Komisja zaleca rozpoczęcie negocjacji z Turcją pod pewnymi warunkamiPobieranie 12.35 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar12.35 Kb.


IP/04/1180

Bruksela, dnia 6 października 2004 r.Komisja zaleca rozpoczęcie negocjacji z Turcją pod pewnymi warunkami

Na podstawie obszernego raportu oceniającego sytuację praw człowieka, demokracji, państwa prawa oraz ochrony mniejszości, Komisja Europejska zaleciła dzisiaj otwarcie negocjacji akcesyjnych z Turcją, pod warunkiem, że przyjęte zostanie będące w przygotowaniu kluczowe ustawodawstwo. Komisja sugeruje, aby negocjacje prowadzono zgodnie ze strategia oparta na trzech filarach. Pierwszy z nich to zacieśniona współpraca celem wzmocnienia i wsparcia procesu reform w Turcji, drugi filar to negocjacje dostosowane do specyficznych wyzwań związanych z przystąpieniem Turcji i wreszcie głęboki dialog polityczny i kulturowy, którego celem będzie zbliżenie obywateli Państw Członkowskich UE i Turcji. Mimo przekonania, iż proces akcesyjny będzie miał zasadniczy wpływ na kierunek przyszłych reform w Turcji, Komisja podkreśla, że negocjacje akcesyjne są procesem o charakterze otwartym. Cel negocjacji, czyli przystąpienie Turcji do UE jest jasny, jednakże jego osiągnięcia nie można przesądzić. Komisja przedstawiła również ocenę skutków ewentualnego przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej. Zgodnie z tą oceną, przystąpienie Turcji stanowi wyzwanie zarówno dla Unii Europejskiej, jak i Turcji, ale przy właściwym pokierowaniu otwiera dla obu stron znaczące szanse.

Na spotkaniu w Kopenhadze w grudniu 2002 r. Rada Europejska stwierdziła, że „jeżeli w grudniu 2004 r. na podstawie raportu oraz zalecenia Komisji Rada Europejska stwierdzi, że Turcja spełnia kryteria polityczne wyznaczone w Kopenhadze, Unia Europejska niezwłocznie rozpocznie z tym krajem negocjacje akcesyjne”. W czerwcu 2004 r. w Brukseli Rada Europejska potwierdziła to stanowisko. Decyzja podjęta dziś przez Komisję jest odpowiedzią w tej sprawie.Główne elementy zaleceń Komisji

Turcja dokonała istotnego postępu w procesie reform politycznych, szczególnie przeprowadzając w ciągu ostatnich lat duże zmiany konstytucyjne i ustawodawcze, zgodnie z priorytetami ustalonymi w Partnerstwie dla Członkostwa. Jednak ustawa o stowarzyszeniach, nowy kodeks karny oraz ustawa o sądach apelacyjnych średniej instancji, nie weszły jeszcze w życie. Ponadto na przyjście czeka wciąż kodeks postępowania karnego, ustawodawstwo dotyczące powstania policji sądowej oraz ustawa o wykonywaniu kar i środków.

Turcja podejmuje wysiłki w celu właściwego przeprowadzania tych reform. Mimo to, ustawodawstwo i jego wdrażanie wymaga dalszego wzmacniania i powiększania jego zakresu. Dotyczy to szczególnie polityki braku tolerancji w walce przeciwko torturom i złemu traktowaniu, a także wdrażania przepisów dotyczących wolności wypowiedzi, wolności religijnej, praw kobiet, standardów ILO, w tym praw związków zawodowych i praw mniejszości.

Mając na uwadze ogólny postęp w realizacji reform i zakładając, że Turcja wprowadzi w życie również niewprowadzone nadal ustawodawstwo, o którym mowa powyżej, Komisja stwierdza, że Turcja w wystarczającym stopniu spełnia kryteria polityczne i zaleca otwarcie negocjacji akcesyjnych. Nieodwracalność procesu reform, szczególnie jego realizacja, będą musiały zostać potwierdzone w dłuższym okresie.

Należy zastosować strategię trzech filarów. Pierwszy filar dotyczy współpracy mającej na celu wzmocnienie i wsparcie procesu reform w Turcji, szczególnie odnośnie do dalszego spełnienia kryteriów politycznych wyznaczonych w Kopenhadze. W celu zapewnienia trwałego i nieodwracalnego charakteru procesu reform politycznych, Unia Europejska w dalszym ciągu powinna z bliska przyglądać się postępowi w ich realizacji. Dokona tego na podstawie poprawionego Partnerstwa dla Członkostwa wyznaczającego priorytety reform. Ogólny przegląd postępu reform politycznych dokonywany będzie raz w roku poczynając od roku 2005. Tempo realizacji reform określi tempo postępu negocjacji. Komisja zaleci zawieszenie negocjacji w przypadku poważnego i utrzymującego się naruszenia zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i wolności podstawowych, a także poszanowania zasad prawa, na których powstała Unia Europejska. Rada będzie mogła podjąć taką decyzję większością kwalifikowaną.

Drugi filar dotyczy konkretnego podejścia do negocjacji akcesyjnych z Turcją. Negocjacje będą się odbywać w ramach konferencji międzyrządowej, na której decyzje podejmuje się jednomyślnie przy udziale wszystkich Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Negocjacje te będą miały charakter złożony. Dla każdego rozdziału Rada powinna ustalić punkty odniesienia dla czasowego zamknięcia negocjacji, a we właściwych przypadkach ponownego ich otwarcia, przy uwzględnieniu satysfakcjonującego bilansu wdrażania acquis. Istniejące zobowiązania prawne wynikające z acquis muszą być spełnione przed ponownym otwarciem negocjacji w tych rozdziałach. Konieczne mogą okazać się długie okresy przejściowe. Ponadto w niektórych dziedzinach, takich jak polityka strukturalna i rolnictwo, niezbędne mogą okazać się rozwiązania szczególne; zaś w zakresie swobodnego przepływu pracowników rozważane mogą być stałe zabezpieczenia. Przystąpienie Turcji będzie miało poważne skutki finansowe i instytucjonalne. Przed zakończeniem negocjacji Unia Europejska będzie musiała ustalić perspektywy finansowe na okres po roku 2014.

Ponadto w trakcie prowadzenia negocjacji Komisja badać będzie zdolność Unii do przyjmowania nowych członków oraz do pogłębiania integracji przy uwzględnieniu celów Traktatu w zakresie wspólnych polityk i polityki solidarności.Trzeci filar przewiduje trwały, wzmocniony dialog polityczny i kulturowy zbliżający mieszkańców Unii Europejskiej i Turcji. Najważniejszą rolę w tym dialogu, promowaną przez Unię Europejską, powinno odgrywać społeczeństwo obywatelskie. Komisja przedstawi propozycje dotyczące sposobu wspierania takiego dialogu.

Komisja jest przekonana, że proces negocjacji będzie miał zasadnicze znaczenie dla dalszych reform w Turcji. Proces ten ma charakter otwarty i jego rezultat nie jest przesądzony. Bez względu na rezultat negocjacji lub procesu ratyfikacji stosunki pomiędzy Unią Europejską i Turcją powinny pozwolić Turcji na silne zakorzenienie w strukturach europejskich. W celu umożliwienia płynnej integracji, która nie zagrozi, lecz zwiększy osiągnięcia pięćdziesięciu lat integracji europejskiej, przystąpienie Turcji trzeba będzie dokładnie przygotować.Ocena zagadnień związanych z perspektywą członkostwa Turcji

Obok raportu okresowego i zaleceń w sprawie Turcji, Komisja przedstawiła również wyniki szczegółowych badań pt. „Kwestie związane z możliwym członkostwem Turcji w Unii Europejskiej”. Z badań wynika, że przystąpienie Turcji stanowić będzie wyzwanie zarówno dla Unii Europejskiej, jak i dla Turcji. Przy odpowiednim pokierowaniu, przystąpienie Turcji może jednak stworzyć duże możliwości dla obu stron. Konieczne przygotowania do przystąpienia mogą trwać jeszcze w następnym dziesięcioleciu. W tym okresie Unia Europejska ulegnie ewolucyjnym zmianom - Turcja powinna ulec zmianom jeszcze bardziej radykalnym. Acquis communautaire, to znaczy całokształt polityki Unii Europejskiej i ustawodawstwo wspólnotowe rozrośnie się, by odpowiadać potrzebom Unii składającej się z 27 i więcej państw. Zmiany w acquis mogą również antycypować wyzwania i możliwości, które stwarza przystąpienie Turcji.Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2004/


: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna