Konferencja „Ekologia kulturowa: inspiracje – interpretacje – perspektywy” Cieszyn, 19 maja 2016 Pierwsza część obrad: Sala KonferencyjnaPobieranie 51.36 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar51.36 Kb.


Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl www.ecoetno.us.edu.plKonferencja „Ekologia kulturowa: inspiracje – interpretacje – perspektywy”

Cieszyn, 19 maja 2016

Pierwsza część obrad: Sala Konferencyjna


9.00-9.30

Konferencja prasowa


9.30-9.40

9.40- 10.00

Powitanie (Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji)

Informacja o projekcie (dr hab. Maciej Kurcz, dr Magdalena Szalbot)


10.00-10.20

Katarína Slobodová Nováková

(Department of Ethnology and world studies, Faculty of Arts, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia)Ekologicke hospodarenie na Slovensku z pohladu etnologie

10.20-10.40

Agnieszka Dudzińska – Jarmolińska

(Zakład Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski)Rekultywacja terenów poprzemysłowych na cele rekreacyjne

10.40-11.00

Jacek Bożek

(Klub Gaja)Sztuka dla ziemi


11.00-11.20 Przerwa kawowa

11.20-11.40

Zuzana Beňušková

(Katedra etnológie a folkloristiky, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)Vybrané problémy spôsobu života na hranici biosférickej rezervácie Poľana

11.40-12.00

Dorota Krug

(Katedra Sztuki Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)Miejsca identyfikacji ludzi z krajobrazem - mała forma wielkie znaczenie

12.00-12.20

Maciej Kurcz

(Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski, Cieszyn)Nil i granica w kulturze ludowej północnego Sudanu


12.30-14.00 Przerwa obiadowaDruga część obrad: sesje w sekcjachCzłowiek – miasto - cywilizacja

Sekcja I (09)Zawirowania edukacyjne

Sekcja II (Sala 07)


Ekologia w dyskursach ponowoczesnych

Sekcja III (Sala 05)

14.00-14.15

Anna W. Brzezińska

(Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)Trudne rewitalizacje? Zagospodarowanie terenów pocmentarnych na przykładzie Poznania

Wojciech Doroszewicz

(Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski)Gdy społeczności lokalne tworzą obszary chronione

Krzysztof Ząbecki

(Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski)Krajobraz kulturowy Globalnego Południa w grach komputerowych „głównego nurtu” – czy powiela stereotypowy obraz świata?

14.15-14.30

Adam Sebastian Górski

(Zakład Badań Regionalnych i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)Rewitalizacja – szansa czy zagrożenie dla społecznego obrazu przestrzeni?

Bernadette Jonda

(Instytut Socjologii, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Niemcy

Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań)

Między młotem a kowadłem: Serbołużyczanie w trosce o środowisko naturalne oraz swoją kulturę i w lęku przed bezrobociem

Marzena Badach

(Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin)


Od zielonej gałęzi do symboliki koloru zielonego (czyli o przyrodniczych motywacjach semiozy koloru w folklorze polskim)

14.30-14.45

Jacek Żukowski

(Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski)Ekoetnologia stosowana – badania etnograficzne w ochronie środowiska

Marta Machowska

(Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)Cmentarze ewangelickie: miejsca spotkań natury i kultury

Joanna Paczos

(Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie)Przekaz symboliczny obrazu Matki Bożej Chorzelowskiej, Patronki Rolników Ekologicznego Bożego Rolnictwa

14.45-15.00

Martin, Priečko

(Department of Ethnology and World Studies, Faculty of Arts, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava)Terénny výskum v ekokomunite (na príklade slovenskej lokality Záježová)

Marta Chmielewska

(Katedra Geografii Ekonomicznej, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec)Hałdy – od niechcianego dziedzictwa do ikon krajobrazu

Mariusz Filip

(Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)Drzewa są dobre do myślenia. O neopogaństwie na przykład

15.00-15.15

Magdalena Zdyb

(Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki)Podwórzec miejski, czyli o rewitalizacji łódzkich ciągów ulicznych

Robert Losiak

(Instytut Muzykologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski)Wokół idei ekologii akustycznej. Ekologiczny wymiar badań nad pejzażem dźwiękowym miasta

Magdalena Ziółkowska-Kuflińska

(Instytut Socjologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)Antropologia ekologii w hiszpańskim dyskursie tauromachicznym


15.15 – 15.45 Dyskusja, Przerwa kawowa


15.45-16.00

Dorota Nowalska-Kapuścik, Grzegorz Libor

(Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, Katowice)Rozwój turystyki poprzemysłowej w koncepcji konsumpcji zrównoważonej

Magdalena Bełza

(Zakład Pedagogiki Specjalnej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski, Cieszyn)Ekologia a arteterapia w pracy z osobami z zaburzeniami

Patrycja Kowalik

(Biuro Karier Uniwersytet Śląski, Katowice)


Parki ciemności” czyli wybrane elementy ochrony nocnego krajobrazu

16.00-16.15

Małgorzata Laburda

(Zakład Teorii i Historii Kultury Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski, Katowice)


Wokół pewnej kopalni – przypadek rozbarski

Leon Mijal, Wiktor Naturski

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń)Doświadczenie w zakresie edukacji leśnej społeczeństwa prowadzone przez Nadleśnictwo Ustroń w latach 1996 – 2016 w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Beskidu Śląskiego”


Celina Strzelecka

(Uniwersytet Wrocławski)


Ekologia czasu jako remedium na kryzys czasu


16.15-16.30

Bok Agnieszka

(Katedra Inżynierii Środowiska, Politechnika Opolska)Zmiany krajobrazowe terenów postindustrialnych w wyniku likwidacji hałd hutniczych na przykładzie miasta Ozimek

Magda Żołubak

(Biofeedback EEG i GSR, Diagnoza, Trening Magda Żołubak)


System edukacji nauk przyrodniczych w oparciu o IBSE a dobre praktyki pedagogiczne


Stanisław Węglarz

(Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski, Cieszyn)


Górale jako dzieci natury

16.30-16.45

Marlena Wilczak

(Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski)


Wartościowanie ekosystemów: od równowagi w przyrodzie do bioróżnorodności

Ewa Rogala

Poznawanie „Słowaszczyzny” przez polską młodzież z Zaolzia w okresie międzywojennym

Mariola Tymochowicz

(Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin)


Słoma we współczesnym budownictwie - powrót do tradycji

16.45-17.00

Marcin Mielewczyk

(Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)Myśliwy w Parku Narodowym? – rekonstrukcja dyskursów konfliktu ekologicznego wokół Słowińskiego Parku Narodowego


Szymon Godawa

(Zakład Pedagogiki Specjalnej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski, Cieszyn)Rozwój osobowy dziecka niepełnosprawnego a środowisko naturalne. Ekologiczne aspekty w Pedagogice Specjalnej Gestalt

Grzegorz Błahut

(Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski, Cieszyn)Natura jako kultura, czyli o potrzebach posiadania ogrodu


17.00-17.15

Mikołaj Smykowski
(Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Od inhumacji do resomacji. Zwrot ekologiczny w zarządzaniu ludzkimi zwłokami

Dorota Prysak

(Zakład Pedagogiki Specjalnej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski. Cieszyn)

Projekt owca” – refleksje pedagoga


Martyna Fołta

(Biuro Promocji i Imprez Akademickich, Uniwersytet Śląski, Katowice)Być prosumentem. Przemyślenia o nowym typie społeczeństwa

17.15-17.30

Sebastian Latocha

(Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki)Krajobraz polderowy – świat stworzony przez ludzi, a nie bogów. Holenderskie egzemplifikacje

Marek Rembierz

(Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski, Cieszyn)Ekologia kulturowa: między światem wartości a światem przyrody. Aksjologia – edukacja – sztuka

Grzegorz Odoj

(Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski, Cieszyn)Restrukturyzacja ekonomiczna a tradycyjny porządek symboliczny rodziny górnośląskiej – zmiana modelu17.30-18.00 Dyskusja, podsumowanie

Projekt „Ekologia kulturowa- specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia”

Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich i krajowych

www.eeagrants.orgStrona 1 z 4

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna