Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmianyPobieranie 93.21 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar93.21 Kb.Komisja europejska

komunikat prasowy

Bruksela, 10 września 2014 r.Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany

Nowo wybrany przewodniczący Komisji ujawnił dzisiaj skład swojego zespołu, a zarazem kształt nowej Komisji Europejskiej. Unia Europejska przeszła jeden z najtrudniejszych okresów próby w swojej historii. Jednym z największych wyzwań będzie teraz przekonanie obywateli o tym, że nastąpią zmiany. Aby te zmiany wprowadzić, Komisja musi być otwarta na reformy. Nowa Komisja Europejska będzie w sprawny i uproszczony sposób koncentrować się na poważnych wyzwaniach politycznych, przed którymi staje Europa: umożliwienie ludziom powrotu do pracy i godziwego zatrudnienia, pobudzanie większej ilości inwestycji, zagwarantowanie, że banki powrócą do kredytowania realnej gospodarki, stworzenie połączonego rynku cyfrowego, wiarygodna polityka zagraniczna i pewność, że Europa jest w stanie funkcjonować niezależnie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Nowy sposób, w jaki stworzona zostanie Komisja, będzie odzwierciedlać te Wytyczne polityczne , na podstawie których Jean-Claude Juncker został wybrany przez Parlament Europejski.

Nowo wybrany przewodniczący Komisji osobiście przeprowadzał rozmowy ze wszystkimi kandydatami na komisarzy i jest przekonany o tym, że jego silny i doświadczony zespół może skuteczniej osiągać pożądane rezultaty, pracując wspólnie.

Nowo wybrany przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker stwierdził: „W tych nadzwyczajnych czasach obywatele Europy oczekują od nas rezultatów. Po latach trudności ekonomicznych i niejednokrotnie bolesnych reform Europejczycy oczekują sprawnie funkcjonującej gospodarki, stabilnych miejsc pacy, większej ochrony socjalnej, bezpieczniejszych granic, bezpieczeństwa energetycznego i możliwości oferowanych przez technologię cyfrową. Dzisiaj przedstawiam zespół, który z powrotem umieści Europę na drodze do zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. W nowej Komisji forma podąża za funkcją. Musimy być otwarci na zmiany. Musimy pokazać, że Komisja może się zmienić. Komisja Europejska, którą wam dziś przedstawiam, jest polityczna, dynamiczna, skuteczna i przystosowana do tego, aby wprowadzić Europę na nowe tory. Poszczególne portfolio przypisałem ludziom, a nie państwom. Na boisku umieszczam 27 zawodników, z których każdy ma do spełnienia konkretną rolę – to moja zwycięska drużyna”.

Nowy sposób pracy

W nowym kolegium znajdzie się siedmioro wiceprzewodniczących – sześcioro1 oprócz Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (Federiki Mogherini), z których każdy będzie kierował zespołem projektowym. Wiceprzewodniczący będą kierować pracą kilku komisarzy oraz koordynować ją, natomiast skład tych zespołów będzie się zmieniał w zależności od potrzeb oraz rozwoju nowych projektów na przestrzeni czasu (zob. załącznik 2). Struktura wspomnianych zespołów projektowych odzwierciedlać będzie wytyczne polityczne. Przykłady: „Zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność”, „Jednolity rynek cyfrowy” lub „Unia energetyczna”. Zapewni to dynamiczne interakcje pomiędzy wszystkimi członkami kolegium, co z kolei pozwoli na odejście od sztywnych struktur i wertykalnego przekazywania informacji. Wiceprzewodniczący będą funkcjonować jako prawdziwi zastępcy przewodniczącego.Nowo wybrany przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: „W nowej Komisji nie ma podziału na komisarzy pierwszej i drugiej kategorii – są liderzy zespołów i ich członkowie. Będą oni ze sobą współpracować w duchu kolegialności i wzajemnej zależności. Chcę pokonać niechęć do dzielenia się informacjami, panującą w sztywnych strukturach, i wprowadzić nowy sposób współpracy w obszarach, w których Europa może rzeczywiście coś zmienić”.

Jean-Claude Juncker oczekuje z niecierpliwością na przesłuchania kandydatów na komisarzy w Parlamencie Europejskim. Jest to demokratyczny proces, dzięki któremu cele oraz polityczny program Komisji zostaną wyjaśnione i zweryfikowane.Istotne nowości

  • Pierwszy wiceprzewodniczący (Frans Timmermans) będzie prawą ręką przewodniczącego. Po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, w której komisarz jest odpowiedzialny za program na rzecz lepszego stanowienia prawa. Zagwarantuje to, że każdy wniosek Komisji będzie rzeczywiście potrzebny, a jego cele nie będą mogły zostać osiągnięte lepiej przez państwa członkowskie. Pierwszy wiceprzewodniczący będzie również stać na straży przestrzegania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i rządów prawa w każdym z działań Komisji.

  • Nowe portfolio obejmujące rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość oraz MŚP (za które odpowiedzialna będzie Elżbieta Bieńkowska) stanie się lokomotywą dla realnej gospodarki. Po raz pierwszy wspomina się tutaj wyraźnie o małych i średnich przedsiębiorstwach, które są trzonem naszej gospodarki.

  • Nowe portfolio spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł (które obejmie Pierre Moscovici) zagwarantuje, że polityki unijne w dziedzinie podatków i unii celnej staną się nieodłączną częścią pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej, oraz przyczyni się do sprawnego funkcjonowania struktur ogólnego zarządzania gospodarczego w UE.

  • Stworzono silne portfolio ochrony konsumentów. Polityka ochrony konsumentów już nie jest rozproszona i podzielona pomiędzy poszczególne portfolia, ale zajmuje ważne miejsce w sferze odpowiedzialności komisarz ds. sprawiedliwości, ochrony konsumentów i równouprawnienia płci (Věry Jourovej).

  • Zgodnie z tym co nowo wybrany przewodniczący zapowiedział podczas swojego wystąpienia przed Parlamentem Europejskim w dniu 15 lipca, utworzone zostało stanowisko komisarza zajmującego się wyłącznie kwestiami migracji (które obejmie Dimitris Avramopoulos). Fakt ten podkreśla wagę, jaką nadano nowej polityce migracyjnej, w ramach której podjęte zostaną zdecydowane działania przeciwko nielegalnej migracji, a równocześnie także starania, aby uczynić z Europy atrakcyjne miejsce pracy i zamieszkania dla wybijających się talentów.

  • Kilka dyrekcji zostało przekształconych i dostosowanych do aktualnych potrzeb. W szczególności połączono portfolia komisarzy ds. środowiska oraz gospodarki morskiej i rybołówstwa (stanowisko to obejmie Karmenu Vella), tak by odzwierciedlić wspólny sens „niebieskiego” i „zielonego” wzrostu – polityka w zakresie środowiska oraz ochrony obszarów morskich może i powinna odgrywać kluczową rolę w procesie tworzenia miejsc pracy, ochrony zasobów naturalnych, stymulowania wzrostu oraz zachęcania do inwestycji. Ochrona środowiska oraz utrzymywanie naszej konkurencyjności muszą iść w parze, ponieważ obydwie te kwestie mają wpływ na zrównoważoną przyszłość. Tą samą logiką kierowano się, podejmując decyzję o utworzeniu jednego stanowiska komisarza ds. działań w dziedzinie klimatu i polityki energetycznej (które obejmie Miguel Arias Cañete). Zwiększenie udziału energii odnawialnej nie jest wyłącznie kwestią odpowiedzialnej polityki w zakresie zmiany klimatu. Jest to równocześnie imperatyw polityki przemysłowej, jeśli Europa wciąż chce dysponować w perspektywie średniookresowej niedrogą energią. Obaj nowi komisarze będą uczestniczyli w pracach zespołu ds. unii energetycznej, kierowanego i koordynowanego przez Alenkę Bratušek.

  • Zadaniem komisarza ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia (na tym stanowisku Johannes Hahn), oprócz wzmocnienia polityki sąsiedztwa, będzie położenie nacisku na kontynuowanie negocjacji w sprawie rozszerzenia, a wszystko to przy założeniu, zgodnie z tym co nowo wybrany przewodniczący zawarł w swoich wytycznych politycznych, że w ciągu kolejnych pięciu lat nie dojdzie do następnego rozszerzenia Unii Europejskiej.

  • Nowe portfolio ds. stabilności finansowej, usług finansowych oraz unii rynków kapitałowych (którym będzie się zajmował Jonathan Hill) skupi istniejące doświadczenie i zakres odpowiedzialności w jednym miejscu, nowo utworzonej dyrekcji generalnej. Dzięki temu Komisja będzie w dalszym ciągu aktywnie i uważnie wprowadzać w życie nowe zasady nadzoru i restrukturyzacji banków.

Pełny podział i omówienie składu zespołów projektowych oraz rozdział kompetencji przedstawiono w załączniku 4.

Właściwe osoby na właściwych stanowiskach

Rozdzielając portfolia, nowo wybrany przewodniczący Komisji dołożył wszelkich starań, by zachować równowagę płci, przynależności politycznej oraz kompetencji.Polityczne doświadczenie

Zaproponowaną przez Junckera Komisję będzie tworzył silny i doświadczony zespół składający się z pięciu byłych premierów, czterech wicepremierów, 19 byłych ministrów, siedmiu byłych komisarzy oraz ośmiu byłych posłów do Parlamentu Europejskiego. 11 z tych osób posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie gospodarki i finansów, natomiast osiem zajmowało się polityką zagraniczną. Komisja przewodniczącego Junckera posiada doświadczenie niezbędne do walki z obecnymi wyzwaniami w zakresie sytuacji gospodarczej i geopolitycznej, z którymi przychodzi się mierzyć Europie (zob. załącznik 4).Legitymacja demokratyczna

Jedna trzecia członków nowej Komisji (9 na 28 osób, w tym nowo wybrany przewodniczący) kandydowała w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego, wychodząc naprzeciw obywatelom i starając się o ich poparcie.

Udział kobiet

Dzięki intensywnym negocjacjom i naciskowi nowo wybranego przewodniczącego Junckera na zgłaszania kandydatur kobiet, w skład Komisji wchodzić będzie 9 kobiet i 19 mężczyzn, przy czym wśród siedmiorga wiceprzewodniczących są trzy kobiety.Kolejne kroki

W następnej kolejności Parlament Europejski musi udzielić swojej zgody całemu kolegium komisarzy, w tym przewodniczącemu oraz wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej. Udzielenie zgody poprzedzają przesłuchania kandydatów na komisarzy przed właściwymi komisjami parlamentarnymi, zgodnie z art. 118 Regulaminu Parlamentu Europejskiego. Po wyrażeniu zgody przez Parlament Europejski Rada Europejska formalnie mianuje Komisję Europejską, zgodnie z art. 17 ust. 7 TUE.Szczegółowe informacje:

Szczegółowe pytania i odpowiedzi można znaleźć w notatce MEMO/14/523

Po ogólnoeuropejskiej kampanii wyborczej kandydatura Jeana-Claude'a Junckera została zgłoszona na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej przez Radę Europejską w dniu 27 czerwca 2014 r. Na podstawie Wytycznych politycznych przedstawionych przez niego przed Parlamentem Europejskim, Jean-Claude Juncker został wybrany na następnego przewodniczącego Komisji Europejskiej znaczącą większością 422 głosów podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w dniu 15 lipca 2014 r.

Strona internetowa nowo wybranego przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera:http://ec.europa.eu/about/juncker-commission

Wytyczne polityczne dla następnej Komisji Europejskiej: „Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych”:http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_pl.htm

Nowo wybrany przewodniczący na Twitterze: @JunckerEU #TeamJunckerEU

Rzecznicy prasowi nowo wybranego przewodniczącego na Twitterze: @MargSchinas, @Mina_Andreeva, @NatashaBertaud

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Dla ogółu obywateli: Europe Direct pod nr tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 lub pocztą elektronicznąANNEX

1. The New Shape2. The Faces of the Juncker Commission3. Age and Gender: Statistics4. A strong and experienced team5. Allocation of portfolios and supporting services
European Commission 2014 – 2019

Allocation of portfolios and supporting services2
Portfolios

Names

Services

President of the Commission

Jean-Claude Juncker

Secretariat General (SG)

Legal Service (SJ)

DG Communication (COMM), including the Spokesperson's Service (SPP)

Bureau of European Policy Advisors (BEPA)Changes for DG COMM:

- The part of Unit COMM A2 (Media Networks and Contracts) dealing with multimedia actions funded by budget line 16.03.01.01 (Euronews, Euranet, European Audiovisual Observatory) moves from DG COMM to
DG Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).


- The part of Unit COMM C2 (Citizens Programme) covering the management of the Europe for Citizens Programme, and the responsibility for the Preparatory Action "New Narrative on Europe" 2015, moves from DG COMM to DG Education and Culture (EAC).

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy / Vice-President

Federica Mogherini

European External Action Service

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)First Vice-President, in charge of Better Regulation, Inter-Institutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights

Frans Timmermans

As first Vice-President, in charge of Better Regulation, Inter-Institutional relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights, Mr Timmermans will work closely with the other Vice-Presidents, and all Commissioners will liaise closely with him when it concerns the implementation of the better regulation agenda. In addition, for initiatives requiring a decision by the Commission in their area of responsibility, he will guide the work of the Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality and the Commissioner for Migration and Home Affairs.

Internal Audit Service (IAS)Vice-President for Budget and Human Resources

Kristalina Georgieva

As Vice-President for Budget and Human Resources, Ms Georgieva will work closely with the other Vice-Presidents and, in her area of responsibility, will guide the work of all Commissioners.

DG Budget (BUDG)

DG Human Resources and Security (HR)

European Anti-Fraud Office (OLAF)

DG Translation (DGT)

DG Interpretation (SCIC)

The office for the administration and payment of individual entitlements (PMO)

The office for infrastructure and logistics in Brussels (OIB)

The office for infrastructure and logistics in Luxembourg (OIL)

Responsible for relations with:

The European Personnel Selection Office (EPSO) and the European School of Administration (EUSA)

The European Schools

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT)Changes for OLAF:

- Unit OLAF D5 (Hercule, Pericles & EURO Protection) moves from OLAF to DG Economic and Financial Affairs (ECFIN).


Vice-President for the Digital Single Market

Andrus Ansip

As Vice-President for the Digital Single Market, Mr Ansip will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for Digital Economy and Society; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Justice, Consumers and Gender Equality; Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Regional Policy; and Agriculture and Rural Development.

Vice-President for Energy Union

Alenka Bratušek

As Vice-President for Energy Union, Ms Bratušek will work closely with the other Vice-Presidents. In her area of responsibility, she will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for Climate Action and Energy; Transport and Space; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Environment, Maritime Affairs and Fisheries; Regional Policy; Agriculture and Rural Development; and Research, Science and Innovation.

Vice-President for the Euro and Social Dialogue

Valdis Dombrovskis

As Vice-President for the Euro and Social Dialogue, Mr Dombrovskis will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Regional Policy; Justice, Consumers and Gender Equality.

Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness

Jyrki Katainen

As Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness,
Mr Katainen will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Regional Policy; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; Digital Economy and Society; Climate Action and Energy; and Transport and Space.

Agriculture and Rural Development

Phil Hogan

DG Agriculture and Rural Development (AGRI)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)Climate Action and Energy

Miguel Arias Cañete

DG Climate Action (CLIMA)

DG Energy (ENER)

The Euratom Supply Agency (ESA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

Responsible for relations with:

The Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)Competition

Margrethe Vestager

DG Competition (COMP)

Digital Economy and Society

Günther Oettinger

DG for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT)

DG Informatics (DIGIT)

The relevant parts of the Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation & Networks Executive Agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)Responsible for relations with:

The European Network and Information Security Agency (ENISA)

The Office for the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)

Changes for DG CONNECT:

- Unit MARKT D1 (Copyright), the part of Unit MARKT D3 (Fight against Counterfeiting and Piracy) dealing with copyright enforcement, and the part of unit MARKT E3 (Online and postal Services) dealing with online services moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to DG CONNECT.

- Unit EAC E3 (Creative Europe Programme - MEDIA) moves from DG Education and Culture (EAC) to DG CONNECT.

- The part of Unit COMM A2 (Media Networks and Contracts) dealing with multimedia actions funded by budget line 16.03.01.01 (Euronews, Euranet, European Audiovisual Observatory) moves from DG Communication (COMM) to DG CONNECT.


Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs Union

Pierre Moscovici

DG Economic and Financial Affairs (ECFIN)

DG Taxation and Customs Union (TAXUD)Changes for DG ECFIN:

- Unit OLAF D5 (Hercule, Pericles & EURO Protection) moves from the European Anti-Fraud Office (OLAF) to DG ECFIN.

- Unit ECFIN B3 (Labour Market Reforms) moves from ECFIN to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).

- Unit ECFIN E1 (Financial Markets and Infrastructures) and Unit ECFIN E2 (National Financial Systems) move from DG ECFIN to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- The part of Unit ECFIN E3 (Financial Institutions and Stability Mechanisms) dealing with Financial Integration and Regulatory Policy moves from DG ECFIN to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, with the exception of the part covering the European Stability Mechanism firewall, which, together with the rest of Unit ECFIN E3 (including the part dealing with euro coin issues), remains in DG ECFIN.

Education, Culture, Youth and Citizenship

Tibor Navracsics

DG Education and Culture (EAC)

Joint Research Centre (JRC)

The relevant parts of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)Responsible for relations with:

The European Institute of Innovation and Technology (EIT)

The Publications Office of the European Union (OP)

Changes for DG EAC:

- The part of Unit COMM C2 (Citizens Programme) covering the management of the Europe for Citizens Programme, and the responsibility for the Preparatory Action "New Narrative on Europe" 2015 move from DG Communication (COMM) to DG EAC.

- The parts of Unit EAC A3 (Skills and Qualification Strategies; Multilingualism Policy) dealing with Skills and Qualification, and of Unit EAC B2 (Vocational Training and Adult Education; Erasmus +) dealing with Vocational Training and Adult Education policy move from DG EAC to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).

- Unit EAC E3 (Creative Europe Programme - MEDIA) moves from DG EAC to DG Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).


Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility

Marianne Thyssen

DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)

Eurostat (ESTAT)Responsible for relations with:

The European Agency for Occupational Safety and Health (EU-OSHA)

The European Centre for Development of Vocational Training (CEDEFOP)

The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound)


The European Training Foundation (ETF)

Changes for DG EMPL:

- Unit ECFIN B3 (Labour Market Reforms) moves from DG Economic and Financial Services (ECFIN) to DG EMPL.

- The parts of Unit EAC A3 (Skills and Qualification Strategies; Multilingualism Policy) dealing with Skills and Qualification, and of Unit EAC B2 (Vocational Training and Adult Education; Erasmus +) dealing with Vocational Training and Adult Education policy move from DG Education and Culture (EAC) to DG EMPL.

- Unit JUST D3 (Rights of Persons with Disabilities) and part of Unit JUST D1 (Equal Treatment Legislation) dealing with the Directive establishing a general Framework for Equal Treatment in Employment and Occupation, move from DG Justice (JUST) to DG EMPL.

Environment, Maritime Affairs and Fisheries

Karmenu Vella

DG Environment (ENV)

DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

Responsible for relations with:

The European Environment Agency (EEA)

The European Fisheries Control Agency (EFCA)

Changes for DG ENV:

- The parts of Unit ENV A2 (Waste Management and Recycling) dealing with Food Waste, and of Unit ENV A3 (Chemicals) dealing with biocides, move from DG ENV to DG Health and Consumers (SANCO).


European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations

Johannes Hahn

DG Enlargement (ELARG)

Changes for DG ELARG (which will be called "European Neighbourhood and Enlargement Negotiations"):

- Unit ELARG D1 (Task Force Turkish Cypriot Community) moves from DG ELARG to DG Regional Policy (REGIO).

- Directorate DEVCO F (Neighbourhood) moves from DG Development and Cooperation – EuropAid (DEVCO) to DG ELARG.

Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Jonathan Hill

A new DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Responsible for relations with:

The European Banking Authority (EBA)

The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

The European Securities and Markets Authority (ESMA)

The European Systemic Risks Board (ESRB)

The Single Resolution Board (SRB)


The new DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union will include:

- Directorate MARKT F (Capital and Companies) moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, except Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility), which moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to the Directorate-General for Justice (JUST).

- Directorate MARKT A (Resources and Communications), Directorate MARKT G (Financial Markets), Directorate MARKT H (Financial Institutions), the MARKT task force for the establishment of the Single Resolution Board and Unit MARKT 02 (Financial services policy, relations with the Council), which move from DG Internal Market and Services (MARKT) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- Unit ECFIN E1 (Financial Markets and Infrastructures) and Unit ECFIN E2 (National Financial Systems), which move from DG Economic and Financial Affairs (ECFIN) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- The part of Unit ECFIN E3 (Financial Institutions and Stability Mechanisms) dealing with Financial Integration and Regulatory Policy, which moves from DG Economic and Financial Affairs (ECFIN) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, with the exception of the part covering the European Stability Mechanism firewall, which, together with the rest of Unit ECFIN E3 (including the part dealing with euro coin issues), remains in DG Economic and Financial Affairs (ECFIN).

Health and Food Safety

Vytenis Andriukaitis

DG Health and Consumers (SANCO)

The relevant parts of the Consumers, Health and Food Executive Agency (CHAFEA)Responsible for relations with:

The Community Plant Variety Office (CPVO)

The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDPC)

The European Food Safety Authority (EFSA)Changes for DG SANCO:

- Units SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), SANCO D5 (Medicinal Products – Authorisations, European Medicines Agency) and SANCO D6 (Medical Products – Quality, Safety and Efficacy) move from DG SANCO to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- Directorate SANCO B (Consumer Affairs) moves from DG SANCO to DG Justice (JUST), except for Unit SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), which moves from DG SANCO to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- The parts of Unit ENV A2 (Waste Management and Recycling) dealing with Food Waste, and of Unit ENV A3 (Chemicals) dealing with biocides, move from DG Environment (ENV) to DG SANCO.

Humanitarian Aid and Crisis Management

Christos Stylianides

DG Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO)

The relevant parts of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Elżbieta Bieńkowska

DG Enterprise and Industry (ENTR)

DG Internal Market and Services (MARKT)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

Responsible for relations with:

The European Chemicals Agency (ECHA)

The European Medicines Agency (EMA)

The Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM)Changes for DG MARKT and DG ENTR:

- The two DGs are merged.

- Unit MARKT D1 (Copyright), the part of Unit MARKT D3 (Fight against Counterfeiting and Piracy) dealing with copyright enforcement, and the part of unit MARKT E3 (Online and postal Services) dealing with online services, move from DG MARKT to the Directorate General for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).

- Directorate MARKT F (Capital and Companies) moves from DG MARKT to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, except Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility), which moves from DG MARKT to the Directorate-General for Justice (JUST).

- Directorate MARKT A (Resources and Communications), Directorate MARKT G (Financial Markets), Directorate MARKT H (Financial Institutions), the MARKT task force for the establishment of the Single Resolution Board and Unit MARKT 02 (Financial services policy, relations with the Council) move from DG MARKT to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- Units ENTR G1 (Space Policy and Research), ENTR G2 (Copernicus: services), ENTR G3 (Copernicus: Infrastructures) and Directorate ENTR H (EU Satellite Navigation Programmes) move from DG ENTR to DG Mobility and Transport (MOVE).

- Unit ENTR G4 (Policy and Research in Security) moves from DG ENTR to DG Home Affairs (HOME).

- Units SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), SANCO D5 (Medicinal Products – Authorisations, European Medicines Agency) and SANCO D6 (Medical Products – Quality, Safety and Efficacy) move from DG Health and Consumers (SANCO) to DG ENTR.

International Cooperation and Development

Neven Mimica

DG Development and Cooperation – EuropeAid (DEVCO)

Changes for DG DEVCO:

- Directorate DEVCO F (Neighbourhood) moves from DG DEVCO to DG Enlargement (ELARG).

Justice, Consumers and Gender Equality

Věra Jourová

DG Justice (JUST)

The relevant parts of the Consumer, Health and Food Executive Agency (CHAFEA)Responsible for relations with:

The EU Agency for Fundamental Rights (FRA)

The European Institute for Gender Equality (EIGE)

The European Union Judicial Cooperation Unit (EUROJUST)Changes for DG JUST:

- Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility) moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to DG JUST.

- Directorate SANCO B (Consumer Affairs) moves from DG Health and Consumers (SANCO) to DG JUST, except for Unit SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), which moves from DG Health and Consumers (SANCO) to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- Unit JUST B3 (Anti-Drugs Policy) moves from DG JUST to DG Home Affairs (HOME).

- Unit JUST D3 (Rights of Persons with Disabilities) and the part of Unit JUST D1 (Equal Treatment Legislation) dealing with the Directive establishing a general Framework for Equal Treatment in Employment and Occupation, move from DG JUST to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).


Migration and Home Affairs

Dimitris Avramopoulos

DG Home Affairs (HOME)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)Responsible for relations with:

The agency for the management of large IT systems (EU-LISA)

The European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX)

The European Asylum Support Office (EASO)

The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

The European Police Office (EUROPOL)

The European Police College (CEPOL)
Changes for DG HOME:

- Unit ENTR G4 (Policy and Research in Security) moves from DG Enterprise and Industry (ENTR) to DG HOME.

- Unit JUST B3 (Anti-Drugs Policy) moves from DG Justice (JUST) to DG HOME.


Regional Policy

Corina Crețu

DG Regional Policy (REGIO)

Changes for DG REGIO:

- Unit ELARG D1 (Task Force Turkish Cypriot Community) moves from DG Enlargement (ELARG) to DG REGIO.

Research, Science and Innovation

Carlos Moedas

Directorate-General for Research and Innovation (RTD)

The relevant parts of the European Research Council executive agency (ERCEA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation and Networks executive agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)


Trade

Cecilia Malmström

DG Trade (TRADE)

Transport and Space

Maroš Šefčovič

DG Mobility and Transport (MOVE)

The relevant parts of the Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The European Aviation Safety Agency (EASA)

The European GNSS Supervisory Authority (GSA)

The European Maritime Safety Agency (EMSA)The European Railway Agency (ERA)

Changes for DG MOVE:

- Units ENTR G1 (Space Policy and Research), ENTR G2 (Copernicus: services), ENTR G3 (Copernicus: Infrastructures) and Directorate ENTR H (EU Satellite Navigation Programmes) move from DG Enterprise and Industry (ENTR) to DG MOVE.
1 Frans Timmermans, Kristalina Georgieva, Andrus Ansip, Alenka Bratušek, Valdis Dombrovskis i Jyrki Katainen.


2 The structural changes in the services listed here will be implemented within three months following the entry in office of the new Commission. The names of some services will be adapted where necessary to reflect their new scope (in the list below, current names are used). The re-organisation of services will be an occasion to ensure synergies and should also contribute to the Commission's staff reduction objectives. The role of Vice-Presidents is explained in greater detail in their mission letter.

IP/14/984

: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy
rapid -> IP/11/43 Bruksela, dnia 18 stycznia 2011 r. Komisja wzmacnia europejski wymiar sportu
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna