Komunikat prasowy 2924. posiedzenie Rady Transport, telekomunikacja I energia EnergiaPobieranie 70.91 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar70.91 Kb.RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

6670/09 (Presse 43)

(OR. en)


KOMUNIKAT PRASOWY

2924. posiedzenie RadyTransport, telekomunikacja i energia

Energia

Bruksela, 19 lutego 2009 r.


Przewodniczący Martin ŘÍMAN,
minister przemysłu i handlu Republiki Czeskiej
Główne wyniki posiedzenia Rady

Rada przyjęła konkluzje na temat komunikatu Komisji przedstawionego w listopadzie zeszłego roku dotyczącego drugiego przeglądu strategicznego polityki energetycznej; kluczowym elementem tego komuniaktu jest bezpieczeństwo energetyczne UE i plan działania w zakresie solidarności. Konkluzje przedstawiają w szczególności priorytety krótko- i długoterminowe dotyczące bezpieczeństwa energetycznego i solidarności.

Rada przeprowadziła debatę dotyczącą kierunków polityki w dwóch powiązanych ze sobą kwestiach: wniosku dotyczącego dyrektywy nakładającej na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów naftowych z jednej strony oraz komunikatu Komisji dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego z drugiej strony. Podczas debaty przedstawiono Radzie i jej organom przygotowawczym wytyczne do dalszych prac nad projektem dyrektywy, tak by osiągnąć wczesne porozumienie. Debata nad komunikatem Komisji dostarczyła wkładu do przygotowywanego przez Komisję wniosku dotyczącego przeglądu dyrektywy Rady 2004/67/WE dotyczącej środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego.

Ponadto Rada przyjęła bez dyskusji dyrektywę dotyczącą opłat lotniskowych, zatwierdzając wszystkie poprawki przegłosowane przez Parlament Europejski w drugim czytaniu.

SPIS TREŚCI1

UCZESTNICY Error: Reference source not found

OMAWIANE PUNKTY

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE Error: Reference source not found

Kryzys gazowy: działania następcze Error: Reference source not found

Drugi strategiczny przegląd sytuacji energetycznej – konkluzje Rady Error: Reference source not found

ZAPASY ROPY NAFTOWEJ I BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU Error: Reference source not found

SPRAWY RÓŻNE Error: Reference source not foundINNE ZATWIERDZONE PUNKTY

TRANSPORT

 • Opłaty lotniskowe* Error: Reference source not found

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

 • Odpowiednie środki wobec Zimbabwe Error: Reference source not found

ROLNICTWO

 • Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych * Error: Reference source not found

STATYSTYKA

 • Handel towarami Error: Reference source not found

 • Statystyki europejskie * Error: Reference source not found

UCZESTNICY

Rządy państw członkowskich oraz Komisja Europejska były reprezentowane przez następujące osoby:Belgia:

Didier SEEUWS zastępca stałego przedstawicielaBułgaria:

Petyr Władimirow DIMITROW minister gospodarki i energiiRepublika Czeska:

Martin ŘÍMAN minister przemysłu i handlu

Tomáš HÜNER wiceminister przemysłu i handlu ds. energii

Dania:

Thomas EGEBO stały sekretarz stanu w ministerstwie ds. klimatu i energetykiNiemcy:

Karl-Theodor FREIHERR ZU GUTTENBERG federalny minister gospodarki i technikiEstonia:

Juhan PARTS minister gospodarki i komunikacjiIrlandia:

Eamon RYAN minister ds. łączności, energetyki i zasobów naturalnychGrecja:

Konstantinos HADŻIDAKIS minister transportu i komunikacjiHiszpania:

Pedro MARIN sekretarz generalny ds. energiiFrancja:

Jean-Louis BORLOO minister, minister ekologii, energii, zrównoważonego rozwoju i zagospodarowania przestrzennegoWłochy:

Claudio SCAJOLA minister rozwoju gospodarczegoCypr:

Efstathios HAMBOULLAS stały sekretarz, Ministerstwo Handlu, Przemysłu i TurystykiŁotwa:

Artūrs BERGHOLCS sekretarz parlamentarny, Ministerstwo GospodarkiLitwa:

Arvydas SEKMOKAS minister energiiLuksemburg:

Jeannot KRECKÉ minister gospodarki i handlu zagranicznego, minister sportuWęgry:

Csaba MOLNÁR minister transportu, telekomunikacji i energiiMalta:

George PULLICINO minister do spraw wiejskich i zasobówNiderlandy:

Maria van der HOEVEN minister gospodarkiAustria:

Reinhold MITTERLEHNER federalny minister gospodarki i pracyPolska:

Marcin KOROLEC podsekretarz stanu w Ministerstwie GospodarkiPortugalia;

Manuel PINHO minister gospodarki i innowacjiRumunia:

Adriean VIDEANU minister gospodarkiSłowenia:

Andreja JERINA sekretarz stanu w Rządowym Biurze ds. Rozwoju i EuropejskichSłowacja:

Peter ŽIGA sekretarz stanu w Ministerstwie GospodarkiFinlandia:

Mauri PEKKARINEN minister gospodarkiSzwecja:

Ulrika BARKLUND LARSSON zastępca stałego przedstawicielaZjednoczone Królestwo:

Ed MILIBAND minister ds. energii i zmian klimatycznychKomisja:

Andris PIEBALGS członek KomisjiOMAWIANE PUNKTY

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

Kryzys gazowy: działania następcze

W następstwie dokonanego przez przewodniczącego krótkiego przeglądu szerokich kategorii środków, które trzeba przełożyć na konkretne działania, Rada została powiadomiona przez komisarza o działaniach następczych wobec kryzysu gazowego wywołanego przez spór Rosji z krainą, do czego wezwano w konkluzjach z nadzwyczajnego posiedzenia rady ministrów ds. energii, która odbyła się 12 stycznia (5215/09). Komisarz odnotował solidarność wyrażoną podczas kryzysu przez wszystkie podmioty – publiczne i prywatne – jak również zdolność UE do przemawiania jednym głosem – prezydencji i Komisji – i przypomniał, że kluczowymi elementami polityki energetycznej UE są bezpieczeństwo i solidarność. Podkreślono konieczność działań krótko- i długoterminowych, w szczególności: porozumienie co do pakietu wewnętrznego rynku energii przed końcem mandatu Parlamentu Europejskiego, rozwój strategii energetycznej UE, zwiększenie efektywności energetycznej, wnioski dotyczące zapasów ropy naftowe j i przeglądu dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa dostaw gazu, jak również konieczność zwiększenia przejrzystości na rynku wewnętrznym i w stosunkach zewnętrznych oraz poszerzenia inwestycji.Drugi strategiczny przegląd sytuacji energetycznej – konkluzje Rady

Rada przyjęła następujące konkluzje:

„RADA

Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE pakiet dotyczący bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej przedstawiony przez Komisję w dniu 13 listopada 2008 r., a w szczególności komunikat zatytułowany: "Plan działania dotyczący bezpieczeństwa energetycznego i solidarności energetycznej UE";ORAZ PRZYWOŁUJE I POTWIERDZA

 • konkluzje nadzwyczajnego posiedzenia Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, które odbyło się 12 stycznia (5165/1/09) oraz konkluzje październikowej Rady Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa energetycznego;

 • zobowiązanie do osiągnięcia celów w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, udziału odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej ustalonych przez Radę Europejską w marcu 2007 r., a także porozumienia osiągniętego w grudniu roku 2008 w zakresie pakietu na rzecz klimatu i energii;

 • potrzebę podjęcia przez Europę wspólnych działań, aby zapewnić sobie zrównoważone, bezpieczne i konkurencyjne źródła energii;

 • solidarność między państwami członkowskimi, którą należy wzmocnić i wyważyć obowiązkiem zapewnienia własnego bezpieczeństwa energetycznego przez każde państwo członkowskie przy pełnym poszanowaniu prawa państw członkowskich do wyboru koszyka energetycznego i ich suwerenności w zakresie źródeł energii;

 • sprawny, uwolniony i dobrze połączony wewnętrzny rynek energii wraz ze stabilnymi i przejrzystymi ramami prawnymi i regulacyjnymi jako warunek skutecznej polityki energetycznej na szczeblu państw członkowskich i UE;

 • wczesną realizację środków i zobowiązań związanych z rynkiem wewnętrznym, efektywnością energetyczną i energii odnawialnej, co również przyczynia się do bezpieczeństwa energetycznego.

ZGADZA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI PRIORYTETAMI:

I. Priorytety krótkoterminowe

Konieczna jest intensyfikacja wysiłków na rzecz połączeń międzysystemowych i dywersyfikacji dostawców, źródeł oraz tras przesyłu energii, w szczególności w sektorze gazu, co zostało udowodnione przez niedawne bezprecedensowe przerwanie dostaw gazu z Rosji do UE przez Ukrainę. Aby zaspokoić potrzeby infrastrukturowe i osiągnąć dywersyfikację dostaw energii na dobrze zintegrowanym rynku energii UE oraz aby móc w przyszłości zapobiec ewentualnym istotnym zakłóceniom dostaw gazu lub w innych sektorach energetycznych lub by zaradzić konsekwencjom, Rada zgadza się: • prowadzić dalsze prace w zakresie sześciu działań priorytetowych: południowy korytarz gazowy, zdywersyfikowane i dostateczne dostawy skroplonego gazu ziemnego do Europy, objęcie regionu Morza Bałtyckiego sprawnymi połączeniami międzysystemowymi, śródziemnomorski pierścień energetyczny, odpowiednie międzysystemowe połączenia elektroenergetyczne i gazowe przebiegające w kierunku północ – południe w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz sieć przesyłowa na Morzu Północnym i na północnym zachodzie, jak zaznaczono w 2. strategicznym przeglądzie sytuacji energetycznej. Działania te nie stoją w sprzeczności z będącymi w toku projektami TEN-E ani z dyskusją nad konkretnymi projektami, w kontekście przeglądu polityki TEN-E, europejskiego planu naprawy i decyzji w sprawie finansowania, które zostaną podjęte zgodnie z obowiązującymi przepisami budżetowymi i finansowymi, ani z finansowaniem innej infrastruktury, która może przyczynić się do dywersyfikacji dostawców źródeł i tras przesyłu energii w sposób zrównoważony geograficznie oraz do zwiększenia możliwości przyłączenia się centralnych i peryferyjnych europejskich rynków energii;

 • zwiększyć przejrzystość i promować inwestycje państwowe i prywatne w magazynowanie gazu, ponieważ okazało się, że wystarczające zapasy gazu mają ogromne znaczenie w niwelowaniu skutków zakłóceń w dostawach;

 • rozważyć wykonalność mechanizmu – zgodnego z zasadami konkurencji UE – ułatwiającego dostęp do gazu w rejonie Morza Kaspijskiego, aby umożliwić wejście nowych konkurencyjnych źródeł gazu na rynek europejski i wybudowanie nowej infrastruktury;

 • regularnie oceniać podaż energii i popyt na nią, w tym m.in. informacje na temat fizycznych przepływów gazu, zdolności magazynowych i zmian zapasów oraz zdolności infrastrukturowe i produkcyjne, co ułatwi wytypowanie inwestycji, które mogą przyczynić się do zmniejszenia zagrożeń bezpieczeństwa dostaw; w tym kontekście – odnotowując, że inwestycje w infrastrukturę są przede wszystkim, ale nie całkowicie, uzależnione od czynników rynkowych – Rada popiera intensyfikację działań europejskich sieci operatorów systemów przesyłowych w zakresie prognoz dotyczących wystarczalności dostaw i mocy wytwórczych oraz planów rozwoju sieci, jak przewiduje trzeci pakiet, a także intensyfikację działań obserwatorium rynku energii;

 • w kontekście przeglądu polityki TEN-E – z potrzebą uściślenia kryteriów wyboru infrastruktury, w tym połączeń międzysystemowych, które powinny być oparte na celach polityki energetycznej UE i przyczyniać się do tworzenia w pełni połączonego rynku energii UE, konkurencyjnych dostaw energii, bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich UE oraz dywersyfikacji dostawców, źródeł i tras przesyłu energii, przy równoczesnym osiągnięciu właściwej równowagi między rentownością i dojrzałością przedsięwzięć oraz ich wkładu w bezpieczeństwo energetyczne.

 • rozpoznawać i usuwać bariery inwestycyjne, w tym przez usprawnienie procedur planowania przestrzennego i konsultacji lub mianowanie koordynatorów europejskich, zwłaszcza dla projektów ulepszających połączenia międzysystemowe.

 • propagować – w odpowiednich przypadkach – skoordynowane podejście między Komisją i państwami członkowskimi, aby wspierać opłacalne wykorzystywanie na dużą skalę morskiej energii wiatrowej na morzach europejskich, zachowując przy tym niezawodność sieci.

Ze względu na zwiększające się zapotrzebowanie na energię na całym świecie oraz aby zapewnić bardziej zdywersyfikowane i bezpieczne dostawy, polityka energetyczna stanowi istotną część stosunków zewnętrznych UE i jej państw członkowskich. Na podstawie planu działania „Polityka energetyczna dla Europy”1 Rada podkreśla, że istotne jest, by:

 • zagwarantować, by UE i jej państwa członkowskie zajmowały jednolite stanowisko („przemawiały jednym głosem”) – korzystając z doświadczeń ze styczniowego kryzysu dostaw gazu – w kwestii stosunków zewnętrznych w dziedzinie energii wobec krajów dostawców, krajów, przez które przebiega tranzyt, i krajów odbiorców;

 • przesłanie do państw trzecich powinno być spójne z celami polityki UE, kładąc nacisk na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii i technologie niskoemisyjne;

 • nawiązać z innymi państwami i regionami stosunki w dziedzinie energii, które powinny opierać się na dorobku prawnym Wspólnoty i na zasadach określonych w Traktacie karty energetycznej, zwłaszcza przez:

 • szybki rozwój partnerstwa wschodniego z jednoczesnym zapewnieniem komplementarności ze wszystkimi pozostałymi formami współpracy istniejącymi dotychczas w sąsiedztwie Unii, takimi jak synergia czarnomorska, zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z grudnia 2008 r.;

 • dalszy rozwój współpracy energetycznej z Rosją;

 • stałe zaangażowanie polityczne na wysokim szczeblu z krajami dostawcami i krajami tranzytu wzdłuż korytarza południowego;

 • przystąpienie Ukrainy i Republiki Mołdowy do Traktatu o Wspólnocie Energetycznej i dążenie do tego, by więcej państw przystąpiło do tego traktatu;

 • wzmocnienie współpracy z krajami śródziemnomorskimi;

 • bardziej rozwinąć wspólne podejście do zewnętrznej polityki energetycznej, aby wesprzeć UE, państwa członkowskie i przedsiębiorstwa w rozwijaniu współpracy energetycznej, przez zdefiniowanie wspólnego programu działań do przedstawienia państwom partnerskim w zakresie energii oraz przez rozwijanie nowych partnerstw o szerokich podstawach;

 • zwiększyć przejrzystość i wiarygodność za pomocą wymiany istotnych informacji między Komisją i państwami członkowskimi dotyczących stosunków z państwami trzecimi w zakresie energii, w tym długoterminowych umów w sprawie dostaw, przy równoczesnym nierozpowszechnianiu szczególnie chronionych informacji handlowych.

Z myślą o przeciwdziałaniu zakłóceniom w dostawach, jakie miały miejsce ostatnio, Rada potwierdza potrzebę rozwijania elastycznych, sprawnych i przejrzystych mechanizmów reagowania kryzysowego w odniesieniu do dostaw ropy i gazu, i z tego powodu uznaje potrzebę:

 • dokonania przeglądu dyrektywy 2006/67 w sprawie zapasów ropy naftowej, aby zwiększyć jej przejrzystość i skuteczność, na podstawie przepisów MAE, w tym dotyczących m.in. mechanizmu utrzymywania zapasów i reagowania kryzysowego;

 • pilnego udoskonalenia instrumentów zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu, zarówno na szczeblu krajowym, jak i UE, przez zmianę dyrektywy 2004/67 dotyczącej środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego; wniosek w tej sprawie ma zostać przedstawiony przez Komisję w roku 2009 po przygotowaniu go w ścisłej współpracy z Grupą Koordynacyjną ds. Gazu. W związku z tym istotne jest, by lepiej zdefiniować wskaźnik dużego zakłócenia dostaw i zagwarantować skuteczniejszy mechanizm reagowania kryzysowego, np. przy pomocy uprzednio zdefiniowanych planów awaryjnych na odpowiednich szczeblach.

Sprawne przetwarzanie, przesyłanie i zużywanie nośników energii przyczynia się do bezpieczeństwa energetycznego państw trzecich i UE. Należy zatem w dalszym ciągu wypracowywać i wzmacniać środki służące efektywności energetycznej, dokładnie realizować krajowe plany efektywności energetycznej oraz dokonać przeglądu planu działania Komisji dotyczącego efektywności energetycznej. W tym kontekście Rada:

 • z zadowoleniem przyjmuje – zgodnie z ustaloną na rok 2020 wartością docelową efektywności energetycznej na poziomie 20% i jako główny element w dziedzinie klimatu i energii ze źródeł odnawialnych – pakiet na rzecz efektywności energetycznej przedstawiony przez Komisję w listopadzie 2008 r.;

 • dąży do osiągnięcia porozumienia w sprawie propozycji zawartych w pakiecie na rzecz efektywności energetycznej do końca roku 2009.

Aby zmniejszyć zależność od zewnętrznych źródeł energii, UE musi jak najlepiej wykorzystywać własne zasoby energetyczne, w tym odnawialne źródła energii, paliwa kopalne i energię jądrową w krajach, które postanowiły z niej korzystać, oraz stworzyć klimat sprzyjający efektywnemu ułatwianiu przez państwa członkowskie inwestycji we wszystkie te zasoby zgodnych z rodzajem energii wybranym przez te państwa. W związku z tym Rada potwierdza, że konieczne jest:

 • promowanie odnawialnych źródeł energii i eliminowanie przeszkód w rozwoju energetyki opartej na źródłach odnawialnych;

 • promowanie zgodnego z zasadami ochrony środowiska udostępniania własnych zasobów paliw kopalnych UE i ich efektywne i zrównoważone użytkowanie przez zastosowanie zaawansowanych technologii;

 • rozważenie opracowania wspólnotowych ram prawnych dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i potrzeby dokonania postępu w gospodarowaniu odpadami przy pełnym zaangażowaniu europejskiego organu nadzoru nad bezpieczeństwem jądrowym (ENSREG).

II. Priorytety długoterminowe

  Opierając się na polityce UE na okres poprzedzający rok 2020, Rada uznaje, że ze względu na coraz większe trudności w zbilansowaniu podaży energii z popytem na nią oraz na nieustającą potrzebę przeciwdziałania zmianom klimatu i przyczynienia się do zmniejszenia światowego zapotrzebowania na energię, ważne jest, aby już dziś działać na rzecz wypracowania agendy politycznej na rok 2030 i wizji na rok 2050. Powinno to być ważnym elementem planu działania „Polityka energetyczna dla Europy” od roku 2010 i powinno obejmować:

 • wypracowanie niskoemisyjnych, efektywnych systemów energetycznych, m.in. przez większą decentralizację;

 • przyspieszenie realizacji planu SET i zapewnienie spójności z tymi priorytetami w ramach przyszłych programów ramowych na rzecz badań;

 • dopilnowanie terminowego wdrożenia technologii i przedsięwzięć CCS;

 • przyspieszenie rozwoju pojazdów o napędzie elektrycznym oraz paliw wodorowych i alternatywnych, aby zmniejszyć zależność od ropy naftowej.

Środki

Aby osiągnąć wyżej wymienione priorytety, Rada zwraca się do Komisji o: • określenie niezbędnych działań o charakterze legislacyjnym lub innym oraz odpowiednich zasobów finansowych, z odpowiednim uwzględnieniem między innymi działań przewidzianych już w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej zatwierdzonych w konkluzjach Rady Europejskiej z grudnia 2008 r.;

 • przedstawienie na podstawie szczegółowej oceny skutków regulacji nowego instrumentu na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i infrastruktury energetycznej UE w oparciu o wyniki konsultacji społecznych na temat zielonej księgi „W kierunku bezpiecznej, zrównoważonej i konkurencyjnej europejskiej sieci energetycznej”;

 • przygotowanie inicjatywy na rzecz finansowania zrównoważonej energii jako wspólnego projektu Komisji i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, której celem będzie pozyskanie znacznych środków finansowych na rynkach kapitałowych służących inwestycjom oraz uwzględnienie w związku z tym odnośnych kompetencji Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i innych międzynarodowych instytucji finansowych.

Rada zgadza się również, że:

 • konieczna jest poprawa wymiany informacji i wzorcowych rozwiązań wewnątrz UE i w relacjach z krajami trzecimi za pomocą istniejących mechanizmów oraz forów regionalnych i wielostronnych;

 • konieczne są odpowiednio dalsze działania, inicjatywy i instrumenty, aby zintensyfikować wypracowywanie wspólnego podejścia do polityki zewnętrznej w zakresie energii.”

ZAPASY ROPY NAFTOWEJ I BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU

Rada przeprowadziła debatę dotyczącą kierunków polityki w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady dotyczącej zapasów ropy naftowej (15910/08) i komunikatu Komisji w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu (15905/08).

Oba wnioski zostały przedłożone przez Komisję w odpowiedzi na konkluzje Rady Europejskiej z marca 2007 roku (7224/1/07, p.16), w których podkreślono potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa dostaw dla UE jako całości i dla każdego państwa członkowskiego, m.in. przez opracowanie skuteczniejszych mechanizmów reagowania kryzysowego. Są one częścią planu działania dotyczącego bezpieczeństwa energetycznego i solidarności, zatwierdzonego przez Radę na tymże posiedzeniu.

Podczas debaty przedstawiono Radzie i jej organom przygotowawczym wytyczne do dalszych prac nad projektem dyrektywy, tak by osiągnąć wczesne porozumienie. Debata nad komunikatem Komisji dostarczyła wkładu do przygotowywanego przez Komisję wniosku dotyczącego przeglądu dyrektywy Rady 2004/67/WE dotyczącej środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego.

Debata została przeprowadzona na postawie kwestionariusza prezydencji (6199/09). Jeśli chodzi o projekt dyrektywy dotyczącej zapasów ropy naftowej, wszystkie państwa członkowskie z zadowoleniem przyjmują wniosek i w ogólnym zarysie zgadzają się z jego celami, zwłaszcza z harmonizacją standardów Międzynarodowej Agencji Energii. Wyrażone obawy dotyczyły w szczególności powołania podmiotów utrzymujących zapasy, zobowiązania do cotygodniowej sprawozdawczości obejmującej składowanie zapasów ropy naftowej oraz zniesienia dwustronnych umów dotyczących składowania zapasów zawartych między państwami członkowskimi lub z podmiotami handlowymi. Ministrowie ogólnie podkreślili, że potrzebny jest elastyczny, zrównoważony, opłacalny i ulepszony instrument legislacyjny.

Jeśli chodzi o komunikat w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu, delegacje podtrzymały swoje poparcie dla terminowego przedstawienia wniosku dotyczącego przeglądu dyrektywy Rady 2004/67/WE. Delegacje przedstawiły konkretne sugestie w świetle ostatnich doświadczeń z kryzysu gazowego w styczniu 2009 r., takie jak konieczność przeglądu definicji poważnego zakłócenia dostaw, znaczenie ulepszonych połączeń i mechanizmów solidarności oraz potrzebę przygotowania regionalnych planów awaryjnych w przypadku problemów z dostawą energii. Rada podkreśliła również, że ramy zmienionego wniosku powinny być wyznaczane przez odpowiedzialność i solidarność. Na tej podstawie Komisja zobowiązała się do szybkiego przedstawienia wniosku prawodawczego, określając, że przyjmie on formę rozporządzenia.Projekt dyrektywy dotyczącej zapasów ropy naftowej

Proponowana dyrektywa dotycząca minimalnych zapasów ropy naftowej, która zastąpi wszystkie obecne przepisy prawne Wspólnoty w tej dziedzinie (dyrektywy Rady 2006/67/WE i 73/238/EWG oraz decyzję Rady 68/416/EWG ) ma na celu ulepszenie funkcjonowania istniejących unijnych mechanizmów zapasów ropy naftowej, tak by zagwarantować dostępność ropy naftowej w przypadku kryzysu.

W tym celu dąży ona na przykład do ulepszenia ram prawnych i do zachęcania państw członkowskich, aby powoływały centralny podmiot składowania zapasów. Proponuje również dobrowolne stworzenie zapasów celowych, tj. rezerw produktów zgromadzonych specjalnie do celów tej dyrektywy.

Ponadto wniosek ma na celu dostosowania zasad wewnątrzunijnych z prowadzonymi przez Międzynarodową Agencję Energii działaniami obejmującymi uwolnienie nadzwyczajnych zapasów ropy naftowej.SPRAWY RÓŻNE

Szczyt Energetyczny: „Gaz ziemny dla Europy: bezpieczeństwo i partnerstwo”

Rada przyjęła do wiadomości informacje delegacji bułgarskiej dotyczące szczytu energetycznego „Gaz naturalny dla Europy: bezpieczeństwo i partnerstwo”, który odbędzie się w Płowdiw w dniach 24–25 kwietnia 2009 r. (5965/09).Szczyt Nabukko

Rada przyjęła do wiadomości informacje delegacji węgierskiej dotyczące wyników szczytu Nabukko, który odbył się w Budapeszcie w dniach 26–27 stycznia 2009 r. (6252/09).Konferencja w sprawie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Rada przyjęła do wiadomości informacje podane przez prezydencję na konferencji „W poszukiwaniu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla państw członkowskich UE na wspólnym rynku energii elektrycznej”, która odbyła się w Ostrawie w dniach 29–30 stycznia (6253/09).Kandydatura Słowenii na siedzibę Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

Rada przyjęła do wiadomości informacje delegacji słoweńskiej dotyczące kandydatury Słowenii na siedzibę Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (6558/09).INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

TRANSPORT

Opłaty lotniskowe*

Rada przyjęła1 dyrektywę dotyczącą opłat lotniskowych, zatwierdzając wszystkie poprawki przegłosowane przez Parlament Europejski w drugim czytaniu (3712/08, 6164/09 ADD1).

Dyrektywa przedstawia wspólne zasady, których powinni przestrzegać operatorzy portów lotniczych przy ustalaniu opłat lotniskowych. Dyrektywa ma dokładniej określić stosunki między operatorami portów lotniczych a użytkownikami portów przez wprowadzenie wymogów: jawności, konsultacji z użytkownikami i stosowania zasady niedyskryminacji przy obliczaniu wysokości opłat pobieranych od użytkowników. Ponadto jej celem jest stworzenie silnych, niezależnych organów krajowych w państwach członkowskich, które będą pełniły rolę arbitra i rozpatrywały spory, tak by doprowadzać do ich szybkiego rozstrzygnięcia.

Dyrektywa będzie miała zastosowanie wobec portów lotniczych, na których roczny przepływ pasażerów wynosi ponad 5 milionów, jak również do portów lotniczych o najwyższym przepływie pasażerów w każdym państwie członkowskim.

Od momentu wejścia w życie wspomnianej dyrektywy państwa członkowskie będą miały dwa lata na transpozycję jej przepisów.

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

Odpowiednie środki wobec Zimbabwe

Rada przyjęła decyzję przedłużającą do 20 lutego 2010 r. okres stosowania odpowiednich środków w rozumieniu art. 96 ust. 2 lit. c) umowy o partnerstwie AKP–WE (6058/09). Środki te przestałyby obowiązywać 20 lutego 2009 r. Zgodnie z tymi środkami • finansowanie wsparcia budżetowego przewidzianego w krajowych programach indykatywnych (KPI) Zimbabwe objętych 7 i 8 EFR zostaje zawieszone;

 • zawieszone zostaje finansowanie wszystkich projektów z wyjątkiem tych, z których bezpośrednio korzysta ludność, przede wszystkim w dziedzinie społecznej;

 • finansowanie będzie ukierunkowane na przynoszenie bezpośrednich korzyści ludności, przede wszystkim w dziedzinie społecznej, demokratyzacji, poszanowania praw człowieka i państwa prawa;

 • podpisanie krajowych programów indykatywnych (KPI) objętych 9 EFR zostaje zawieszone;

 • stosowanie art. 12 załącznika 2 do Umowy o partnerstwie AKP–WE zostaje zawieszone w zakresie, w jakim wydaje się to konieczne do zastosowania środków ograniczających przyjętych na mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

 • niniejsza decyzja nie będzie miała wpływu na wspieranie operacji humanitarnych;

 • przedsięwzięcia regionalne będą oceniane indywidualnie.

ROLNICTWO

Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych *

Rada przyjęła rozporządzenie w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (5600/09). Rozporządzenie to rozszerza procedurę, której należy przestrzegać w razie braku programów informacyjnych odnoszących się do rynku wewnętrznego oraz w przypadkach, gdy nie istnieją programy, które można zrealizować w krajach trzecich. Ponadto stwarza ono państwom członkowskim możliwość rozszerzenia zakresu środków kwalifikowanych do tych programów, również w formie zwracania się o pomoc do organizacji międzynarodowych, zwłaszcza w przypadku podejmowanych w krajach trzecich działań promocyjnych dotyczących sektora oliwy z oliwek oraz oliwek stołowych.STATYSTYKA

Handel towarami

Rada przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi (3706/08).

Rozporządzenie ma na celu przedstawienie ram prawnych służących zwolnieniu większej liczby przedsiębiorstw z obowiązków przekazywania danych Intrastat1, przy zachowaniu dokładności danych i spełnieniu wymogów użytkowników w zakresie danych statystycznych odnoszących się do handlu z podziałem według cech przedsiębiorstw.

Stosuje się je od 1 stycznia 2009 r.Statystyki europejskie *

Rada przyjęła2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk europejskich (3708/08, 6163/09 ADD1).

Rozporządzenie to ustanawia ramy prawne w zakresie opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich. Ma na celu dokonanie zmiany obecnie obowiązujących podstawowych ram prawnych, w tym dostosowanie ich do obecnych realiów oraz ulepszenie ich w taki sposób, aby uwzględniały przyszłe postępy i wyzwania.

Nowe rozporządzenie uchyla rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję decision 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich.1Plan działania Rady Europejskiej (2007 – 2009), polityka energetyczna dla Europy, część III –międzynarodowa polityka energetyczna

1Delegacja luksemburska głosowała przeciw przyjęciu dyrektywy.

1System gromadzenia danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi.

2Delegacja austriacka głosowała przeciw.

PRASA

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUKSELA Tel.: +32 (0)2 281 9776 / 6319 Faks: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

6670/09 (Presse 43)PL

: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna