Komunikat prasowyPobieranie 36.07 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar36.07 Kb.
KOMUNIKAT PRASOWY

Kraków, 13 listopada 2012
GRUPA ZUE PO TRZECH KWARTAŁACH 2012: STABILNA SYTUACJA FINANSOWA, OCZEKIWANIE NA ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ PONAD 450 MLN ZŁ
Grupa ZUE, jeden z liderów rynku budownictwa infrastruktury komunikacji miejskiej, oraz jeden z czołowych podmiotów na rynku budownictwa infrastruktury komunikacji kolejowej, zanotowała po trzech kwartałach 2012 skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 376,2 mln PLN, wynik EBITDA sięgający 10,6 mln PLN, EBIT o wartości 5,4 mln zł, oraz zysk netto w wysokości 4,5 mln zł.
Obecny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 500 mln PLN. Jednocześnie Grupa oczekuje na ostateczne rozstrzygnięcia przetargów na łączną kwotę ponad 450 mln zł, w których złożyła najkorzystniejsze oferty, lub w przypadku których trwają jeszcze negocjacje z zamawiającymi.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY ZUE - SZCZEGÓŁY
Wybrane dane finansowe (w tys. PLN)

Wyszczególnienie


1-3Q 20111-3Q 2012


Zmiana

Przychody netto ze sprzedaży

389 742

376 195

-3,5%

Zysk brutto na sprzedaży

26 369

18 239

-30,8%

EBITDA

20 479

10 645

-48,0%

EBIT

14 582

5 354

-63,3%

Zysk netto

11 186

4 478

-60,0%

Po trzech kwartałach Grupa ZUE osiągnęła przychody ze sprzedaży o 3,5% niższe niż w tym samym okresie rok wcześniej.


Na niższe od ubiegłorocznych wyniki na pozostałych poziomach wpływ miały wydarzenia nieprzewidziane, w zdecydowanej większości o charakterze jednorazowym, których łączny wpływ na poziomie zysku brutto na sprzedaży można oszacować na ok. 4,3 mln zł. Należą do nich przede wszystkim koszty związane z restrukturyzacją Biura Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu (ok. 2 mln zł), dodatkowe koszty związane z jednym z realizowanych w Poznaniu projektów (ok. 1 mln zł) oraz koszty napraw na trasie W–Z w Warszawie wykonywanych za konsorcjanta (ok. 0,5 mln zł).
Wypracowane po trzech kwartałach wyniki pozostają również pod wpływem zwiększonej konkurencji na rynku usług budowlano-montażowych, która wymusza obniżanie marż na kontraktach, co wpływa negatywnie na rentowność.
Grupa zachowuje bezpieczne wskaźniki zadłużenia i wskaźniki płynności.


PORTFEL ZAMÓWIEŃ

Obecny portfel zamówień Grupy wynosi ok. 500 mln PLN.


Jednocześnie Grupa oczekuje na ostateczne rozstrzygnięcia przetargów na łączną kwotę ponad 450 mln zł, w których złożyła najkorzystniejsze oferty lub w przypadku których trwają jeszcze negocjacje z zamawiającymi. Poniżej najważniejsze z tych projektów:
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zamawiający

Lokalizacja i opis robót

Wartość złożonej oferty netto

Termin realizacji

MPK Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Przebudowa torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej na terenie Zakładu Tramwajowego nr II przy ul. Słowiańskiej 16 we Wrocławiu

7,4 mln zł

30 września 2013

Poznań City Center I Sp. z o.o.

Kompleksowe wykonanie drogi publicznej - branży torowej (bez robót drogowych) z dwukrotnym wbudowaniem rozjazdów tymczasowych ogrzewanych oraz branży energetyki trakcyjnej przy inwestycji Zintegrowane Centrum komunikacyjne w Poznaniu

9,5 mln PLN

Lipiec 2013

AGP Metro

Budowa 2 linii metra Warszawa - odcinek C9 - C13 (część zakresu torowego)

32 mln PLN

Sierpień 2013


ZŁOŻONE OFERTY Z NAJNIŻSZĄ CENĄ (OFERTY NA ETAPIE ROZSTRZYGNIĘĆ)


Zamawiający

Lokalizacja i opis robót

Wartość złożonej oferty netto

Termin realizacji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych Nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa

357,4 mln PLN 

728 dni

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Modernizacja stacji Tunel na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy

42,0 mln PLN 

13 miesięcy

Zarząd Dróg i Mostów
w Lublinie

Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania, oraz przebudowa oświetlenia drogowego w Lublinie

10,1 mln PLN

15 grudnia 2014


Na nasze wyniki po trzech kwartałach wpływ miały zdarzenia o charakterze w zdecydowanej większości jednorazowym, które negatywnie wpłynęły na poziom osiągniętych przez Grupę marż. Wyniki pozostają także pod wpływem sytuacji w branży, tj. zwiększonej konkurencji na rynku, która wymusza obniżanie marż na kontraktach powiedział Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.
Wartość naszego portfela zamówień sięga obecnie ok. 500 mln zł. Aktywnie poszukujemy kolejnych zleceń, uczestnicząc w szeregu przetargów. Obecnie oczekujemy na ostateczne rozstrzygnięcia przetargów na łączną kwotę ponad 450 mln zł, w których złożyliśmy najkorzystniejsze oferty lub w przypadku których trwają jeszcze negocjacje z zamawiającymi. Aktywnie poszukujemy także nowych rynków działalności i kontynujemy działania mające na celu wejście na wybrane rynki zagraniczne - dodał Wiesław Nowak.
Dodatkowych informacji udziela:
Magda Kołodziejczyk, M+G

tel. (22) 416 01 02, 501 16 88 07

e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl

Grupa Kapitałowa ZUE jest jednym z liderów rynku budownictwa infrastruktury komunikacji miejskiej, z udziałami rynkowymi na poziomie ok. 50%, oraz jednym z czołowych podmiotów na rynku budownictwa infrastruktury komunikacji kolejowej, z udziałami w rynku na poziomie ok. 10%.
Głównym przedmiotem działalności Grupy ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. roboty ziemne i budowa podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje). Grupa ZUE świadczy również kompleksowe usługi w zakresie budowy, modernizacji systemów zasilania całej infrastruktury tramwajowej oraz budowy i modernizacji sieci trakcyjnej tramwajowej i kolejowej. Przedmiot działalności Grupy ZUE obejmuje także świadczenie usług bieżącego utrzymania systemów infrastruktury miejskiej (torów, trakcji, systemów zasilania, oświetlenia). Dodatkowo Grupa ZUE realizuje usługi budowy kompletnych systemów sieci elektroenergetycznych w zakresie zarówno napięć średnich, jak i niskich, w szczególności w obiektach energetyki tramwajowej i kolejowej, oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym w zakresie systemów sieci dla napięć wysokich.
Grupę Kapitałową ZUE tworzą: ZUE S.A. - podmiot dominujący, Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. (w którym ZUE S.A. posiada 87% kapitału), Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. (49% udziałów), Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. (62% udziałów) oraz Railway Technology International Sp. z o.o. (51% udziałów), posiadający spółkę zależną Railway Technology International Germany GmbH.
Właścicielem 72,7% akcji ZUE S.A. jest Wiesław Nowak, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Pozostałe 27,3% akcji należy do inwestorów giełdowych. Grupa Kapitałowa ZUE zatrudnia obecnie ponad 860 osób.
Więcej informacji na www.grupazue.pl


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna