Komunikat prasowyPobieranie 44.19 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar44.19 Kb.KOMUNIKAT PRASOWY

Kraków, 15 marca 2016 r.GRUPA ZUE PO 2015 ROKU: DYNAMICZNY WZROST ZYSKÓW I RENTOWNOŚCI, OBIECUJĄCY POTENCJAŁ RYNKOWY

Grupa ZUE, jeden z czołowych podmiotów branży budownictwa kolejowej i miejskiej infrastruktury szynowej oraz wykonawca infrastruktury energetycznej, skupiająca w swych ramach potencjał wykonawczy, handlowo-produkcyjny i projektowy, uzyskała w 2015 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 542,1 mln zł.

Mimo niższych przychodów niż w rekordowym dotychczas pod tym względem 2014 roku, Grupa ZUE osiągnęła w 2015 roku bardzo wysoką dynamikę zysków. Wynik brutto na sprzedaży wyniósł blisko 48 mln zł (wzrost o 40,2% w porównaniu z 2014 r.), wynik EBITDA niemal 32 mln zł (wzrost o 40,4%), zysk operacyjny (EBIT) blisko 22,6 mln zł (czyli był o 61,3% wyższy niż rok wcześniej), a zysk netto blisko 17,5 mln zł (wzrost o 63,9%).

Znaczącej poprawie uległy również wskaźniki rentowności: marża brutto na sprzedaży osiągnęła w 2015 r. poziom 8,83% (wobec 5,31% w r. 2014), rentowność EBITDA 5,87% (3,52% rok wcześniej), a rentowność netto 3,22% (1,65% rok wcześniej).

Obecny portfel zamówień Grupy kształtuje się na poziomie ok. 613 mln zł. Dodatkowo Grupa złożyła najkorzystniejsze oferty w przetargach o wartości ok. 45 mln zł. Szacunkowa wartość przetargów, w których obecnie uczestniczy Grupa ZUE, wynosi natomiast ok. 16 mld zł.

Grupa pozytywnie ocenia długofalowy potencjał rozwoju rynków, na których działa: infrastruktury kolejowej, miejskiej oraz sieci energetycznych. We wszystkich tych obszarach planowane są znaczące inwestycje w dużej mierze dofinansowywane z funduszy Unii Europejskiej w ramach realizacji perspektywy budżetowej do 2020 r.

Grupa ZUE, przygotowując się na te wyzwania, znacząco rozbudowała swoje zaplecze techniczne, przeznaczając w 2015 r. blisko 17,7 mln zł na specjalistyczny maszyny i urządzenia, przede wszystkim do prac kolejowych. Łączna wartość inwestycji Grupy w środki trwałe wyniosła w minionym roku 18,4 mln zł, z czego 23% zostało pokryte z środków własnych.

Grupa ZUE konsekwentnie realizuje działania związane z pozyskiwaniem zleceń na rynkach zagranicznych. W minionym roku realizowała roboty budowlane związane z infrastrukturą miejską na Słowacji, roboty projektowe w Bułgarii, rozpoczęła pierwsze dostawy materiałów kolejowych na rynek niemiecki. Uczestniczymy w kolejnych postępowaniach przetargowych na Słowacji i w krajach bałkańskich. Oczekiwaniem Zarządu jest, aby przychody z działalności zagranicznej miały co raz większy udział w przychodach Grupy.
WYNIKI FINANSOWE GRUPY ZUE - SZCZEGÓŁY

Wybrane dane finansowe (w tys. zł)2015

2014

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

542 122

644 131

-15,8%

Wynik brutto na sprzedaży

47 896

34 173

40,2%

Koszty zarządu

22 451

17 625

27,4%

EBITDA

31 831

22 673

40,4%

EBIT

22 568

13 991

61,3%

Zysk brutto

22 454

14 102

59,2%

Zysk netto

17 470

10 659

63,9%

Marża brutto na sprzedaży

8,83%

5,31%

+3,52 p.p.

Rentowność EBITDA

5,87%

3,52%

+2,35 p.p.

Rentowność EBIT

4,16%

2,17%

+1,99 p.p.

Rentowność netto

3,22%

1,65%

+1,57 p.p.

Rentowność aktywów (ROA)

4,12%

2,53%

+1,59 p.p.

Rentowność kapitałów własnych (ROE)

8,08%

4,94%

+3,14 p.p.

Struktura przychodów Grupy w podziale na segmenty działalności, przedstawia się następująco:
  • działalność budowlana - 88%

  • działalność handlowa - 11%

  • działalność projektowa - 1%

Wzrost kosztów Zarządu związany był przede wszystkim z przejęciem w I półroczu br. spółki Railway, dzięki któremu Grupa ZUE rozbudowała swoją ofertę o segment handlowy oraz prowadzonymi działaniami restrukturyzacyjnymi w spółce projektowej.


Grupa, podobnie jak w roku 2014, zachowuje bezpieczne poziomy wskaźników zadłużenia i płynności. Na koniec minionego roku wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł 0,5, zaś wskaźnik zadłużenia długoterminowego kształtował się na poziomie 0,1. Wyraźnie wzrósł wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek – z 18,3 w r. 2014 do 49,4 na koniec 2015 r.
Wartość niewykorzystanych linii kredytowych na koniec IV kwartału 2015 roku opiewała na ponad 52 mln PLN (na poziomie skonsolidowanym).

PORTFEL ZAMÓWIEŃ
Grupa pozyskała w 2015 r. znaczące kontrakty o wartości ok. 208 mln zł. Wartość portfela zamówień Grupy ZUE wynosi obecnie ok. 613 mln zł. Dodatkowo Grupa złożyła najkorzystniejsze oferty w przetargach o wartości ok. 45 mln zł.
Aktualnie Grupa ZUE uczestniczy lub planuje udział w przetargach opiewających na ok. 16 mld zł, w większości dotyczących infrastruktury kolejowej.
Aktualnie realizowane istotne kontrakty przestawia tabela poniżej:


INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Biadoliny – Tarnów w km 61,300 – 80,200 w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków– Rzeszów, etap III”.

Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów - Zielona Góra - Rzepin-Dolna Odra. Przebudowa układu torowego, peronowego i wiaduktu w st. Zielona Góra.

Modernizacja linii kolejowej nr 20 w obrębie stacji PKP Warszawa Gdańska w powiązaniu z linią E 65 stacją metra A 17 Dworzec Gdański etap I w ramach projektu „Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/ Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska”.

Rewitalizacja toru nr 2 linii kolejowej nr 131 na odcinku Tarnowskie Góry – Kalety, przebudowa Stacji Boronów oraz przebudowa 18 rozjazdów w stacji Tarnowskie Góry”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna - Zduńska Wola - Chorzów Batory”.

Modernizacja nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi, Podg. Smolec, tor nr 1 szlak Smolec - Kąty Wrocławskie, tor nr 1 szlak Kąty Wrocławskie - Mietków oraz tor nr 3 w stacji Boguszów Gorce Zachód" - reelektryfikacja szlaku Smolec - Katy Wrocławskie tor nr 1, realizowanego w ramach projektu pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra"

Wzmocnienie podtorza na linii nr 139 Katowice – Zwardoń, w torze nr 1 i 2, w km 10,300 – 25,360 w wybranych lokalizacjach i na linii nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice, w km 62,260 - 68,780 w wybranych lokalizacjach wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R i oczyszczarki tłucznia RM80 oraz wagonów samowyładowczych typu 426 Vb w ilości 20 szt. stanowiących potencjał Zamawiającego - Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie.INFRASTRUKTURA MIEJSKA

Utrzymanie, konserwacja i naprawa infrastruktury tramwajowej w Krakowie w latach 2015 – 2018.

Utrzymanie, konserwacja i bieżące naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Przebudowa (modernizacja) trasy tramwajowej na odcinku Dworzec Wileński – Żerań Wschodni.  

Modernizacja sieci trakcyjnej w ramach zadania: „Budowa drogi ekspresowej S7 na terenie miasta Krakowa (tzw. "Trasy Nowohuckiej") odcinek od węzła Drogowego Rybitwy (Christo Botewa) do węzła drogowego "Igołomska" wraz z przeprawą mostową przez rzekę Wisłę

NFRASTRUKTURA

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA

Budowa dwutorowej linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew.

Prace projektowe, uzyskanie decyzji administracyjnych, pełnienie nadzoru autorskiego nad przyszłą realizacją zadania: „Modernizacja linii 110 kV Biłgoraj – Nisko (linia przebiegająca 9,034 km na terenie PGE Dystrybucja S.A. Odział Zamość).

Prace projektowe, uzyskanie decyzji administracyjnych, pełnienie nadzoru autorskiego nad przyszłą realizacją zadania: „Modernizacja linii 110 kV Biłgoraj – Nisko (linia przebiegająca 34,846 km na terenie PGE Dystrybucja S.A. Odział Rzeszów).


PERSPEKTYWY RYNKOWE
Wszystkie obszary rynku budownictwa infrastrukturalnego, na których działa Grupa ZUE będą w najbliższych latach obszarem intensywnych inwestycji. Najważniejsze parametry, które ilustrują potencjał ich rozwoju to:
Infrastruktura kolejowa


  • Krajowy Program Kolejowy do 2023 r. zakładający inwestycje na poziomie 67 mld zł,

  • Dofinansowanie inwestycji w ramach programu CEF (Connecting Europe Facility – Łącząc Europę) na poziomie 7,5 mld zł na już zaakceptowane projekty oraz kolejne 7 mld zł na projekty zgłoszone.


Infrastruktura miejska


  • Dofinansowanie UE inwestycji na rozwój miejskich linii tramwajowych na poziomie 13 mld zł do 2020 r.

  • planowana budowa ok. 100 km nowych linii i modernizacja kolejnych ok. 200 km.


Infrastruktura energetyczna


  • Planowane nakłady inwestycyjne Polskich Sieci Energetycznych S.A. na modernizację i rozbudowę sieci przesyłowych w latach 2016 - 2025 na poziomie ok. 13,3 mld PLN, z czego 7 mld zł przypadające na lata 2016-2020.


W 2015 r. Grupa ZUE osiągnęła bardzo satysfakcjonujące wyniki finansowe. W porównaniu z 2014 rokiem zdecydowanie zwiększyliśmy zyski i to na wszystkich poziomach. Przy niższych o blisko 16% przychodach ze sprzedaży oznacza to istotną poprawę wskaźników rentowności. W tym kontekście można pokusić się o stwierdzenie, iż do rozwoju Grupy ZUE i znaczącej poprawy jej wyników w coraz większym stopniu przyczyniają się czynniki jakościowe. Dobrym tego przykładem jest kontrakt na modernizację zajezdni tramwajowej Pogodno w Szczecinie, którego byliśmy wykonawcą i którego realizację zakończyliśmy w drugiej połowie 2015 roku. Zabytkowy, pochodzący z 1934 r. obiekt musieliśmy wyposażyć w najnowocześniejsze elektroniczne systemy sterowania ruchem, nowe torowiska i stanowiska naprawcze. To było duże wyzwanie inżynierskie i jakościowe, któremu z pełnym sukcesem sprostaliśmy - powiedział Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.

Nadal utrzymujemy solidną wartość portfela zamówień, dającą gwarancję bezpiecznego funkcjonowania Grupy. Cieszy nas też fakt, iż w kilku przetargach nasze oferty uznane zostały za najkorzystniejsze. Aktywnie staramy się o pozyskanie kolejnych projektów – wartość przetargów, w których obecnie startuje Grupa ZUE to ok. 16 mld zł. W 2015 roku istotnie wzmocniliśmy też nasz potencjał sprzętowy. Podsumowując, oceniam, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tego, by móc w pełni skorzystać z dobrych perspektyw rozwoju rynków, na których działamy - dodał Wiesław Nowak.

Dodatkowych informacji udziela:
Magda Kołodziejczyk, M+G

tel. 22 416 01 02, 501 16 88 07

e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl
Grupa ZUE to jeden z czołowych podmiotów branży budownictwa kolejowej i miejskiej infrastruktury szynowej oraz wykonawca infrastruktury energetycznej, skupiający w swych ramach potencjał projektowy, handlowo-produkcyjny i wykonawczy.

Głównym przedmiotem działalności spółek Grupy ZUE jest projektowanie oraz realizacja w formule generalnego wykonawstwa kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. roboty ziemne i budowa podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje).

ZUE S.A. jest liderem w świadczeniu usług w zakresie budowy i modernizacji systemów zasilania infrastruktury tramwajowej oraz budowy i modernizacji tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej. Przedmiot działalności spółki obejmuje także świadczenie usług bieżącego utrzymania systemów infrastruktury miejskiej tj. torowisk i trakcji, systemów zasilania oraz oświetlenia. ZUE S.A. realizuje również usługi budowy kompletnych systemów sieci elektroenergetycznych w zakresie energetyki profesjonalnej.

Opracowywanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla branży budownictwa komunikacyjnego jest realizowane poprzez BPK Poznań Sp. z o.o. Działalność handlowa Grupy prowadzona jest poprzez przejętą w kwietniu 2015 roku firmę Railway gft Polska Sp. z o.o., kontynuującą działalność prowadzoną dotychczas przez ThyssenKrupp GfT Polska.Właścicielem 62,53% akcji ZUE S.A. jest Wiesław Nowak, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Pozostałe 37,47% akcji należy do inwestorów giełdowych. W 2015 roku przychody Grupy ZUE przekroczyły 542 mln zł.

Więcej informacji na www.grupazue.plPobieranie 44.19 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna