.

CU/C03-Kształtowanie kompetencji językowych dla potrzeb akademickich i zawodowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów

CK/ C04- Poszerzanie świadomość zdobywania i aktualizowania umiejętności językowych ( przez całe życie).

  1. Treści programowe


Treści leksykalne: Elementy słownictwa specjalistycznego, związanego z kierunkiem studiów
Najpopularniejsze choroby, dolegliwości i ich objawy : np. grypa, odra, krztusiec, zapalenie oskrzeli i płuc, cukrzyca, atak serca, bóle: brzucha, zębów, głowy; czy tzw. choroby („wymarłe”) jak: ospa oraz gruźlica

Budowa ciała człowieka, krótkie opisy : np. układ oddechowy, krążenia, trawienny, wydalania, nerwowy

Zawody medyczne: np. pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, lekarze, specjaliści, zawody pomocnicze

Praca w szpitalu: np. organizacja i zarządzanie na wybranych oddziałach (na przykładzie oddziałów: położniczego i chorób wewnętrznych).

Podstawowe wyposażenie, sprzęt medyczny: np. w gabinetach lekarskich, w szpitalu

Przyjęcia do szpitala i wypisy: np. dokumenty

Obowiązki pielęgniarki: np. obserwacje pielęgniarek oraz położnej w gabinetach lekarskich oraz w szpitalu.

Pierwsza pomoc

Opieka nad kobietami w ciąży i niemowlętami

Opieka nad dziećmi
Język ogólny

w zakresie następujących tematów:


uniwersytet: np.przedmiot studiów, rodzaje i tryby studiowania, znaczenie wykształcenia

praca: np. warunki pracy i zatrudnienia, rynek pracy

człowiek: np.wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje

życie rodzinne i towarzyskie: np. członkowie rodziny, koledzy, formy spędzania wolnego czasu, konflikty, sposoby komunikowania się

dom: np. miejsce zamieszkania , życia na wsi oraz w mieście, opis domu/mieszkania, wyposażenie

żywienie: np. posiłki i ich przygotowywanie, żywność modyfikowana genetycznie, diety i ich wpływ na zdrowie, otyłość

zdrowy styl życia : np. sport , unikanie uzależnień

nauka i technika : np. odkrycia naukowe, nowe technologie, media ( telewizja, prasa, internet)
Treści gramatyczne:

 • Czasy: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple.

 • Struktura there is / there are

 • Przymiotniki i zaimki dzierżawcze

 • Wyrażenie ‘would like’

 • Struktura ‘be going to’ dla wyrażenia intencji i prognozowania

 • Zdania złożone przydawkowe ( określające who,which, that ).

 • Struktura bezokolicznikowa dla wyrażenia celu

 • Stopniowanie przymiotników.

 • Czasowniki modalne: should, have to, can

 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczanle

 • Określenia typu: some, many, any, a lot, not much

 • Gerund i bezokolicznik


Funkcje językowe:

 • Opisywanie przedmiotów, porównywanie z innymi obiektami, opisywanie ich funkcji.

 • Opisywanie miejsc oraz przekazywanie i uzyskiwanie praktycznych informacji ich dotyczących.

 • Prezentacja opinii oraz wyrażanie zgody lub braku zgody na czyjąś opinię.

 • Przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości.

 • Opowiadanie o planach na przyszłość, opisanie zawodu, który chciałoby się wykonywać, np. miejsce pracy, obowiązki, niezbędne umiejętności.

 • Wyrażanie domysłów i przypuszczeń.

 • Przedstawianie prośby o radę oraz udzielanie rad.

 • Wyrażanie pewności , przypuszczenia oraz wątpliwości.

 • Udzielanie instrukcji.

 • Przedstawianie wad i zalet różnych rozwiązań.

 • Pisanie e-maili w stylu nieformalnym oraz odpowiadanie na e-maile w tym samym stylu.

 • Pisanie raportu, karty obserwacji

kod


Student, który zaliczył przedmiot

Odniesienie do efektów kształcenia


w zakresie WIEDZY:

dla kierunku

dla obszaru

W01

zna podstawowe struktury gramatyczno-leksykalne umożliwiające mu opisywanie siebie i najbliższego otoczenia oraz zna podstawowe elementy słownictwa z zakresu studiowanego kierunku, pozwalające na bardzo proste porozumiewanie się w środowisku zawodowym


POŁ1P_W1

POŁ1P_W95A.W1

B.W62.


w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:
U01

przygotowuje proste wypowiedzi pisemne dotyczące sytuacji codziennych i rutynowych, np. krótkie i proste notatki, kartki pocztowe, listy nieformalne).

POŁ1P_U50

POŁ1P_U51
B.U35.

B.U36.U02

udziela prostych informacji o sobie i swoim otoczeniu oraz wyraża swoje stanowisko dotyczące tych tematów

POŁ1P_U51


B.U36.


U03

porozumiewa się w stopniu podstawowym z innymi użytkownikami języka, pod warunkiem, że tematyka rozmowy jest mu znana

POŁ1P_U51


B.U36.


U04

umie wychwycić sens prostych komunikatów językowych na znane mu tematy

POŁ1P_U50

POŁ1P_U51
B.U35.

B.U36.w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:
K01

rozumie potrzebę uczenia się języka obcego przez całe życie i jest świadomy jego znaczenia jako narzędzia szeroko rozumianej komunikacji społecznej.

POŁ1P_K2


D.K2.


K02

radzi sobie w prostych i krótkich rozmowach i sytuacjach społecznych oraz potrafi pracować w grupie.

POŁ1P_K8


D.K8.

* dotyczy języka angielskiego
  1. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

na ocenę 3

na ocenę 3,5

na ocenę 4

na ocenę 4,5

na ocenę 5

a) Zaliczenie

51%-60%

wyniku prac i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczaniaa) Zaliczenie

61%-70%

wyniku prac i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczaniaa) Zaliczenie

71%-80%

wyniku prac i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczaniaa) Zaliczenie

81%-90%

wyniku prac i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczaniaa) Zaliczenie

91%-100%

wyniku prac i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczaniab) Egzamin

Certyfikacyjny - poziom B1


51%-60%

punktów możliwych do uzyskania
b) Egzamin

Certyfikacyjny - poziom B1


61%-70%

punktów możliwych do uzyskaniab) Egzamin

Certyfikacyjny - poziom B1


71%-80%

punktów możliwych do uzyskaniab) Egzamin

Certyfikacyjny – poziom B1
81%-90%

punktów możliwych do uzyskaniab) Egzamin

Certyfikacyjny - poziom B1
91%-100%

punktów możliwych


do uzyskania
  1. Metody oceny

Egzamin ustny poziom B1

Egzamin pisemny poziom B1

Projekt

Kolokwium

Zadania domowe

Referat

Sprawozdania

Dyskusje

Inne

X(ćw.)

X(ćw.)
X(ćw.)

X(ćw.)
5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA


Kategoria

Obciążenie studenta

Studia

stacjonarne

Studia

niestacjonarne

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach

120
Udział w konsultacjachUdział w egzaminieInneSAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatoriumPrzygotowanie do egzaminuInneŁĄCZNA LICZBA GODZINPUNKTY ECTS za przedmiot

5

Przyjmuję do realizacji: (data i podpisy osoby prowadzącej przedmiot w danym roku akademickim)

.....................................................................................................................................
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna