Konkurs sarp nr 919 na koncepcję architektoniczno przestrzenną zagospodarowania Placu Konstytucji w WarszawiePobieranie 44.37 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar44.37 Kb.
Zarząd Oddziału Warszawskiego

Stowarzyszenia Architektów Polskich

ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa

KONKURS SARP Nr 919

na koncepcję architektoniczno - przestrzenną

zagospodarowania Placu Konstytucji w Warszawie

WARUNKI KONKURSU


Rozdział I - Ustalenia ogólne

Rozdział II - Ustalenia i wymagania formalne

Rozdział III - Ustalenia merytoryczne

ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5

Warszawa

Podstawa
Regulamin konkursów architektonicznych, urbanistyczno – architektonicznych i urbanistycznych Stowarzyszenia Architektów Polskich przyjęty przez ZG SARP Uchwałą nr 17 z dnia 28 marca 1998r., ze zmianami z dnia 7 maja 2000r.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997r. w sprawie określenia zakresu twórczych prac projektowych oraz trybu przeprowadzania konkursu na twórcze prace projektowe i prace z zakresu działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki (Dz. U. Nr 100, poz. 619)

Warszawa, 2001r.


Rozdział I


Ustalenia ogólne

 1. Cel konkursu

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji architektoniczno – przestrzennej zagospodarowania terenu Placu Konstytucji oraz rozwiązania programowo - architektonicznego:

 • podziemnych galerii handlowo - usługowych i przejść pieszych,

 • podziemnego parkingu ogólnodostępnego o pojemności minimalnej 1000 miejsc parkingowych,

 • połączenia podziemnych pasaży z wyjściem z projektowanej stacji metra „Wilcza” w miejscach określonych na rysunku MPZP Rejonu Stacji Metra „Politechnika”,

 • wyjść z podziemnych pasaży ze specjalnym uwzględnieniem części centralnej Placu Konstytucji.

Koncepcje konkursowe winny sformułować dyspozycje programowo – przestrzenne umożliwiające zamawiającemu prowadzenie optymalnej polityki przestrzennej.


 1. Zadanie konkursu

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu koncepcji rozwiązania architektoniczno - przestrzennego określonego w pkt. 1 oraz zagospodarowania, zgodnego z ustaleniami merytorycznymi warunków konkursu (rozdział III), warunkami określonymi w rozporządzeniu do ustawy „Prawo Budowlane” oraz zgodnej z „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu Stacji Metra „Politechnika”.


 1. Sposób wykorzystania wyników konkursu

Koncepcja przedstawiona w projekcie zwycięskim zostanie wykorzystana do dalszych opracowań w przypadku rozpoczęcia prac nad przygotowaniem inwestycji, przy czym prawa autorskie Autora (Zespołu Autorskiego) będą honorowane.

 1. Zwycięski projekt

Zwycięskim projektem jest złożona do konkursu praca, której Sąd Konkursowy przyznał I nagrodę lub wskazał jako pracę zwycięską.


 1. Kryteria oceny prac konkursowych

 • Spełnienie wymogów formalnych warunków konkursu

 • Walory estetyczne proponowanych rozwiązań

 • Czytelność rozwiązania przestrzennego

 • Sprawność funkcjonalna zaproponowanych rozwiązań

 • Walory eksploatacyjne

 • Ekonomika rozwiązań, koszty

Rozdział II

Ustalenia i wymagania formalne

 1. Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5

Warszawa


 1. Organizator

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich

ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa

tel. (22) 8267439

fax. (22) 8267456

Osoba upoważniona do kontaktów:

Sekretarz Organizacyjny arch. kraj. Marek Szeniawski, tel. 0601291659 1. Rodzaj i forma konkursu

Konkurs studialny, otwarty, ogólnopolski, jednoetapowy

 1. Zakres i sposób opracowania

  1. Technika opracowania

 • dowolna umożliwiająca reprodukcję;

 • opis pomieszczeń na rzutach, numerami zestawień tabelarycznych;

 • powierzchnie poszczególnych pomieszczeń, liczone w osiach ścian, należy wpisać na rzutach;

 • plansze sztywne o wymiarach 70x100cm w układzie poziomym,

  1. Wymagane rysunki

 • koncepcja zagospodarowania terenu (obiekty kubaturowe, szata roślinna, komunikacja) wrysowana na załączonych mapach w skali 1:500. W projektowanych obiektach kubaturowych należy pokazać rzuty dachów z naniesionymi rzędnymi, oznaczyć wszystkie wejścia, wjazdy i podcienie oraz charakterystyczne rzędne terenu;

 • rzuty wszystkich kondygnacji i wybrane charakterystyczne przekroje w skali 1:250 obiektów projektowanych:

- poszczególne kondygnacje galerii i pasażu,

- poszczególne kondygnacje garażu podziemnego,- obiektów kubaturowych;

 • elewacje obiektów kubaturowych w skali 1:100;

 • wybrane detale elewacji obiektów kubaturowych w skali 1:50 z wydobyciem istotnych elementów struktury elewacji i koloru;

 • wizualizacje - perspektywy, aksonometrie;

 • koncepcja rozwiązania drobnych form architektonicznych („meble miejskie”)

  1. Część opisowa w jednym egzemplarzu, o objętości maksymalnej 3 strony, ze szczególnym uwzględnieniem elementów koncepcji trudnych do pokazania na rysunkach.

  2. Wypełnione zestawienia tabelaryczne (tabela A i B), załączone w materiałach wyjściowych.

  3. Pożądane jest by plansza podstawowa zawierająca koncepcję w skali 1:500 była dostarczona dodatkowo w formie elektronicznej - rysunek CAD, pozostałe materiały (plansze) w formie elektronicznej - CAD lub zeskanowane, (wniosek Organizatora i Zamawiającego w związku z planowanym wydawnictwem pokonkursowym).

  4. Wszelkie materiały nie objęte merytorycznym zakresem opracowania nie będą rozpatrywane. Zostaną one w sposób trwały zakryte, co może spowodować zniekształcenie układu graficznego plansz.

 1. Dostarczone materiały wyjściowe

 • Warunki konkursu – tekst – jeden egzemplarz oprawiony i materiały graficzne, według załączonego wykazu;

 • Zestawienia tabelaryczne (A i B) do wypełnienia;

 • Karta autorska z pieczęcią Oddziału Warszawskiego SARP;

 • Koperta „A” z pieczęcią Oddziału Warszawskiego SARP przeznaczona do umieszczenia karty autorskiej podpisanej przez Autora (Zespół Autorski);

 • Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej;

Koszt kompletu materiałów konkursowych wynosi 120 zł.

 1. Terminy przebiegu konkursu

  1. Ogłoszenie konkursu 1 października 2001r.

  2. Rozpoczęcie sprzedaży Warunków konkursu w Oddziałach Stowarzyszenia Architektów Polskich 1 października 2001r.

  3. Składanie pytań anonimowych.

Pytania anonimowe mogą być nadsyłane do dnia 14 października 2001r. pocztą (obowiązuje data stempla pocztowego) lub faxem do Biura Oddziału Warszawskiego SARP (fax 0-22 826 74 56).

  1. Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania zostaną rozesłane do Oddziałów SARP do 21 października 2001r.

  1. Składanie prac konkursowych

Składanie prac konkursowych w siedzibie Oddziału Warszawskiego SARP (osobiście lub pocztą kurierską) w dniu 27 listopada 2001r. w godz. 17.00 – 20.00.

  1. Ogłoszenie wyników konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w siedzibie Organizatora – Oddziału Warszawskiego SARP, ul. Foksal 2 w Warszawie w dniu 7 grudnia 2001r. o godz. 16.00

  1. Wystawa prac konkursowych

Wystawa prac konkursowych w siedzibie siedzibie Organizatora – Oddziału Warszawskiego SARP, ul. Foksal 2 w Warszawie w terminie 7 grudnia – 28 grudnia 2001r.

  1. Dyskusja pokonkursowa

Dyskusja pokonkursowa odbędzie się 14 grudnia 2001r. o godz. 16.00 w siedzibie Organizatora – Oddziału Warszawskiego SARP, ul. Foksal 2 w Warszawie


 1. Miejsce i sposób składania prac konkursowych oraz skutki prawne z tego wynikające

  1. Termin składania prac konkursowych

Prace konkursowe będą przyjmowane przez Sekretarza Organizacyjnego Konkursu i Notariusza w siedzibie Oddziału Warszawskiego SARP, przy ul. Foksal 2 w Warszawie 27 listopada 2001r. w godz. od 17.00 do 20.00. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane. Prace winny być dostarczone osobiście bądź pocztą kurierską.

  1. Sposób oznaczenia plansz konkursowych

Wszystkie plansze, załączniki (opis), kopertę oraz samo opakowanie należy oznaczyć dowolnie wybraną sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą. Liczbę należy napisać czarnym tuszem w prawym górnym rogu każdej z plansz, na okładce opisu, na zewnętrznej stronie koperty „A”, na oryginale karty uczestnictwa w konkursie oraz na pokwitowaniu złożenia pracy konkursowej. Wymiary liczb: wysokość 1cm, długość 6cm.

  1. Zawartość pracy konkursowej

W opakowaniu może się znajdować tylko jedna nie podpisana praca konkursowa wraz z zamkniętą kopertą „A” z pieczęcią Oddziału Warszawskiego SARP, zawierającą kartę autorską z imionami, nazwiskami oraz własnoręcznymi podpisami Autorów i osób współpracujących, numery uprawnień projektowych oraz przynależność do SARP, TUP i innych związków twórczych lub stowarzyszeń zrzeszonych w NOT. Przy nazwiskach należy określić kto pełnił rolę autorów, współpracy technicznej oraz konsultacji (określić zakres). Osoby, które nie złożą swoich podpisów nie będą traktowane jako członkowie Zespołów Autorskich. Karta pokwitowania, zaopatrzona przez składającego pracę konkursową w liczbę rozpoznawczą a przez Sekretarza Organizacyjnego, odbierającego w obecności Notariusza prace, w datę i godzinę przyjęcia, podpis Sekretarza Konkursu, Notariusza oraz pieczęć Oddziału Warszawskiego SARP, jest jedynym dowodem upoważniającym do odbioru należności określonych decyzją Sądu Konkursowego. Upoważnia on również do odbioru pracy nie nagrodzonej.

  1. Sposób utajnienia pracy

Przyjęty przez uczestnika numer pracy zostaje zaszyfrowany przez Sędziego Referenta. Liczby rozpoznawcze zostają w sposób trwały zaklejone a wprowadzony jest nowy numer szyfrowy, który będzie obowiązywał dla danej pracy przez cały czas trwania przewodu konkursowego. Wszelkie materiały nie objęte warunkami (merytorycznym zakresem opracowania) nie będą rozpatrywane.


 1. Tryb rozstrzygania konkursu

Konkurs będzie rozstrzygany zgodnie z niniejszymi warunkami konkursu, aktualnym regulaminem konkursów architektonicznych, urbanistyczno – architektonicznych i urbanistycznych Stowarzyszenia Architektów Polskich, przyjętym Uchwałą nr 17 ZG SARP z dnia 28 marca 1998r., ze zmianami z dnia 5 maja 2000r. oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997r. w sprawie określenia zakresu twórczych prac projektowych oraz trybu przeprowadzania konkursu na twórcze prace projektowe i prace z zakresu działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki (Dz. U. Nr 100, poz. 619). W przypadku rozbieżności pomiędzy regulaminem a niniejszymi warunkami decydujące są warunki konkursu.


 1. Sąd Konkursowy

Sędziowie ze strony Zamawiającego

 • arch. Jolanta Latała – Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego i Architektury Biura Zarządu m.st. Warszawy

 • mgr inż. Mieczysław Reksnis – Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego i Architektury Biura Zarządu m.st. Warszawy

 • arch. Jacek Laskowski – Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego

Zastępca członka Sądu Konkursowego:

 • arch. Maria Zamojska – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury, Urząd Dzielnicy Śródmieście Gminy Warszawa - Centrum

Sędziowie Konkursowi SARP

 • arch. Andrzej Kaliszewski – Sędzia Referent

 • arch. Grzegorz Chodkowski

 • arch. Wojciech Gęsiak O/Radom SARP

 • arch. Andrzej Nasfeter

 • arch. Piotr Szaroszyk

Zastępca członka Sądu Konkursowego:

 • arch. Wojciech Kakowski

Sekretarz Organizacyjny Konkursu • arch. kraj. Marek Szeniawski

Sąd Konkursowy ma prawo powoływać rzeczoznawców i biegłych, którzy opracują opinie, w ramach swoich specjalności, nie mogą jednak brać udziału w pracach Sądu.


 1. Rodzaj i wysokość nagród oraz skutki prawne i finansowe z tym związane a także warunki ochrony praw autorskich

  1. Za najlepsze prace przyznane zostaną następujące nagrody:

I nagroda 50.000zł

II nagroda   35.000zł.III nagroda  25.000zł.

Razem     110.000zł.

10.2. Sąd Konkursowy ma prawo do innego podziału nagród, może również przydzielić wyróżnienia, z tym że suma 110.000 zł. zostanie wypłacona. Nagrody mogą być przyznane wyłącznie za prace zaliczone do grupy „O”, tj. prace spełniające wymogi zawarte w pkt. 4, 6, 7 rozdziału II oraz pkt. 1.1 - 1.4 rozdziału III. Sąd Konkursowy sporządzi wytyczne merytoryczne, w odniesieniu do wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac, z uwzględnieniem propozycji Zamawiającego. Praca zaliczona do grupy „N”, tj. nie spełniająca wymogów zawartych w pkt. 4, 6, 7 rozdziału II oraz pkt. 1.1 - 1.4 rozdziału III, może uzyskać najwyżej wyróżnienie. Nagrody i ewentualne wyróżnienia zostaną wypłacone przez Zamawiającego w przeciągu 21 dni od uprawomocnienia rozstrzygnięcia konkursu.


  1. Sąd Konkursowy, spośród prac zaliczonych do grupy „O”, dokona wyboru zwycięskiego projektu, przyznając jej Autorowi (Zespołowi Autorskiemu) I nagrodę.
 1. Sposób podania do wiadomości wyników konkursu

  1. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości na ostatnim posiedzeniu Sądu Konkursowego w trakcie publicznego otwarcia kopert, które odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 7 grudnia 2001r. o godz. 16.00. Z otwarcia kopert sporządzony zostanie protokół. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, komunikatach SARP i prasie.

  2. W momencie ogłoszenia wyników konkursu ujawnione zostaną wszystkie zespoły autorskie.
 1. Pola eksploatacji projektu

Po zakończeniu przewodu konkursowego oraz wystawy a także po dokonaniu wypłat nagród i ewentualnych wyróżnień Zamawiający staje się właścicielem egzemplarzy nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych, przy czym nie nabywa on praw autorskich. Zamawiający ma prawo do prezentacji nagrodzonych i wyróżnionych prac bez wynagrodzenia dla Autorów. Prace konkursowe, którym nie przyznano nagród i wyróżnień, będą do odebrania, za zwrotem pokwitowania złożenia pracy, w ciągu dwóch miesięcy po zamknięciu wystawy konkursowej tj. do dnia 28 lutego 2001r. Po upływie tego terminu Organizator konkursu nie ponosi za nie odpowiedzialności i może je komisyjnie zniszczyć.

Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wszystkich prac konkursowych.Rozdział III

Ustalenia merytoryczne

 1. Zakres opracowania

1.1 Teren opracowania – Plac Konstytucji

Opracowaniem konkursowym objęty jest teren Placu Konstytucji w Warszawie (zgodnie z załącznikiem graficznym) oraz przestrzeń znajdująca się pod powierzchnią placu:

Projekt powinien wskazać propozycję uporządkowania przestrzeni publicznej Placu Konstytucji


 • określić posadzkę placu;

 • określić układ grup drzew (ze specjalnym uwzględnieniem lokalizacji obiektów podziemnych);

 • określić formy „mebli miejskich” (drobne formy architektoniczne) – latarnie, oświetlenie chodników, ławki, słupy ogłoszeniowe, wiaty przystankowe, fontanny itp.;

1.2. Układ komunikacyjny

Koncepcja winna wskazać sposób optymalnego przekształcenia istniejącego układu komunikacyjnego, w kontekście proponowanych zmian programowo – przestrzennych. Projekt musi być zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu Stacji Metra „Politechnika”.
1.3. Galerie i pasaże podziemne (Tabela programowa A)

Projekt winien przedstawić optymalne rozwiązanie programowo – przestrzenne podziemnych galerii handlowo – usługowych, ze szczególnym uwzględnieniem ciągu wschód – zachód w rejonie ulic Koszykowa – Piękna oraz w centralnej części Placu Konstytucji.

Należy także uwzględnić połączenia komunikacji pieszej z południowymi wejściami (wyjściem) z projektowanej stacji metra „Wilcza” oraz z wyjściami z parkingu podziemnego.

Koncepcja musi uwzględniać konieczność skomunikowania kondygnacji podziemnych z powierzchnią Placu Konstytucji a tym samym musi określić formę architektoniczną tych obiektów kubaturowych.

Wielkość powierzchni obiektów podziemnych oraz ilość kondygnacji pozostawia się do decyzji Zespołów Autorskich.

1.4. Garaż podziemny ( Tabela programowa B)

Projekt powinien uwzględniać konieczność realizacji ogólnodostępnego garażu podziemnego na minimum 1000 miejsc parkingowych. Koniecznym jest także powiązanie poszczególnych kondygnacji garażu z podziemnymi galeriami handlowo – usługowymi i ciągami komunikacji pieszej oraz powierzchnią Placu Konstytucji.

Sposób powiązania z układem komunikacyjnym Placu Konstytucji i jego bezpośredniego sąsiedztwa musi być zgodny z MPZP Rejon Stacji Metra „Politechnika”.Wielkość powierzchni parkingowych i ilość kondygnacji pozostawia się do decyzji Zespołów Autorskich, z zastrzeżeniem zachowania ilości miejsc parkingowych określonej w rozdziale I pkt. 1.

Pobieranie 44.37 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna