Komunikat prasowy z ccxl posiedzenia komisji papierów wartościowych I giełd w dniu 14 lutego 2001 RPobieranie 29.67 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar29.67 Kb.
KOMUNIKAT PRASOWY Z CCXL POSIEDZENIA KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 14 LUTEGO 2001 R.

1. Komisja dopuściła do obrotu publicznego kolejną emisję akcji spółki Softbank S.A oraz udzieliła Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodę na wprowadzenie do obrotu publicznego programu czteromiesięcznych warrantów BRE Bank S.A. na indeks TechWIG oraz na akcje spółek: Bank Polska Kasa Opieki S.A., COMPUTERLAND S.A., Europejski Fundusz Leasingowy S.A., ELEKTRIM S.A., Elektrim Kable S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Kredyt Bank S.A., NETIA HOLDINGS S.A., OPTIMUS S.A., ORBIS S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., PROKOM Software S.A., SOFTBANK S.A., STOMIL – OLSZTYN S.A., Frantschach Świecie S.A., Telekomunikacja Polska S.A.


2. Komisja udzieliła Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft z siedzibą w Monachium, na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zgodę na nabycie w sposób pośredni (poprzez nabycie akcji Bank Austria Aktiengesellschaft z siedzibą w Wiedniu) akcji domów maklerskich: Domu Maklerskiego PBK S.A., PBK Asset Management S.A., CA IB Securities S.A., Investment Management S.A. w liczbie, która spowoduje przekroczenie 50 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
3. Komisja udzieliła Fortis Securities Polska S.A. oraz Bankowi Przemysłowo-Handlowemu S.A. zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej. Przedmiotowe zezwolenia zostały wydane ww. podmiotom w oparciu o znowelizowaną ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
4. ABN AMRO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będzie mogło utworzyć fundusz inwestycyjny: ABN AMRO Otwarty Fundusz Inwestycyjny Rynku Pieniężnego.
5. Pekao/Alliance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uzyskało zezwolenie na powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Towarzystwa.
6. Skarbiec - Dolarowa Obligacja Fundusz Inwestycyjny Zagranicznych Instrumentów Dłużnych, reprezentowany przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. otrzymał zgodę na zawieranie umów, których przedmiotem są papiery wartościowe z akcjonariuszem Towarzystwa.


Rzecznik Prasowy KPWiG


dr Mirosław Kachniewski

Wnioskodawca:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu publicznego programu czteromiesięcznych warrantów BRE BANK S.A. na akcje spółek: Bank Polska Kasa Opieki S.A., COMPUTERLAND S.A., Europejski Fundusz Leasingowy S.A., ELEKTRIM S.A., Elektrim Kable S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Kredyt Bank S.A., NETIA HOLDINGS S.A., OPTIMUS S.A., ORBIS S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., PROKOM Software S.A., SOFTBANK S.A., STOMIL – OLSZTYN S.A., Frantschach Świecie S.A., Telekomunikacja Polska S.A.
Nazwa skrócona kontraktu.

XYZkcccBRE

XYZ - kod instrumentu bazowego

k - kod określający typ i miesiąc wykonania warrantu

ccc - cena wykonania

BRE - oznaczenie emitenta


Liczba warrantów w obrocie

Wartość instrumentu bazowego, na który wyemitowane zostaną warranty będzie nie mniejsza niż 500 000 i nie większa niż 5 000 000 PLN.

Liczba serii nieograniczona.

Liczba akcji przypadająca na jeden warrant

10

Miesiące wykonania

Miesiące z cyklu marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.

Dzień wygaśnięcia

Trzeci piątek miesiąca wykonania danej serii.


Ostatni dzień obrotu


Dzień wygaśnięcia.

Wprowadzanie warrantów do obrotu

Odbywa się w trybie składania przez Emitenta zleceń sprzedaży.

W przypadku pierwszej serii warrantów pierwszy dzień wprowadzania określany jest przez Zarząd GPW.

Zarząd określa datę rozpoczęcia i zakończenia notowań danej serii warrantów najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem obrotu daną serią warrantów.Wprowadzanie kolejnych serii warrantów

Pierwszy dzień sesyjny po trzecim piątku miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonania serii poprzedniej.Pierwszy dzień notowania

W przypadku pierwszych serii określany przez Zarząd GPW. Dla kolejnych serii jest to pierwszy dzień sesyjny po trzecim piątku miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonania serii poprzedniej.Cena wykonania

Określona przez Emitenta najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem obrotu warrantami danej serii warrantów cena jednej akcji spółki, w stosunku do której ustalana będzie wysokość kwoty rozliczenia.Cena początkowa

Wyrażana w złotych cena warranta, ustalana przez wystawcę i podawana do publicznej wiadomości z chwilą zamieszczenia przez wystawcę pierwszych zleceń sprzedaży w dniu rozpoczynającym obrót warrantami danej serii na GPW.Ostateczna cena rozliczeniowa

Określona w dniu wygaśnięcia, ważona obrotami średnia arytmetyczna kursów wszystkich transakcji akcjami, będącymi instrumentem bazowym, zawartych w systemach notowań na sesji giełdowej.

W przypadku gdy w dniu wygaśnięcia warrantu nie można ustalić takiej ceny rozliczeniowej, za ostateczną cenę rozliczeniową przyjmuje się cenę obliczoną w taki sam sposób na pierwszej sesji giełdowej po dniu wygaśnięcia, na której akcje te były notowane, pod warunkiem, że sesja ta ma miejsce nie później niż 7 dni po dniu wygaśnięcia.

Rozliczenie.

Wyłącznie pieniężne.


Dzień wykonania (rozliczenia)


Dzień wygaśnięcia warrantów.
Wnioskodawca:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu publicznego programu czteromiesięcznych warrantów BRE BANK S.A. na indeks TechWIG:
Nazwa skrócona kontraktu.

TECkcccBRE

TEC - kod instrumentu bazowego TechWIG

k - kod określający typ i miesiąc wykonania warrantu

ccc - cena wykonania

BRE - oznaczenie emitenta


Liczba warrantów w obrocie

Wartość instrumentu bazowego, na który wyemitowane zostaną warranty będzie nie mniejsza niż 500 000 i nie większa


niż 10 000 000 PLN.

Liczba serii nieograniczona.Mnożnik w warrancie

0,1 PLN


Miesiące wykonania

Miesiące z cyklu marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.Dzień wygaśnięcia

Trzeci piątek miesiąca wykonania danej serii.


Ostatni dzień obrotu


Dzień wygaśnięcia.

Wprowadzanie warrantów do obrotu

Odbywa się w trybie składania przez Emitenta zleceń sprzedaży.

W przypadku pierwszej serii warrantów pierwszy dzień wprowadzania określany jest przez Zarząd GPW.

Zarząd określa datę rozpoczęcia i zakończenia notowań danej serii warrantów najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem obrotu daną serią warrantów.Wprowadzanie kolejnych serii warrantów

Pierwszy dzień sesyjny po trzecim piątku miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonania serii poprzedniej.Pierwszy dzień notowania

W przypadku pierwszych serii określany przez Zarząd GPW. Dla kolejnych serii jest to pierwszy dzień sesyjny po trzecim piątku miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonania serii poprzedniej.Cena wykonania

Określona przez Emitenta najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem obrotu warrantami danej serii warrantów wysokość indeksu będącego instrumentem bazowym pomnożona przez mnożnik, w odniesieniu do której ustalana będzie wysokość kwoty rozliczenia.Cena początkowa

Wyrażana w złotych cena warranta, ustalana przez emitenta i podawana do publicznej wiadomości z chwilą złożenia przez emitenta pierwszych zleceń sprzedaży w dniu rozpoczynającym obrót warrantami danej serii na GPW.Ostateczna cena rozliczeniowa

Ostatecznymi cenami rozliczeniowymi jest ostateczny kurs rozliczeniowy serii kontraktu terminowego na TechWIG wygasającej w dniu wygaśnięcia warrantów pomnożony przez mnożnik w warrancie.Rozliczenie.

Wyłącznie pieniężne.


Dzień wykonania (rozliczenia)


Dzień wygaśnięcia warrantów.

SOFTBANK” Spółka Akcyjna

Firma: „SOFTBANK” Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa

Branża: sektor usług informatycznych w zakresie bankowości, finansów i sektora publicznego

Kapitał akcyjny

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 17.245.082 zł i dzieli się na 17.245.082 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł.Główni akcjonariusze

 • Aleksander Lesz - udział w kapitale akcyjnym 30,7%, udział w głosach na WZA 30,7%.

 • Bank of New York - udział w kapitale akcyjnym 16,46%, udział w głosach na WZA 16,46%,

 • Prokom Software S.A. - udział w kapitale akcyjnym 9,99%, udział w głosach na WZA 9,99%.

Dane finansowe (w tys. zł) EmitentaPółroczne jednostkowe 30.06.2000r.

Półroczne skonsolidowane 30.06.2000r.

Aktywa

217 175

221 900

Kapitał własny

190 334

183 992

Przychody netto ze sprzedaży

towarów i produktów124 945

143 777

Zysk netto

19 091

16809

Zysk netto na jedną akcję (w zł.)

1,19

1,86

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (%)

-

1%

Biegły rewident

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.Dane dotyczące papierów wartościowych wprowadzanych do publicznego obrotu.

 • 400.600 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1 zł każda, przeznaczonych do objęcia przez posiadaczy obligacji zamiennych serii B.

Cena emisyjna akcji serii O wynosi 1 zł za jedną akcję.

Czynniki ryzyka

 • ryzyko związane z działalnością operacyjną,

 • ryzyko zmian w sektorze bankowym,

 • ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców,

 • ryzyko związane z uzależnieniem od odbiorców,

 • ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników,

 • ryzyko związane z sytuacją gospodarczą,

 • ryzyko związane z konkurencją,

 • ryzyko niedopuszczenia akcji serii O do obrotu giełdowego,

 • ryzyko wynikające ze zmiany przepisów Ustawy o Obligacjach oraz wejścia w życie Kodeksu spółek handlowych

Oferujący

CA IB Securities S.A.Zasady dystrybucji akcji serii O

Jedna obligacja serii B uprawnia do objęcia 10 akcji zwykłych na okaziciela serii O.

Zamiana obligacji serii B na akcje serii O następować będzie począwszy od następnego dnia od daty nabycia Obligacji serii B przez Osoby Uprawnione do 14-tego dnia przed terminem wykupu obligacji serii B, czyli przed 31 grudnia 2003r.

Oświadczenia nie mogą być składane od 15 kwietnia do 15 sierpnia każdego roku, w którym przysługuje prawo do dokonywania zamiany.Zamiary dotyczące rynku wtórnego

 • rynek giełdowy podstawowy


Pobieranie 29.67 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna