Komisja nadzoru finansowegoPobieranie 31.23 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar31.23 Kb.KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWAWNIOSEK REJESTROWY DLA KANDYDATÓW

NA EGZAMIN NA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH1

Miejsce


na

fotografię

(4,5 x 3,5)

.....................................................................................................................................

data wpływu
....................................................................................................................................

preferowany termin egzaminu
numer rejestru
nazwiskoimię
I. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

1. Dane ogólne (wypełniać pismem drukowanym)

a) imiona rodziców ..............................................................................................................................

b) nazwisko panieńskie matki ...............................................................................................................

c) nazwisko panieńskie (dla mężatek) ....................................................................................................

2. Data urodzenia ................................................ miejsce urodzenia ........................................................

3. Obywatelstwo ......................................................................................................................................

4. Wykształcenie: podstawowe, średnie, wyższe (niepotrzebne skreślić)

5. Nazwa szkoły i rok ukończenia .............................................................................................................

............................................................................................................................................................

6. Zawód wykonywany .............................................................................................................................

7. Miejsce pracy ......................................................................................................................................

8. Adres zamieszkania: kod ........................ miejscowość ........................................................................

ulica ....................................................................................................................................................

9. Adres korespondencyjny: kod .................. miejscowość .........................................................................

ulica ....................................................................................................................................................

10. Telefon kontaktowy .................................................... e-mail ...............................................................

11. Dowód osobisty (paszport): seria ............... numer ................................................................................

Wydany przez ......................................................................................................................................

12. Nr ewidencyjny (PESEL) .......................................................................................................................


II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA, UCZESTNICTWA I REZYGNACJI Z EGZAMINU


 1. W celu zgłoszenia na egzamin na agenta firmy inwestycyjnej należy przesłać do urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wypełniony formularz wniosku rejestrowego z zaznaczeniem preferowanego przez siebie terminu egzaminu oraz zdjęcie.

 2. W celu przystąpienia do egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej należy w terminie co najmniej 14 dni przed datą egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej określoną przez kandydata we wniosku rejestrowym wnieść opłatę egzaminacyjną; dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej powinien wpłynąć do urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w terminie co najmniej 14 dni przed datą egzaminu

 3. Kandydat, który spełnił wymogi o których mowa w pkt 1 i 2, jest informowany pisemnie o miejscu i terminie egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej. Jeżeli kandydat nie określił we wniosku rejestrowym preferowanego przez siebie terminu, jest on kwalifikowany na pierwszy wolny termin.

 4. Za egzamin na agenta firmy inwestycyjnej opłatę pobiera się w wysokości: 400 zł.

 5. Opłatę egzaminacyjną za egzamin należy wpłacać na konto Komisji Nadzoru Finansowego:
  NBP O/O W-wa 46 1010 1010 0030 1422 3100 0000 z dopiskiem „Egzamin na agenta firmy inwestycyjnej w dniu [data egzaminu – dzień.miesiąc.rok]”.

 6. Kandydaci na agenta firmy inwestycyjnej, którzy z ważnych, nagłych przyczyn losowych nie mogą przystąpić
  w oznaczonym terminie do egzaminu mogą wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wniesionej opłaty na poczet egzaminu wyznaczonego w innym terminie lub zwrot wniesionej opłaty. Realizacja wniosków wniesionych:

 1. w terminie co najmniej na 7 dni przed datą egzaminu - odbywa się bez potrąceń kosztów manipulacyjnych;

 2. w terminie krótszym niż 7 dni przed datą egzaminu - odbywa się z potrąceniem równowartości 50% wniesionej opłaty tytułem kosztów manipulacyjnych.

 1. Wniosek o zwrot wniesionej opłaty zgłoszony z datą egzaminu lub później nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty. O dochowaniu terminów, o których mowa w pkt 6 lit. a) i b) decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia wniosku w urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Prawdziwość informacji podanych w części I oraz

zapoznanie się z treścią części II potwierdzam

.................................................. .................................................................................

data podpis kandydata


III. DECYZJĄ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Z DNIA ................................................................

PAN(I) .................................................................................................................................................

ZDAŁ(A) EGZAMIN NA AGENTA FIRMY INWESTYCYJNEJ.

..........................................................Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

1 Wykorzystanie przez wnioskodawcę formularza nie jest obowiązkowe, wniosek do KNF można również złożyć w innej formie pisemnej. Wykorzystanie formularza nie wyklucza wystąpienia nieprawidłowości we wniosku, a tym samym nie jest przeszkodą do żądania przez organ nadzoru usunięcia tych nieprawidłowości. Na kompletny wniosek składają się wszystkie niezbędne załączniki. Organ nadzoru nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z nieprawidłowym wypełnieniem formularza. W toku postępowania administracyjnego organ nadzoru może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia dodatkowych informacji.


Pobieranie 31.23 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna