Komunikat prasowy z ccxxviii posiedzenia komisji papierów wartościowych I giełd w dniu 13 września 2000 RPobieranie 50.65 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar50.65 Kb.
KOMUNIKAT PRASOWY Z CCXXVIII POSIEDZENIA KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 13 WRZEŚNIA 2000 R.

1. Komisja dopuściła do publicznego obrotu kolejne emisje akcji: Mostostal Zabrze Holding S.A., Powszechnego Banku Kredytowego S.A. oraz spółki MUZA S.A.


2. Komisja zatwierdziła zmiany w Statucie Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert przyjęte: * uchwałą Nr 12/II/00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2000 r., w myśl której rozszerzono przedmiot działalności Spółki o możliwość organizowania i prowadzenia niepublicznego obrotu papierami wartościowymi oraz prawami majątkowymi, w tym wszelkiej działalności uzupełniającej i wspierającej funkcjonowanie rynków, na których ten obrót jest prowadzony. Ponadto przyznano akcjonariuszowi Spółki posiadającemu zezwolenie KPWiG – prawo do wykonywania więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Obydwie zmiany wynikają z nowelizacji ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, dokonanej ustawą z dnia 29 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw.
* uchwałą Nr 1/II/00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 sierpnia 2000 r. dotyczącą podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki.
3. Komisja wydała dla BNP-Dresdner Banku (Polska) S.A. na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zezwolenie na prowadzenie rachunków papierów wartościowych.
4. Pioneer Asset Management S.A. uzyskał zgodę na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy, na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego na zlecenie oraz na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy, na zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych nie dopuszczonych do obrotu publicznego na zlecenie.
5. Komisja wydała zezwolenie dla Union Fonds Holding Aktiengesellschaft z siedzibą we Frankfurcie nad Menem na nabycie akcji KORONA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w liczbie, która spowoduje przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa.
W związku z połączeniem KORONA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z Union Investment Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A., Komisja udzieliła zezwolenia na:

a) zmianę statutu KORONA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i zatwierdzenie tekstu jednolitego statutu oraz na powołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa,

b) zmianę statutów Funduszy zarządzanych przez KORONA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,

c) zmianę statutu „UniDynamic Europa” Otwartego Inwestycyjnego Funduszu (w organizacji).


6. ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A. otrzymał zezwolenie na utworzenie ABN AMRO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
7. Komisja wydała dla Skarbiec – Kasa 2 Specjalistycznego Otwartego Funduszu Inwestycyjnego zezwolenie na zmiany statutu funduszu oraz na dokonanie czynności prawnych zawierania przez fundusz umów z akcjonariuszem Towarzystwa, których przedmiotem są papiery wartościowe.


 1. Komisja udzieliła:

* ING BSK Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. zezwolenie na zmianę statutu Towarzystwa,

* SEB Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. zezwolenie na powołanie członków Rady Nadzorczej Towarzystwa.


9. BB Investment Sp. z o.o. będzie mógł na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy prawo o publicznym obrocie (...), nabyć akcje Domu Maklerskiego BMT S.A. w liczbie, która spowoduje przekroczenie 10 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
10. Komisja nałożyła na Beskidzki Dom Maklerski S.A. jako podmiot prowadzący działalność maklerską karę pieniężną w wysokości 300 tysięcy złotych za naruszenie przepisów prawa, nie wypełnianie warunków określonych w zezwoleniu i przekraczanie zakresu zezwolenia oraz za nie przestrzeganie uczciwego obrotu i naruszenie interesów zleceniodawcy.
11. Komisja nałożyła na KORONA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. karę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych za naruszenie obowiązków informacyjnych oraz za naruszenie interesu uczestników funduszu powierniczego zarządzanego przez KORONA TFI S.A..
12. Komisja skreśliła jedną osobę z listy maklerów papierów wartościowych, na jej wniosek. Aktualnie na liście maklerów papierów wartościowych wpisane są 1753 osoby.

dr Mirosław Kachniewski

Rzecznik Prasowy Komisji

Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie

Firma: Powszechny Bank Kredytowy S.A.

Siedziba: Warszawa

Informacje o Emitencie

PBK S.A. jest spółką akcyjną utworzoną w wyniku przekształcenia banku państwowego w spółkę akcyjną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 1991 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie niektórych banków państwowych w spółki (Dz. U. Nr 45, poz. 196).Data rejestracji:

PBK S.A. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy Sąd Gospodarczy został wpisany do rejestru handlowego w dniu 25 listopada 1991 r. w dziale B pod numerem 29543.Przedmiot działalności

Do podstawowej działalności Banku należy: • udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych,

 • przyjmowanie wkładów pieniężnych,

 • przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych

 • wykonywanie innych czynności na podstawie ustawy Prawo bankowe.

Kapitał akcyjny

136.050.465 zł i dzieli się na 27.210.093 akcji o wartości nominalnej 5 zł każda, w tym:

20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5 zł każda,

1.600.000 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 5 zł każda,

5.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5 zł każda,

210.093 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 zł każda.Główni akcjonariusze

Bank Austria Creditanstalt International AG (Grupa Bank Austria Creditanstalt) — 53,71% kapitału akcyjnego i 53,71% głosów na WZA,

Bank of New York — 8,51% kapitału akcyjnego i 8,51 głosów na WZA,

Dane finansowe (w tys. zł)


Jednostkowe 1999 r.

Skonsolidowane 1999 r.

Aktywa

17 542 721

19 225 021

Kapitał własny

2 025 202

2 048 620

Przychody z tytułu odsetek

1 942 417

2 211 452

Zysk netto

298 727

310 699

Zysk netto na jedną akcję (w zł)

10,98

11,42

Biegły rewident

Arthur Andersen Sp. z o.o.Dane dotyczące papierów wartościowych wprowadzanych do publicznego obrotu.

2 127 422 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 5 złotych każda, przeznaczonych dla akcjonariusza spółki Bank Austria Creditanstalt Poland S.A.

Cele emisji akcji serii E

Celem emisji akcji serii E jest wydanie ich w zamian za przejmowany przez PBK S.A. majątek Banku Austria Creditanstalt Poland S.A. (BA/CA-PL) w ramach procesu łączenia działalności PBK S.A. i BA/CA-PL. Planowane połączenie ma przede wszystkim na celu uniknięcie konkurowania ze sobą na rynku polskim banków, których strategicznym akcjonariuszem jest Bank Austria Creditanstalt International AG (BA/CA-I)

Czynniki ryzyka

 • ryzyko związane z wdrażaniem zintegrowanego bankowego systemu informatycznego,

 • ryzyko związane z kwestiami pracowniczymi,

 • ryzyko związane z funkcjonowaniem związków zawodowych w Banku,

 • ryzyko płynności,

 • ryzyko stopy procentowej,

 • ryzyko kursowe,

 • ryzyko kredytowe,

 • ryzyko związane z Grupą Kapitałową PBK S.A.,

 • ryzyko związane z przejęciem Pierwszego Komercyjnego Banku S.A. w Lublinie,

 • ryzyko związane z procesem integracji PBK S.A. i BA/CA-PL,

 • ryzyko związane z wpływem głównego Akcjonariusza,

 • ryzyko ubezpieczeniowe,

 • ryzyko związane z ulgą inwestycyjną,

 • ryzyko związane z uchyleniem decyzji o dopuszczeniu akcji do obrotu publicznego i zawieszeniem obrotu giełdowego akcjami,

 • ryzyko związane z brakiem płynności i znaczną niestabilnością rynku,

 • ryzyko niedojścia emisji akcji serii E do skutku,

 • ryzyko wydłużenia procedury rejestracyjnej,

 • ryzyko związane wpływem uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych oraz polityki gospodarczej państwa na sytuację gospodarczą Polski,

 • ryzyko związane z realizacją założonych wskaźników makroekonomicznych i mikroekonomicznych oraz ich wpływem na prognozy Banku,

 • ryzyko związane ze zmianami przepisów prawnych.

Podmiot oferujący akcje

Dom Maklerski PBK S.A.


Zasady dystrybucji akcji serii E


W terminie 14 dni od dnia uzyskania ostatniej z wymaganych przepisami prawa zgód i zezwoleń zarząd PBK S.A. złoży wniosek do sądu rejestrowego o wpis połączenia i podwyższenia kapitału akcyjnego. Jednocześnie Zarząd BA/CA-PL złoży wniosek o rejestrację połączenia i wykreślenie BA/CA-PL z rejestru handlowego. W terminie jednego miesiąca od dnia wykreślenia BA/CA-PL z rejestru handlowego akcje serii E zostaną przydzielone uprawnionym podmiotom. Na dzień sporządzenia Prospektu jedynym podmiotem uprawnionym do objęcia akcji serii E jest BA/CA-I.

Dotychczasowy akcjonariusz spółki BA/CA-PL otrzyma w miejsce 1 akcji BA/CA-PL 149 akcji serii E PBK S.A.Zamiary dotyczące rynku wtórnego

rynek podstawowy GPWMUZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Firma: MUZA Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa

Informacje o Emitencie

MUZA S.A. jest spółką publicznąPrzedmiot działalności:

Emitent działa w branży wydawniczej.Kapitał akcyjny

Kapitał akcyjny wynosi 5.000.000 zł. i jest podzielony na 2.438.407* akcji o wartości nominalnej 2 zł, w tym: • 115.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje 5 głosów,

 • 2.323.407 akcji zwykłych na okaziciela.

*Różnica między wysokością kapitału akcyjnego(5.000.000), a iloczynem liczby akcji i ich wartości nominalnej (4.876.814) wynika z umorzenia 61.593 akcji z czystego zysku.

Główni akcjonariusze

Grażyna Kaczmarek — 15,08% kapitału akcyjnego, 18,35% głosów na WZA,

Stanisław Stępień — 13,60% kapitału akcyjnego, 14,96% głosów na WZA,

Jupiter NFI — 13,45% kapitału akcyjnego, 11,31% głosów na WZA,

Włodzimierz Czarzasty — 8,15% kapitału akcyjnego, 10,53% głosów na WZA,

Małgorzata Czarzasty — 5,08% kapitału akcyjnego, 4,28% głosów na WZA,

Anna Staniszewska — 4,67% kapitału akcyjnego, 5,13% głosów na WZA,

Adam Majdzik — 6,19% kapitału akcyjnego, 5,2% głosów na WZA.Dane finansowe (w tys. zł) na dzień 31.12.1999
Jednostkowe

Skonsolidowane

Aktywa

50 183

57 635

Kapitał własny

35 087

35 318

Przychody netto ze sprzedaży

27 581

38 551

Zysk netto

4 458

4 599

Zysk netto na jedną akcję (w zł.)

1,92

1,98

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (%)

2,85

2,93

Biegły rewident:

BFA AUDYT Sp. z o.o.Dane dotyczące papierów wartościowych wprowadzanych do publicznego obrotu

Na podstawie Prospektu wprowadza się do obrotu publicznego: • 487.681 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 2 zł każda, oferowanych w trybie prawa poboru,

 • 38.742 akcji zwykłych imiennych serii B2 o wartości nominalnej 2 zł każda, oferowanych członkom Zarządu Emitenta,

 • 136.823 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 2 zł każda, oferowanych w ramach oferty menedżerskiej.

Cele emisji akcji serii B1

Celem emisji akcji serii B1 jest zwiększenie płynności akcji poprzez emisję skierowaną do dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja będzie opłacona z kapitału zapasowego Emitenta.Cele emisji akcji serii B2 i B3

Celem emisji akcji jest zapewnienie stabilnego wzrostu wartości akcji Emitenta poprzez: • stabilizację Kadry Zarządzającej Spółki,

 • utrzymanie wysokiego profesjonalizmu zarządzania Emitenta,

 • stworzenie nowych mechanizmów motywacyjnych efektywnego zarządzania,

 • stworzenie nowych mechanizmów motywacyjnych dla pracowników Emitenta.

Pozyskane środki w wysokości 351.130 zł Emitent przeznaczy na zwiększenie majątku obrotowego.

Czynniki ryzyka

 • ryzyko związane z możliwością utraty przez Emitenta statusu zakładu pracy chronionej,

 • ryzyko związane z rynkiem wydawniczym,

 • ryzyko związane ze strategią wysokich cen,

 • ryzyko wysokiego poziomu zapasów wyrobów gotowych,

 • ryzyko związane z prowadzeniem nowej działalności poprzez sieć internet,

 • ryzyko finansowania działalności bieżącej z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

 • ryzyko niedojścia emisji Akcji serii B2 i B3 do skutku,

 • ryzyko obejmowania akcji serii B2 i B3 po cenie niższej od ceny rynkowej,

 • ryzyko rynku kapitałowego.

Podmiot oferujący akcje

AmerBrokers—Dom Maklerski Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.Zasady dystrybucji akcji serii B1

Akcje serii B1 oferowane są dotychczasowym Akcjonariuszom w drodze realizacji przysługującego im prawa poboru. Za każdych pięć akcji posiadanych na koniec dnia ustalenia prawa poboru przysługuje prawo do objęcia jednej akcji serii B1. Dniem ustalenia prawa poboru jest 15 października 2000r.Zasady dystrybucji akcji serii B2

Akcje serii B2 oferowane są członkom Zarządu EmitentaZasady dystrybucji akcji serii B3

Akcje serii B3 zostaną zaoferowane subemitentowi usługowemu, który będzie zbywał te akcje Osobom Uprawnionym. Osobami Uprawnionymi do nabywania akcji serii B3 są: • członkowie Zarządu Emitenta,

 • pracownicy Emitenta i inne osoby, o szczególnym znaczeniu dla działalności i rozwoju Emitenta, wyznaczone przez Radę Nadzorczą.

Zamiary dotyczące rynku wtórnego

rynek równoległy GPW
Mostostal Zabrze Holding Spółka Akcyjna

Firma: Mostostal Zabrze Spółka Akcyjna

Siedziba: Zabrze

Przedmiot działalności:

Działalność w zakresie budownictwaKapitał akcyjny

Kapitał akcyjny Emitenta wynosi 20.326.660 zł i jest podzielony na 20.326.660 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł, w tym: • 3.400.000 akcji zwykłych imiennych I emisji,

 • 5.560.000 akcji zwykłych na okaziciela II emisji,

 • 1.535.760 akcji zwykłych na okaziciela III emisji,

 • 2.600.000 akcji zwykłych na okaziciela IV emisji,

 • 230.900 akcji zwykłych na okaziciela V emisji,

 • 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela VI emisji.

Główni akcjonariusze


brak znacznych akcjonariuszy

Dane finansowe na dzień 31 grudnia 1999 r. (w tys. zł.)                     Jednostkowe

Skonsolidowane

Aktywa

277 069

401 777

Kapitał własny

117 504

129 490

Przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów

441 224

860 741

Zysk (strata) netto

21 180

23 661

Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł)

1,59

1,78

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (%)

34

52

Biegły rewident:

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.


Dane dotyczące papierów wartościowych wprowadzanych do publicznego obrotu


3 400 000 akcji zwykłych imiennych I emisji o wartości nominalnej 1 zł każda

Czynniki ryzyka:

 • ryzyko związane z konkurencją na rynku usług budowlanych,

 • ryzyko związane z realizacją kontraktów w charakterze Generalnego Wykonawcy Inwestycji,

 • ryzyko związane z prowadzeniem prac na rynkach zagranicznych,

 • ryzyko związane ze sezonowością sprzedaży,

 • ryzyko związane z konsolidacją branży,

 • ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym,

 • ryzyko związane ze zmianami w polskim systemie podatkowym

Podmiot oferujący akcje:

Beskidzki Dom Maklerski S.A.Zamiary dotyczące rynku wtórnego:

rynek podstawowy GPW

Pobieranie 50.65 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna