Koncepcja pracy przedszkola w rakoniewicachPobieranie 38.45 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar38.45 Kb.
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W RAKONIEWICACH

NA LATA 2010-2013

Podstawa prawna:

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie o Systemie Oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz.U, Nr 168, poz. 1324).WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:

- sprawne ruchowo,

- ciekawe świata,

- radosne,

- ufne w stosunku do nauczycieli,

- aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,

- twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej

na rzecz własnego rozwoju,

- uczciwe i prawdomówne,

- odpowiedzialne i obowiązkowe,

- kulturalne i tolerancyjne,

- świadome zagrożeń.

MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole :

WYKAZUJE:

- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

- zainteresowanie treściami nauczania , chęć poznawania czegoś nowego,

- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z

posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,

- umiejętność koncentracji, pracy prze dłuższy czas, wytrwałość,

- umiejętność współpracy w grupie,

- umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,

- samodzielność,

- odporność na stres ( sytuacje problemowe i konflikty z kolegami)

POSIADA:


- zdolność obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla

nich sposób,

- wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,

- podstawową wiedzę o świecie.

UMIE:

- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie.ROZUMIE, ZNA , PRZESTRZEGA:

- prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

- zasad bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

- zasady kultury, współżycia, postępowania,

- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

- potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

NIE OBAWIA SIĘ:

- występować publicznie, reprezentować grupę, przedszkole,

- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,

- wykazywać inicjatywy w działaniu,- wyrażać swoich uczuć.

WIZJA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesów.

 2. Przedszkole umożliwi wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

 3. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszystkich „inności”.

 4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

 5. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia ma wszechstronny rozwój osobowości.

 6. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

 7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestnictwa w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

 8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczna komunikacje interpersonalną.

 9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

MISJA PRZEDSZKOLA

NASZE PRZEDSZKOLE:

 1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

 2. Wspiera działania wychowawcze oraz edukacyjne rodziców.

 3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

 4. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

 5. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.

 6. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

CELE STRATEGICZNE:

 1. Przedszkole ujednolica własne oddziaływania wychowawcze z oddziaływaniami rodziny.

 2. Przedszkole dba o zdrowie emocjonalne oraz prawidłowy rozwój fizyczny i społeczny dzieci.

 3. Przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych posiada nowoczesna bazę.

 4. Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarza warunki do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym i przyspieszonym tempie rozwoju, jak i dzieciom z trudnościami.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Przedszkole ujednolica własne oddziaływania wychowawcze oddziaływaniami rodzinny.

 • Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowywaniu dziecka

 • Dyrektor i nauczycielki zachęcają rodziców do współdecydowania o pracy przedszkola.

 • Nauczyciele wykorzystują różnorodne formy współpracy z rodzicami.

 1. Przedszkole dba zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny zdrowie emocjonalne dzieci.

 • Przedszkole rozwija sprawność i aktywność ruchowa dzieci.

 • Dzieci wykazują się odpornością emocjonalna.

 • Dzieci wykazują się umiejętnościami prospołecznymi, mają ukształtowaną przynależność społeczną.

 • Przedszkole wyrabia nawyki higieniczne i żywieniowe u dzieci.

 1. Przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych posiada nowoczesną bazę.

 • Przedszkole wyposaż dzieci i dorosłych w wiedzę o zagrożeniach dla zdrowia, zapoznaje z sposobami ochrony przed nimi, dostarcza wiedzę na temat bezpiecznych zachowań.

 • W przedszkolu przeprowadzono modernizację pomieszczeń, wyposażenie dostosowując do potrzeb dzieci i nauczycieli, poprawiono estetykę pomieszczeń.

 • Teren wokół przedszkola jest zagospodarowany zgodnie z potrzebami dzieci i wymogami bezpieczeństwa.

 • Przedszkole zapewniło dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu, zapobiegając niepożądanym zjawiskom i wypadkom.

 1. Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarza warunki do osiągnięcia sukcesów dzieciom o naturalnym i przyspieszonym tempie rozwoju, jak i dzieciom z trudnościami.

 • Nauczycielki poznają umiejętności, możliwości oraz zainteresowania dzieci.

 • W przedszkolu zrealizowano opracowane i stwierdzone programy i innowacje.

 • Przedszkole wyrównało szanse dzieci w dostępie do nowoczesnych środków komunikacji.

 • Dzieci opuszczające przedszkole wykazują się wysokim stopniem opanowania wiedzy, umiejętności i postaw warunkujących osiągnięcie sukcesu szkolnego.WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI KONCEPCJI PRACY 1. Przedszkole ujednoliciło własne oddziaływania wychowawcze z oddziaływaniami rodziny.


Wskaźniki: zasady zachowań w grupie – kodeksy grupowe, zajęcia otwarte , tablica informacyjna, harmonogram imprez przedszkolnych, program wychowawczy.


 1. Przedszkole dba o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny społeczny i zdrowie emocjonalne dzieci.


Wskaźniki: planowanie pracy i zapisy w dzienniku świadczące o systematycznej pracy, prowadzenie zajęć metodami twórczymi: C.Orffa, A.M.Kniessów, R.Labana, W.Sherbone, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem elementów kinezjologii edukacyjnej, święto rodzinne przedszkolu, dobre nawyki żywieniowe dzieci.


 1. Przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych, posiada nowoczesną bazę.


Wskaźniki: Udział dzieci pracowników w projektach dotyczących bezpieczeństwa, pozytywne opinie sanepidu, straży pożarnej, terminowa realizacja zaleceń, protokoły przeglądów, wymalowane sale zajęć i korytarze, inwentaryzacja budynku przedszkola.


 1. Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego kształcenia, stwarza warunki do osiągania sukcesów, zarówno dzieciom o naturalnym i przyspieszonym tempie rozwoju, jak i dzieciom z trudnościami.

Wskaźniki: wyróżnienie i nagrody za udział w konkursach, kierunki pracy w projektach edukacyjnych, język angielski prowadzony przez nauczyciela z kwalifikacjami, pomoce dydaktyczne i zabawki, wysoka ocena naszych absolwentów przez nauczycieli klas I.
ZASADY PRACY W PRZEDSZKOLU
Zasadami pracy w przedszkolu zapewniającymi podmiotowe traktowanie dziecka są:

 • Zasada indywidualizacji.

 • Zasada integracji.

 • Zasada wolności i swobody działania.

 • Zasada zaspokajania potrzeb.

 • Zasada aktywności.

 • Organizowanie życia społecznego.


STOSOWANE METODY PRACY


 • metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej – Dziecięca matematyka,

 • ruchu rozwijającego W.Sherbone, R.Labana,

 • opowieść ruchowa,

 • gimnastyka ekspresyjna,

 • gimnastyka rytmiczna,

 • pedagogika zabawy,

 • gimnastyka mózgu,

 • Metoda Dobrego Startu,

 • relaksacja,

 • bajkoterapia,

 • zabawy paluszkowe.


FORMY PRACY


 • praca indywidualna,

 • praca w małych grupach,

 • praca z całą grupą.


OPIS EWALUACJI KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA
Ewaluacja będzie prowadzona trzystopniowo.


Etapy zbierania danych:

Cele ewaluacji:

bieżące obserwowanie realizacji zadań

 • ustalenie stopnia zgodności realizacji zaplanowanych zadań z harmonogramem

doskonalenie realizowanego programu (wprowadzanie koniecznych zmian)

bieżące obserwowanie realizacji zadań

 • sprawdzenie, które cele szczegółowe zostały osiągnięte,

 • doskonalenie trwającego programu,

 • ocena stopnia zaangażowania pracowników w realizację programu, zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania pracy placówki.

zakończenie realizacji całego programu

 • sprawdzenie, które cele szczegółowe zostały osiągnięte,

 • doskonalenie trwającego programu,

 • ocena stopnia zaangażowania pracowników w realizację programu, zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania pracy placówki
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna