Komunikat centrali nfz zmiany wprowadzone w materiałach szczegóŁowychPobieranie 13.81 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar13.81 Kb.
Komunikat

KOMUNIKAT CENTRALI NFZ - ZMIANY WPROWADZONE W MATERIAŁACH SZCZEGÓŁOWYCH

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 października 2005 r. zostały zmienione zarządzenia dotyczące konkursu ofert (wraz z załącznikami) prezesa NFZ nr 77, 78, 80, 83, 84 i 85. Poniżej zamieszczamy opis wprowadzonych zmian.

Aktualne materiały konkursowe znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej - zarządzenia Prezesa NFZ nr 89-94 oraz na serwerze ftp.

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi w trakcie spotkania z Prezesem NFZ, Panem Jerzym Millerem, przeprowadzonego w dniu 17.10.2005 r. wprowadzono następujące modyfikacje:do zarządzenia nr 85/2005 z dnia 14.10.2005 r. w rodzaju świadczeń: leczenie szpitalne:

1. W zał. Nr 1a:


1) kod: 5.06.00.0000004 - zmieniono nazwę: "biopsja cienkoigłowa jednej zmiany ogniskowej z użyciem techniki obrazowej, z badaniem cytologicznym (2-4 rozmazy)" oraz dodano w uwagach: "konieczna dokumentacja fotograficzna końca igły w nakłuwanej zmianie";
2) kod: 5.06.00.0000203 - leczenie trombolityczne tPA - w kolumnie "sumowanie" dodano: "można sumować u pacjentów, którzy wcześniej byli leczeni streptokinazą lub mają przeciwwskazania do streptokinazy";
3) kod: 5.06.00.0000492 - ostre zespoły wieńcowe - założenie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej - w kolumnie "sumowanie" dodano: "można sumować zgodnie ze wskazaniami medycznymi";
4) kod: 5.06.00.0000494 - zapalenie wsierdzia - leczenie - w kolumnie "sumowanie" dodano: "można sumować w przypadku zabiegów kardiochirurgicznych";
5) kod: 5.06.00.0000967 - ostre zespoły wieńcowe - leczenie przy pomocy angioplastyki wieńcowej balonowej - w kolumnie "sumowanie" dodano: "można sumować z koronarografią";
6) kod: 5.06.00.0000971 - ostre zespoły wieńcowe - leczenie przy pomocy angioplastyki wieńcowej z założeniem stentu/ stentów - w kolumnie "sumowanie" dodano: "można sumować z lekiem z programu terapeutycznego".

2. W zał. Nr 3a:


1) w pkt. 1.3.1 - dodano słowa: "oraz liczebności obsady lekarskiej";
2) w pkt. 3.1.2 oraz 5.1.2 poprawiono błąd redakcyjny (wpisano odpowiednie specjalności).

3. W zał. Nr 4:


1) wymagania wobec zakładu medycyny nuklearnej;
2) wymagania wobec pracowni ultrasonografii;
3) wymagania wobec pracowni rtg ogólnej;
4) wymagania wobec pracowni rtg zabiegowej;
5) wymagania wobec pracowni endoskopii przewodu pokarmowego;
6) wymagania wobec pracowni bronchoskopii;
7) wymagania wobec pracowni tomografii komputerowej;
8) wymagania wobec pracowni rezonansu magnetycznego;
- usunięto wymagania dotyczące dostępności do świadczeń.

4. W zał. Nr 12:


1) w poz. 4: 490 - koronarografia - dodano:
a) 967 - ostre zespoły wieńcowe - leczenie przy pomocy angioplastyki wieńcowej balonowej;
b) 1105 - koronaroplastyka balonowa bez użycia stentów wraz z odpowiednimi badaniami diagnostycznymi;
c) 1106 - koronaroplastyka jednonaczyniowa wraz z odpowiednimi badaniami diagnostycznymi i kosztem środka biomedycznego;
d) 1107 - koronaroplastyka złożona (dwu/ trzynaczyniowa) wraz z odpowiednimi badaniami diagnostycznymi i kosztem środków biomedycznych;
e) 1408 - angioplastyka wieńcowa wielonaczyniowa z zastosowaniem 1 stentu uwalniającego lek i co najmniej 1 stentu zwykłego lub uwalniajacego lek;
2) w poz. 10: 972 - ablacja metodą Carto prosta i 975 - ablacja metodą Carto złożona - dodano: - wszczepienie i wymiana stymulatora albo defibrylatora;
3) w poz. 11: 973 - badanie elektrofizjologiczne serca (EPS) z ablacją złożoną dodano: - wszczepienie i wymiana stymulatora albo defibrylatora;
4) w poz. 26: 1097 i 1402 - dodano: 499 - operacja serca - wieńcowa bez KPU; 500 - operacja serca - wieńcowa w KPU oraz: ostre zespoły wieńcowe, koronarografia, koronaroplastyka, ablacja;
5) w poz. 27: 1101 i 1102 - dodano: ostre zespoły wieńcowe, koronarografia, koronaroplastyka, ablacja;
6) w poz. 28: - 1105, 1106, 1107 - dodano: 490 - koronarografia;
7) w poz. 44: 1251 - wszczepienie rozrusznika resynchronizujacego - dodano: 993 - niewydolność serca lub hipoksja u dzieci z patologią układu krążenia; 994 - niewydolność serca lub hipoksja u dzieci z patologią układu krążenia powyżej 2 tygodni; 1154 - diagnostyka i leczenie chorego z niewydolnością serca w okresie kwalifikacji do przeszczepu serca;
8) w poz. 54: - 1385 - ostre zespoły wieńcowe potwierdzone markerami martwicy mięśnia sercowego - diagnostyka farmakoterapia, hospitalizacja - dodano: 490 - koronarografia; 1105 - koronaroplastyka balonowa bez użycia stentów wraz z odpowiednimi badaniami diagnostycznymi; 1106 - koronaroplastyka jednonaczyniowa wraz z odpowiednimi badaniami diagnostycznymi i kosztem środka biomedycznego; 1107 - koronaroplastyka złożona (dwu/trzynaczyniowa) wraz z odpowiednimi badaniami diagnostycznymi i kosztem środków biomedycznych; 491 - operacje wad wrodzonych serca i aorty piersiowej u dzieci powyżej 1 roku życia i dorosłych bez użycia krążenia pozaustrojowego - implantacja nasierdziowego układu stymulującego serca; 493 - operacje wad wrodzonych serca i aorty piersiowej u dzieci powyżej 1 r. życia i dorosłych bez użycia krążenia pozaustrojowego - zamknięcie chirurgiczne przewodu tętniczego Botalla; 495 - operacja serca - uraz serca, perikardektomia, tamponada serca (nie obejmuje powikłania pooperacyjnego); 496 - operacja serca - śluzak, embolektomia płucna (w KPU); 497 - operacje wad wrodzonych serca i aorty piersiowej u dzieci powyżej 1 roku życia i dorosłych bez użycia krążenia pozaustrojowego - zespolenie systemowo - płucne; 498 - operacje wad wrodzonych serca i aorty piersiowej u dzieci powyżej 1 r. życia i dorosłych bez użycia krążenia pozaustrojowego - operacja koarktacji aorty; 499 - operacja serca - wieńcowa bez KPU; 500 - operacja serca - wieńcowa w KPU; 501 - powikłania zawału - leczenie chirurgiczne (wycięcie tętniaka lewej komory, zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej, plastyka niedokrwiennej zastawki mitralnej, zaopatrzenie pęknięcia lewej komory serca); 502 - wspomaganie krążenia przy operacjach serca i aorty przy użyciu balonu; 1049 - przewodozależna wada serca u noworodka; 1394 - operacyjne leczenie zaburzeń rytmu serca metodą ablacji (u chorych, u których wykonywany jest zabieg naprawczy na zastawce mitralnej lub jej wymiana);

do zarządzenia nr 84/2005 z dnia 14.10.2005 r. w rodzaju świadczeń: świadczenia odrębnie kontraktowane:

W zał. Nr 3b:


1) wymagania wobec zakładu medycyny nuklearnej;
2) wymagania wobec pracowni rtg zabiegowej;
3) wymagania wobec pracowni tomografii komputerowej;
4) wymagania wobec pracowni rezonansu magnetycznego;
- usunięto wymagania dotyczące dostępności do świadczeń.

do zarządzenia nr 78/2005 z dnia 14.10.2005 r. w rodzaju świadczeń: rehabilitacja lecznicza:

W zał. Nr 3: usunięto treść części 1 - warunki wspólne dla świadczeniodawców.do zarządzenia nr 77/2005 z dnia 14.10.2005 r. w rodzaju świadczeń: pomoc doraźna i transport sanitarny:

W materiałach informacyjnych w § 6 usunięto ust. 3 oraz w ust. 2 słowa: "z zastrzeżeniem ust. 3".do zarządzenia nr 83/2005 z dnia 14.10.2005 r. w rodzaju świadczeń: leczenie stomatologiczne:

W § 1. ust. 3 wykreślono: "o których mowa w ust. 2"


W § 1. ust. 4 wykreślono: "o których mowa w ust. 2"
W § 3 ust. 4 zamieniono "określone w § 3" na: "określone w § 4"
W § 4 ust. 6 wykreślono słowo "konsultacji"
W § 4 ust. 7 zamieniono "świadczeniobiorca zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia prawa świadczeniobiorcy" na "świadczeniodawca zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia prawa świadczeniobiorcy"
W § 6. usunięto ust. 2 "Przez świadczenia rozumie się…"

do zarządzenia nr 80/2005 z dnia 14.10.2005 r. w rodzaju świadczeń: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne:

1) w Szczegółowych materiałach informacyjnych, w par 6 ust 1 lit. b dodano zdanie 2 (opis zakresu porady typu II rozszerzono o wprowadzenie porady pierwszorazowej), w następującym brzmieniu: Ten typ porady uwzględnia także świadczenie obejmujące pierwszorazowe w danej poradni badanie podmiotowe i przedmiotowe lekarza specjalisty;


2) w załączniku 1b w pozycji 38 badania elektrokardiograficzne zmieniono wycenę punktową próby wysiłkowej z 14 punktów do 9;
3) w załączniku 3b w wymaganiach wobec pracowni, w których wykonywane są ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowane, uchylono wymaganie dotyczące czasu pracy pracowni;
4) w załączniku nr 5 (Katalog porad zabiegowo-diagnostycznych) w pozycji 44 (kod świadczenia: 5.05.00.0000046) zmieniono opis porady na: "biopsja cienkoigłowa jednej zmiany ogniskowej z użyciem techniki obrazowej z badaniem cytologicznym (2-4 rozmazy; konieczna dokumentacja fotograficzna końca igły w nakłuwanej zmianie)".

źródło - Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna