Komunikat prasowy eca/14/15Pobieranie 14.53 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar14.53 Kb.
straight connector 2


Komunikat prasowy

ECA/14/15
Luksemburg, dnia 10 kwietnia 2014 r.

Zdaniem kontrolerów unijnych sprawozdanie Komisji na temat korupcji stanowi dobry początek, ale brakuje w nim informacji uzasadniających politykę zwalczania nadużyć finansowych i politykę antykorupcyjną
W opublikowanym dziś piśmie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego skierowanym do przywódców UE poddano krytyce opracowane przez Komisję Europejską sprawozdanie o zwalczaniu korupcji. Zarzuca się mu, że jest nazbyt opisowe oraz że jest oparte na wynikach badań postrzegania korupcji, których użyteczność jest ograniczona, a nie na analizach i ustaleniach faktycznych.
– Na pierwszy rzut oka wyniki sprawozdania Komisji wydają się niepokojące. Ustalenia zawarte w sprawozdaniu są jednak w głównej mierze oparte na postrzeganiu korupcji przez obywateli i przedsiębiorstwa – stwierdził Alex Brenninkmeijer, członek Trybunału odpowiedzialny za analizę sprawozdania. – Stan rzeczywisty może być zupełnie inny. Poza tym godny ubolewania jest fakt, że Komisja nie uwzględniła w analizie instytucji i organów UE.
Kontrolerzy UE stwierdzili, że korupcja i nadużycia finansowe podważają zaufanie do instytucji publicznych i demokracji oraz zakłócają funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE. Trybunał przyjmuje z zadowoleniem sprawozdanie Komisji o zwalczaniu korupcji, widząc w nim obiecujący początek pożytecznej dyskusji. Jako niezależny organ kontroli zachęca do takiej dyskusji, ponieważ stanowi ona istotny wkład w rozliczalność krajowych i unijnych instytucji publicznych wobec obywateli UE. Wzmocnienie dobrych rządów poprzez zwiększenie przejrzystości i rozliczalności – zwłaszcza w odniesieniu do środków zapobiegania korupcji – ma kluczowe znaczenie dla zdobycia zaufania społecznego do instytucji publicznych. Polityka przejrzystości i rozliczalności ma fundamentalne znaczenie dla tych instytucji, umożliwiając im właściwe wypełnianie swoich obowiązków i zagwarantowanie uczciwości zawodowej swoich urzędników. Przejrzystość i uczciwość zawodowa stanowią podstawowe warunki zwalczania nadużyć finansowych i korupcji.
Trybunał uważa, że konieczne są dalsze prace nad dostarczeniem szczegółowych, terminowych i ścisłych danych oraz niezależnych ocen na poziomie UE i państw członkowskich, aby określić: 1) rzeczywiste obszary ryzyka; 2) powody, dla których występuje korupcja oraz 3) środki, które należy podjąć i które okazały się skuteczne. Oparcie środków na rzecz zwalczania korupcji na jej postrzeganiu zamiast na rzeczywistym występowaniu korupcji pociąga za sobą ryzyko, że środki te mogą stanowić nadmierne obciążenie i że nie będą odnosiły się do rzeczywistych przyczyn korupcji.
Pełny tekst pisma znajduje się pod następującym adresem internetowym: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=4775
Informacje dla redaktorów:

Wprowadzony w 2011 r. unijny mechanizm zwalczania korupcji, oparty na art. 83 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zobowiązuje Komisję Europejską do przedkładania co dwa lata sprawozdania o zwalczaniu korupcji, począwszy od 2013 r.

W sprawozdaniu Komisji opisano tendencje i zmiany w zakresie korupcji oraz wskazano szereg skutecznych środków zapobiegania korupcji stosowanych w państwach członkowskich. Tym samym sprawozdanie obejmuje szeroki zakres zagadnień i konkretnych obszarów szczególnie zagrożonych wystąpieniem korupcji. Sprawozdanie to ma jednak głównie opisowy charakter. Opiera się ono na wynikach spotkań okrągłych stołów, informacji pochodzących z sondaży Eurobarometr i przeglądu środków zapobiegania korupcji. Brakuje w nim informacji na temat konkretnych ustaleń.

W swoim pierwszym sprawozdaniu o zwalczaniu korupcji Komisja nie nawiązuje do ogólnej kwestii nadużyć finansowych i korupcji w UE i państw członkowskich. Komisja uzasadnia jednak, dlaczego skoncentrowała się na zagadnieniu zamówień publicznych. Zamówienia publiczne to obszar o wysokim wpływie na poziom błędu szacowany przez Trybunał i z tego względu uznaje się je za obszar wysokiego ryzyka. Szacowany przez Trybunał poziom błędu nie jest miarą nadużyć finansowych lub korupcji. Błędy w obszarze zamówień publicznych mogą oznaczać, że nie zawsze udało się osiągnąć cele przepisów dotyczących zamówień publicznych: propagowanie uczciwej konkurencji i zapewnienie, by zamówienia były udzielane najodpowiedniejszemu oferentowi. Trybunał zgłasza wszelkie przypadki podejrzeń nadużycia finansowego lub korupcji wśród powyższych uchybień do OLAF u, który posiada uprawnienia śledcze.

W przedstawionym przez Komisję sprawozdaniu o zwalczaniu korupcji oceniono osiągnięcia inicjatyw krajowych. Nie wyjaśniono w przekonujący sposób, dlaczego z analizy wykluczono instytucje i organy UE. Z samego sprawozdania oraz z opinii otrzymanych m.in. od Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i w następstwie debaty w Parlamencie Europejskim wynika jednak, że pominięcie w sprawozdaniu instytucji i organów UE było niefortunne.

Sprawozdanie Komisji UE o zwalczaniu korupcji znajduje się pod następującym adresem internetowym: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm
ECA Press

12, rue Alcide de Gasperi – L – 1615 Luxembourg

Tel.: +352 4398-45410 Tel. kom.: +352 621-55-22-24

E-mail: press@eca.europa.eu @EUAuditorsECA Youtube: EUAuditorsECA

: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna