Kod przedmiotuPobieranie 32.63 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar32.63 Kb.

Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu

Współczesne nurty w psychologii (wybrane problemy):

Percepcja wizualna,

Wirtualna rzeczywistość i poczucie posiadania własnego ciała,

Rozwój indywidualny i starzenie się społeczeństwa,

Psychologia rynku,

Mobbing jako psychopatologia współczesnego społeczeństwa


Autor programu

dr Beata Pachnowska, dr Marcin Czub, dr Katarzyna Durniat, mgr Anna Cieślik, mgr Piotr Styrkowiec

Rok

Studenci zagraniczni i krajowi

Semestr

Semestr letni

Liczba godzin

15 (po 3 na każdy temat i wykładowcę)

Forma zajęć

Elementy wykładów, konwersatorium i warsztatów

Prowadzący

dr Beata Pachnowska, dr Marcin Czub, dr Katarzyna Durniat, mgr Anna Cieślik, mgr Piotr Styrkowiec

Wymagania wstępne

znajomość języka angielskiego i podstaw psychologii

Założenia i cele

Celem zajęć jest przedstawienie wybranych zagadnień i doniesień z najnowszych badań z różnorodnych nurtów współczesnej psychologii. Wybrane tematy i proponowane perspektywy ich ujęcia mają stanowić podstawę do dyskusji i krytycznej analizy prezentowanych zagadnień, dotyczących człowieka żyjącego we współczesnym społeczeństwie.

Warunki zaliczenia przedmiotu, punkty ECTS

Obecność na zajęciach, aktywność, udział w pracy projektowej (3 punkty ECTS)

Treści programowe:

 1. Percepcja wizualna – poznawcze i ekologiczne teorie, wybrane elementy

 2. Umysłowe reprezentacje ciała oraz poczucie posiadania własnego ciała

 3. Iluzja zamiany ciała – omówienie najnowszych (grudzień 2008) badań przeprowadzonych w Karolinska Institutet w Sztokholmie

 4. Psychologia rozwoju indywidualnego, rozwój osób dorosłych

 5. Paradoks społeczeństwa starzejącego się, percepcja zmian życiowych z perspektywy czasu.

 6. Psychologia konsumenta – modele zachowań konsumenckich, postawy konsumenckie, osobowościowe uwarunkowania zachowań konsumenckich, rola marki w zachowaniach konsumenckich

 7. Psychologia reklamy – mechanizmy wpływu reklamy, techniki psychologiczne stosowane w reklamie, czynniki skuteczności reklamy

 8. Badania marketingowe – podstawy metodologii

 9. Mobbing jako psychopatologia współczesnego społeczeństwa

 10. Raport z badań mobbingu w Polsce (2007) – dyskusja, wnioskiZalecana literatura

 • Bruce V., Green P., Georgeson M. (2003) Visual perception. Physiology, psychology and ecology. Hove: Psychology Press.

 • Eysenck M., Keane M. (2005), Cognitive psychology. A student’s handbook. Hove: Psychology Press
 • Bruner, J., & Feldman, C. F. (1996). Group narrative as a cultural context of autobiography. In D. C. Rubin (Ed.), Remembering our past: Studies in autobiographical memory (pp. 291-317). New York: Cambridge University Press.

 • Glendenning, F. & Stuart-Hamilton, I. (eds) (1995) Learning and Cognition in Later Life. Aldershot: Avebury Press.

 • McAdams, D. P. (2008). Personal narratives and the life story. In John, O., Robins, R., & Pervin, L. A., Handbook of personality: Theory and research: 241-261. Guilford Press.

 • Stuart-Hamilton, I. (1991) The Psychology of Ageing: An Introduction. 1st edition. London: Jessica Kingsley Publishers.

 • Johnson S.C., Dweck C.S., Chen F.S. (2007), Evidence for Infants’ Internal Working Models of Attachment. Association for Psychological Science, Volume 18, No 6
 • Handbook of Market Research by Esomar 2008

 • Churchil GA, (1995), Marketing Research. Methodological Foundations, South-Western College Pub

 • De Chernatony L. (2001). From brand vision to Brand Evaluation, Butterworth-Heinemann

 • Jones J. (1998). How Advertising works. The role of Research, Sage Publications, Inc
 • Adams A., Crawford N. (1992). Bullying at Work. How to Confront and Overcome It, London: Virago Press,

 • Brodsky C. (1976). The Harassed Worker, Lexington, MA: D.C. Heath and Company,

 • Durniat K (2006a). The supra-cultural dimension of mobbing as psychopathology of contemporary society, w: J. Mesjasz and A. Czapiga (red.) Psychopatologies of Modern Society, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Łódź,

 • Leymann H. (1990). Mobbing and Psychological Terror at Workplace, Violence and Victims, Vol. 5, No.2,

 • Vartia M. (1996). The sources of bullying – psychological work environment and organizational climate. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), p.203-214

 • Zapf D., Knorz C., Kulla M. (1996). On the relationship between mobbing factors and job content, social work environment and health outcomes. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2) p.215-237


Code
Subject

Contemporary trends in psychology (chosen issues):

Visual Perception,

Virtual reality and body ownership,

Personal development from the individual perspective,

Psychology of market,

Mobbing as psychopathology of modern society


Authors of the program

dr Beata Pachnowska, dr Marcin Czub, dr Katarzyna Durniat, mgr Anna Cieślik, mgr Piotr Styrkowiec

Students

English speaking students form abroad and polish students

Term

spring term

Hours

15 (3 for each subject)

Type of classess

Lectures and workshops

Teachers

dr Beata Pachnowska, dr Marcin Czub, dr Katarzyna Durniat, mgr Anna Cieślik, mgr Piotr Styrkowiec

Prereguisites

English speaking students, basic knowledge of psychology

Objectives

The course is thought to present selected issues, concepts and research achievements of modern psychology. Some aspects of cognitive psychology in the field of visual perception will be discussed, as well as recent research (based on manipulation of the visual perspective) on body ownership and mental representations will be presented Than the classes will focus on issues of personal development (and adults development), paradox of aging society and perceived changes in life from the time perspective. Finally some interesting aspects of market psychology and mobbing as a psychopathology of modern society are going to close the course.

Credit points

3 ECTS points

Assessment

Presence, being active, participation in a group project

Treści programowe:

 1. Visual perception: cognitive and ecological theories of vision; active vision.

 2. Vision for action 1: optic flow and locomotion.

 3. Vision for action 2: perception of motion; vision and timing of actions

 4. Perceptual illusion of body swapping – recent (December 2008) research from Karolinska - Institutet, Stockholm (rubber hand illusion, milner and Goodale theory of visual, symulating illusory own body perceptions, phantom limbs and visual representation of the body)

 5. Virtual reality is used in treatment of anxiety disorders – panic disorders, agoraphobia, social phobia, fear of heights, fear of flying (posttraumatic stress disorder, eating disrders – obesity, bulimia, pain management, quality of life improvement)

 1. Ageism – problems of stereotype.

 2. Adult development in Life Span perspective.

 1. Personal development as a life story – Narrative Psychology

 2. Consumer psychology – consumer behaviour models, consumer attitudes, personality as a factor influencing consumer behaviour, the role of brands in consumer behaviour

 3. Advertising psychology – advertising efficiency processes and factors influencing the processes, psychological techniques used in advertising, factors influencing

 4. Market and consumer research – basic methodology

 5. Mobbing as psychopathology of modern society

 6. Report of the current research of mobbing in Polish workplaceSuggested Literature

 • Bruce V., Green P., Georgeson M. (2003) Visual perception. Physiology, psychology and ecology. Hove: Psychology Press.

 • Eysenck M., Keane M. (2005), Cognitive psychology. A student’s handbook. Hove: Psychology Press
 • Bruner, J., & Feldman, C. F. (1996). Group narrative as a cultural context of autobiography. In D. C. Rubin (Ed.), Remembering our past: Studies in autobiographical memory (pp. 291-317). New York: Cambridge University Press.

 • Glendenning, F. & Stuart-Hamilton, I. (eds) (1995) Learning and Cognition in Later Life. Aldershot: Avebury Press.

 • McAdams, D. P. (2008). Personal narratives and the life story. In John, O., Robins, R., & Pervin, L. A., Handbook of personality: Theory and research: 241-261. Guilford Press.

 • Stuart-Hamilton, I. (1991) The Psychology of Ageing: An Introduction. 1st edition. London: Jessica Kingsley Publishers.

 • Johnson S.C., Dweck C.S., Chen F.S. (2007), Evidence for Infants’ Internal Working Models of Attachment. Association for Psychological Science, Volume 18, No 6
 • Handbook of Market Research by Esomar 2008

 • Churchil GA, (1995), Marketing Research. Methodological Foundations, South-Western College Pub

 • De Chernatony L. (2001). From brand vision to Brand Evaluation, Butterworth-Heinemann

 • Jones J. (1998). How Advertising works. The role of Research, Sage Publications, Inc
 • Adams A., Crawford N. (1992). Bullying at Work. How to Confront and Overcome It, London: Virago Press,

 • Brodsky C. (1976). The Harassed Worker, Lexington, MA: D.C. Heath and Company,

 • Durniat K (2006a). The supra-cultural dimension of mobbing as psychopathology of contemporary society, w: J. Mesjasz and A. Czapiga (red.) Psychopatologies of Modern Society, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Łódź,

 • Leymann H. (1990). Mobbing and Psychological Terror at Workplace, Violence and Victims, Vol. 5, No.2,

 • Vartia M. (1996). The sources of bullying – psychological work environment and organizational climate. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), p.203-214

 • Zapf D., Knorz C., Kulla M. (1996). On the relationship between mobbing factors and job content, social work environment and health outcomes. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2) p.215-237

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna