Komunikat prasowy nr 39/2013 15 maja 2013 rPobieranie 16.89 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar16.89 Kb.


KOMUNIKAT PRASOWY nr 39/2013

15 maja 2013 r.


PL

Czy wywiązujemy się ze zobowiązań z konferencji „Rio+20” w dziedzinie zrównoważonego rozwoju?
Achim Steiner rozmawiał ze społeczeństwem obywatelskim UE
o działaniach podejmowanych w następstwie konferencji „Rio+20”,
celach dotyczących zrównoważonego rozwoju i programie rozwoju po 2015 r.

Achim Steiner, podsekretarz Narodów Zjednoczonych i dyrektor wykonawczy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP), zabrał wczoraj głos przed przedstawicielami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i europejskiego społeczeństwa obywatelskiego na temat: „Wsparcie zrównoważonego rozwoju po »Rio+20«”. Podkreślił potrzebę szerokich konsultacji w sprawie celów zrównoważonego rozwoju z rządami, społeczeństwem obywatelskim i sektorem prywatnym. Idea ta została bardzo pozytywnie przyjęta przez EKES, który rozpoczął już prace w następstwie „Rio+20”, tworząc szerokie fora konsultacyjne ze społeczeństwem obywatelskim i zainteresowanymi podmiotami instytucjonalnymi na szczeblu UE w sprawie celów zrównoważonego rozwoju i ich powiązania z milenijnymi celami rozwoju.
Od konferencji ONZ „Rio+20” w sprawie zrównoważonego rozwoju, która odbyła się zeszłego roku w Rio de Janeiro, program UNEP został wzmocniony i udoskonalony. Najistotniejszą zmianą jest powszechny udział państw w organie zarządzającym – nowym zgromadzeniu ONZ ds. środowiska. Achim Steiner podkreślił, że powszechny udział będzie istotny dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i tym samym dla utrzymania śladu ekologicznego człowieka w granicach nieprzekraczających możliwości planety.
EKES bierze aktywny udział w realizacji światowych celów zrównoważonego rozwoju, propagując dialog ze społeczeństwem obywatelskim w UE, a także z naszymi partnerami ze strony społeczeństwa obywatelskiego poza UE, podobnie jak czynił to przed konferencją „Rio+20”. Achim Steiner wyraził uznanie dla prac EKES-u, które pomagają instytucjom UE rozszerzyć ich perspektywę poza granice UE i jako przykład podał regularne obrady Okrągłego Stołu Społeczeństwa Obywatelskiego Brazylia – UE. W opracowywanej właśnie opinii EKES opowie się za jednym zestawem celów rozwoju po 2015 r., co jest wyrazem jego zaangażowania na rzecz współpracy podmiotów realizujących cele zrównoważonego rozwoju i milenijne cele rozwoju.
Achim Steiner zachęcał EKES do dalszego podejmowania starań na rzecz włączenia zmian w polityce wynikających z porozumienia zawartego w Rio de Janeiro do przyszłego przeglądu strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Paru innych uczestników debaty na temat sposobów uwzględnienia celów zrównoważonego rozwoju podczas opracowywania i wdrażania polityki na rzecz zielonej gospodarki w UE podchwyciło jego słowa na temat prac UNEP dotyczących zielonej gospodarki w kontekście zrównoważonego rozwoju i walki z ubóstwem.
Prominentni przedstawiciele europejskich związków zawodowych, przedsiębiorstw i rad rozwoju zrównoważonego wzięli udział w debacie, w której uczestniczyła także Kitty van der Heijden, holenderska ambasador rozwoju zrównoważonego, która należy do otwartej grupy roboczej ds. celów zrównoważonego rozwoju.
EKES będzie kontynuował prace rozpoczęte przed konferencją „Rio+20”, by umożliwić i propagować dialog społeczeństwa obywatelskiego w kwestiach zrównoważonego rozwoju, z udziałem organizacji i sieci społeczeństwa obywatelskiego, krajowych rad społeczno-gospodarczych oraz rad rozwoju zrównoważonego w Europie i innych częściach świata. Społeczeństwo obywatelskie musi utrzymać dynamikę i powiązać dyskusje w Nowym Jorku z prawdziwym życiem.

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Prasy EKES-u

e-mail: press@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 8722

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 344 członków z całej Europy, którzy są powoływani przez Radę UE.


Rue Belliard/Belliardstraat 99 – 1040 Bruxelles/Brussel – BELGIQUE/BELGIË

tel. +32 25469396 – faks +32 25469764

e-mail: press@eesc.europa.eu – internet: www.eesc.europa.eu

Śledź EKES na     ©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna