Komisja Polityki Spójności Terytorialnej odbyła swoje 4Pobieranie 73.67 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar73.67 Kb.PL

Rue Belliard/Belliardstraat 101 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË —

tel. +32 22822211 — faks +32 22822325 — internet: http://www.cor.europa.eu


COTER-V

Bruksela, 8 listopada 2010 r.PROTOKÓŁ
4. posiedzenia
Komisji Polityki Spójności Terytorialnej,
które odbyło się na terenie Tournai Expo, w Tournai w Belgii
30 września 2010 r.

_____________

Komisja Polityki Spójności Terytorialnej odbyła swoje 4. posiedzenie w Tournai w Belgii w dniu 30 września 2010 r. w godz. 11.30-16.30.LISTA OBECNOŚCI
Przewodniczący:


DELEBARRE Michel (FR/PSE)

Członkowie obecni na posiedzeniu (40)


ANSARI Doris (UK/ALDE)

ARNĂUTU Decebal (RO/PPE)

BELL Jonathan (UK/NI)

BORE Albert (UK/PSE)

CLUCAS Flo (UK/ALDE)

CORDINA Joseph (MT/PSE)

DURDU Agnès (LU/ALDE)

HAIJANEN Pauliina (FI/PPE)

HALLIKMÄGI Väino (EE/ALDE)

HARLINGHAUSEN Rolf (DE/PPE)

HEDEGAARD JENSEN Jens Arne (DK/ALDE)

JABŁOŃSKI Marcin (PL/PPE)

KARJALAINEN Anne (FI/PSE)

KERSCH Daniel (LU/PSE)

KISJOW Władimir (BG/PPE)

KNAPE Anders (SE/PPE)

KUPČINSKAS Andrius (LT/PPE)

LEBRUN Michel (BE/PPE)

MARINI Catiuscia (IT/PSE)

MAURUS Heinz (DE/PPE)

MCGOWAN Patrick (IE/ALDE)

MEANEY Brian (IE/EA)

MOLNÁR Csaba (HU/PSE)

MUSOTTO Francesco (IT/PPE)

NAGY Sándor (HU/PPE)

OSTAFICIUC Constantin (RO/PPE)

OSVALD Petr (CZ/PSE)

RIBÁNYI József (HU/PPE)

ROEGIERS Jan (BE/PSE)

SALCEVIČS Leonīds (LV/ALDE)

SANTARSIERO Vito (IT/ALDE)

SAUWENS Johan (BE/PPE)

SCHNEIDER Michael (DE/PPE)

SEBESTA Józef (PL/PPE)

ŚMIGIELSKI Bogusław (PL/PPE)

SMOLNIKAR Anton (SI/PSE)

SOULAGE Bernard (FR/PSE)

STAVARACHE Romeo (RO/ALDE)

ŚWIĘTALSKI Leszek (PL/PSE)

SZWABSKI Stanisław (PL/EA)


Zastępcy członków obecni na posiedzeniu (23)


BYRNE Maria (IE/PPE)

za BREEN GerryTWITCHEN Kay (GB/NI)

za EVANS RogerSZALAY András (HU/ALDE)

za FILIPESCU Răducu GeorgeDUNGER-LÖPER Hella (DE/PSE)

za HELBIG MonikaNAJDENOW Emil Christow (BG/PSE)

za JANKOWA Dora IljewaVĪTOLIŅŠ Jānis (LV/ALDE)

za KRIEVIŅŠ GuntarsLECH Mirosław (PL/EA)

za KROCHMAL WitoldHADJIKAKOU Costas (CY/PPE)

za LOUKAIDOU EleniPETERSEN Karsten Uno (DK/PSE)

za MADSEN Henrik RingbækWERNER Roland (DE/ALDE)

za MARTENS JürgenKALMI Petri (FI/ALDE)

za MARTIKAINEN OssiKAUBRYS Donatas (LT/NI)

za MATONIENĖ DaivaBORG Doris (MT/PPE)

za MIFSUD MalcolmGAMALLO ALLER Jesús (ES/PPE)

za NUÑEZ FEIJOO AlbertoVIGELIS Vytautas (LT/ALDE)

za PAVIRŽIS GediminasGOTMANS Juri (EE/NI)

za PIHL JüriKATTIRTZI Christodoulos Costa (CY/PPE)

za PSOMIADIS PanayotisNILSSON Jens (SE/PSE)

za REEPALU IlmarKALEV Saima (EE/EA)

za SILBERG UnoBARTKEVIČS Edvīns (LV/ALDE)

za ŠLESERS AinārsTŰTTÖ Kata (HU/PSE)

za VARGA ZoltánANCISI Alvaro (IT/PPE)

za VINCENZI MartaLÖFGREN Kent (SE/ALDE)

za WALLHAGER NECKMAN MariaDyrekcja Prac Konsultacyjnych
BEN DAOUD Maria, asystent

CORNIDE Pablo, administrator

KIENEL Christof, administrator

LABBE Carole, administrator

NEILL-COWPER Marie-Claire, kierownik działu
Sekretariaty grup politycznych
WILLEMS Paul PPE

FORNEA Aliona PSE

HORNUNG Mattieu PSE

SCHEUREN Marcus ALDE

RODZIEWICZ Bogna AE
Komisja Europejska
RUIZ DE CASAS José Antonio, DG REGIO

PETERS Dirk, DG REGIO

WALSH John, DG REGIO

LAUERIERE Hélène, DG REGIO
1.Przyjęcie projektu porządku obrad (CdR 220/2010)

Projekt porządku obrad został przyjęty.2.Zatwierdzenie protokołu 3. posiedzenia (CdR 219/2010)

Protokół został zatwierdzony.3.Komunikaty przewodniczącego

Przewodniczący poinformował członków, że przesłano im dokument, w którym wymieniono konferencje z udziałem członków Komisji COTER, a mianowicie:


14 września 2010 r. Michel DELEBARRE (FR/PSE)

Bruksela, konferencja prezydencji belgijskiej i Eurocities pt.: „More urban – more cohesion”


14 września 2010, Vaino HALLIKMAGI (ET/ALDE)

Bruksela, debata w porze lunchu organizowana przez region Rodan-Alpy pt.: „Przyszłość TEN-T”


15 września 2010 r. Michel DELEBARRE (FR/PSE)

Paryż, konferencja ARF (Związek Regionów Francji) pt.: „Przyszłość polityki spójności”


15 września 2010 r., Michael SCHNEIDER (DE/PPE) i Jesus GAMALLO ALLER (ES/PPE)

Bruksela, wysłuchanie w PE w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)


16 września 2010 r. Michel DELEBARRE (FR/PSE)

Warszawa, Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP pt.: „Europa 2020 a polityka spójności”4.Organizacja przyszłych pracDo decyzji: Wyznaczenie sprawozdawców
Komisja COTER wyznaczyła sprawozdawców następujących opinii:
Michel DELEBARRE (FR/PSE), opinia w sprawie pakietu „Jednolity europejski obszar kolejowy”

Komunikat Komisji dotyczący rozwoju jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, COM(2010) 474 wersja ostateczna

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (przekształcenie) COM(2010) 475 wersja ostateczna
Johan SAUWENS (BE/PPE), opinia w następującej sprawie:

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020, COM(2010) 389 wersja ostateczna
Do decyzji: odstąpienia od sporządzenia opinii
Brak odstąpień.
Do decyzji: Działania zamiejscowe w 2011 r.
Jako że do sekretariatu COTER nie wpłynął żaden oficjalny wniosek o działania zamiejscowe w 2011 roku, decyzja o działaniach zamiejscowych podjęta zostanie w późniejszym terminie. Przewodniczący przypomniał członkom o zgłaszaniu wniosków do sekretariatu przed kolejnym posiedzeniem COTER 16 listopada 2010 r.
Do informacji: program prac bieżących (CdR 221/2010)
Przewodniczący przedstawił program prac bieżących Komisji i podziękował pp. Ainārs ŠLESERSOWI (LV/ALDE) i Sergejsowi DOLGOPOLOVSOWI (LV/PSE) za przyjęcie członków COTER w Rydze (Łotwa) 17 września br. na seminarium nt. Przyszłości polityki w zakresie transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T) i korytarzy transportowych w Europie.
Przewodniczący przypomniał członkom o wspólnym posiedzeniu REGI/COTER, które odbędzie 5 października br. o 9.00 w ramach OPEN DAYS, na którym spotkają się członkowie COTER i posłowie do Parlamentu Europejskiego z Komisji REGI oraz przedstawiciele europejskich samorządów terytorialnych. Tematem wspólnego posiedzenia będzie związek polityki spójności ze strategią „Europa 2020”, w ramach debaty ogólnej nad przyszłością polityki spójności.
Do informacji: terminy posiedzeń COTER w 2011 r.
Przewodniczący podał daty posiedzeń Komisji COTER w roku 2011:

3 lutego


25 marca

19 maja


23 września

24 listopada5.Opinia w sprawie komunikatu Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Polityka spójności: sprawozdanie strategiczne 2010 dotyczące realizacji programów na lata 2007–2013”


COM(2010) 110 wersja ostateczna

Sprawozdawca: Constantin OSTAFICIUC (RO/PPE)

CdR 159/2010 rév. 1 COTER-V-007
Sprawozdawca Constantin OSTAFICIUC (RO/PPE) przedstawił projekt opinii, podkreślając konieczność przedefiniowania europejskiego modelu rozwoju w okresie kryzysu, a co za tym idzie, zmian w polityce spójności (konieczność dalszego podwyższenia jej skuteczności, wdrożenia koncepcji spójności terytorialnej i uproszczenia jej realizacji).
Jan OLSSON, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i sprawozdawca opinii Jak wspierać skuteczne partnerstwa dotyczące gospodarowania programami w zakresie polityki spójności w oparciu o dobre praktyki z cyklu 2007–20131, przedstawił wnioski swojej opinii, opracowanej na wniosek Komisji Europejskiej (DG REGIO i DG EMPLOI). Wymieniwszy pewne sprawdzone rozwiązania w zakresie partnerstwa w Unii Europejskiej, podsumował swoje wystąpienie mówiąc o konieczności zmiany art. 11 rozporządzenia 1083/2006 i opracowania minimalnych wymagań na szczeblu europejskim w zakresie partnerstwa, np. w formie kodeksu postępowania. Zaproponował również utworzenie sieci regionów doskonałości, co pozwoliłoby wymieniać się sprawdzonymi rozwiązaniami w tym zakresie.
John WALSH, zastępca kierownika działu w DG REGIO przedstawił pokrótce stanowisko Komisji Europejskiej, przypominając, że to sprawozdanie strategiczne stanowi pierwszą próbę Komisji Europejskiej, której celem jest pobudzenie debaty nad wynikami polityki spójności.
W ogólnej dyskusji głos zabrali następujący członkowie:

Bernard SOULAGE (FR/PSE) i Sir Albert BORE (UK/PSE) wyrazili poparcie dla sprawozdawcy, a w szczególności poparli konieczność uproszczenia polityki spójności i znaczenie silniejszego partnerstwa z władzami lokalnymi i regionalnymi. Vito SANTARSIERO (IT/ALDE) wyraził ubolewanie z powodu wolnego tempa wdrażania tej polityki. Francesco MUSOTTO (IT/PPE) nalegał na potrzebę elastycznego podejścia, które umożliwiłoby zmiany w programach operacyjnych w zależności od sytuacji gospodarczej.
Zgłoszono 5 poprawek. Podczas rozpatrywania projektu opinii z inicjatywy własnej podjęto następujące decyzje co do poprawek:
Poprawki przyjęte: 1, 2

Przyjęte poprawki kompromisowe: 3, 4

Poprawki odrzucone: brak

Poprawki zdezaktualizowane: brak

Poprawki wycofane: 5
Opinia została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie. Zostanie przedłożona do przyjęcia na sesji plenarnej w dniach 1–2 grudnia 2010 r.


6.Opinia z inicjatywy własnej „Przegląd rozporządzenia w sprawie EUWT (europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej)”


Sprawozdawca: Alberto NÚÑEZ FEIJÓO (ES/PPE)

CdR 100/2010 rév. 1 COTER-V-004


Jesús GAMALLO ALLER (ES/PPE) przedstawił projekt opinii z inicjatywy własnej w zastępstwie Alberta NÚÑEZA FEIJÓA (ES/PPE), omawiając przeszkody natury materialnej, gospodarczej i prawnej, które utrudniają optymalne wdrożenie narzędzia EUWT. W szczególności podkreślał problematykę terenów położonych przy zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, terminy i koszty związane ze sporządzeniem tego instrumentu prawnego.

José Antonio RUIZ DE CASAS (DG REGIO) przedstawił pokrótce stanowisko Komisji Europejskiej, przypominając, że już teraz wyniki wdrażania EUWT są zauważalne.
W ogólnej dyskusji głos zabrali następujący członkowie:

Alvaro ANCISI (IT/PPE) uważa, że w EUWT należy bardziej włączać partnerów z sektora prywatnego oraz że należy powiązać ten instrument prawny z programem „Regiony na rzecz zmian”.
Drugie czytanie projektu opinii będzie miało miejsce na posiedzeniu komisji COTER w dniu 16 listopada 2010 r. Przyjęcie opinii przewidziane jest na sesji plenarnej w dniach 26-27 stycznia 2011 r.
***
Wystąpienie powitalne Rudy’ego DEMOTTE’A, premiera rządu regionu walońskiego.
Posiedzenie Komisji COTER odbywało się w Tournai, a premier rządu regionu walońskiego Rudy DEMOTTE, odpowiedzialny z ramienia prezydencji belgijskiej za politykę spójności, przedstawił bieżący etap debaty nad przyszłością polityki spójności. Przypomniał wszystkie poruszane już kwestie, a zwłaszcza związki między polityką regionalną a strategią „Europa 2020”, omawiane zarówno na szczeblu Rady (wnioski z 14 czerwca 2010 r.), Parlamentu Europejskiego (rezolucja z lipca 2010 r.), jak i Komitetu Regionów (opracowywany obecnie projekt opinii Michaela Schneidera).

Przypomniał, że prezydencja belgijska zobowiązała się zagwarantować, że odnowa gospodarcza Unii Europejskiej odbędzie się z zachowaniem spójności. Prezydencja zaproponowała więc państwom członkowskim rozważania nad następującymi zagadnieniami:  • skoncentrowanie polityki spójności na priorytetach tematycznych, szczególnie w związku ze strategią „Europa 2020”;

  • skuteczność polityki i warunkowe przyznawanie środków z funduszy strukturalnych;

  • skoncentrowanie geograficzne polityki z zachowaniem celu 2;

  • różne formy systemów przejściowych;

  • rola i miejsce ośrodków miejskich w polityce spójności;

  • koncepcja spójności terytorialnej i dostęp do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

Na zakończenie wspomniał o głównych wydarzeniach organizowanych przez prezydencję belgijską: konferencji w sprawie przyszłości współpracy terytorialnej (w Tournai 30 września i 1 października) oraz przyszłej nieformalnej radzie ministrów do spraw rozwoju regionalnego (w Liège 22–23 listopada 2010 r.).

7.Opinia w sprawie wkładu polityki spójności w strategię „Europa 2020”


Sprawozdawca generalny: Michael SCHNEIDER (DE/PPE)

CdR 223/2010 COTER-V-008


Michael SCHNEIDER (DE/PPE) przedstawił swój projekt opinii rozpoznawczej, do której został wyznaczony jako sprawozdawca generalny, aby dotrzymać terminu wniosku prezydencji belgijskiej. Wspomniał również o znaczeniu paktów terytorialnych jako narzędzia wdrażania strategii „Europa 2020”, co zostało zaproponowane jako koncepcja przez posła do Parlamentu Europejskiego Lamberta VAN NISTELROOIJA (NL/PPE) i poparte przez przewodniczących Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. Rezolucja w tej sprawie zostanie przedstawiona na kolejnym posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów 4 października 2010 r.

Przypomniał, że władze lokalne i regionalne powinny być włączane w tę strategię i wyraził żal, że jak dotąd Komisja nie zaangażowała bezpośrednio władz regionalnych ani Komitetu Regionów nawet w opracowanie tej strategii. Podkreślił również, że strategia „Europa 2020” wykracza poza politykę spójności i że inne strategie powinny de facto również przyczyniać się do jej realizacji.


Projekt opinii zostanie przedłożony do przyjęcia na sesji plenarnej w dniach 5-6 października 2010 r. (zgłoszono 63 poprawki i 21 poprawek sprawozdawcy).

8.Budżet UE po 2013 r.Flo CLUCAS (UK/ALDE), przewodnicząca komisji tymczasowej ad hoc ds. budżetu Unii Europejskiej, zainicjowała debatę w sprawie przyszłych perspektyw finansowych, kładąc nacisk na niezwykle napiętą sytuację gospodarczą i finansową regionów i państw członkowskich Unii Europejskiej. W tym kontekście stwierdziła, że konieczne byłyby korepetycje dla państw członkowskich, aby przekonać je o inwestowaniu w budżet wspólnotowy i oparciu się pokusie renacjonalizacji. Wspomniała również o możliwości utworzenia nowych zasobów własnych, np. poprzez podatek od transakcji finansowych (Typu podatku Tobina) wysokości 0,5%, co pozwoliłoby wygenerować 250 mld EUR.
Nastąpiła debata ogólna, w celu przygotowania wkładu Komisji COTER w prace komisji ad hoc, której kolejne posiedzenie odbędzie się 29 października 2010 r. W dyskusji głos zabrali następujący członkowie:

Albert BORE (UK/PSE) uznał, że wobec ograniczonego przyszłego budżetu Unii fundamentalnego znaczenia nabiera zwiększenie stymulującego efektu budżetu polityki regionalnej, ze wsparciem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), kiedy to tylko możliwe. Podkreślił również, że należy odrzucać wszelkie próby renacjonalizacji polityki spójności i podziału budżetu wspólnotowego na sektory. Zdaniem Michaela SCHNEIDERA (DE/PPE) debata musi dotyczyć poziomu zobowiązań wspólnotowych wobec regionów różnego typu, a zwłaszcza należących do celu konwergencji w stosunku do należących do celu konkurencyjności. Według Petra OSVALDA (CZ/PSE) w regionach konwergencji należy położyć nacisk na rozwój infrastruktury, której brak stanowi główną przeszkodę w rozwoju. Rolf HARLINGHAUSEN (DE/PPE) nalegał na konieczność poprawy widoczności funduszy strukturalnych oraz uproszczenia i dostosowania strategii „Europa 2020” do charakterystyki poszczególnych terytoriów europejskich. Karsten Uno PETERSEN (DA/PSE) przypomniał o znaczeniu polityki spójności w obecnych warunkach kryzysu. Wreszcie Roland WERNER (DE/PPE) sprzeciwił się pomysłowi wprowadzenia nowych przychodów do budżetu europejskiego, aby nie tworzyć nowych podatków; ponadto, nie zapominając o znaczeniu sektora transportu dla realizacji jednolitego rynku, stwierdził, że sektor transportu miejskiego nie zależy od Unii Europejskiej, w czym przeciwstawił się opinii Sir Alberta BORE’A (UK/PSE), który uważa, że uzyskiwanie funduszy europejskich w tej dziedzinie należałoby uzależnić od wdrażania faktycznie zintegrowanej strategii miejskiej.

Michel DELBARRE (FR/PSE) zakończył dyskusję przypominając, że przeprowadzenie zmian w perspektywach finansowych będzie niezwykle delikatne, zważywszy na sytuację finansów publicznych w Europie, ale że stanowi to jednak okazję do zreformowania pewnych praktyk. Wymienił w szczególności wielopoziomowe sprawowanie rządów, które pozwala na zbieżność środków finansowych z celami politycznymi oraz analizy terytorialnego oddziaływania wspólnotowych strategii sektorowych, co pozwala zachować zbieżność wszystkich działań wspólnotowych z celem spójności terytorialnej.

9.Sprawy różne
10.Potwierdzenie terminu następnego posiedzeniaPrzewodniczący poinformował członków, że następne posiedzenie Komisji COTER odbędzie się 16 listopada 2010 r. w Brukseli. Sekretariat Komisji COTER niebawem roześle odpowiednie informacje.
_____________

1 CESE 243/2010 fin

CdR 294/2010 FR – MST/ab

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna