Komunikat prasowy 3054. posiedzenie Rady Sprawy gospodarcze I finansowePobieranie 73.45 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar73.45 Kb.RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

17447/10

(OR. en)

PRESSE 333

PR CO 44

KOMUNIKAT PRASOWY

3054. posiedzenie RadySprawy gospodarcze i finansowe

Bruksela, 7 grudnia 2010 r.


Przewodniczący Didier REYNDERS
belgijski wicepremier oraz minister finansów i reform instytucjonalnych


Główne wyniki posiedzenia Rady

Rada przyjęła decyzję w sprawie udzielenia Irlandii pomocy finansowej oraz zalecenie ustalające warunki przyznania takiej pomocy.

Jako część pakietu pomocy finansowej w wysokości 85 mln EUR w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej udzielone zostaną pożyczki w wysokości do 22,5 mld EUR, zgodnie z programem wynegocjowanym z władzami Irlandii przez Komisję i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Program ten będzie obejmował restrukturyzację irlandzkiego systemu bankowego, reformy stymulujące wzrost gospodarczy i zredukowanie do 2015 r. deficytu budżetowego Irlandii do poziomu poniżej 3% produktu krajowego brutto.

Rada zatwierdziła projekt dyrektywy mającej na celu wzmocnienie współpracy administracyjnej państw członkowskich w dziedzinie opodatkowania, będącej jednym z wielu środków w zakresie opodatkowania dochodów z oszczędności i zarządzania podatkami służących zapobieganiu oszustwom podatkowym.

W warunkach większej mobilności podatników i rosnącego wolumenu transakcji transgranicznych celem projektu dyrektywy jest również zaspokojenie rosnącej potrzeby państw członkowskich związanej z pomocą wzajemną – zwłaszcza poprzez wymianę informacji – w celu lepszego określania wysokości należnych podatków. Dyrektywa ma również zapewnić wdrożenie w UE przyjętego przez OECD standardu wymiany informacji na żądanie. Ponadto zapewni ona stopniowe wprowadzanie automatycznej wymiany informacji.

Rada przyjęła dyrektywę utrzymującą do roku 2015 minimalną stawkę podstawową VAT (podatku od wartości dodanej) na poziomie 15%.

Rada zatwierdziła również sprawozdanie na temat systemów opłat bankowych przeznaczone na grudniowe posiedzenie Rady Europejskiej, a także konkluzje w sprawie:

 • zarządzania kryzysowego w sektorze finansowym;

 • finansowania środków na zajęcie się kwestią zmiany klimatu;

 • publicznej opieki zdrowotnej; oraz

 • szkodliwej konkurencji podatkowej w odniesieniu do opodatkowania działalności gospodarczej.
SPIS TREŚCI1

UCZESTNICY Error: Reference source not found

OMAWIANE PUNKTY

ZWALCZANIE OSZUSTW PODATKOWYCH: WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA Error: Reference source not found

ZARZĄDZANIE GOSPODARCZE Error: Reference source not found

POMOC FINANSOWA DLA IRLANDII Error: Reference source not found

PRZYGOTOWANIA DO GRUDNIOWEGO POSIEDZENIA RADY EUROPEJSKIEJ Error: Reference source not found

Wpływ reform emerytalnych na realizację paktu stabilności i wzrostu Error: Reference source not found

Opłaty bankowe Error: Reference source not found

OPIEKA ZDROWOTNA Error: Reference source not found

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SEKTORZE FINANSOWYM Error: Reference source not found

SZKODLIWA KONKURENCJA PODATKOWA – KODEKS POSTĘPOWANIA Error: Reference source not found

POSIEDZENIA ODBYWAJĄCE SIĘ PRZY OKAZJI POSIEDZENIA RADY Error: Reference source not found

INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE


 • Minimalna stawka podstawowa VAT Error: Reference source not found

 • Zewnętrzni biegli rewidenci krajowych banków centralnych – Estonia Error: Reference source not found

 • VAT od usług pocztowych Error: Reference source not found

 • Krótka sprzedaż i swapy ryzyka kredytowego Error: Reference source not found

 • Finansowanie działań w związku ze zmianą klimatu – konkluzje Error: Reference source not found

SPRAWY ZAGRANICZNE

 • Somalia – środki ograniczające – inspekcje ładunków Error: Reference source not found

 • Operacja wojskowa UE przeciwko aktom piractwa u wybrzeży Somalii Error: Reference source not found

 • Rada Stowarzyszenia UE – Maroko Error: Reference source not found

UCZESTNICY

Belgia:

Didier REYNDERS wicepremier oraz minister finansów i reform instytucjonalnych

Bernard CLERFAYT zastępca sekretarza stanu ds. finansów

Bułgaria:

Bojko KOCEW stały przedstawicielRepublika Czeska:

Miroslav KALOUSEK minister finansówDania:

Claus HJORT FREDERIKSEN minister finansówNiemcy:

Wolfgang SCHÄUBLE minister finansów

Jörg ASMUSSEN sekretarz stanu, Ministerstwo Finansów

Estonia:

Jürgen LIGI minister finansówIrlandia:

Rory MONTGOMERY stały przedstawicielGrecja:

Georgios ZANIAS radcaHiszpania:

Elena SALGADO wicepremier oraz minister gospodarki i finansówFrancja:

Philippe ETIENNE stały przedstawiciel

Ramon FERNANDEZ dyrektor generalny

Włochy:

Giulio TREMONTI minister gospodarki i finansówCypr:

Andreas MAVROYIANNIS stały przedstawicielŁotwa:

Mãrtinš BIČEVSKIS sekretarz stanu, Ministerstwo FinansówLitwa:

Raimundas KAROBLIS stały przedstawicielLuksemburg:

Luc FRIEDEN minister finansówWęgry:

Gyorgy MATOLCSY minister gospodarkiMalta:

Tonio FENECH minister finansówNiderlandy:

Jan Kees de JAGER minister finansówAustria:

Josef PRÖLL wicekanclerz i federalny minister finansówPolska:

Jan VINCENT-ROSTOWSKI minister finansówPortugalia:

Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS minister stanu, minister finansówRumunia:

Dan LAZAR sekretarz stanu ds. gospodarczychSłowenia:

Franc KRIŽANIČ minister finansówSłowacja:

Branislav DURAJKA wiceminister finansówFinlandia:

Jyrki KATAINEN minister finansówSzwecja:

Anders BORG minister finansówZjednoczone Królestwo:

George OSBORNE minister skarbuKomisja:

Olli REHN członek

Michel BARNIER członek

Algirdas ŠEMETA członekInni uczestnicy:

Frank MOSS dyrektor generalny ds. stosunków międzynarodowych, Europejski Bank Centralny

Philippe MAYSTADT prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Thomas WIESER przewodniczący Komitetu Ekonomiczno–Finansowego

Lorenzo CODOGNO przewodniczący Komitetu Polityki Gospodarczej

OMAWIANE PUNKTY

ZWALCZANIE OSZUSTW PODATKOWYCH: WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA

Rada osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie projektu dyrektywy mającej na celu wzmocnienie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania bezpośredniego, tak aby umożliwić państwom członkowskim lepsze zwalczanie oszustw podatkowych.

Rada przyjmie tę dyrektywę bez dalszych dyskusji na jednym z najbliższych posiedzeń Rady po ostatecznym zredagowaniu tekstu.

W warunkach większej mobilności podatników i rosnącego wolumenu transakcji transgranicznych, celem projektu dyrektywy jest zaspokojenie rosnącej potrzeby państw członkowskich związanej z pomocą wzajemną – zwłaszcza poprzez wymianę informacji – w celu lepszego określania wysokości należnych podatków.

Jest to jeden ze środków wprowadzających zapoczątkowaną w 2006 roku strategię UE na rzecz zwalczania oszustw podatkowych i stanowi zaktualizowaną wersję dyrektywy 77/799/EWG, która od 1977 roku jest podstawą współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków.

Dyrektywa ma również zapewnić wdrożenie w UE przyjętego przez OECD standardu wymiany informacji na żądanie. Ponadto zapewni ona stopniowe wprowadzanie automatycznej wymiany informacji.

Szczegóły w komunikacie prasowym – dok. 15094/10.

ZARZĄDZANIE GOSPODARCZE

Rada zapoznała się z pracami prowadzonymi po październikowym posiedzeniu Rady Europejskiej nad wnioskami ustawodawczymi mającymi służyć zaostrzeniu przepisów dotyczących zarządzania gospodarczego.

Zachęciła państwa członkowskie do dalszego prowadzenia prac w ramach stworzonej w Radzie grupy roboczej ad hoc, tak aby Rada mogła jak najszybciej osiągnąć porozumienie w sprawie tych wniosków.

W dniach 28 i 29 października Rada Europejska zatwierdziła sprawozdanie końcowe grupy zadaniowej utworzonej w marcu w celu opracowania propozycji ulepszenia dyscypliny budżetowej w państwach członkowskich i udoskonalenia ram rozwiązywania kryzysów budżetowych na szczeblu UE. Ponadto:

jeśli chodzi o dyscyplinę budżetową i koordynowanie polityk gospodarczych – Rada Europejska zwróciła się do Rady i Parlamentu Europejskiego, by – na podstawie wniosków Komisji – do lata 2011 roku osiągnęły porozumienie w sprawie odnośnego ustawodawstwa, co z kolei ma pozwolić szybko i skutecznie wprowadzić zalecenia grupy roboczej;

jeśli chodzi o rozwiązywanie kryzysów budżetowych – w następstwie pracy grupy zadaniowej Rada Europejska zwróciła się do przewodniczącego o przeprowadzenie konsultacji w sprawie nieznacznej zmiany traktatów UE niezbędnej do ustanowienia stałego mechanizmu kryzysowego służącego ochronie stabilności finansowej strefy euro. Rada Europejska powróci do tej kwestii na posiedzeniu w dniach 16 i 17 grudnia, tak aby podjąć ostateczną decyzję zarówno co do ogólnego kształtu mechanizmu kryzysowego, jak i nieznacznej zmiany traktatu.

Wnioski omawiane obecnie w Radzie dotyczą przede wszystkim dyscypliny budżetowej w państwach członkowskich oraz koordynowania polityk gospodarczych.

POMOC FINANSOWA DLA IRLANDII

Rada przyjęła:

decyzję – na postawie rozporządzenia 407/2010 ustanawiającego europejski mechanizm stabilizacji finansowej – w sprawie pomocy finansowej dla Irlandii;

zalecenie określające warunki tej pomocy w ramach procedury UE dotyczącej nadmiernego deficytu.

Jako część pakietu pomocy finansowej w wysokości 85 mln EUR w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej udzielone zostaną pożyczki w wysokości do 22,5 mld EUR, zgodnie z programem wynegocjowanym z władzami Irlandii przez Komisję i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, w porozumieniu z Europejskim Bankiem Centralnym. Program ten będzie obejmował restrukturyzację irlandzkiego systemu bankowego, reformy stymulujące wzrost gospodarczy i zredukowanie do 2015 r. deficytu budżetowego Irlandii do poziomu poniżej 3% produktu krajowego brutto.

Pakiet – uzgodniony na nieformalnym posiedzeniu w dniu 28 listopada w odpowiedzi na wniosek złożony przez władze Irlandii w dniu 22 listopada – obejmuje: • 10 mld EUR, które mają zostać wykorzystane natychmiast na dokapitalizowanie irlandzkich banków, wraz z rezerwą w wysokości 25 mld EUR na nieprzewidziane wydatki;

 • 50 mld EUR, które mają pokryć potrzeby finansowe związane z irlandzkim budżetem.

Połowa środków wsparcia systemu bankowego (17,5 mld EUR) zostanie sfinansowana z wkładu Irlandii, tj. z rezerwy gotówkowej skarbu państwa oraz inwestycji irlandzkiego Krajowego Funduszu Rezerw Emerytalnych. Reszta całego pakietu (każda z części w wysokości 22,5 mld EUR) zostanie sfinansowana po równo przez: (i) europejski mechanizm stabilizacji finansowej; (ii) Europejski Instrument Stabilności Finansowej wraz z dwustronnymi pożyczkami udzielonymi przez Zjednoczone Królestwo, Danię i Szwecję1, oraz (iii) Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Zalecenie Rady dotyczy warunków określonych w programie, który został uzgodniony z rządem Irlandii. Na podstawie art. 126 ust. 7 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej ustala się w nim środki niezbędne do tego, by deficyt Irlandii został skorygowany do roku 2015, i przedłuża ostateczny termin wcześniej wyznaczony na 2014 r.

Irlandia jest objęta procedurą nadmiernego deficytu od kwietnia 2009 r.

PRZYGOTOWANIA DO GRUDNIOWEGO POSIEDZENIA RADY EUROPEJSKIEJ

Wpływ reform emerytalnych na realizację paktu stabilności i wzrostu

Rada omawiała kwestię tego, w jaki sposób wpływ reform emerytalnych powinien być uwzględniany w realizacji paktu stabilności i wzrostu UE. W świetle tych dyskusji prezydencja zgodziła się przedstawić Radzie Europejskiej odpowiednie sprawozdanie na jej posiedzenie w dniach 16 i 17 grudnia.

Niektóre z państw członkowskich wprowadziły lub właśnie wprowadzają tzw. wielofilarowe systemy emerytalne (zarówno publiczne, jak i prywatne)1 i zwróciły się w związku z tym o dokonanie przeglądu sposobu uwzględniania kosztów wynikających z tych reform. Takie reformy mogą bowiem w krótkiej perspektywie powodować wzrost deficytów budżetowych, choć w perspektywie długoterminowej są one korzystne dla stabilności finansów publicznych.

Rada Europejska poprosiła w październiku o przedstawienie jej odpowiedniego sprawozdania w kontekście odbywającego się właśnie przeglądu przepisów dotyczących zarządzania gospodarczego w UE.Opłaty bankowe

Rada zatwierdziła sprawozdanie w sprawie systemów opłat bankowych i przeanalizowała kwestię tego, jak należy skoordynować różne istniejące systemy, aby uniknąć wielokrotnego pobierania opłat od banków działających w różnych państwach członkowskich. Rada uzgodniła, że przedłoży to sprawozdanie Radzie Europejskiej na posiedzenie w dniach 16 i 17 grudnia.

Opłaty bankowe są środkiem, który bierze się pod uwagę jako część nowych ram rozwiązywania kryzysów w sektorze finansowym. Mogą one także pomóc zadbać o to, by sektor ten miał właściwy udział w konsolidacji finansów publicznych, przez co odciąży się podatników.

W tej sytuacji kilka państw członkowskich nałożyło na banki takie opłaty albo właśnie je nakłada. Jednak charakter tych opłat jest różny w poszczególnych państwach, co sprawia, że pojawia się ryzyko zakłócenia konkurencji i wielokrotnego obciążania tymi opłatami banków działających w kilku państwach członkowskich.

Sprawozdanie Rady stanowi odpowiedź na prośbę Rady Europejskiej sformułowaną w październiku br.; Rada Europejska stwierdziła wtedy, że należy prowadzić dalsze prace – zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i na szczeblu UE – nad opłatami bankowymi i wprowadzeniem podatków od instytucji finansowych. Sprawozdanie omawia przede wszystkim kwestie krótkoterminowe wiążące się z opłatami bankowymi; proponuje się w nim opracowanie zaleceń praktycznych, tak aby zminimalizować ryzyko wielokrotnego pobierania opłat i innych zakłóceń.

OPIEKA ZDROWOTNA

Rada przyjęła następujące konkluzje w sprawie wspólnego sprawozdania Komitetu Polityki Gospodarczej i Komisji na temat systemów opieki zdrowotnej w UE (16940/10 + 16940/10 ADD1):„Na posiedzeniu w dniu 5 maja 2005 r. Rada w swoich konkluzjach na temat długoterminowej stabilności i jakości finansów publicznych WEZWAŁA Komitet Polityki Gospodarczej i Komisję do kontynuowania prac nad ulepszeniem mierzenia jakości finansów publicznych. m.in. poprzez systematyczną analizę wydajności i skuteczności wydatków. W związku z tym wezwaniem Komitet Polityki Gospodarczej i Komisja przeprowadziły wszechstronną analizę struktury systemów opieki zdrowotnej w UE, by lepiej zrozumieć czynniki generujące wydatki na zdrowie i różnice w tych wydatkach w państwach członkowskich z myślą o ich skutkach dla finansowej stabilności systemów opieki zdrowotnej.

Rada Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE wspólne sprawozdanie i PODKREŚLA, że

 • wydatki na zdrowie przyczyniają się do lepszego stanu zdrowia ludności, co z kolei wpływa dodatnio na dobrobyt gospodarczy dzięki większemu udziałowi w rynku pracy i wyższej produktywności i będzie mieć kluczowe znaczenie w kontekście starzenia się społeczeństwa i dłuższych okresów aktywności zawodowej. Wydatki na zdrowie pochłaniają znaczącą – i rosnącą – część zasobów finansowych i wszystkie państwa członkowskie UE muszą zmierzyć się z presją coraz bardziej oddziałującą na ich systemy zdrowotne. Sektor zdrowotny w Europie jest również jednym z głównych pracodawców i źródłem innowacji, przez co wspiera tworzenie miejsc pracy i rozwój wiedzy.

 • W nadchodzących dekadach państwa członkowskie będą musiały zrównoważyć z jednej strony: konieczność zapewnienia powszechnej opieki zdrowotnej, a z drugiej strony – wzrastające zapotrzebowanie na nią, związane ze starzeniem się społeczeństwa, rozwojem technologicznym i rosnącymi oczekiwaniami pacjentów. Jednocześnie kryzys finansowy i gospodarczy doprowadził do znacznego pogorszenia sytuacji budżetowej w większości krajów UE, wskazując na konieczność wprowadzenia sporych ograniczeń budżetowych w celu zredukowania dużego deficytu i stosunku zadłużenia do PKB; jest to konieczne, by finanse publiczne osiągnęły stabilność. Wzmaga to konieczność przeprowadzenia oceny systemów zdrowotnych i wdrożenia poważnych i potrzebnych reform, dzięki którym możliwe będzie bardziej wydajne wykorzystanie publicznych finansów i oferowanie opieki zdrowotnej wysokiej jakości.

 • Wydaje się, że w wielu krajach jest pole do polepszenia stanu zdrowia ludności bez zwiększania wydatków na zdrowie. Jeśli państwa mają zapewniać powszechny i równy dostęp do opieki zdrowotnej w warunkach dużych ograniczeń budżetu publicznego, kwestią kluczową jest lepsze wykorzystywanie pieniędzy.

Biorąc pod uwagę coraz większy wpływ starzenia się społeczeństwa na wydatki na zdrowie i obecną sytuację gospodarczą, Rada POTWIERDZA swoje zobowiązanie co do trzyetapowej strategii – uzgodnionej podczas Rady Europejskiej w Sztokholmie w 2001 roku – dotyczącej poradzenia sobie z gospodarczymi i budżetowymi skutkami starzenia się społeczeństw (szybkie zredukowanie zadłużenia, podniesienie wskaźników zatrudnienia i produktywności oraz reforma systemu emerytalnego, zdrowotnego i opieki długoterminowej). Zapewnienie długoterminowej stabilności finansów publicznych jest wyzwaniem, które powinno być uwzględniane we wszystkich obszarach koordynacji polityki gospodarczej UE.

Rada PRZYZNAJE, że wprowadzane w ostatnich dwóch dekadach środki służące lepszemu wykorzystywaniu pieniędzy i ograniczaniu nadmiernego wzrostu wydatków na opiekę zdrowotną będą musiały zostać wzmocnione, by doprowadzić do konsolidacji finansów publicznych przy jednoczesnym kontynuowaniu innowacji i gwarantowaniu powszechnego dostępu do wysokiej jakości opieki, równości i solidarności systemów opieki zdrowotnych oraz lepszego stanu zdrowia. W świetle przedmiotowego sprawozdania do kluczowych wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się państwa członkowskie w swoich politykach, należą:

 • zagwarantowanie stabilnej bazy finansowania, łączenia funduszy i prawidłowego przydzielania zasobów, dzięki czemu gwarantuje się równość dostępu;

 • zachęcanie do racjonalnego kosztowo korzystania z opieki zdrowotnej poprzez odpowiednie zachęty, m.in. systemy płacenia usługodawcom i dzielenia kosztów oraz, w stosownych wypadkach, poprzez zaangażowanie niepublicznych usługodawców przy jednoczesnej ochronie osób będących w trudnym położeniu.

 • zachęcanie do dostarczania usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ułatwianie dostępu do nich po to, by polepszyć ogólny stan zdrowia społeczeństwa i zredukować zbędne korzystanie z opieki specjalistycznej i szpitalnej;

 • ograniczenie popytu stymulowanego przez podaż poprzez przeanalizowanie współzależności między czynnikami popytu i czynnikami podaży itd.;

 • zagwarantowanie racjonalnego pod względem kosztów stosowania lekarstw poprzez lepsze informowanie, lepsze określanie ceny i systemy zwrotów wydatków oraz ocenę wydajności;

 • usprawnienie gromadzenia danych i usprawnienie kanałów informacyjnych oraz wykorzystywanie dostępnych informacji na rzecz ogólnego lepszego działania systemu;

 • bardziej systematyczne odwoływanie się w procesach decyzyjnych do technologicznej oceny wydajności, kosztów i szerszych skutków leczenia;

 • lepsze promowanie zdrowia i zapobiegania chorobom również poza sektorem zdrowia.

Rada WZYWA państwa członkowskie i Komisję do wzięcia tych spostrzeżeń pod uwagę w swojej analizie i wnioskach w ramach strategii Europa 2020”.

*

* *Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów omawiała również to wspólne sprawozdanie Komitetu Polityki Gospodarczej i Komisji w dniu 7 grudnia.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SEKTORZE FINANSOWYM

  Rada odnotowała prezentację Komisji w sprawie komunikatu „Unijne ramy zarządzania w sytuacji kryzysu w sektorze finansowym” (dok. 15375/10). Rada przyjęła konkluzje.

SZKODLIWA KONKURENCJA PODATKOWA – KODEKS POSTĘPOWANIA

Rada przyjęła następujące konkluzje:

„W odniesieniu do kodeksu postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej) Rada:


 • pozytywnie ocenia postępy osiągnięte podczas prezydencji belgijskiej przez Grupę ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej) i przyjmuje do wiadomości sprawozdanie zawarte w dok. 16766/10 FISC 139;
 • zwraca się do grupy z prośbą o dalszy nadzór, czy w kwestiach objętych kodeksem nie są wprowadzane nowe uregulowania (standstill) i czy uregulowania szkodliwe są wycofywane (rollback), oraz o kontynuowanie prac w ramach pakietu uzgodnionego przez Radę (ECOFIN) w dniu 5 grudnia 2008 r. (dok. 16410/08);

 • aby ułatwić prace grupy w zakresie propagowania przyjmowania w państwach trzecich zasad zawartych w kodeksie postępowania, zachęca Komisję do kontynuowania dyskusji ze Szwajcarią i Liechtensteinem na temat stosowania zasad i kryteriów kodeksu, zgodnie z konkluzjami Rady przyjętymi w dniu 8 czerwca 2010 r. (dok. 10595/10 FISC 57) oraz do regularnego informowania grupy o postępach w tym zakresie

 • przyjmuje do wiadomości, że prezydencja węgierska na forum działającej w Radzie Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla zajmie się kwestią zakresu kodeksu postępowania; wzywa również prezydencję węgierską do przedstawienia Radzie sprawozdania na ten temat przed zakończeniem kadencji tej prezydencji;

 • wzywa grupę do przedstawienia Radzie sprawozdania z prac przed zakończeniem kadencji prezydencji węgierskiej”.

POSIEDZENIA ODBYWAJĄCE SIĘ PRZY OKAZJI POSIEDZENIA RADY

Przy okazji posiedzenia Rady odbyły się następujące posiedzenia:Nieformalny dialog z Parlamentem Europejskim

W dniu 6 grudnia trzy prezydencje (obecna i dwie kolejne) spotkały się z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego w celu przeprowadzenia nieformalnego dialogu skupiającego się na kwestiach zarządzania gospodarczego.Eurogrupa

Ministrowie państw członkowskich strefy euro spotkali się na posiedzeniu eurogrupy w dniu 6 grudnia.Śniadanie robocze ministrów

Ministrowie wzięli udział w śniadaniu roboczym poświęconym sytuacji gospodarczej.

*

* *


W czasie obiadu delegacja Francji przedstawiła program swojego przewodnictwa grupie G–20, a ministrowie omówili kwestię reprezentowania UE na posiedzeniach tej grupy.

POZOSTAŁE ZATWIERDZONE PUNKTY

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

Minimalna stawka podstawowa VAT

Rada przyjęła dyrektywę utrzymującą do 31 grudnia 2015 r. minimalną stawkę podstawową podatku od wartości dodanej (VAT) na poziomie 15% (15495/2/10 + 16900/10 ADD 1).

Nie wyklucza to dalszych zmian przepisów dotyczących VAT przed dniem 31 grudnia 2015 r. w celu uwzględnienia wyników nowej strategii dotyczącej VAT.

Zewnętrzni biegli rewidenci krajowych banków centralnych – Estonia

Rada przyjęła decyzję zatwierdzającą mianowanie AS Deloitte Audit Eesti zewnętrznym biegłym rewidentem Eesti Pank (Banku Estonii) na lata obrachunkowe 2011–2015 (dok. 15506/10).

Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz krajowych banków centralnych Eurosystemu podlegają badaniu prowadzonemu przez niezależnych zewnętrznych biegłych rewidentów rekomendowanych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę.

VAT od usług pocztowych

Rada zapoznała się ze sprawozdaniem prezydencji dotyczącym postępów prac nad podatkiem od wartości dodanej (VAT) dla usług świadczonych w sektorze pocztowym.

Sprawozdanie to jest odpowiedzią na prośbę Rady z roku 2009 r. dotyczącą zbadania wszystkich opcji i przygotowania sprawozdania w sprawie postępów najpóźniej do grudnia 2010 r.

Krótka sprzedaż i swapy ryzyka kredytowego

Rada zapoznała się ze sprawozdaniem prezydencji dotyczącym postępów prac nad projektem rozporządzenia w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (17039/10).

Zapoznała się również z kompromisową propozycją prezydencji przedstawioną w dokumencie 16676/10.

Finansowanie działań w związku ze zmianą klimatu – konkluzje

Rada przyjęła następujące konkluzje:

,,Rada:

1. POTWIERDZA podjęte w porozumieniu kopenhaskim zbiorowe zobowiązanie krajów rozwiniętych do udostępnienia nowych i dodatkowych zasobów, w tym na leśnictwo i inwestycje dokonywane za pośrednictwem instytucji międzynarodowych, w wysokości blisko 30 mld USD w latach 2010–2012. PRZYPOMINA o konkluzjach Rady Europejskiej z 25 marca oraz o podjętym przez UE i jej państwa członkowskie zobowiązaniu do udostępnienia łącznie 7,2 mld EUR w latach 2010–2012 oraz do przedstawienia wyczerpującego sprawozdania na temat szybkiej pomocy finansowej podczas konferencji w Cancún, a następnie co rok.2. W tym kontekście PODKREŚLA, że UE i jej państwa członkowskie w roku 2010 osiągnęły znaczne postępy w zakresie spełniania zobowiązań do udzielania szybkiej pomocy finansowej zgodnie z podjętym przez nas w porozumieniu kopenhaskim zobowiązaniem do zajęcia się kwestią zmiany klimatu w krajach rozwijających się.

3. ZATWIERDZA sprawozdanie końcowe1 Komitetu Polityki Gospodarczej (EPC) i Komitetu Ekonomiczno-Finansowego (EFC) na temat środków finansowych dostarczonych przez UE i jej państwa członkowskie w roku 2010 na realizację szybkiej pomocy, które zostanie przedstawione na konferencji stron UNFCCC (COP 16) w Cancún w dniach 29 listopada – 10 grudnia.

4. ZACHĘCA Komisję, aby włączyła sprawozdania dotyczące szybkiej pomocy finansowej do swoich dorocznych sprawozdań UE na temat rozliczalności i finansowania rozwoju, a w razie potrzeby dodatkowo przed posiedzeniami UNFCCC przygotowywała aktualizacje przedstawiające stan na koniec danego roku.

5. PRZYPOMINA o swoich konkluzjach z 14 października 2010 r., w których postuluje, że rozwiązania instytucjonalne muszą się kierować względami spójności, sprawniejszej koordynacji, skuteczności, efektywności, zdolności reagowania, wyważonej reprezentacji i ekonomiki instytucjonalnej; PODKREŚLA, że decyzje dotyczące architektury instytucjonalnej powinny brać pod uwagę funkcje istniejących instytucji i możliwości ich wzmacniania.

6. POTWIERDZA swe poparcie dla utworzenia kopenhaskiego ekofunduszu klimatycznego, który byłby komórką funkcjonalną finansowych mechanizmów konwencji oraz POPIERA rozpoczęcie w Cancún procesu, który stanowiłby część wyważonego pakietu i zmierzał do utworzenia tego funduszu z myślą o jego uruchomieniu podczas COP 17; PODKREŚLA, że eksperci techniczni i finansowi, np. z instytucji finansowych, w tym ministerstw finansów, międzynarodowych instytucji finansowych (IFI) i wielostronnych banków rozwoju, powinni odgrywać wiodącą rolę w procesie tworzenia tego funduszu.

7. PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI sprawozdanie końcowe Grupy Doradczej ds. Finansowania Działań w Związku ze Zmianą Klimatu (AGF) przy Sekretarzu Generalnym ONZ, w szczególności wniosek końcowy stwierdzający, że osiągnięcie założonego w porozumieniu kopenhaskim celu, jakim jest coroczne uruchamianie do roku 2020 kwoty 100 mld USD na działania w związku ze zmianą klimatu w krajach rozwijających się, stanowi duże wyzwanie, ale jest możliwe pod warunkiem, że kraje rozwijające się będą prowadziły racjonalne działania służące łagodzeniu skutków zmiany klimatu i że przestrzegane będą zasady przejrzystości w działaniach wykonawczych poprzez połączenie środków publicznych – w tym pochodzących z innowacyjnych źródeł – ze środkami prywatnymi.

8. ZACHĘCA Komisję i EFC/EPC do przygotowania szczegółowych analiz opartych na sprawozdaniu AGF, określających główne elementy pakietu międzynarodowych i krajowych, publicznych i prywatnych instrumentów finansowych koniecznych do uzyskania zwiększonych przepływów finansowych po roku 2012 w kontekście wiążącego, kompleksowego, globalnego porozumienia”.

SPRAWY ZAGRANICZNE

Somalia – środki ograniczające – inspekcje ładunków

Rada przyjęła rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia 147/2003 dotyczącego środków ograniczających w odniesieniu do Somalii, jeśli chodzi o ładunki wysyłane do Somalii i przysyłane z tego kraju, tak aby zapewnić ścisłe wykonanie decyzji 2010/231/WPZiB (16323/10).

Decyzja 2010/231/WPZiB nakazuje inspekcję niektórych ładunków wysyłanych do Somalii i przysyłanych z tego kraju oraz – w przypadku statków powietrznych i jednostek pływających – wprowadza obowiązek przedstawienia przed przybyciem lub przed odlotem/odpłynięciem dodatkowych informacji o towarach przywożonych do UE lub z niej wywożonych. Nowe rozporządzenie wymaga, by informacje były przedstawiane zgodnie z przepisami kodeksu celnego UE.

W rezolucji 1907 (2009) Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała do przeprowadzania inspekcji wszelkich ładunków wysyłanych do Somalii lub przysyłanych z tego kraju, które mogą zawierać towary objęte zakazem określonym w rezolucji lub embargiem na dostawy broni do Somalii.Operacja wojskowa UE przeciwko aktom piractwa u wybrzeży Somalii

Rada przyjęła decyzję Rady zmieniającą wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (16245/10).Rada Stowarzyszenia UE – Maroko

Rada odnotowała przygotowania do posiedzenia Rady Stowarzyszenia UE – Maroko, które ma się odbyć 13 grudnia w Brukseli.1Europejski Instrument Stabilności Finansowej: 17,7 mld EUR; Zjednoczone Królestwo: 3,8 mld EUR; Szwecja: 600 mln EUR; Dania: 400 mln EUR.

1Wielofilarowy system emerytalny składa się z filaru publicznego funkcjonującego bez przydzielania określonych środków (nazywa się go też systemem repartycyjnym), drugiego filaru będącego filarem kapitałowym oraz często indywidualnych funduszy prywatnych stanowiących trzeci filar.

1Dok. 15889/1/10 REV 1, 15889/10 ADD 1 REV 1.


PRASA

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUKSELA Tel.: +32 (0)2 281 6083 / 6319 Faks: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

17447/10PL

: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna