Komunikat XIII posiedzenia Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska Wąsowo k. Poznania, 16-17 kwietnia 2008 rPobieranie 17.36 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar17.36 Kb.
Komunikat
XIII Posiedzenia Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska
Wąsowo k. Poznania, 16-17 kwietnia 2008 r.

  
  


W dniach 16-17 kwietnia 2008 roku w Wąsowie koło Poznania (Polska) odbyło się XIII Posiedzenie Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska. Posiedzeniu przewodniczyli pan Maciej Nowicki, Minister Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej oraz pan Sigmar Gabriel, Federalny Minister Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec. W posiedzeniu udział wzięli tak-że: sekretarze stanu ds. ochrony środowiska krajów związkowych - Brandenburgia i Saksonia, sekretarz stanu ds. gospodarki Meklemburgii Pomorza Przedniego oraz przedstawiciele województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. 

Obaj ministrowie podkreślili długoletnią, owocną  współpracę polsko - niemiecką w dziedzinie ochrony środowiska, realizowaną na płaszczyźnie krajowej, regionalnej oraz w ramach Unii Europejskiej, szczególnie podczas prezydencji niemieckiej. Współpraca bilateralna w zakresie ochrony środowiska stała się stabilnym filarem polsko-niemieckich relacji.


Strona niemiecka podsumowała zasadnicze punkty swej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w I połowie roku 2007 w dziedzinie polityki ekologicznej, której przyświecał temat przewodni "Środowisko - Innowacyjność - Zatrudnienie". Ważnym wynikiem były konkluzje odnoszące się do ochrony klimatu (zarówno w Radzie Ochrony Środowiska, jak i jako część wniosków Rady Europejskiej), które stworzyły fundament obecnej polityki UE w tym zakresie. 

Rada Ochrony Środowiska omówiła poszczególne aspekty pakietu energetyczno -klimatycznego Unii Europejskiej. Obie strony zgodziły się, iż niezwłocznie należy podjąć działania zmierzające do osiągnięcia ambitnych celów. Biorąc pod uwagę elementy pakietu dotyczące wzrostu wydajności energetycznej, zwiększenie udziału energii odnawialnej, a także wykorzystanie technologii CCS stwierdzono zbieżność poglądów. W kontekście formy systemu handlu emisjami, strona niemiecka popiera propozycje Komisji Europejskiej, aby w odniesieniu do całości (100%) energii elektrycznej wprowadzić system aukcyjny. Ze względu na wysoki udział węgla oraz przewidywany przez stronę polską wzrost cen odnośnie wprowadzenia systemu aukcyjnego, Polska opowiada się za elastycznym podejściem do zwiększenia udziału aukcji w latach 2013-2020. W odniesieniu do regulacji w sprawie samochodów osobowych, istnieje zgodność iż sektor musi wnieść istotny wkład w zmniejszenie emisji. Strony były zgodne, iż w ramach Unii Europejskiej nie może to prowadzić do konkurencji. Ustalając wymagania dotyczące emisji, jako kryterium odniesienia, należy przyjąć masę pojazdu. Strona Polska zgłosiła obawy, iż proponowane regulacje w tym zakresie mogą spowodować skutki przeciwne do zamierzonych. Uzgodniono, że przy uchwalaniu pakietu energetyczno-klimatycznego UE będzie prowadzona ścisła współpraca. W tym celu należy pogłębić zakres współpracy w obrębie grupy roboczej.

Gospodarze posiedzenia Rady Ochrony Środowiska poinformowali o zaawansowaniu przygotowań do 14 Konferencji Stron Ramowej Konwencji Klimatycznej NZ połączonej z 4 Spotkaniem Stron Protokołu z Kioto w Poznaniu (COP14/CMP4), która planowane jest na grudzień 2008 roku. Niemcy zapewniły o udzieleniu specjalistycznej i politycznej pomocy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia konferencji. Strona polska poinformowała o swoich zamiarach zorganizowania w ramach konferencji wystawy dotyczącej technologii środowiskowych i nowoczesnych technologii energetycznych. Strona niemiecka zadeklarowała swój udział.
Rada Ochrony Środowiska omówiła kolejne aktualne zagadnienia polityki ekologicznej w Niemczech i w Polsce. 

Rada Ochrony Środowiska stwierdziła, iż organizmy genetycznie zmodyfikowane - produkty nowoczesnej biotechnologii są przedmiotem zarówno uzasadnionych nadziei jak i obaw. Skutki wprowadzania GMO do środowiska muszą być skrupulatnie badane w trakcie autoryzacji tych GMO, przed ich dopuszczeniem do zastosowania. Współpraca w tym  zakresie powinna być kontynuowana. 

Obie strony podkreśliły ważną rolę przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju przy rozwijaniu infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 2000, których właściwe wyznaczenie i zarządzanie gwarantuje powodzenie tych działań. Dialog w tej sprawie i wymiana doświadczeń będą kontynuowane. Uzgodniono także zorganizowanie w Warszawie warsztatów nt.  prowadzenia inwestycji na obszarach cennych przyrodniczo, w tym NATURA 2000. 

Niemcy zaprosiły Polskę na CBD COP 9 w Bonn. Obie strony zgadzają się co do znaczenia konferencji dla dalszego rozwoju ochrony różnorodności biologicznej. Polska zapewni Niemcom wsparcie w negocjacjach. Ponadto, strona niemiecka zaprosiła do udziału w MOP 4 zawartego pod auspicjami UNEP/Konwencja Bońska (CMS) afro-euroazjatyckiego Porozumienie ws. ptactwa wodnego. Strona polska wyraziła zainteresowanie i poprosiła o przekazanie pisemnych informacji.

Rada Ochrony Środowiska podkreśliła dotychczasowe sukcesy i dobrą kooperację polskich i niemieckich placówek naukowych w celu ponownego wprowadzenia jesiotra (Acipenser oxyrinchus) w akwenie Morza Bałtyckiego. Polska i Niemcy będą nadal wspierać ten projekt. Ponadto Rada ponownie podkreśliła znaczenie współpracy w zakresie ochrony wilka. 

Rada Ochrony Środowiska zapoznała się z wynikami pracy Międzynarodowej Komisji Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem i polsko-niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych. Obydwie strony wyraziły chęć, do dalszego pełnienia przez MKOOpZ roli platformy koordynującej dla wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej WE oraz optymalizacji podziału pracy pomiędzy MKOOpZ a dwustronną Komisją ds. Wód Gra-nicznych. Będzie to niezbędne dla osiągnięcia dobrego stanu wód w międzynarodowym obszarze dorzecza Odry. 

Współpraca na wodach granicznych, przede wszystkim w kontekście przeprowadzanych na nich konkretnych działań, ma znaczenie dla dwustronnej współpracy pomiędzy obu naszymi państwami. Rada Ochrony Środowiska z zadowoleniem przyjęła do wiadomości podpisanie porozumienia regulującego postępowanie w przypadkach zaistnienia szkód na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, o ile szkody te powstały wskutek poboru wody z Nysy Łużyckiej do zalania wyrobiska Berzdorf. 

Rada Ochrony Środowiska przyjęła z zadowoleniem fakt, iż w wyniku prowadzonych długotrwałych i intensywnych negocjacji między obu stronami osiągnięto konsensus w sprawie wspólnych działań na Odrze granicznej oraz jeziorze Dąbie w celu zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej i rozbudowy kanału Hohensaaten-Frierichsthalter-Wasserstrasse. Tym samym spełniono warunki do parafowania uzgodnionego dokumentu tezowego i wypracowania tekstu umowy. 

Strona niemiecka przedstawiła informacje o stanie przygotowań do budowy północnoeuropejskiego gazociągu Rosja-Niemcy. 

Rada Ochrony Środowiska z satysfakcją stwierdziła, że pod kierownictwem Polsko-Niemieckiej Komisji Sąsiedzkiej ds. Ochrony Środowiska i przy aktywnym udziale granicznych województw i krajów związkowych współpraca w kwestiach przygranicznych i transgranicznych, prowadzona pod kierunkiem Komisji i przy aktywnym współ-udziale przygranicznych województw i krajów związkowych, w dalszym ciągu dobrze się rozwija. Przedstawiciele województw i krajów związkowych poinformowali Radę o aktualnych przedsięwzięciach podejmowanych wspólnie w zakresie poprawy stanu środowiska w regionach nadgranicznych.

Rada Ochrony Środowiska wysłuchała podsumowania doświadczeń w zakresie ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznych oraz planowania przestrzennego.

Polsko-Niemiecka Rada Ochrony Środowiska podkreślił znaczenie transgranicznych projektów w dziedzinie ochrony środowiska i opowiedziała się za intensywnym wykorzystaniem środków UE.


Rada Ochrony Środowiska wysłuchała informacji w obszarach: ekologiczna reforma podatkowa, wspólne projekty pilotażowe w dziedzinie ochrony środowiska, środowisko i rolnictwo, edukacja ekologiczna i gospodarka odpadami.

Rada Ochrony Środowiska przyjęła, że na podstawie umowy międzyresortowej nt. wspólnych projektów pilotażowych w dziedzinie ochrony środowiska z dnia 2 lutego 2005 roku przygotowywane do realizacji są 2 projekty - w Gubinie i Zgorzelcu. 

Rada Ochrony Środowiska omówiła temat środowisko i rolnictwo w celu zidentyfikowania ewentualnych obszarów dalszej współpracy.
W dziedzinie edukacji ekologicznej planowane są kolejne wspólne projekty.
Gospodarka odpadami została zdefiniowana jako bardzo ważny element współpracy dwustronnej, jak również w kontekście wspólnej polityki UE w tym zakresie.

Uzgodniono zorganizowanie wyjazdu studyjnego dla ekspertów administracji i polityki do nowych krajów związkowych, w celu wymiany doświadczeń w zakresie nowoczesnej gospodarki odpadami.


Przedstawiciele organizacji ekologicznych zaprezentowali poszczególne aspekty podejmowanych przez siebie projektów w realizowany w ramach współpracy polsko-niemieckiej. Rada Ochrony Środowiska z zadowoleniem przyjęła wyniki współpracy oraz podkreśliła duże znaczenie tych projektów dla rządów obu państw.

Pobieranie 17.36 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna