Kod uczniaPobieranie 75.83 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar75.83 Kb.

KOD UCZNIA: ..............................................

Ilość punktów: ...............................................

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013

stopień szkolny – 22.11.2012

Serdecznie witamy na etapie szkolnym konkursu geograficznego. Twoim celem jest rozwiązanie 31 zadań. Arkusz liczy 10 stron. Przed rozpoczęciem sprawdź, czy Twój test jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki zgłoś je Komisji Konkursowej. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi. Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem bądź piórem. Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz przekreśl błędną odpowiedź i wpisz poprawną. W przypadku testu wyboru prawidłową odpowiedź zaznacz stawiając znak X na literze poprzedzającej treść wybranej odpowiedzi. Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz znakiem X inną odpowiedź. W zadaniach otwartych przedstaw tok rozumowania prowadzący do wyniku (uzasadnienia odpowiedzi). Oceniane będą tylko te odpowiedzi, które zostały umieszczone w miejscu do tego przeznaczonym. Przy każdym zadaniu podano maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania za jego rozwiązanie.

Na rozwiązanie masz 90 minut.

ŻYCZYMY CI POWODZENIAKOMISJA KONKURSOWA
 1. Długość Wielkiego Muru Chińskiego wynosi 2 712 km. Na mapie w skali 1: 40 000 000 obiekt ten ma długość: (0-1)
 1. 10848 cm

 2. 678 cm

 3. 6,78 cm

 4. 0,15 cm
 1. Odległość między Poznaniem a Berlinem na mapie w skali 1: 5000000 wynosi 4,8 cm. Oblicz odległość w terenie między tymi miastami. Zapisz obliczenia. Wynik podaj w km. (0-1)

Miejsce na obliczenia:

odległość w terenie ................km 1. Jeżeli zdobywca bieguna położonego na Antarktydzie chciałby po osiągnięciu celu najkrótszą drogą dotrzeć do wybrzeża, to powinien stale poruszać się w kierunku: (0-1)

 1. Północnym

 2. Wschodnim

 3. Zachodnim

 4. Południowym
 1. Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy obiektów geograficznych w odpowiednich kolumnach: Masyw Centralny, Ganges, Wyżyna Irańska, Japonia, Włochy, Tybet, Ren, Kongo, Kenia, Tamiza, Atlas, Niger, Apeniny, Indonezja, Dania, Amur, Wyżyna Abisyńska. (0-4)

Kontynent


Krainy geograficzne

Rzeki

Państwa

Europa


Azja


Afryka
 1. Na siatce kartograficznej zaznaczono punktami następujące miasta: Toronto (43°N, 79°W), Sydney (33°S, 151°E), Kair (30°N, 31°E), Buenos Aires (34°S, 58°W). (0-3)

 1. Wymienione miasta podpisz w odpowiednich miejscach oznaczonych kółkami na siatce kartograficznej. 1. Uszereguj miasta w kolejności od najkrótszej do najdłuższej długości dnia 22 XII.
Dzień

najkrótszy


Dzień

najdłuższy

 1. Podkreśl prawidłową odpowiedź. (0-1)

Stopień uogólnienia treści na mapie zależy od: 1. od zastosowanych znaków,

 2. od skali mapy.

 3. od rodzaju siatki kartograficznej,
 1. Wyjaśnij krótkim zdaniem, dlaczego mapa bez legendy nie jest użytecznym źródłem informacji? (0–1)

………………………………………………………………………………………………………………….......…………………………………………..............……………………………............……..


 1. Oznacz literą P zdanie zawierające prawdziwe informacje, a literą F zdanie zawierające informacje błędne. (0-2)
 1. Nasza Galaktyka jest galaktyką spiralną ………....…..

 2. Ziemia ma kształt bryły nazwanej elipsoidą …………..

 3. Oś ziemska ustawiona jest do płaszczyzny ekliptyki pod kątem 66°33’ …………..
 1. Uzupełnij zdania wpisując właściwe określenia: (0–2)
 1. Ziemia wokół własnej osi obraca się z o kąt 60° w ciągu ……………….. godzin,

 2. W ciągu roku największa odległość Ziemi od Słońca notowana jest w miesiącu ………………………..

 3. Zmiana wysokości Słońca nad horyzontem w momencie górowania na przestrzeni roku jest następstwem ruchu ………………………………. Ziemi.

 4. Zjawisko dnia i nocy jest konsekwencją ruchu …………………………… Ziemi.
 1. Skreśl zbędne określenia tak, aby zdania zawierały prawdziwe informacje.

(0 -2)

 1. Prędkość liniowa w ruchu obrotowym Ziemi maleje w kierunku biegunów / równika.

 2. Siła Coriolisa jest następstwem ruchu Ziemi wokół Słońca / ruchu Ziemi wokół własnej osi.

 3. Kierunek obrotu Ziemi wokół własnej osi jest z zachodu na wschód / ze wschodu na zachód.

 4. Konsekwencją ruchu obrotowego Ziemi jest pozorny ruch Słońca na sklepieniu nieba / pięć stref oświetlenia Ziemi.
 1. Każdemu z określeń dotyczących długości dnia i nocy przyporządkuj jedną odpowiadającą mu datę:

(0-1)

a) w Tokio i Buenos Aires dzień jest tak samo długi

b) w Oslo dzień jest dłuższy niż w Kairze

c) w Rzymie dzień jest dłuższy niż w Londynie
1. 22 czerwca

2. 22 grudnia

3. 23 września
 1. ……. b) …….. c) ……… 1. Oblicz długość geograficzną miejsca obserwatora, który widzi górowanie Słońca. W tym samym czasie w Warszawie (52°N 21°E) jest godzina 13:40 czasu miejscowego (słonecznego). Zapisz obliczenia pokazujące sposób rozumowania. (0 -3)

Odp. .......................................................................................................................................... 1. Podkreśl dwie właściwe odpowiedzi w poniższym zadaniu. (0-1)

W rzece górskiej przeważają: 1. erozja wsteczna

 2. akumulacja

 3. erozja boczna

 4. erozja wgłębna

 5. wietrzenie
 1. Na podstawie rysunku przedstawiającego oświetlenie Ziemi wskaż ten punkt z wymienionych poniżej, w którym w dniu przesilenia zimowego jest najdłuższy dzień. (0-1)
 1. Punkt o współrzędnych geograficznych: 45oN, 13oW

 2. Punkt o współrzędnych geograficznych: 60oS, 5oE

 3. Punkt o współrzędnych geograficznych: 3oS, 120oE

 4. Punkt o współrzędnych geograficznych: 15oN, 115oW
 1. Temperatura powietrza w troposferze spada wraz ze wzrostem wysokości średnio o 0,6°C/100m. Oblicz, jakiej temperatury powietrza może spodziewać się turysta na szczycie Śnieżki (1602m n.p.m.), jeżeli w Karpaczu (545m n.p.m.), wynosi ona 14°C. Zapisz obliczenia pokazujące sposób rozumowania. (0–3)

Odp. .......................................................................................................................................

 1. Zaznacz z podanych opisów ten, który opisuje strefę klimatyczną zwrotnikową. (0-1)

 1. Temperatura najchłodniejszego miesiąca wynosi około 10°C i więcej w klimatach morskich lub około 0°C w klimatach kontynentalnych.

 2. Średnia miesięczna temperatura powietrza powyżej 20°C przez cały rok. Mała amplituda temperatury (do 5°C) rosnąca wraz z suchością klimatu (do 10°C).

 3. Średnia temperatura powietrza w najchłodniejszych miesiącach od 10°C do 20°C. Duże dobowe amplitudy temperatury powietrza.
 1. Wskaż prawidłowe dokończenie zdania. (0-1)

Formami powstałymi w wyniku działalności lądolodu i wód lodowcowych są: 1. moreny czołowe, sandry, pradoliny, jaskinie,

 2. kemy, sandry, pradoliny, jeziora przybrzeżne,

 3. ozy, kemy, sandry, pradoliny,

 4. sandry, moreny czołowe, pradoliny, doliny V- kształtne.
 1. Załączona tabela klimatyczna przedstawia klimat: (0-1)
 1. zwrotnikowy suchy

 2. podrównikowy suchy

 3. zwrotnikowy monsunowy

 4. podzwrotnikowy śródziemnomorskiI

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

t [°C]

30,4

29,7

28,6

26,8

23,6

22,3

20,6

22,7

26,5

30,0

31,4

31,4

27,0

o [mm]

160

156

118

26

4

6

1

3

6

21

55

105

661
 1. Poniżej przedstawiony wykres obrazuje zróżnicowanie temperatury w styczniu i w lipcu w Europie. (0-1)

Głównym czynnikiem różnicującym temperatury latem i zimą w wymienionych miejscowościach jest:

 1. szerokość geograficzna

 2. wysokość nad poziomem morza

 3. rodzaj szaty roślinnej

 4. odległość od oceanu
 1. Nazwij procesy. (0-2)

 1. Niszczenie brzegów morskich przez prądy i fale morskie, za pomocą niesionych okruchów skalnych …………………………………….

 2. Ogół zjawisk związanych z rozpuszczaniem skał węglanowych przez wodę ………………………………………………

 3. Niszczenie powierzchni litej skały przez uderzanie o nią piaskiem niesionym przez wiatr …………………………………….
 1. Pogrupuj procesy i czynniki rzeźbotwórcze. (0-2)

erozja eoliczna, wody fluwioglacjalne, abrazja, woda płynąca, wiatr, akumulacja, deflacja, fale przyboju, przybrzeżny prąd morski

 1. Procesy: …………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………… 1. Czynniki rzeźbotwórcze………….………………………

…………………………………………………………………………………
 1. Podpisz na rysunku w odpowiednich miejscach oznaczonych kropkami epicentrum i hipocentrum trzęsienia ziemi. (0–1)
 1. Grzbiety oceaniczne powstają, gdy: (0-1)
 1. Dochodzi do kolizji dwóch płyt kontynentalnych

 2. W procesie subdukcji płyta oceaniczna jest wciągana pod płytę kontynentalną

 3. Nasuwają się na siebie dwie płyty oceaniczne

 4. Ze szczelin ryftowych wypływa lawa, która buduje nowe warstwy dna oceanicznego
 1. Wybierz wiersz, który zawiera tylko obszary asejsmiczne. (0-1)
 1. wschodnie wybrzeże Australii, Grzbiet Północnoatlantycki, Himalaje

 2. Wyżyna Brazylijska, Nizina Wschodnioeuropejska, Sahara

 3. Andy, Atlas, Islandia

 4. Wyżyna Wschodnioafrykańska, Nizina Zachodniosyberyjska, Ural
 1. Wskaż opis, który prawidłowo charakteryzuje przedstawione wybrzeże morskie. (0-1) 1. Jest to wybrzeże riasowe, które powstało dzięki intensywnej erozji wgłębnej rzek spływających z wysokich pasm górskich.

 2. Jest to wybrzeże riasowe, które powstało dzięki zalaniu przez morze pasm górskich biegnących prostopadle do linii brzegowej.

 3. Jest to wybrzeże fiordowe, które powstało przez zalanie rynien lodowcowych utworzonych przez wody roztopowe Lądolodu Skandynawskiego.

 4. Jest to wybrzeże fiordowe, które powstało przez zalanie przez morze żłobów lodowcowych.

 1. P

  rzedstawiony na schemacie proces geologiczny zachodzi na obszarze oznaczonym na załączonej mapie numerem: (0-1) 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4
 1. Wskaż opis prądu morskiego, w którym niewłaściwie podano jego cechy termiczne lub wpływ prądu na klimat. (0-1)
 1. Prąd Wschodnioaustralijski – ciepły prąd – zwiększenie ilości opadów

 2. Prąd Benguelski - zimny prąd – zmniejszenie ilości opadów

 3. Prąd Kalifornijski – ciepły prąd – zmniejszenie ilości opadów

 4. Prąd Norweski – ciepły prąd – wzrost temperatury
 1. Tajga zajmuje duże obszary w: (0-1)

 1. Kanadzie, Rosji, Finlandii

 2. Szwecji, Francji, USA

 3. Finlandii, Rosji, Niemczech

 4. Chinach, Norwegii, Kanadzie
 1. Wybierz niewłaściwie określoną zależność między formacją roślinną, genetycznym typem gleby i obszarem występowania: (0-1)
 1. las liściasty strefy umiarkowanej – gleba brunatna – północna Francja

 2. step – gleba cynamonowa – Półwysep Bałkański

 3. tajga – gleba bielicowa – Wyżyna Środkowosyberyjska

 4. selva - czerwonoziemy laterytowe – Nizina Amazonki
 1. Na podstawie mapy uzupełnij zdania: (0-2)źródło: A. Dylikowa, D. Makowska, T. Olszański, Ziemia i człowiek, WSiP 1992

1. Przez M. Śródziemne biegnie granica między płytą ............................................... i ............................................ .

2. Grenlandia jest częścią płyty ..........................................

3. Granica między płytą amerykańską i afrykańską biegnie wzdłuż ....................................................

4. Granicami płyty filipińskiej są ...................................................... .


 1. Dobierz do typów gleb po jednym opisie ich cech charakterystycznych: (0–2)

a) gleby brunatne

b) bielice

c) rędziny

d) czarnoziemy

1. występują w strefie umiarkowanej ciepłej, rozwinięte na glinach lub innych skałach macierzystych o podobnym uziarnieniu,

2. wyróżniają się dużą głębokością poziomu próchniczego i dużą zawartością próchnicy, porośnięte są roślinnością stepową,

3. występują na obszarach silnie uwilgotnionych, o bujnej roślinności, są to gleby o zabarwieniu czerwono-żółtym,

4. poziom skały macierzystej stanowi skała wapienna,

5. są glebami mało żyznymi ze względu na intensywny proces wymywania, rozwiniętesą na piaskach,a) ………….., b) ………….., c) ………….., d) …………..,


: kuratorium2 -> konk przedm -> 2012-2013 -> Testy
Testy -> Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 stopień rejonowy – 01. 2013
Testy -> Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 stopień wojewódzki – 03. 2013r
Testy -> Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 stopień szkolny – 28. 11. 2012
Testy -> Wojewódzki konkurs przedmiotowy z jęZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJACH ETAP wojewódzki 19. 03. 2013 kod ucznia
Testy -> Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów Szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 stopień szkolny
Testy -> Kod ucznia liczba uzyskanych punktów wojewódzki Konkurs Historyczny dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013
Testy -> Wojewódzki Konkurs z Plastyki dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 stopień rejonowy – 11. 01. 2013
Testy -> Wojewódzki konkurs z plastyki eliminacje szkolne dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012 / 2013
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna