Komunikat prasowy 3017. posiedzenie Rady Transport, telekomunikacja I energia ds. Transportu, Telekomunikacji I EnergiiPobieranie 80.67 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar80.67 Kb.RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

10418/10

(OR. en)

PRESSE 146
KOMUNIKAT PRASOWY

3017. posiedzenie RadyTransport, telekomunikacja i energia

ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

Bruksela, 31 maja 2010 r.


Przewodnicząca Miguel SEBASTIÁN
minister przemysłu, turystyki i handlu Hiszpanii
Pedro Luis MARÍN URIBE
sekretarz stanu ds. energetyki Hiszpanii


Główne wyniki posiedzenia Rady

W odniesieniu do telekomunikacji:

Rada przyjęła do wiadomości przedstawiony przez Komisję komunikat „Europejska agenda cyfrowa” i przyjęła w jego sprawie konkluzje.

W tym samym kontekście Rada przeprowadziła wymianę poglądów w sprawie „Europejskiego kodeksu praw użytkowników usług łączności elektronicznej”.

Przy okazji posiedzenia Rady konferencja przedstawicieli rządów państw członkowskich zadecydowała, że siedziba biura BEREC będzie w Rydze, na Łotwie.

W odniesieniu do energii Rada:

 • zapoznała się z przygotowanym przez prezydencję sprawozdaniem z postępów prac nad rozporządzeniem dotyczącym środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego;

 • w ramach przygotowań do posiedzenia Rady Europejskiej, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2010 r., przeprowadziła wymianę poglądów na temat podejścia do ustalania krajowych celów w zakresie efektywności energetycznej;

 • przyjęła konkluzje w sprawie przyszłej strategii energetycznej dla Europy na lata 2011–2020 i zapoznała się ze sprawozdaniem Komisji w sprawie realizacji transeuropejskich sieci energetycznych w latach 2007–2009;

 • została poinformowana przez prezydencję i Komisję o aktualnej sytuacji w międzynarodowych stosunkach w dziedzinie energii.
SPIS TREŚCI1

UCZESTNICY Error: Reference source not found

OMAWIANE PUNKTY

TELEKOMUNIKACJA Error: Reference source not found

Europejska agenda cyfrowa Error: Reference source not found


 • Konkluzje Rady Error: Reference source not found

 • „Europejski kodeks praw użytkowników usług łączności elektronicznej” Error: Reference source not found

ENERGIA Error: Reference source not found

Rozporządzenie dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego Error: Reference source not found

Krajowe cele w zakresie efektywności energetycznej Error: Reference source not found

Strategia energetyczna dla Europy na lata 2011–2020 – konkluzje Rady Error: Reference source not found

Stosunki międzynarodowe w dziedzinie energii Error: Reference source not found

SPRAWY RÓŻNE Error: Reference source not found

PROGRAM PRAC NADCHODZĄCEJ PREZYDENCJI Error: Reference source not found

POSIEDZENIA PRZY OKAZJI POSIEDZENIA RADY Error: Reference source not foundINNE ZATWIERDZONE PUNKTY

TRANSPORT

 • Ciśnieniowe urządzenia transportowe* Error: Reference source not found

SPRAWY OGÓLNE

 • Pomoc przedakcesyjna dla Islandii Error: Reference source not found

SPRAWY ZAGRANICZNE

 • Stosunki z państwami Zatoki Perskiej Error: Reference source not found

 • Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE – Czarnogóra Error: Reference source not found

RYBOŁÓWSTWO

 • Umowa UE – Seszele: przedłużenie protokołu Error: Reference source not found

PRZEJRZYSTOŚĆ

 • Przejrzystość – publiczny dostęp do dokumentów Error: Reference source not found

UCZESTNICY

Belgia:

Vincent VAN QUICKENBORNE minister ds. przedsiębiorstw i uproszczeń administracyjnych

Paul MAGNETTE minister ds. klimatu i energii

Didier SEEUWS zastępca stałego przedstawicielaBułgaria:

Trajczo TRAJKOW minister gospodarki, energetyki i turystyki

Parwan RUSINOW wiceminister transportu, łączności i technologii informatycznej

Republika Czeska:

Martin TLAPA wiceminister przemysłu i handluDania:

Lykke FRIIS minister ds. klimatu i energetyki oraz ds. równości płci

Jonas BERING LIISBERG zastępca stałego przedstawiciela

Niemcy:

Rainer BRÜDERLE federalny minister gospodarki i techniki

Jochen HOMANN sekretarz stanu ds. gospodarki i techniki

Guido PERUZZO zastępca stałego przedstawicielaEstonia:

Juhan PARTS minister gospodarki i komunikacji

Gert ANTSU zastępca stałego przedstawiciela

Irlandia:

Eamon RYAN minister łączności, energetyki i zasobów naturalnych

Geraldine BYRNE NASON zastępca stałego przedstawiciela

Grecja:

Nikos SIFOUNAKIS wiceminister transportu i łączności

Léonidas C.ROKANAS zastępca stałego przedstawiciela

Hiszpania:

Miguel SEBASTIÁN minister przemysłu, turystyki i handlu

Pedro Luis MARÍN URIBE sekretarz stanu ds. energetyki

Francisco ROS sekretarz stanu ds. telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnegoFrancja:

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET sekretarz stanu odpowiedzialna za planowanie i rozwój gospodarki cyfrowejWłochy:

Paolo ROMANI wiceminister ds. komunikacji

Stefano SAGLIA wiceminister rozwoju gospodarczego

Cypr:

Zeta EMILIANIDOU stały sekretarz w Ministerstwie Handlu, Przemysłu i Turystyki

George CHACALLI zastępca stałego przedstawiciela

Łotwa:

Dagnija STAĶE minister rozwoju regionalnego

Kaspars GERHARDS minister transportu

Artis KAMPARS minister gospodarkiLitwa:

Rimvydas VASTAKAS wiceminister transportu i komunikacjiLuksemburg:

François BILTGEN minister pracy i zatrudnienia, minister kultury, minister szkolnictwa wyższego i badań naukowych, minister ds. wyznań

Michèle EISENBARTH zastępca stałego przedstawiciela

Węgry:

Agnes VARGHA zastępca stałego przedstawicielaMalta:

Theresa CUTAJAR zastępca stałego przedstawicielaNiderlandy:

Maria VAN DER HOEVEN minister gospodarki

Peter W. KOK zastępca stałego przedstawiciela

Austria:

Harald GÜNTHER zastępca stałego przedstawicielaPolska:

Marcin KOROLEC wiceminister gospodarki

Piotr KOŁODZIEJCZYK podsekretarz stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Portugalia:

José Carlos ZORRINHO sekretarz stanu ds. energetyki i innowacji

Paulo CAMPOS podsekretarz stanu ds. robót publicznych, transportu i łączności

Ana Paula ZACARIAS zastępca stałego przedstawicielaRumunia:

Adriean VIDEANU minister gospodarki

Cristian BADESCU zastępca stałego przedstawiciela

Słowenia:

Jozsef GYÖRKÖS sekretarz stanu w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Techniki

Uroš VAJGL zastępca stałego przedstawiciela

Słowacja:

Ľubomír VÁŽNY minister transportuFinlandia:

Suvi LINDÉN minister ds. komunikacji

Riina NEVAMÄKI sekretarz stanu, Ministerstwo Zatrudnienia i Gospodarki

Szwecja:

Leif ZETTERBERG sekretarz stanu, Ministerstwo Komunikacji

Ola ALTERÅ sekretarz stanu przy ministrze gospodarki

Wielka Brytania:

Charles HENDRY wiceminister w Ministerstwie Energii i Zmian Klimatycznych

Ed VAIZEY minister kultury

Komisja:

Neelie KROES wiceprzewodnicząca

Günther OETTINGER członek Komisji

OMAWIANE PUNKTY

TELEKOMUNIKACJA

Europejska agenda cyfrowa


 • Konkluzje Rady

Rada przyjęła do wiadomości przedstawiony przez komisarz Neelie Kroes komunikat Komisji „Europejska agenda cyfrowa” (dok. 9981/10) i przyjęła w jego sprawie konkluzje zawarte w dokumencie (dok. 10130/10).

Ministrowie przyjęli z zadowoleniem europejską agendę cyfrową, zatwierdzając wskazanych w niej siedem głównych obszarów działania i podkreślając znaczenie technologii cyfrowych dla zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.

Kilka delegacji podkreśliło poparcie dla rozwijania jednolitego rynku cyfrowego z szybkim Internetem i interoperacyjnymi aplikacjami, a także wartość dodaną dla środowiska, jaką przedstawia agenda.

Europejska agenda cyfrowa jest jednym z siedmiu projektów przewodnich przewidzianych w strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. W miarę jak Komisja będzie składała coroczne sprawozdania na temat realizacji agendy, będą musiały wciąż powstawać konkretne propozycje.

Konkluzje uznają znaczenie agendy cyfrowej w aspektach ekonomicznym, społecznym i kulturowym.

Zatwierdza się w nich przyjęcie ambitnego planu działań, na przykład w celu: • utworzenia w pełni funkcjonującego jednolitego rynku cyfrowego, przynoszącego korzyści europejskim podmiotom gospodarczym – w szczególności MŚP – i europejskim konsumentom; oraz

 • podjęcia skoordynowanych środków w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji, aby podnieść poziom zaufania w cyberprzestrzeni.

 • Europejski kodeks praw użytkowników usług łączności elektronicznej” 1

Rada przeprowadziła wymianę poglądów w sprawie „Europejskiego kodeksu praw użytkowników usług łączności elektronicznej”.

Rada osiągnęła daleko idące porozumienie w sprawie kodyfikacji obowiązującego dotychczas prawodawstwa UE dotyczącego praw internetowych.

Celem jest wprowadzenie na szczeblu UE prostego, przyjaznego użytkownikom narzędzia obejmującego wszystkie prawa użytkowników usług łączności elektronicznej w dziedzinie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz ochrony konsumentów. Dzięki pełniejszej informacji obywatele mogą lepiej wykonywać swoje prawa i korzystać z procedur przewidzianych przez państwa członkowskie w kwestiach odszkodowań i rozwiązywania sporów.

Ponadto w swoim wniosku w sprawie agendy cyfrowej Komisja sygnalizuje zamiar wydania do roku 2012 kodeksu praw internetowych UE, który będzie jasnym i przystępnym zestawieniem obowiązujących obecnie praw użytkowników techniki cyfrowej w UE.ENERGIA

Rozporządzenie dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego

Podczas obrad otwartych dla publiczności prezydencja poinformowała Radę o postępach poczynionych w pracach nad tym wnioskiem (dok. 9817/10), który został przedstawiony przez Komisję w lipcu 2009 r. (dok. 11892/09) w odpowiedzi na apel Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego o przyspieszenie przeglądu obecnie obowiązującej dyrektywy, aby uwzględnić nowe wydarzenia na unijnym wewnętrznym rynku gazu oraz zapobiec nowym kryzysom w tym sektorze. Rada przez cały czas pracuje nad tym wnioskiem, który stanowi jeden z głównych priorytetów prezydencji hiszpańskiej. Prowadzone są już negocjacje z Parlamentem Europejskim i prezydencja spodziewa się osiągnąć w ciągu tego półrocza porozumienie w pierwszym czytaniu.

Celem tego rozporządzenia jest ustanowienie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego poprzez zapewnienie właściwego i ciągłego funkcjonowania wewnętrznego rynku gazu oraz poprzez wyraźne zdefiniowanie i przypisanie obowiązków, a także sprawną koordynację reakcji na szczeblu państw członkowskich i Unii w zakresie zarówno działań prewencyjnych, jak i reakcji na konkretne zakłócenia dostaw.

Ogólnie ministrowie zgodzili się, że radzenie sobie z zakłóceniami powinno przez jak najdłuższy czas opierać się przede wszystkim na środkach rynkowych – m.in. elastyczności produkcji i przywozu, przejściu na paliwa alternatywne, zwiększonemu wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii – i że jednym z wymogów stworzenia wewnętrznego rynku gazu, a także osiągnięcia zgodności z tzw. regułą N-1, jest inwestowanie w infrastrukturę, w szczególności w połączenia międzysystemowe, urządzenia umożliwiające przepływ dwukierunkowy w rurociągach, zdolności magazynowe itd.

W odniesieniu do standardów dostaw niektóre państwa członkowskie opowiadają się za węższą definicją „odbiorców chronionych”, inne zaś uważają, że należy to rozumieć jako standard minimalny, a państwom członkowskim należy umożliwić wprowadzenie w określonych specyficznych warunkach wymogów idących dalej niż wymogi minimalne przewidziane w rozporządzeniu.

Ministrowie podkreślili również znaczenie współpracy regionalnej jako ważnego elementu solidarności między państwami członkowskimi, która jest uznawana i wspierana w rozporządzeniu, choć sposoby jej prowadzenia będą pozostawione uznaniu stron i będą musiały być realizowane w sposób elastyczny.

Niektórzy ministrowie postulowali również wyraźniejsze określenie ról państw członkowskich, w szczególności odgrywanych za pomocą ich właściwych organów, a także Komisji – w odniesieniu do działań, które mają być podjęte w przypadku sytuacji nadzwyczajnej w Unii lub w regionie.

Większość państw członkowskich podkreśliła, że zależność Unii od importu energii jest istotnym dodatkowym zagrożeniem jej bezpieczeństwa dostaw i że w kontekście niezbędnej dywersyfikacji źródeł i dróg dostaw szczególne znaczenie mają stosunki z państwami trzecimi.Krajowe cele w zakresie efektywności energetycznej

W ramach przygotowań do Rady Europejskiej, która odbędzie się 17 czerwca 2010 r., ministrowie przeprowadzili wymianę poglądów na temat podejścia do ustalania krajowych celów w zakresie efektywności energetycznej na podstawie noty prezydencji (dok. 9767/10 + COR 1) i z uwzględnieniem przedstawionych przez komisarza Günthera Oettingera wyników rozmów dwustronnych na ten temat prowadzonych przez Komisję z państwami członkowskimi.

Komisja przypomniała, że marcowa Rada Europejska zwróciła się do niej o monitorowanie – z zastosowaniem wspólnego podejścia – spójności celów krajowych z europejskim wymiernym celem, jakim jest zwiększenie efektywności energetycznej o 20%. Celem obecnego podsumowania sytuacji jest uzyskanie jasnego ogólnego poglądu na realizowane lub zaplanowane już środki krajowe, które mają służyć osiągnięciu orientacyjnego celu, jakim jest oszczędność energii wielkości 20% do roku 2020, aby ustalić metody definiowania tych celów i porównywania ich z celem unijnym.

Większość ministrów podkreśliła, że cele krajowe będą musiały mieć charakter orientacyjny i odzwierciedlać potrzeby i specyfikę poszczególnych państw członkowskich oraz że państwa członkowskie powinny wybrać metodę obliczeń, jaką uznają za najwłaściwszą, w szczególności dlatego, że kilka z nich opracowało już plany i realizuje środki służące uzyskaniu celu w zakresie efektywności energetycznej na poziomie 20%.

Jedną z głównych kwestii dyskutowanych w kontaktach dwustronnych było to, czy do celów obliczeń na szczeblu UE należy posługiwać się pojęciem „oszczędności pierwotnych” (wyprowadzonego z pojęcia „pierwotnego zużycia energii”, które obejmuje wytwarzanie i przesył energii), ku któremu skłania się również Komisja, czy raczej pojęciem „końcowych oszczędności energii” (opartemu na pojęciu „końcowego zużycia energii”, tj. ilości zużywanej przez użytkowników końcowych), preferowanym przez kilka państw członkowskich.

Podsumowując tę dyskusję, Komisja zasygnalizowała, że zainicjuje studium, które posłuży wyłonieniu najlepszych metod ustalania celów w zakresie efektywności energetycznej i że oczekuje od państw członkowskich przedstawienia we właściwym terminie informacji na temat ich celów/programów w zakresie efektywności energetycznej. Prezydencja przedstawi w tej sprawie sprawozdanie Radzie do Spraw Ogólnych, która będzie przygotowywała czerwcową Radę Europejską.Strategia energetyczna dla Europy na lata 2011–2020 – konkluzje Rady

Jako pierwszy krok w procesie konsultacji zapoczątkowanym przez Komisję przed zaprezentowaniem nowej strategii ministrowie przeprowadzili wymianę poglądów na temat przyszłej strategii energetycznej dla Europy na lata 2011–2020. Oczekuje się, że strategia zostanie zatwierdzona przez Radę Europejską w marcu 2011 r.

Przeprowadziwszy ocenę osiągnięć sektora energetycznego w ostatnich latach, Komisja wskazała na szereg niedoborów/luk, które należy uzupełnić w ramach następujących pięciu obszarów polityki, oprócz lepszej realizacji uzgodnionych polityk:


 • nowoczesne zintegrowane sieci,

 • postęp w kierunku niskoemisyjnego systemu energetycznego,

 • objęcie przewodnictwa w zakresie innowacji technologicznych,

 • silna i skoordynowana polityka zagraniczna w dziedzinie energetyki,

 • ochrona obywateli UE.

Większość ministrów zgodziła się co do wiodącej roli polityki energetycznej w ramach strategii „Europa 2020”1 i podkreśliła, że należy dążyć do równowagi między celami w dziedzinie zrównoważonej energetyki a wzrostem gospodarczym. Kilku ministrów stwierdziło, że UE powinna sięgać wzrokiem poza rok 2020, i w tym kontekście przyjęło z zadowoleniem zapowiedziany przez Komisję plan działań na rzecz eliminacji emisji dwutlenku węgla na okres do roku 2050.

Znaczna liczba państw członkowskich zaapelowała również o szybkie wprowadzenie w życie projektów o charakterze inicjatyw przemysłowych w ramach planu EPSTE (europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych) (dok. 6688/10). Kilku ministrów wyraziło obawę, że realizacja tych i innych projektów i inicjatyw może oznaczać dodatkowe obciążenia administracyjne dla państw członkowskich.

Kilku ministrów ponownie podkreśliło znaczenie zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej UE i wezwało do postępów w rozwoju połączeń międzysystemowych.

W ramach przygotowań do przyszłego planu działań dotyczącego energetyki Rada przyjęła również konkluzje (dok. 9744/10) dotyczące zasad przyszłej strategii energetycznej UE i pewnych kroków proceduralnych prowadzących do jej przyjęcia.

Ministrowie przyjęli ponadto do wiadomości sprawozdanie Komisji w sprawie realizacji transeuropejskich sieci energetycznych w okresie 2007–2009 (dok. 9354/10), zważywszy na jego znaczenie dla przyszłego komisyjnego planu działań dotyczącego energetyki. Polityka UE w zakresie projektów TEN-E została zainicjowana w roku 1996, a obecne cele ramowe TEN-E są następujące:


 • wspieranie ukończenia realizacji wewnętrznego rynku energii;

 • zmniejszenie izolacji regionów o niekorzystnych warunkach gospodarowania i regionów wyspiarskich;

 • zapewnienie i dywersyfikacja dostaw energii, w tym poprzez współpracę z państwami trzecimi;

 • przyczynianie się do trwałego rozwoju i ochrony środowiska.

Ta analiza i wypływające z niej wnioski przygotowują grunt pod oczekiwany wniosek dotyczący nowego instrumentu na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i infrastruktury energetycznej UE (o który wystąpiła Rada Europejska w marcu 2009 r. i który jest przewidziany w drugim strategicznym przeglądzie sytuacji energetycznej1) oraz zieloną księgę w sprawie sieci energetycznych.

Zob. również:

 • konkluzje Rady w sprawie bezpieczeństwa energetycznego (dok. 5215/09);

 • konkluzje Rady w sprawie drugiego strategicznego przeglądu sytuacji energetycznej (dok. 5964/09);

 • Zielona księga: W kierunku bezpiecznej, zrównoważonej i konkurencyjnej europejskiej sieci energetycznej (dok. 15927/08).

Stosunki międzynarodowe w dziedzinie energii

Prezydencja i Komisja przekazały ministrom najnowsze informacje o rozwoju sytuacji w międzynarodowych stosunkach w dziedzinie energii.Rada ds. Energii UE − USA

Rada ds. Energii UE − USA powołana podczas szczytu UE – USA w dniu 3 listopada 2009 r. odbyła pierwsze posiedzenie w dniu 4 listopada 2009 r. Od tego czasu prace dotyczyły głównie powołania jej trzech grup roboczych i ustalenia ich priorytetów. Wszystkie grupy robocze odbyły już pierwsze posiedzenia; główne tematy ich dyskusji były następujące: • globalne bezpieczeństwo energetyczne a rynek globalny: m.in. południowy / transkaspijski korytarz energetyczny i globalne rynki energii;

 • polityki energetyczne: zrównoważony rozwój biopaliw, bezpieczeństwo jądrowe, efektywność energetyczna, wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla (CCS) oraz inteligentne sieci / pojazdy elektryczne;

 • technologia energetyczna, badania i rozwój: np. energia słoneczna, biopaliwa, inteligentne sieci, energooszczędne budynki.

UE – OPEC

Siódme posiedzenie w ramach dialogu energetycznego UE – OPEC zaplanowano na 28 czerwca 2010 r. w Brukseli. Omawiane będą kwestie najnowszych polityk energetycznych, kształtowanie się rynku ropy oraz długofalowe trendy energetyczne.12 Międzynarodowe Forum Energetyczne, Cancún (Meksyk)

Posiedzenie to miało miejsce w dniach 29–31 marca 2010 r.; jego gospodarzem był Meksyk, a współgospodarzami – Niemcy i Kuwejt. Sześćdziesiąt trzy kraje były reprezentowane na szczeblu ministerialnym i zatwierdzono deklarację ministerialną. (www.ief.org/)

Głównym wynikiem posiedzenia jest to, że powołano grupę sterującą wysokiego szczebla i powierzono jej zadanie przygotowania projektu Karty Międzynarodowego Forum Energetycznego. Na Forum wytypowano również obszary współpracy z Międzynarodową Agencją Energetyczną (MAE) i OPEC. Oczekuje się, że Karta Międzynarodowego Forum Energetycznego zostanie zatwierdzona przez ministrów, którzy spotkają się w Rijadzie (Arabia Saudyjska) przed marcem roku 2011. 13 Międzynarodowe Forum Energetyczne odbędzie się w Kuwejcie w roku 2012.

Euromed – Unia dla Śródziemnomorza

Trwają przygotowania do szóstego euro-śródziemnomorskiego spotkania ministerialnego w sprawie energii i energii odnawialnej, które może się odbyć po okresie letnim. Głównymi punktami porządku obrad są: śródziemnomorski plan słoneczny, euro-śródziemnomorska strategia energetyczna i współpraca energetyczna, a także zrównoważony rozwój sektora energetyki. Oczekuje się, że podczas spotkania zostaną zatwierdzone: deklaracja ministerialna oraz dokument strategiczny w sprawie śródziemnomorskiego planu słonecznego.Rosja/Ukraina

Stosunki między tymi dwoma państwami znacznie się poprawiły. Ponadto Ukraina w dalszym ciągu bierze udział w platformie bezpieczeństwa energetycznego Partnerstwa Wschodniego1, która w dniu 20 maja odbyła trzecie posiedzenie poświęcone sprawom bezpieczeństwa dostaw energii i efektywności energetycznej w budynkach.Wspólnota Energetyczna2

Republika Mołdowy została członkiem w dniu 1 maja 2010 r., natomiast pełne przystąpienie Ukrainy jest uzależnione od przyjęcia ustawy w sprawie sektora gazowego. Następne posiedzenie Rady ministerialnej zaplanowano na 24 września 2010 r. w Skopje pod przewodnictwem Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.SPRAWY RÓŻNE

TELEKOMUNIKACJA

Usługi powszechne – wynik konsultacji społecznych

Komisja poinformowała Radę (dok. 10244/10) o pierwszych wynikach konsultacji w sprawie przyszłości usług powszechnych. Główne potencjalne kierunki polityki, które wyłoniły się w konsultacjach i które wymagają dalszych analiz, są następujące: • stopniowe uchylanie obowiązujących obecnie sektorowych przepisów dotyczących usług powszechnych na szczeblu UE;

 • Zadbanie o przejrzystość i pewność prawa w obrębie obowiązujących obecnie przepisów ustawodawczych UE dotyczących usługi powszechnej, w szczególności w odniesieniu do elastyczności krajowej w zakresie Internetu / dostępu szerokopasmowego; oraz

 • zmiana przepisów ustawodawczych UE dotyczących usługi powszechnej, aby przyczynić się do spełnienia postulatu powszechnego objęcia zasięgiem, wyrażonego hasłem „szerokie pasmo dla wszystkich”.

Sprawozdanie z postępów w zakresie jednolitego europejskiego rynku łączności elektronicznej w roku 2009

Komisja przedstawiła roczne sprawozdanie z prac nad jednolitym europejskim rynkiem łączności elektronicznej (dok. 10245/10), zarysowując rozwój sytuacji rynkowej i regulacyjnej w unijnym sektorze łączności elektronicznej w roku 2009.Sprawozdanie w sprawie konkurencyjności Europy w dziedzinie technologii cyfrowych

Komisja przedstawiła roczne sprawozdanie w sprawie benchmarkingu, w którym analizuje aktualny rozwój sytuacji w dziedzinie TIK i wskazuje obszary wymagające dalszych działań, zaproponowanych przez Komisję w europejskiej agendzie cyfrowej (dok. 9857/10).Spotkanie na szczeblu ministerialnym UE – państwa regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Prezydencja poinformowała delegacje o spotkaniu ministerialnym pod hasłem „cyfrowe treści dla cyfrowego społeczeństwa”, które odbyło się w dniach 14–16 marca 2010 r. w La Granja de San Ildefonso (Hiszpania). Forum podsumowało aktualny stan polityk publicznych realizowanych w ciągu ostatnich kilku lat i przedyskutowało potrzeby i priorytety przyszłych agend cyfrowych, które mogą przyczynić się do zmniejszenia luki cyfrowej i promocji wzrostu gospodarczego z uwzględnieniem specyfiki regionalnej. Główne konkluzje forum zawarto w deklaracji (dok. 10036/10).ENERGIA

Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie wdrożenia Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej

Europejski program energetyczny na rzecz naprawy gospodarczej (EPENG) stanowi część Europejskiego planu naprawy gospodarczej przyjętego w listopadzie 2008 r. w odpowiedzi na kryzys gospodarczy i finansowy w Europie. Przygotowywanie powyższego sprawozdania jest obowiązkiem wynikającym z obowiązującego obecnie rozporządzenia (art. 28), które przewiduje, że Komisja ma monitorować wprowadzanie go w życie i przedstawiać w tej sprawie sprawozdanie.

Pierwotne rozporządzenie 663/20091 przyznawało kwotę 3,98 mld EUR na projekty związane z infrastrukturą gazową i elektroenergetyczną, morską elektroenergetyką wiatrową oraz wychwytywaniem i magazynowaniem dwutlenku węgla (CCS). W swoim sprawozdaniu Komisja szacuje, że ok. 114 mln EUR nie zostanie spożytkowanych. Komisja proponuje zatem, aby wykorzystać te środki na utworzenie dedykowanego instrumentu finansowego wspierającego inicjatywy w zakresie efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności w miastach, w ramach inicjatywy na rzecz finansowania zrównoważonej energii zapowiedzianej w drugim strategicznym przeglądzie sytuacji energetycznej. Proponowany instrument jest ograniczony do finansowania środków, które charakteryzują się szybkim, wymiernym i znacznym oddziaływaniem na naprawę gospodarczą w UE, zwiększają bezpieczeństwo energetyczne i zmniejszają emisje gazów cieplarnianych.

Podpisanie protokołu ustaleń pomiędzy Republiką Turcji a Republiką Grecką w sprawie współpracy w dziedzinie energii

Rada została poinformowana o powyższym przez delegację grecką.Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich

Komisja poinformowała Radę o postępach w realizacji planu. Jest to plan działań odnoszących się do połączeń międzysystemowych i usprawnień rynkowych w regionie Morza Bałtyckiego, zainicjowany w czerwcu 2009 r., a jego celem jest przyłączenie Finlandii, Estonii, Łotwy i Litwy (tzw. wysp energetycznych) do rynku wewnętrznego UE.Wyciek ropy w Meksyku

Tragiczny wypadek, który wydarzył się na platformie wiertniczej w Zatoce Meksykańskiej uwypuklił zagrożenia związane z przybrzeżnym wydobywaniem ropy i gazu. Europa, w tym Norwegia, produkuje rocznie ok. 200 mln ton ropy naftowej; większość tej produkcji pochodzi z Morza Północnego. UE musi się również przygotować na ewentualność wypadku u jej wybrzeży. Wprawdzie w UE istnieją specjalne organy i mechanizmy, które są w stanie niezwłocznie zareagować na ewentualny wypadek, należy jednak podkreślić, że żaden system regulacyjny nie jest w stanie dostarczyć 100% gwarancji bezpieczeństwa.

W tym kontekście komisarz Oettinger oraz komisarz Georgiewa odbyli w dniu 11 maja posiedzenie wysokiego szczebla z głównymi podmiotami prowadzącymi eksploatację na wodach europejskich. Podczas tego spotkania poproszono przedstawicieli branży o zobowiązanie się do dołożenia wszelkich starań, aby podobne wypadki nie zdarzyły się u wybrzeży UE. Drugie posiedzenie zaplanowano na lipiec.

PROGRAM PRAC NADCHODZĄCEJ PREZYDENCJI

Rada wysłuchała krótkiej prezentacji dokonanej przez delegację belgijską, obejmującej najważniejsze punkty programu prac w dziedzinie telekomunikacji planowane na okres przewodnictwa Belgii, tj. od lipca do grudnia 2010 roku.

Przyszła prezydencja przedstawiła również swoje główne priorytety w dziedzinie energii:


 • strategia na rzecz energii,

 • pakiet na rzecz infrastruktury,

 • plan działań na rzecz eliminacji emisji dwutlenku węgla,

 • ochrona konsumentów,

 • efektywność energetyczna.

POSIEDZENIA PRZY OKAZJI POSIEDZENIA RADY

Przy okazji posiedzenia Rady prezydencja zwołała konferencję przedstawicieli rządów państw członkowskich, która zadecydowała, że siedziba biura BEREC (Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej) będzie w Rydze, na Łotwie.POZOSTAŁE ZATWIERDZONE PUNKTY

TRANSPORT

Ciśnieniowe urządzenia transportowe*

Rada przyjęła dyrektywę (dok. PE-CONS 14/10 + 9574/10 ADD 1) aktualizującą i upraszczającą przepisy dyrektywy z roku 1999 w sprawie przewoźnych urządzeń ciśnieniowych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa transportu takich urządzeń i zapewnienia ich swobodnego przepływu na jednolitym rynku transportu.

Zmiana ta eliminuje sprzeczne ze sobą przepisy i upraszcza ramy regulacyjne, zwłaszcza w zakresie procedur oceny zgodności, bez radykalnych zmian zakresu stosowania dyrektywy z roku 1999 lub środków w niej przewidzianych. W wyniku tej zmiany uchylone zostały niektóre dyrektywy dotyczące urządzeń ciśnieniowych.

Tekst zawiera przepisy regulujące obowiązki poszczególnych podmiotów gospodarczych, zgodność urządzeń oraz kontrole organów prowadzących inspekcje i monitorujących, jak również ich wzajemne uznawanie.SPRAWY OGÓLNE

Pomoc przedakcesyjna dla Islandii

Rada przyjęła rozporządzenie, na mocy którego Islandia zostaje umieszczona w wykazie państw kwalifikujących się do pomocy przedakcesyjnej UE (dok. 12/10). Pomoc przedakcesyjna UE to pomoc dla krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących w sukcesywnym dostosowywaniu się do norm i polityk Unii Europejskiej pod kątem przyszłego członkostwa.

W związku z wnioskiem Islandii o członkostwo w Unii Europejskiej przedstawionym w dniu 16 lipca 2009 r. Rada zwróciła się do Komisji o przedstawienie Radzie opinii w sprawie wniosku Islandii. Komisja przedstawiła swoją opinię w dniu 24 lutego 2010 r. Rada analizuje tę kwestię, aby zdecydować, czy przyznać Islandii status kandydata i rozpocząć negocjacje akcesyjne.

SPRAWY ZAGRANICZNE

Stosunki z państwami Zatoki Perskiej

Rada przyjęła do wiadomości przygotowania do 20. wspólnego posiedzenia ministerialnego UE – Rada Współpracy Państw Zatoki Perskiej, które odbędzie się w Luksemburgu w dniu 14 czerwca 2010 r.Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE – Czarnogóra

Rada przyjęła do wiadomości przygotowania do pierwszego posiedzenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE – Czarnogóra, które odbędzie się w Luksemburgu w dniu 14 czerwca 2010 r.

Będzie to pierwsze posiedzenie Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE – Czarnogóra po wejściu w życie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu w dniu 1 maja 2010 r. Układ stanowi ramy umowne, na podstawie których UE i Czarnogóra będą pogłębiać współpracę i oceniać rozwój wzajemnych stosunków.

RYBOŁÓWSTWO

Umowa UE – Seszele: przedłużenie protokołu

Rada przyjęła decyzję upoważniającą Komisję do otwarcia negocjacji w sprawie przedłużenia obowiązującego protokołu do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów z Seszelami, którego ważność wygasa 17 stycznia 2011 r.PRZEJRZYSTOŚĆ

Przejrzystość – publiczny dostęp do dokumentów

Rada przyjęła odpowiedź na wniosek nr 13/c/01/10 (ponowny), przy czym delegacje: duńska, fińska i szwedzka głosowały przeciwko (dok. 8498/10).1


1„Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (dok. 7110/10).


16692/09

1Wschodni wymiar europejskiej polityki sąsiedztwa (UE-27 + Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Republika Mołdowy i Ukraina).

2Traktat mający na celu ustanowienie w pełni zintegrowanego rynku energii elektrycznej i gazu dla krajów Europy Południowo-Wschodniej (Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Rumunii, Serbii i Czarnogóry).

1(Dz.U. L 200 z 31.7.2009).

PRASA

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUKSELA Tel.: +32 (0)2 281 8914 / 6319 Faks: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

10418/10PL

: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy

Pobieranie 80.67 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna