Kod ucznia data urodzenia uczniaPobieranie 78.83 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar78.83 Kb.WPISUJE UCZEŃKOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA
dzień miesiąc rokTEST

SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ ODBIORU I TWORZENIA TEKSTÓW KULTURY

Spotkanie z Anygoną
Instrukcja dla ucznia

 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

 2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i datę urodzenia.

 3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.

 4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. Nie używaj korektora.

 5. W zadaniach 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,11, 12,13,14, 16, 18, 19 są podane cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ kratek na karcie odpowiedzi:

Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jejli­terą - np. gdy wybrałeś odpowiedź "A":


 1. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź.


 1. Rozwiązania zadań od 6, 7, 15, 17, 20, 21, 22, 23 zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.

 2. Redagując odpowiedzi do zadań, możesz wykorzystać miejsca opatrzone napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.

Powodzenia!

PAŹDZIERNIK 2005


Czas pracy:

90 minut

Liczba punktów

do uzyskania: 33

Tekst kultury nr l
Widowiska teatralne wyłoniły się z elementów kultowych; kolebką teatru europejskiego jest starożytna Grecja, której tradycje teatralne miały wpływ na rozwój teatru rzymskiego; w teatrze starożytnym ukształ­towały się podstawowe gatunki dramatyczne (tragedia, komedia) oraz zasadnicze rozwiązania teatralnej ar­chitektury. Wraz z upadkiem kultury rzym. (V-VI w. n.e.) nastąpiła długa przerwa w rozwoju teatru; pewne elementy widowisk teatr, zaznaczyły się niekiedy w turniejach i uroczystościach dworskich; przetrwała jedynie tradycja ludowej sztuki widowiskowej w postaci mimu, podtrzymywana przez wę­drownych śpiewaków, sztukmistrzów, którzy przekazali ją teatrowi średniowiecznemu (intermedium) i renesansowi (commedia dell’arte). Średniowieczny teatr europejski wyrósł ponownie z obrzędów religijnych rozwinął się dramat religijny (misterium, miracle) i świecki (moralitet, farsa); teatr wykształcił różne postacie sceny symultanicznej. Kierunki rozwoju włoskiego teatru renesansowego i barokowego wywarły decy­dujący wpływ na kształtowanie się teatru europejskiego w następnych stuleciach; włoscy humaniści za­interesowani teatrem starożytnym przystąpili do wznawiania antycznego repertuaru, podejmowali także próby rekonstrukcji antycznej sceny i jej urządzeń technicznych...
Nowa encyklopedia powszechna PWN

 1. Powyższy tekst ma charakter
 1. publicystyczny.

         1. beletrystyczny.

 2. informacyjny.

 3. perswazyjny.
 1. Teatr europejski wywodzi się
 1. ze starożytnego Rzymu.

 2. z antycznej Grecji.

 3. ze średniowiecznych misteriów religijnych.

 4. ze starożytnej Grecji i Rzymu.


3. Widowiska teatralne początkowo związane były z

 1. obrzędami religijnymi.

 2. życiem dworskim.

 3. życiem politycznym.

 4. twórczością ludową.
 1. Na podstawie tekstu odpowiedz, w jakim okresie Antygona mogła pojawić się na scenie polskiej.
 1. W średniowieczu.

 2. W renesansie.

 3. W V-VI w. n.e.

 4. W I w. p.n.e.Tekst kultury nr 2
 1. Antygonę wielokrotnie wystawiano na scenie. Oto zdjęcie z przedstawienia w Teatrze Kameralnym we Wrocławiu. Charakter scenografii tego spekta­klu najtrafniej oddają określenia:
 1. odtwarzająca realia epoki.

 2. nowoczesna, awangardowa, symboliczna.

 3. monotonna, mało dynamiczna.

 4. magiczna, tajemnicza, surowa.Tekst kultury nr 3

Drzewo genealogiczne rodu Antygony
Chaos

Pontos

Uranos

+
Gaja


Gaja
Kronos

+
RejaPosejdon

+
LibiaAgenor

+
TelefassaKról Fenicji

Kadmos

+

Harmonia

Fojniks

Kiliks

EuropaPolidor

+

Nykteis

Into

Semele

Agaue

AutonoeLabdakos

zatożyciel rodu Labdakidów, król Teb


Lajos

król Teb

+

Jokasta


brat Jokasty, Kreon, władca Teb po Edypie

Edyp

król Teb

+

Jokasta
Eteokles
Polinejkes
Ismena

Antygona

 1. Uzasadnij, dlaczego ród, z którego wywodzi się Antygona, nazywamy rodem Labdakidów.

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................


 1. Uzupełnij, wpisując nazwy stopni pokrewieństwa:
 1. Dla Antygony Kreon jest ............................................................................................

 2. Antygona dla Kreona jest ...........................................................................................

 3. Eteokles dla Lajosa jest .............................................................................................
 1. Związek Edypa i Jokasty, z którego urodziło się czworo dzieci, to
 1. Kaznodziejstwo.

 2. Kazirodztwo.

 3. Konserwatyzm.

 4. Kompromis.


Tekst kultury nr 4

Dzieweczko grecka, biała Antygono,

Zstąp dziś pomiędzy nas, synów północy.

Odsłoń nam burze, co szarpią twe łono,

Stań w twojej sile i twojej niemocy,

By nam wyśpiewać hymn chwały i klęski

I tchnąć w słuchaczów czar słówa zwycięski.
A czar ten żyje; bo urok dziewiczy

Nigdy w piękniejszej niejawił się pieśni.

Nikt do miłości, do życia słodyczy

nie tęsknił rzewniej, nie śpiewał boleśniej,

Nikt się z uczuciem tak tkliwym, gorącym,

Jak ty nie żegnał ze światłem i słońcem.


Drgały też w tobie wszelkie tętna żywe,

Które lat wiosnę łączą z roków wiosną,

Kiedy nadzieja złoci życia niwę,

Młode uczucia w pęki kwiatów rosną:

Wszystko to zwarzył los tchnieniem swym zimnym

I śpiew twój życia był łabędzim hymnem.


Winne tu dziecko twoje mężne serce,

Co choć o kwiatach śni i kwiatów pragnie,

Gdy los postawi je w ciężkiej rozterce,

Do mroźnych żądań życia się nie nagnie

I śmierć poniesie, i świętość ofiary

Nad szczęście, młode rojenia i mary.

Toteż dlatego wtórujem ci, dzielniej,

Kiedy ty gromisz i miażdżysz tyrany,

Jak głos sumienia dzielny, nieśmiertelny,

Sławiąc praw Bożych zakon niepisany;

Zstąp wiec ty śmiało, o dziewko, na ziemię,

Którą też gniecie praw pisanych brzemię!


Kazimierz Morawski Od tłumacza


 1. Apostrofy w przytoczonym fragmencie wskazują na
 1. niewinność bohaterki i jej młody wiek.

 2. gotowość bohaterki na śmierć.

 3. oddanie bratu.

 4. zdolność bohaterki do niezwykłych czynów.
 1. Na ponadczasowość Antygony wskazuje cytat:
 1. Zstqp dziś pomiędzy nas.

 2. A czar ten żyje.

 3. Zstqp więc ty śmiało, o dziewko, na ziemię.

 4. Drgały też w tobie wszelkie tętna żywe.
 1. Antytezą jest określenie
 1. urok dziewiczy,

 2. mroźne żądania życia,

 3. nadzieja złoci życia niwę,

 4. stań w twojej sile i twojej niemocy.
 1. Zdanie I śpiew twój życia był łabedzim hymnem oznacza, że
 1. Antygona całe życie śpiewała.

 2. Antygona ładnie śpiewała przed śmiercią.

 3. w momencie śmierci Antygona słuchała śpiewu łabędzi.

 4. pożegnanie Antygony z życiem, pieśń przedśmiertną.
 1. Przenośnym znaczeniem wyrażenia „łabędzi śpiew" nie jest
 1. ostatnie dzieło autora.

 2. dzieło kończące jakiś okres historyczny.

 3. krzyk umierającego łabędzia.

 4. ostatnie przejawienie się talentu.
 1. Ponadczasowy problem buntu jednostki przeciwko despotyzmowi porusza zwrotka
 1. pierwsza.

 2. druga.

 3. czwarta.

 4. piąta.


Tekst kultury nr 5
Mimo klęski

ostatnie słowo

ujdzie wolne -

Dopełni się grób

ale nie wszystko pogrzebie -
Teresa Truszkowska Antygona


 1. Jak rozumiesz powyższy cytat? Wyjaśnij go, używając 2-3 zdań.

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................................................

Tekst kultury nr 6 Antygona Sofoklesa


 1. Antygony nie dotyczy zdanie:
 1. W dramacie antycznym akcja toczy się w ciągu jednej doby.

 2. W dramacie antycznym akcja toczy się w jednym miejscu.

 3. W dramacie antycznym występuje jeden wątek.

 4. Dramat antyczny składa się z aktów i scen.
 1. Ułóż 2 zdania, w których użyjesz różnych znaczeń słowa tragedia.

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................


 1. Wypowiedź chóru: Siła jest dziwów, lecz nad wszystkie sięga

Dziwy człowieka potęga

jest wyrazem

 1. zachwytu nad pięknem świata.

 2. zachwytu nad dokonaniami Antygony.

 3. przerażenia wobec dziwaczności natury.

 4. podziwu dla osiągnięć człowieka.


19. Słowa Kreona: Nigdzie też u mnie nie znajdzie tu miejsca,

Kto nad ojczyznę stawia swych najbliższych

oznaczają, że

 1. w jego państwie nie ma miejsca dla matek kochających dzieci.

 2. obywatele jego królestwa muszą stawiać dobro państwa wyżej niż osobi­ste szczęście.

 3. w Tebach kobiety nie mogą być dopuszczane do głosu.

 4. szczęście najbliższych jest ważniejsze niż państwo i prawo.


20. W wypowiedzi Kreona: Wiedźcie mnie sługi, uchodźcie stqd ze mną,

Mnie, który syna zabiłem wbrew woli

/ tamtą. Biada! Aż w oczach mi ciemno.Dokąd się zwrócić, gdzie podziać w niedoli?

Wszystko mi łamie się w ręku,

Los mnie powalił pełen burz i lęku.
a) znajdź i zacytuj pytanie retoryczne,

b) określ jego funkcje.

.....................................................................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................


 1. Podaj trzy argumenty uzasadniające słuszność decyzji Antygony dotyczą­cej pogrzebania zwłok Polinejkesa.

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................


 1. Za pomocą dwóch rzeczowników bliskoznacznych nazwij sposób sprawo­wania władzy przez Kreona wynikający z jego słów:


Więc lud mi wskaże, co ja mam zarządzać?

Sobie czy innym gwoli ja tu rządzę?

Czyż nie do władcy więc państwo należy?

.....................................................................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................................................


 1. Napisz zaproszenie na szkolny spektakl Antygona, w którym zachęcisz wi­dzów do jego obejrzenia.

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................................................

Brudnopis

.....................................................................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Strona z 8Pobieranie 78.83 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna