Komisja europejski urząd ds. Zwalczania nadużYĆ finansowych (olaf)


Szkolenia wprowadzające dla nowych audytorówPobieranie 276.06 Kb.
Strona6/8
Data07.05.2016
Rozmiar276.06 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

4.1. Szkolenia wprowadzające dla nowych audytorów

Szkolenia wprowadzające dla nowych pracowników instytucji audytowych powinny koncentrować się na podstawowych szkoleniach dotyczących podnoszenia świadomości w zakresie nadużyć finansowych i obejmować następujące zagadnienia:
 • definicje nadużycia finansowego;

 • nadużycia finansowe w międzynarodowych standardach rewizji finansowej, z uwzględnieniem specyfiki audytu w sektorze publicznym;

 • przepisy i wytyczne UE dotyczące nadużyć finansowych;

 • rola OLAF-u oraz

 • przykłady nadużyć finansowych w projektach współfinansowanych przez UE.

Szkolenia powinny koncentrować się w szczególności na następujących obszarach:
 • unijne i krajowe ramy prawne w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, w tym: pojęcie nadużycia finansowego, zainteresowane strony na szczeblu UE i krajowym, uprawnienia poszczególnych podmiotów, a zwłaszcza zakres i ograniczenia uprawnień audytora, różnice między uprawnieniami audytorów i pracowników dochodzeniowo-śledczych, obowiązki audytorów w zakresie zgłaszania nadużyć finansowych;
 • ogólna wiedza na temat cyklu zwalczania nadużyć finansowych i kwestie dotyczące nadużyć, takie jak: cztery główne etapy cyklu zwalczania nadużyć finansowych (zapobieganie, wykrywanie, dochodzenie/ściganie, odzyskiwanie środków/sankcje), rola poszczególnych zainteresowanych stron, skutki, wpływ i konsekwencje nadużyć.


4.2. Doskonalenie zawodowe

Doskonalenie zawodowe jest niezbędne, aby audytorzy byli w stanie utrzymać spójny poziom czujności wobec kwestii związanych z nadużyciami finansowymi. Poza tym schematy nadużyć zmieniają się z upływem czasu, ważne jest zatem, by audytorzy otrzymywali aktualne informacje.


W przypadku istotnych zmian ram prawnych ważne jest również zorganizowanie specjalnego szkolenia dla obecnych audytorów. Wdrażanie nowych ram prawnych na lata 2014–2020 wymaga od władz krajowych zorganizowania specjalnych szkoleń na temat tych nowych ram legislacyjnych i proceduralnych. W szczególności wprowadzenie nowych obowiązków dla audytorów, dotyczących analizy i oceny środków zwalczania nadużyć finansowych wprowadzonych przez instytucje zarządzające na podstawie oceny ryzyka nadużyć, wymaga od nich poszerzenia i pogłębienia wiedzy i umiejętności w dziedzinie nadużyć finansowych.
Instytucje audytowe mogą ubiegać się o wsparcie ze strony Komisji, która planuje, w razie potrzeby, zapewniać państwom członkowskim ukierunkowane wsparcie we wdrażaniu art. 125 ust. 4 lit. c) rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów oraz wytycznych „Ocena ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych i skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych”27.
Osobne regularne szkolenia powinny być organizowane dla personelu zajmującego się zamówieniami publicznymi, rozwojem technicznym i gospodarczym, edukacją itp.
W związku z tym konieczne są regularne szkolenia odświeżające wiedzę. Należy również organizować specjalne szkolenia zgłębiające niektóre najważniejsze zagadnienia.
W Estonii audytorzy z instytucji audytowej w Ministerstwie Finansów uczestniczą również w kilku specjalnych szkoleniach dotyczących zapobiegania nadużyciom i ich wykrywania, obejmującym:

• ryzyko organizacyjnych i zewnętrznych nadużyć finansowych;

• ocenę integralności danych;

• techniki przeprowadzania rozmów i przesłuchań;

• ocenę ryzyka korupcji;

• sygnały ostrzegawcze oraz

• studia przypadków.

Właściwą czujność i aktualną wiedzę można również zapewnić poprzez seminaria i konferencje skupiające zainteresowane strony z różnych organizacji.


Na Węgrzech Służba ds. Koordynacji Zwalczania Nadużyć Finansowych organizuje regularnie warsztaty i konferencje dla personelu mającego do czynienia z nieprawidłowościami w zakresie zarządzania działaniami strukturalnymi. Te warsztaty i konferencje organizowane są w celu ułatwienia wprowadzania najlepszych praktyk, wymiany doświadczeń i przedstawienia wszelkich zmian w otoczeniu prawnym. Zapraszani są przedstawiciele organów prowadzących postępowania sądowe i podmiotów prowadzących audyty administracyjne z Węgier i innych państw członkowskich, którzy przedstawiają prezentacje na temat różnych zagadnień, w zależności od tematu konferencji.
Szkolenia na Litwie
Szkolenia audytorów na Litwie skupiają się na doskonaleniu sceptycyzmu zawodowego, w tym na: • poprawie wiedzy ogólnej (MSRF, ISSAI itp.);

• świadomości w zakresie korupcji i nadużyć finansowych oraz

• zamówieniach publicznych.
Szkolenia powinny koncentrować się w szczególności na następujących zagadnieniach:


 • główne obszary ryzyka, w tym:

  • sektor przedsiębiorstw;

  • fundusze;

  • obszar geograficzny itp.;


Przykłady kwestii do przeanalizowania przy obsłudze zamówień wspierających ponowną integracją społeczną osób w trudnej sytuacji w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)(brytyjski Departament Zatrudnienia oraz Emerytur i Rent):

• zamówienie o wysokiej wydajności / dobrych wynikach;

• gwałtowny wzrost wydajności;

• programy zachęt/nagród/premii dla pracowników wykonawcy i doradców;

• zachęty w formie płatności dla uczestników;

• duża ilość skarg oraz

• wszelkie inne problemowe obszary ustalone podczas kontroli i konsultacji poprzedzających audyt.


 • wskaźniki ostrzegawcze lub wskaźniki nadużyć finansowych, które mogłyby umożliwić wykrycie potencjalnych przypadków nadużyć finansowych lub niedociągnięć systemowych; przykłady wskaźników ostrzegawczych wymieniono w załączniku 4;
 • narzędzia, które mogą być wykorzystane w celu wykrywania nadużyć finansowych, w tym bazy danych, narzędzia punktowej oceny ryzyka, np. Arachne, lub podobne narzędzia informatyczne;
 • zachowania i właściwe procedury, jakie należy zastosować w przypadku podejrzenia nadużycia finansowego;

Na Malcie audytorzy otrzymują następujące zalecenia dotyczące zachowania:


 • okazywać nastawienie niestwarzające poczucia zagrożenia, aby pomóc przekonać badany podmiot do przekazania przydatnych informacji;

 • być sprawiedliwym w osądach i starać się nie manipulować ludźmi w celu uzyskania od nich informacji;

 • dostosowywać się do różnych typów osobowości i okoliczności oraz komunikować się w języku rozmówcy;

 • przyjmować bezstronne podejście, w oparciu o fakty istotne w danym przypadku podejrzewanego nadużycia, a nie opinie na temat tych faktów.
 • współpraca z instytucjami zarządzającymi, instytucjami pośredniczącymi i instytucjami certyfikującymi oraz organami ścigania, w tym wymiana informacji.

Pomocne mogłoby być opracowanie pakietu dokumentów szkoleniowych, obejmujących przykładowe wnioski o płatność i powiązane dokumenty z podziałem na subsydiowane dziedziny działalności, w przypadku których występują sygnały ostrzegawcze. Pozwoliłoby to nowym audytorom na zdobycie doświadczenia podczas szkoleń, w oparciu o wcześniejsze audyty operacji.

1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna