Komunikacja I jej funkcjePobieranie 32.51 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar32.51 Kb.
KOMUNIKACJA I JEJ FUNKCJE

Komunikacja to transport i łączność. • Rodzaje transportu

*lądowy (kolejowy, drogowy, przesyłowy{rurociągi, gazociągi, linie przesyłowe energii elektrycznej, taśmociągi})

*wodny (żegluga morska i śródlądowa)

*powietrzny (lotniczy)


 • Rodzaje łączności (pocztowa, telefoniczna, teleksowa, radiowa, telewizyjna, satelitarna, internetowa)

---Transport drogowy

jest spośród wszystkich rodzajów transportu najbardziej ekonomiczny, przewozi towary i pasażerów bezpośrednio od miejsca rozpoczęcia podróży do miejsca przeznaczenia. Miarą jego rozwoju jest gęstość sieci drogowej, czyli długość dróg o utwardzonej nawierzchni , przypadająca na 100km² powierzchni.

W Polsce 114 km/100km², Belgia 470km/ 100km² , Niemcy 180km/100km².

Kraje wysoko rozwinięte , o dużej powierzchni np. USA, Kanada, Australia, mają dużą długość dróg, ale gęstość sieci zróżnicowaną ,wysoką w obszarach gęsto zaludnionych a mniejszą w terenie nie zaludnionym i słabo zagospodarowanym. Drogi najwyższej klasy to autostrady—znajdują się zaledwie w 35 państwach.Najdłuższą sieć autostrad mają USA , Japonia, Rosja i Kanada,

Najgęściejszą Niemcy , Francja, Hiszpania ,Włochy.

W Polsce długość autostrad wynosi zaledwie 700km,mimo że warunki dla budowy mamy dobre i jesteśmy krajem tranzytowym N---S i W—E koszt budowy jednego km autostrady jest wysoki.---Transport kolejowy

jego rozwój przypada na XIX wiek, pierwsza linia kolejowa oddana w Anglii w 1825r. Na ziemiach polskich w 1842 linia Wrocław—Oława.

Transport kolejowy odegrał dużą rolę w rozwoju osadnictwa i powstawaniu okręgów przemysłowych. Pod względem długości linii kolejowych przodują na świecie państwa o dużej powierzchni USA, Rosja ,Kanada Indie ,Chiny .

W Polsce długość linii kolejowych wynosiok.22000km, gęstość 7,1/100km² Niektóre państwa np. Islandia Libia , Czad, Afganistan nie mają wcale linii kolejowych. Najwięcej linii zelektryfikowanych ma Szwajcaria-99,5%, w Polsce 52%, w USA dominują trakcje spalinowe .

Rozmieszczenie linii kolejowych w Polsce jest nierównomierne , większa gęstość w części zachodniej i na południu (gęstość na Śląsku ok. 20 km/100km²)

Na świecie trwają prace nad zwiększeniem prędkości i bezpieczeństwa transportu kolejowego . Najszybsze pociągi w Europie ma Francja –TGV prędkość do 360 km/h, ICE - Niemcy, w Japonii poduszkowce prędkość do 550km/h. Obecnie w wielu średnich krajach kolej traci na znaczeniu na rzecz transportu samochodowego, wiele linii ,które przestają być ekonomiczne ulega likwidacji. Do transportu szynowego zaliczamy również metro popularny środek transportu ludności w dużych aglomeracjach

( Londyn ,Paryż ,Wiedeń, Moskwa , Praga, i 23-km odcinek metra w Warszawie)
Transport wodny


 • Żegluga śródlądowa- ma obecnie większe znaczenie w gospodarce ubogich regionów świata, o słabo rozwiniętym transporcie drogowym, np. w Amazonii, Azji południowo- wschodniej, Syberii. Spośród krajów wysoko rozwiniętych największy udział w przewozie towarów ma żegluga śródlądowa w Holandii-ok. 40%, iw USA- 15%, w Polsce zaledwie – 1% Największe znaczenie przewozowe ma Odra, Wisła jest nieuregulowana, wykorzystuje się ją tylko na odcinku Warszawa –Gdańsk, Górny Śląsk- Kraków. Polska jest połączona kanałami Odra- Sprewa i Odra- Hawela z systemem żeglugi śródlądowej Europy zachodniej.

 • Żegluga morska przewozi wszystkie rodzaje ładunków, najwięcej – 45% ropy naftowej-tankowcami.Dla potrzeb wywozu ropy zbudowano specjalistyczne porty:

Mina al – Ahmadi w Kuwejcie ,

Ras Tannura w Arabii Saudyjskiej.

Poza tradycyjnymi statkami kursują obecnie statki –chłodnie, chemikaliowce, metanowce , kontenerowce. Największe przewozy morskie koncentrują się na Atlantyku. Państwa mające szeroki dostęp do morza rozwinęły żeglugę kabotażową- między portami tego samego kraju, w Polsce np. Szczecin –Gdańsk, w Japonii Tokio- Jokohama, w Norwegii Oslo –Bergen,.


 • Żegluga korzysta z kanałów morskich które skracają czas transportu np. Kanał Sueski, Kanał Panamski, Kanał Kiloński -łączy Bałtyk z Morzem Północnym skracając drogę o 680 km.

 • Państwa „taniej bandery’’ to Cypr, Malta , Liberia mają niskie podatki i liberalne kontrole techniczne , dlatego wiele statków pływa pod ich banderami. Największe floty mają Norwegia ,Japonia , USA, Rosja.

Ze względu na wielkość przeładunków największym portem jest Rotterdam. Polskie porty o największym przeładunku : Szczecin- Świnoujście, i Gdańsk –Gdynia. Polska flota handlowa ma ok. 110 statków ,wiele wymaga modernizacji, 30% ma ponad 20 lat.
Transport lotniczy- rozwinął się w XX wieku, główną rolę odgrywa w przewozie pasażerów (70% ) i poczty 5% przewozów. Transport lotniczy dominuje w krajach o dużej powierzchni. Największe porty lotnicze .

Chicago- O’Hara, Dallas- Fort Worth, Londyn –Heathrow, Los Angeles – International, Tokio- HanedaTurystyka


Turystyką nazywamy wyjazd poza miejsce stałego zamieszkania, w celu wypoczynkowym, poznawczym lub innym ale nie w celu zarobkowym.

Podział turystyki ze względu na:

 • Zasięg przestrzenny

-krajowa

-międzynarodowa • Cel podróży

-wypoczynkowa

-poznawcza (krajoznawcza)

-kongresowa (konferencyjna)

-zdrowotna(lecznicza)

-sportowa

-pielgrzymkowa

-kulturoznawcza

-kwalifikowana(wyspecjalizowana połączona ze sportem wyczynowym, wymaga umiejętności i sprzętu) • Czas podróży

-krótkoterminowa np. weekendowa

-średnioterminowa –wczasy

-długoterminowa np. podróż dookoła świata


 • Środki transportu

-piesza

-rowerowa

-samochodowa

-autokarowa

-wodna itd.

Czynniki które zadecydowały o szybkim rozwoju turystyki

w drugiej połowie XX wieku:

 • Wydłużenie czasu wolnego od pracy

 • Wzrost zamożności społeczeństw

 • Rozwój różnych środków transportu

 • Dostęp do informacji

 • Reklamy biur podróży

 • Potrzeba wypoczynku itp.Walory turystyczne

  1. elementy przyrodnicze (rzeźba terenu, klimat, świat roślin i zwierząt, parki narodowe, jaskinie itp.)

  2. elementy pozaprzyrodnicze wytworzone przez człowieka, zabytki architektury , obiekty kultu religijnego, muzea, obrzędy, muzyka itp.

  3. elementy infrastruktury turystycznej

-obiekty noclegowe i gastronomiczne

-sieć komunikacyjna umożliwiająca dojazd

-wyciągi narciarskie, wieże widokowe, wypożyczalnie sprzętu itp.
Najczęściej odwiedzane przez turystów państwa USA, Hiszpania ,Francja, Włochy, Wielka Brytania , Turcja Chiny

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE O ZASIĘGU GLOBALNYM.

*rodzaje organizacji międzynarodowych


 • międzyrządowe—oparte na umowach rządów poszczególnych państw istnieje około 340 np.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ONZ

Pakt Północno Atlantycki NATO

Unia Europejska UE

Organizacja Państw Eksporterów Ropy Naftowej OPEC • pozarządowe----utworzone przez partie polityczne, związki zawodowe, organizacje społeczne, osoby prawne i fizyczne

-Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

-Amnesty International

-Światowy Fundusz Przyrody

-Międzynarodowy Komitet Olimpijski

*Klasyfikacja organizacji międzyrządowych ze względu na zasięg i charakter


 • globalny

organizacje starające się pozyskać wszystkie państwa

-Organizacja Narodów Zjednoczonych

-Międzynarodowy Bank Rozwoju i Odbudowy (IBRD )

-Międzynarodowa Organizacja Zdrowia (WHO) • regionalny

UE, Wspólnota Niepodległych Państw (WNP), Liga Arabska (LA)

 • selektywny

Organizacja Państw Eksporterów Ropy Naftowej ( OPEC ), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ( OECD )

 • gospodarczy

UE, OPEC, Północnoamerykański Układ w Sprawie Wolnego Handlu ( NAFTA )

 • militarny

Pakt Północnoatlantycki ( NATO), Pakt Andyjski, Pakt Bezpieczeństwa Australia – USA ( ANZUS )

 • ogólny

Organizacja Jedności Afryki (OJA ), Organizacja Państw Afrykańskich ( OPA )

UNIA EUROPEJSKA • 1951-powołanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali ( Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg,)

 • 1957- podpisanie Traktatu Rzymskiego powołującego EWG

 • 1973-przystapienie do EWG Danii, Irlandii, Wielkiej Brytanii

 • 1981-przystąpienie Grecji

 • 1986 – przystąpienie Hiszpanii i Portugalii

 • 1991 – podpisanie przez państwa EWG Traktatu z Maastricht –powołanie Unii Europejskiej, UE zaczęła funkcjonować od 1 XI 1993

 • 1995 - przystąpienie Austrii, Finlandii, Szwecji

 • Polska jest państwem stowarzyszonym od 1992 r oczekuje na przyjęcie

 • 1 I 2002 wprowadzenie wspólnej waluty euro poza Wielka Brytanią Szwecją i Danią.

 • 1V2004 przyjęcie Polski do UE +Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa Łotwa, Estonia, Słowenia, Cypr,Malta

 • 1 I 2007 przyjęcie Rumunii i Bułgarii

 • 1 I 2008 przystąpienie Polski do strefy Schengen


GEOGRAFIA POLSKI


Położenie Polski na mapie świata i Europy

Szerokości umiarkowane półkuli północnej, środkowa część Europy

Rozciągłość z północy na południe-550’ tj.649 km, najdalej wysunięty punkt na N 5450’ Przylądek Rozewie

Najdalej na S 4900’ szczyt Opołonek w Bieszczadach

rozciągłość z zachodu na wschód 10 01’ tj. 689 km najdalej na wschód kolano Bugu koło Horodła

najdalej na zachód 14  07’ kolano Odry koło Cedyni , konsekwencją rozciągłości Polski z W na E jest różnica czasu miejscowego 40 minut.

Powierzchnia lądowa—311,9tys .km2 , 69 miejsce wśród państw świata , 9 w Europie

Ludność 38,6 mln, 29 miejsce na świecie, 8 w Europie

Polska leży w centralnej części Europy ,miedzy silnie rozczłonkowaną zachodnią częścią Europy, a kontynentalną częścią wschodnią ,między Bałtykiem ,a Sudetami i Karpatami ,krzyżują się na terenie Polski szlaki komunikacyjne z zachodu na wschód , oraz z północy na południe( stary bursztynowy szlak )

Sąsiedzi długość granic

z Niemcami 467 km

z Czechami 790 km

z e Słowacją 541 km

z Ukrainą 529 km

z Białorusią 416 km

z Litwą 103 km

z Rosją 210 km

długość granic morskich -440 km , długość linii brzegowej 788 km


PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Obowiązuje od 1 I 1999 jest trójstopniowy:16 województw, 14 woj. posiada po jednej stolicy, 2 posiadają po 2 stolice---lubuskie ( Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski)

--kujawsko - pomorskie (Bydgoszcz , Toruń)


Powiaty 373, rodzaje ziemskie --308, złożone z kilku gmin, grodzkie –65 , miasta na prawach powiatu złożone z jednej gminy, najwięcej 19 występuje w woj. śląskim np. Katowice, Bytom, Chorzów

Gminy 2489 miejskie---318


miejsko—wiejskie---565

wiejskie----1606

w skład gmin miejsko – wiejskich i wiejskich wchodzi przeciętnie około 20 miejscowości.

UKSZTAŁTOWANIE I RZEŹBA POWIERZCHNI POLSKI

Czynniki wpływające na obecne ukształtowanie Polski

 • endogeniczne—alpejskie ruchy górotwórcze (utworzenie Karpat, powstanie zapadliska przedkarpackiego, wydźwignięcie wału metakarpackiego, nierównomierne wydźwigniecie Sudetów)

 • egzogeniczne—niszczenie struktur geologicznych przez procesy erozyjne ,akumulacja materiałów pochodzenia lodowcowego w plejstocenie (gliny ,piaski, lessy, głazy narzutowe,)

działalność morza ,oraz akumulacyjna działalność rzek i wiatru .

UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI POLSKI

ogólne nachylenie powierzchni z południa na północ (ma to wpływ na kierunek płynięcia polskich rzek,)

różnice wysokości bezwzględnych -----najwyższy punkt Rysy-2499 m. n.p.m. najniżej położony teren wsi Raczki Elbląskie –1,8m. p.p.m. różnica wysokości 2500,8m.

dominacja terenów nizinnych średnia wysokość powierzchni Polski 173m. n.p.m., 91,3% powierzchni kraju położonych jest poniżej 300m. n.p.m. ( sprzyja to rozwojowi rolnictwa ,transportu) obszary powyżej 500 m. n.p.m. to zaledwie 3,1% powyżej 1000m. n.p.m. to 0,2%

w Polsce występuje pasowy charakter ukształtowania


 pas gór fałdowań alpejskich( Karpaty)

 pas kotlin przedgórskich (zapadlisko przedkarpackie)

 pas starych gór i wyżyn ( Sudety i wał metakarpacki )

 pas nizin środkowo polskich pas pojezierzy (teren objęty działalnością lądolodu bałtyckiego najlepiej zachowany krajobraz polodowcowy)

 pas pobrzeży

Pobieranie 32.51 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna