Komitet naukowy: Przewodnicząca: Prof dr hab n. med. Krystyna OpalkoPobieranie 94.84 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar94.84 Kb.
V Międzynarodowe Sympozjum

Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej

Stomatologia – specjalizacją interdyscyplinarną
Komitet naukowy:

Przewodnicząca:

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Opalko

Członkowie:

Prof. zw. dr hab. n. med. dr h.c. Aleksander Sieroń
Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej,


Sekcji Zastosowań Laserów i Pól Magnetycznych w Medycynie

Dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński – Prof. UJK
Konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii


Dyrektor Instytutu Fizjoterapii UJK w Kielcach, Wiceprezes PTF

Prof. zw. dr hab. n. med. Feliks Jaroszyk

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Grzesiak – Janas

Prof. dr hab. n. med. Leszek Kubisz

Prof. dr hab. n. med. Teresa Matthews - Brzozowska

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Teresa Różyło

Prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło -Kalinowska

Prof. dr hab. n. med. Ludwika Sadowska

Prof. dr hab. n. med. Danuta Waszkiel

Prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska -Miszczuk

Dr hab. n. med. Beata Karakiewicz prof. PUM,
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu


Dr hab. n. techn. Jerzy Margielewicz prof. PŚ

Dr hab. n. med. dr n. techn. Rajmund Orlicki, prof. Rektor WSIDiNH

Dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski, prof. UM

Dr hab. n. med. Jan Szczegielniak, prof. PO, Wiceprezes PTF

Dr hab. n. med. Dorota Hojan – Jezierska

Dr hab. n. med. Anna Lubkowska

Dr hab. n. med. Małgorzata Pihut

Dr hab. n. med. Mariusz Pryliński

Dr hab. n. med. Lidia Puchalska-Niedbał

Dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz

Dr n. med. Joanna Gadomska-Krasny

Dr n. med. Marek Kiljański, Prezes PTF

Dr n. med. Danuta Lietz-Kijak

Dr n.med. Piotr Skomro
Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Opalko

Dr n. med. Danuta Lietz - Kijak

Mgr Marta Grzegocka

Dr n. med. Joanna Gadomska - Krasny

Dr n. med. Piotr Skomro

Dr n. med. Zbigniew Hamerlak

Mgr Danuta Kaczmarska

Dr Helena Gronwald

Mgr Magdalena GębskaWydruk materiałów zjazdowych zrealizowano przy udziale środków, otrzymanych z Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
PROGRAM SYMPOZJUM

CZWARTEK 30.05.2013r.

- Rejestracja uczestników Sympozjum trwa od godz. 16.00 w dniu 30.05 do 10.00 w dniu 1.06.

- Kolacja od godz. 17.00 – 20.00,

- Zebranie Sekcji Fizykodiagnostyki Fizjoterapii Stomatologicznej przy PTF – dla członków Sekcji -

godz. 20.00

PIĄTEK 31.05.2013r.

9.00 – 9.30 Ceremonia powitalna Gości

Oficjalne otwarcie obrad


I Sesja

9.30 - 11.30
Przewodniczą sesji: Prof. Agnieszka Szczepek, Prof. Aleksander Sieroń,

Prof. Zbigniew Śliwiński, Prof. Jan Szczegielniak


9.30 – 10.10 Innowacyjna medycyna

Innovative medicine

Aleksander Sieroń
10.10 – 10.50 Promieniowanie elektromagnetyczne i jego wykorzystanie w fizjoterapii

Electromagnetic radiation and its use in physiotherapy

Zbigniew Śliwiński
10.50 – 11.30 Stomatolog a szumy uszne - dwa w jednym: terapeuta i pacjent

Dentist and tinnitus - Two in one: the therapist and the patient

Agnieszka Szczepek

Dyskusja
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa
II Sesja

12.00 – 14.00

Przewodniczą sesji: Prof. Teresa Katarzyna Różyło, Prof. Feliks Jaroszyk, Prof. Rajmund Orlicki,
Prof. Jerzy Sokołowski, Dr n. med. Marek Kiljański


12.00 – 12.15 Miejsce tomografii stożkowej w algorytmie postępowania diagnostycznego w obrazowaniu stawu skroniowo-żuchwowego

Place conical tomography algorithm of diagnostic imaging of the temporomandibular joint

Teresa Katarzyna Różyło, Ingrid Różyło – Kalinowska
12.15 – 12. 30 Nowe kryterium oceny skuteczności fizykoterapeutycznej działania analgetycznego bodźców fizykalnych

The new criterion for assessing the effectiveness of physical therapy physical stimuli analgesia

Sławomir Jaroszyk, Teresa Matthews-Brzozowska, Feliks Jaroszyk
12.30 – 12.45 Jak uniknąć niepowodzeń w pracy materiałami kompozytowymi?

How can we avoid failures with composite resins?

Jerzy Sokołowski

12.45. – 13.00 Tworzywa metaliczne jako biomateriały w wykonawstwie protez zębowych


Metallic materials as biomaterials in making dentures

Rajmund Orlicki, Izabela Orlicka


13.00 – 13.15 Zastosowanie drukarek 3D w diagnostyce medycznej

Application of 3D printers for medical diagnostics

Wojciech Leśniewski, Andrzej Gil, Piotr Wieliczko, Andrzej Sobolewski, Michał Charkiewicz,
Andrzej Urbanik
13.15 – 13.30 Fizjoprofilaktyka w zespołach przeciążeniowych u stomatologów

Physiotherapy prevention in overloads syndrome of dentists.

Jan Szczegielniak
13.30 – 13.45 Ocena skuteczności leczenia rehabilitacyjnego zespołów bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa po zastosowaniu urządzenia PST H-300

Evaluation of the effectiveness of rehabilitation treatment of pain syndromes of the lumbar spine after using the machine PST H-300


Marek Kiljański, Izabela Molinari, Katarzyna Wierdak
13.45 – 14.00 Psychoemocjonalne podłoże zespołu zaburzeń czynnościowych narządu żucia

Psycho-ground team of functional disorders of the masticatory organ

Małgorzata Pihut
14.00 – 14.15 Kształtowanie prawidłowej więzi emocjonalnej między matką i dzieckiem od urodzenia
w świetle trudności opiekuńczo-wychowawczych u dzieci ryzyka

Developing proper emotional bond between mother and child from birth to the difficulties of care and education for children risk

Ludwika Sadowska
Dyskusja
14.15 – 15.00 obiad
III Sesja

15.00 – 17.00

Przewodniczą sesji: Prof. Beata Karakiewicz, Prof. Ingrid Różyło– Kalinowska, Prof. Małgorzata Pihut,

Prof. Leszek Kubisz, Prof. Jerzy Margielewicz
15.00 – 15.20 1. Jakość obrazu tomografii stożkowej CBCT a obecność standardowych wkładów koronowo-korzeniowych

CT image quality and the presence of conical CBCT standard endodontic posts

Ingrid Różyło-Kalinowska, Katarzyna Sarna-Boś, Janusz Borowicz, Teresa, Katarzyna Różyło

2. Zespół Eagle’a – rozpoznanie postawione przy użyciu tomografii stożkowej

Eagle's syndrome - diagnosis posed by using conical tomography

Ingrid Różyło-Kalinowska, Andrzej Bożyk, Evelina Krasicka, Anna Wiktor, Janusz Borowicz
15.20 – 16. 00 1. Promieniowanie podczerwone w fizykodiagnostyce i rehabilitacji

Infrared radiation in physicodiagnostic and rehabilitation

Leszek Kubisz
2. Fizykodiagnostyka zmian chorobowych skóry ludzkiej w oparciu o widmo RAMAN w podczerwieni

Physicodiagnostic lesions of human skin based on the RAMAN spectrum of the infrared

Leszek .Kubisz, A. Dańczak – Pazdrowska, Dorota Hojan-Jezierska, A. Osmola - Mańkowska,
Maria Połomska, Jacek Wolak,
3. Wpływ magnetostymulacji stałopolowej na proces usprawniania po rekonstrukcji więzadła krzyżowego

Effects of constant gradient magnetic fileds on patients rehabitation after reconstrucion of anteriorcruciate


Honorata Werner, Leszek Kubisz

16.00 – 16.15 Algometryczna ocena wpływu wolnozmiennych pól magnetycznych

na mięśniowo-powięziowe punkty spustowe

Algometric score of the influence of extremely low frequency magnetic Fields on myofascial trigger points

Dorota Hojan-Jezierska, Joanna Jutrzenka-Jesion, Leszek Kubisz, Feliks Jaroszyk
16.15 – 16.30 Badania modelowe właściwości mechanicznych wieprzowych krążków stawowych

Modelling studies of the mechanical properties of pork articular discs

Edward Kijak, Danuta Lietz-Kijak, Tomasz Lipski, Jerzy Margielewicz
16.30 – 16.45 Kryos- ochładzanie - stymulacja - destrukcja

Kryos - cooling - stimulation - destruction

Anna Lubkowska, Beata Karakiewicz

16.45 – 16.55 CBCT w ankilozie

CBCT in ankylosis

Teresa Katarzyna Różyło, Katarzyna Gruszka, Ingrid Różyło-Kalinowska

Dyskusja
16.45 – 17.00 Przerwa kawowa


IV SESJA PLAKATOWA

17.00 – 18.00

Przewodniczą sesji: Dr hab. n. med. Anna Lubkowska, Dr n. med. Anna, Maria Dojs,

Dr n. med. Agnieszka Ruchała – Tyszler, Dr n. med. Marek Bladowski
Plakat 1.

Ocena wpływu terapii obejmującej przyjmowanie leków przeciwpsychotycznych, z grupy neuroleptyków klasycznych i atypowych na skuteczności stomatologicznych działań higienizacyjnych

Evaluation of the impact of therapy consisting of taking antipsychotics, with a group of classical and atypical neuroleptics on the effectiveness of dental hygienic measures

Anna Geń, Anna Zawilska, Małgorzata Skucha-Nowak, Marta Tanasiewicz
Plakat 2.

Możliwość zastosowania impulsu elektrycznego i promieniowania laserowego jako metod ilościowego wyznaczania progu wrażliwości bólowej - badania pilotażowe

Possibility of using electrical pulse and the laser radiation as a method of quantitative determination of the threshold of sensitivity of pain - a pilot study

Aleksandra Dobek, Anna Lubkowska, Wojciech Garczyński
Plakat 3.

Wpływ aplikacji Kinesiology Taping na ruchomość lędźwiowego odcinka kręgosłupa -doniesienie wstępne

Impact of the use Kinesiology Taping the mobility of the lumbar - spine-preliminary

Wojciech Garczyński, Anna Lubkowska, Aleksandra Dobek, Agnieszka Malinowska
Plakat 4.

Zaburzenia czucia powierzchownego skóry twarzy po zabiegach usunięcia zębów ósmych

Sensory symptoms of superficial facial skin after surgery to remove teeth eighths

Elżbieta Kubala, Krystyna Opalko, Piotr Skomro, Danuta Lietz – Kijak
Plakat 5.

Stan jamy ustnej pacjentów chorych na Zwyrodnienie Plamki Związane z Wiekiem. Doniesienie wstępne

Oral health of patients with macular degeneration related to age. A preliminary report

Aleksandra Brzozowska, Lidia Puchalska - Niedbał
Plakat 6.

Zespołowe leczenie pacjenta z przewlekłymi bólami twarzy – opis przypadku

Collaborative treatment of a patient with chronic pain - a case report

Jarosław Sieczkarek, Jacek Szkutnik, Joanna Wysokińska - Miszczuk
Plakat 7

Skuteczność magnetostymulacji w leczeniu afty Suttona

The effectiveness of magnetic stimulation in the treatment of aphthous Sutton

Marta Kusa Podkańska, Joanna Wysokińska-Miszczuk

Plakat 8

Diatermia chirurgiczna i laser CO2 – zastosowanie kliniczne , obserwacje własne

Surgical diathermy and CO2 laser - the use of clinical observations of their own

Małgorzata Kiernicka, Barbara Owczarek, Joanna Wysokińska -Miszczuk, Krzysztof Kiernicki

17.00 – 19.00 Warsztaty radiologiczne CBCT

Workshops CBCT X-ray

  1. Bankiet

SOBOTA 01.06.2013r.

V Sesja

10.00-11.30
Przewodniczą sesji: Prof. Ludwika Sadowska, Prof. Teresa Matthews – Brzozowska,

Prof. Joanna Wysokińska– Miszczuk, Prof. Dorota Hojan – Jezierska


10.00 – 10.10 Kinetyczne opracowanie ubytku tkanek twardych - technika pracy „krok po kroku”

Kinetic study of hard tissue loss - the technique work "step by step"

Jacek Organa
10.10 – 10.20 Zastosowanie preparatu PerioFilm i wibroakustyki aparatem Vitafon w leczeniu zęba
z zespołem endo-perio i zaawansowaną resorpcją wierzchołka powstałych w trakcie leczenia ortodontycznego

Use of the preparation and NVH camera PerioFilm Vitafon in the treatment of a tooth with


a team of endo-perio tip and advanced resorption occurring during orthodontic treatment

Katarzyna Banaszek


10.20 – 10.30 Pacjent z zespołem Williamsa w stomatologii

Patients with Williams syndrome in dentistry

Marek Bladowski,


10.30 – 10.40 Analiza skuteczności terapeutycznej wybranych zabiegów fizykalnych w leczeniu pacjentów z zespołem bólu mięśniowo-powięziowego głowy i szyi.

Analysis of the therapeutic efficacy of selected physical procedures in the treatment


of patients with myofascial pain of the head and neck.

Łukasz Pawlak, Małgorzata Janik


10.40 – 10.50 Badanie wpływu promieniowania laserowego na liczebność populacji Enterococcus faecalis w kanałach zębów bydlęcych

Study of the effect of laser radiation on the populations of Enterococcus faecalis in the canals of bovine teeth

Joanna Grącka – Mańkowska, Halina Pawlicka

10.50 – 11.10 Leczenie dużych torbieli zębopochodnych z zastosowaniem magnetostymulacji Treatment of odontogenic cysts using magneto-stimulation

Anna Dojs, Krystyna OpalkoWybrane schorzenia tkanek jamy ustnej w świetle niebieskim lampy Velscope”.

Selected diseases of oral tissues in the light blue lamps of VELscope

Anna Dojs, Krystyna Opalko
11.10 – 11.20 Ocena wpływu wolnozmiennych pól magnetycznych na poziom adaptacji do leczenia nieinwazyjnego i inwazyjnego u pacjentów z MPD w odniesieniu do osób zdrowych

Evaluation of the impact of extremely low frequency magnetic fields on the level of adaptation to non-invasive and invasive treatment in patients with MPD in relation to healthy

Katarzyna Jankowska, Urszula Kaczmarek, Ludwika Sadowska, Anna Maria Choińska
11.20 -11.30 Ocena warunków socjalno-bytowych, nawyków żywieniowych, higieny jamy ustnej
u pacjentów z Dolnego Śląska z mózgowym porażeniem dziecięcym w porównaniu do zdrowych

Assessment of social and living conditions, eating habits, oral hygiene in patients with Lower Silesia with cerebral palsy compared to healthy

Katarzyna Jankowska, Urszula Kaczmarek, Ludwika Sadowska, Anna Maria Choińska

przerwa kawowa – 11.30 – 12.00
VI Sesja

12.00 – 14.00

Przewodniczą sesji: Prof. Krystyna Opalko, Prof. Lidia Puchalska – Niedbał, Prof. Mariusz Pryliński,


12.00 – 12.10 Laserodiagnostyka w wykrywaniu choroby próchnicowej powierzchni stycznych zębów

Laserodiagnosis in the detection of caries tooth contact surfaces

Ewa Dymek, Joanna Gadomska – Krasny, Krystyna Opalko
12.10 – 12.20 Analiza zawartości cynku, miedzi, magnezu i koenzymu Q10w ślinie u chorych na Zwyrodnienie Plamki Żółtej Związane z Wiekiem- AMD

Analysis of zinc, copper, magnesium and coenzyme Q10w saliva of patients with Macular degeneration related to age-AMD

Grażyna Jeżewska, Lidia Puchalska Niedbał
12.20 – 12.30 Ocena geometrii powierzchni zębiny i siły adhezji systemu wiążącego po opracowaniu piaskarką wodno – powietrzną AquaCut Quattro i wiertłem. Doniesienie

Rating dentin surface geometry and the adhesion of adhesive to the development of sandblasting water - air AquaCut Quattro and drill. Report

Helena Gronwald, Krystyna Opalko
12.30 – 12. 40 Wpływ niektórych czynników działających w środowisku jamy ustnej na obecność elektropotencjałów u pacjentów zgłaszających się do gabinetu stomatologicznego

Influence of some factors to the oral environment for the presence of electric potentials in patients presenting to a dental office

Danuta Kaczmarska, Krystyna Opalko
12.40 – 12.50 Diagnostyka fotodynamiczna błony śluzowej jamy ustnej w wybranych jednostkach chorobowych

Photodynamic diagnosis mouth disease in selected units

Joanna Gadomska – Krasny, Anna Koberska, Maciej Koberski, Krystyna Opalko
12.50 – 13.00 Fizjoterapia w stomatologii – nowe możliwości

Physiotherapy in dentistry - new opportunities

Magdalena Gębska, Jerzy Margielewicz, Krystyna Opalko, Danuta Lietz-Kijak.
13.00 – 13.10 Zastosowanie zabiegów fizykoterapii w gojeniu ran przewlekłych

The use of physical therapy treatments in the healing of chronic wounds

Zbigniew Hamerlak
13.10 – 13.20 Zastosowanie zabiegów fizykoterapeutycznych po operacjach ortognatycznych

The use of physiotherapy treatment after surgery orthognathic

Danuta Lietz – Kijak, ,Edward Kijak, Katarzyna Sporniak – Tutak, Krystyna Opalko
13.20 – 13.30 Rehabilitacja w stomatologii

Rehabilitation in dentistryKrystyna Opalko

PODSUMOWANIE SESJI NAUKOWYCH
lunch 14.00 – 15.00
WARSZTATY – 15.00 – 19.00
15. 00 – 17.00 Rehabilitacja w stomatologii, z wykorzystaniem fizykoterapii.

Workshops: Rahabilitation in dentistry with using physiotherapy
17.00 – 19.00 Uproszczona metodyka rejestracji zwarcia u pacjentów z dysfunkcja narządu żucia w ujęciu neuromięśniowym -wady zalety pokaz praktyczny procedury

Workshops: A simplified methodology for bite registration in patients with dysfunction of the masticatory organ in terms of neuromuscular-cons practical demonstration of the advantages of the procedure

- zakończenie sympozjum koło godz. 19.00

- wieczór – grill, od godz. 20.00


Pobieranie 94.84 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna