Komisja d s. Zamówień PublicznychPobieranie 25.91 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar25.91 Kb.
INSTYTUT LOTNICTWA

Komisja d.s. Zamówień Publicznych


Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel: (22) 846 00 11 Fax: (22) 846 65 67Nasz znak: 32/DU/Z/14 Data: 05.08 .2014r. Ilość stron: 2


Ogłoszenie


o wyniku postępowania przetargowego o wartości szacunkowej do kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r, Instytut Lotnictwa w Warszawie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nr postępowania 32/DU/Z/14 – na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach socjalnych wraz z podłączeniem elektrycznym, zgodnie z wymaganiami zawartymi


w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na Wykonawcę zamówienia wybrana została firma:

ARGON S.C.

ul. Malownicza 22/1

02 – 272 Warszawa

e - mail: marek.lewandowski@argon - klima.pl


Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium ceny mając na uwadze zapisy art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz warunków udziału w postępowaniu, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wybrana oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że do postępowania wpłynęło 10 ofert.

Żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania, odrzucono 2 oferty. Zamawiający wymagał w SIWZ, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta wewnętrzna miała zawierać adres, nazwę wykonawcy oraz numer postępowania przetargowego. Koperta zewnętrzna miała być oznaczona tylko numerem postępowania przetargowego


tj. 32/DU/Z/14. Zamawiający podkreślił w SIWZ, że nieuwzględnienie tego zapisu skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. Firmy Refleks Chłodnictwo Rafał Chorążak, ul. Sienkiewicza 19, 05 – 120 Legionowo oraz ARTCOMFORT ul. Leśna Góra 23/4,
80 – 281 Gdańsk, nie uwzględniły tego zapisu i złożyły ofertę w jednej kopercie. W związku z tym oferty złożona przez ww. firmy nie odpowiadają treści SIWZ.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni, od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w sposób który został określony w art. 27 ust. 2 w/w ustawy.

W załączeniu zestawienie oceny ofert wraz z punktacją.Numer oferty

Oferent

Liczba pkt
w kryterium cena

Razem

1.

JFM Spółka Jawna

B. Dobrut, K. Omieciński

ul. Tumoncka 10/32

03-254 Warszawa57,80 pkt

57,80 pkt

2.

FAVORIT Sp. z o. o.

Pl. Defilad 1

00 – 901 Warszawa


93,75 pkt

93,75 pkt

3.

Ventra – Clima Sp. z o.o.

ul. Wspólna 50 lok. 35

00 – 684 Warszawa


64,40 pkt

64,40 pkt

4.

AGATIS INSTALACJE

Daniel Borkowski


ul. Kolejowa 14

05 – 092 Łomianki86,60 pkt

86,60 pkt

5.

ARGON S.C.

ul. Malownicza 22/1

02 – 272 Warszawa


100,00 pkt

100,00 pkt

6.

Zakład Chłodnictwa I Klimatyzacji ZECHIK
Sp. z o.o.

ul. Krakowska 259

32 – 080 Zabierzów


68,40 pkt

68,40 pkt

7.

SAR PW Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Żegańska 1

04 – 713 Warszawa


52,60 pkt

52,60 pkt

8.

IMPEL Tech Solutions
Sp. z o. o.

ul. Marsa 56 A04 – 242 Warszawa

75,30 pkt

75,30 pkt
Pobieranie 25.91 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna