Komunikat prasowy z cclii posiedzenia komisji papierów wartościowych I giełd w dniu 6 lipca 2001 RPobieranie 8.91 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar8.91 Kb.
KOMUNIKAT PRASOWY Z CCLII POSIEDZENIA KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 6 LIPCA 2001 R.

1. Komisja wyraziła zgodę na wprowadzenie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do publicznego obrotu programu jednostek indeksowych na indeks WIG 20.


2. Komisja zatwierdziła zmiany w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dokonane uchwałą Rady Giełdy Nr 22/864/01 z dnia 30 maja 2001 r.

Zmiany Regulaminu dotyczą:

* rozszerzenia, o instytucje finansowe nie będące członkami giełdy, katalogu podmiotów mogących występować jako animator rynku lub animator emitenta,

* zniesienia ograniczenia w sposobie wykorzystywania papierów wartościowych nabytych w ramach wykonywania funkcji animatora rynku,

* udzielenia Zarządowi Giełdy delegacji do podejmowania uchwał w zakresie opłat pobieranych przez Giełdę od animatorów rynku z tytułu obrotu kontraktami terminowymi.
3. Komisja udzieliła, na podstawie art. 50 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zgodę dla:

* Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., na nabycie akcji BWE Asset Management S.A. w liczbie, która spowoduje przekroczenie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu;

* Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A, na nabycie akcji BWE Asset Management S.A. w liczbie, która spowoduje przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu;

* Deutsche Bank 24 S.A. (dawny Bank Współpracy Regionalnej S.A.), na nabycie akcji Domu Maklerskiego ProCapital SA w liczbie, która spowoduje przekroczenie 50 % głosów na walnym zgromadzeniu.


4. W oparciu o przepisy znowelizowanej ustawy Prawo o publicznym obrocie(...), Dom Maklerski BIG-BG S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Commercial Union Investment Management (Polska) S.A. będą kontynuowały działalność maklerską.
5. Za zgodą Komisji, Pioneer Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. utworzy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej, a PBK ATUT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. utworzy PBK ATUT V - Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego.
6. Komisja udzieliła zezwolenie na zmiany statutów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez:

* Pioneer Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;

* Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A ;

* PZU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;


a także DWS Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego zarządzany przez DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. otrzymał zezwolenie na zmiany statutu Funduszu.
7. Komisja udzieliła zgodę na powołanie członka Rady Nadzorczej w ABN AMRO Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A oraz w Górnośląskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
8. Komisja wydała „BRE Agent Transferowy Sp. z o.o.” (dawny „The-the" Sp. z o.o.) zezwolenie na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

9. Komisja wpisała dwie osoby na listę doradców inwestycyjnych.Na listę doradców wpisanych jest obecnie 188 osób.
10. Komisja zawiesiła uprawnienia maklera papierów wartościowych na okres 6 miesięcy.
11. Komisja nałożyła na WARTĘ Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. karę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych za naruszenie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Mirosław Kachniewski


Rzecznik Prasowy Komisji

Pobieranie 8.91 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna