„Konkursem”, jest spółka RedComm Sp z o o. z siedzibą w WarszawiePobieranie 17.68 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar17.68 Kb.
Regulamin konkursu „Tropiciele cen“ w Centrum Handlowym Auchan Kołbaskowo

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Tropiciele cen“, zwanego w dalszej części regulaminu „Konkursem”, jest spółka RedComm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-174), przy ulicy Sabały 17, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279105, NIP: 521-34-33-033, Regon: 140952887 (zwana dalej: „Organizatorem”)

 2. Konkurs odbywa się w dniach od 10 maja 2014 roku od godziny 10.00 do 11 maja 2014 roku do godziny 18.00 w godzinach pracy sklepów na terenie galerii Centrum Handlowego Auchan Kołbaskowo w Ustowo 45, 70-001 Szczecin, zwanego w dalszej części regulaminu „CH Auchan”.

§2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia (na dzień 10 maja 2014 r.) weryfikowana na podstawie dowodu tożsamości (ważnego dowodu osobistego lub paszportu), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która spełni wymagania Promocji określone w niniejszym regulaminie zwana w dalszej części niniejszego regulaminu także „Uczestnikiem”

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału:

  1. pracownicy Auchan Polska Sp. z o.o. oraz Auchan Polska Sp. z o.o. Oddział Immochan w Piasecznie, a także członkowie ich rodzin;

  2. pracownicy RedComm Sp. z o.o., a także członkowie ich rodzin;

  3. pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie stosunków cywilnoprawnych oraz właściciele punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie
   CH Auchan;

  4. najemcy lokali handlowych znajdujących się na terenie CH Auchan oraz członkowie ich rodzin

 1. Przez członków rodzin, o których mowa w §2 pkt 2 lit. a, b i d rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk
  i zdjęć Uczestników nagrodzonych w Konkursie, w środkach masowego przekazu. Zwycięzcy nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.

 3. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z jego zasadami określonymi
  w niniejszym Regulaminie i akceptuje je.

§3 Zasady Konkursu

 1. W dniach 10 i 11 maja na terenie galerii handlowej CH Auchan ustawiony zostanie manekin, ubrany produkty dostępne w aktualnej ofercie sklepów znajdujących się na terenie galerii handlowej. Zadaniem uczestników konkursu będzie odgadnięcie jaka jest dokładna wartość znajdujących się na manekinie produktów.

 2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić łącznie poniższe warunki:

  1. w dniach 10 maja 2014 roku od godziny 09.00 do 11 maja do godziny 18.00 zrobić jednorazowe zakup towaru/towarów lub usługi/usługę na terenie galerii handlowej CH Auchan za kwotę minimum 50 zł brutto. Z Konkursu wyłączone są dowody zakupu alkoholu, wyrobów tytoniowych, lekarstw i farmaceutyków, transakcji kantorowych a także zakładów lotto, wszelkich gier liczbowych i losowych, zakładów bukmacherskich, itp. Dowody zakup można łączyć.

  2. jak najszybciej zgłosić się do Punktu Obsługi Konkursu „Tropiciele cen“ w CH Auchan. Punkt Obsługi Konkursu „Tropiciele cen“ czynny jest tylko w dniach
   10 i 11 maja 2014 r. w godz. 10.00 – 18.00;

  3. przedstawić dowód zakupu, odebrać od hostessy kwestionariusz zgłoszeniowy, wypełnić go podając swoje dane (Imię, Nazwisko, telefon komórkowy, adres e-mail) oraz, odpowiedź na pytanie konkursowe i wręczyć wypełniony kwestionariusz pracownikowi Punktu Obsługi Konkursu. Pracownik Punktu Obsługi Promocji będzie oznaczał na kuponie godzinę oddania kuponu zgłoszeniowego
   a następnie kupon zgłoszeniowy będzie wrzucał do urny. Kupony zgłoszeniowe można przekazywać do Punktu Obsługi Konkursu tylko w dniach 10 i 11 maja 2014 r. w godz. 10.00 – 18.00.

 1. Najpóźniej do 13 maja do godziny 16.00 Komisja Konkursowa i wyłoni zwycięzców spośród wszystkich, którzy zgłosili swój udział w konkursie w poszczególnych dniach trwania konkursu. Laureatem nagrody głównej danego dnia, to jest bonu zakupowego o wartości 1000 zł zostanie uczestnik, który udzieli prawidłowej lub najbardziej zbliżonej do prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

 2. W przypadku gdy jeden lub większa liczba uczestników udzieli prawidłowej odpowiedzi
  na pytanie konkursowe, o kolejności przyznania nagrody decyduje czas zgłoszenia – nagrodę główną zdobywa uczestnik, który dokonał prawidłowego zgłoszenia z właściwą odpowiedzią jako pierwszy.

 3. Laureatem nagród drugiego i trzeciego stopnia zostaną uczestnicy, których zgłoszenia będą zawierały prawidłową odpowiedź, ale będą złożone później niż zgłoszenie laureata nagrody głównej, lub uczestnicy, którzy udzieli odpowiedzi najbliższej prawidłowej. W przypadku więcej niż jednego zgłoszenia kwalifikującego do nagrody pocieszenia o kolejności przyznania nagrody decyduje czas zgłoszenia – nagrodę zdobywa uczestnik, który dokonał prawidłowego zgłoszenia jako pierwszy

 4. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.auchankolbaskowo.pl najpóźniej
  w dniu 13 maja do godziny 16.00

 5. W konkursie można wygrać następujące nagrody:

  1. W dniu 10 maja:

   1. Nagroda główna - bon zakupowy o wartości 1000 zł

   2. Nagroda drugiego stopnia - bon zakupowy o wartości 500 zł

   3. Nagrody trzeciego stopnia – 5 bonów zakupowych o wartości 100 zł każdy

  2. W dniu 11 maja:

   1. Nagroda główna - bon zakupowy o wartości 1000 zł

   2. Nagroda drugiego stopnia - bon zakupowy o wartości 500 zł

   3. Nagrody trzeciego stopnia – 5 bonów zakupowych o wartości 100 zł każdy

 6. Bony zakupowe będące nagrodami w konkursie zrealizować będzie można w sklepach znajdujących się na terenie galerii handlowej CH Auchan, wyłącznie w dniach
  od 14 maja 2014 roku do 18 maja 2014 roku
  . Bonów nie można zrealizować na terenie hipermarketu Auchan.

 7. Liczba nagród w Konkursie jest ograniczona. O wygranej decyduje poprawność i kolejność zgłoszeń.

 8. Jeden dowód zakupu dokonanego w czasie trwania konkursu „Tropiciele cen” w CH Auchan może być wykorzystany w Konkursie tylko jeden raz i wyłącznie na terenie CH Auchan. Dowody zakupu przedstawione w Punkcie Obsługi Konkursu zostaną oznaczone, celem uniemożliwienia ich ponownego użycia w Konkursie.

 9. W przypadku wątpliwości dotyczących ustalenia kolejności zgłaszających się osób, rozstrzyga opinia Obsługi Punktu Konkursowego.

 10. Zakupy dokonane podczas konkursu „Tropiciele cen”, na podstawie których wydano nagrody w ramach Konkursu nie podlegają zwrotowi. Obsługa Konkursu będzie stemplowała dowody zakupu celem oznaczenia faktu wydania nagrody.

 11. Wszystkie nagrody, które nie zostaną rozdane w czasie trwanie Konkursu zostaną przekazane do dyspozycji Managera CH Auchan.

 12. Zwycięzcom w Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody.

 13. Nagrody będą wydawane laureatom w dniu 14 maja 2014 r. w godzinach od 16.00 do 20.00 na terenie galerii handlowej CH Auchan.

 14. Nagrody nie odebrane przez laureatów w wyżej wymienionym terminie zostaną przekazane do dyspozycji Managerowi Centrum Handlowego Auchan.

 15. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 16. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i odbioru nagród. Organizator przetwarza dane wyłącznie w przedmiotowym zakresie. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika odrębnej zgody Organizator jest uprawniony do przetwarzania podanych przez Uczestnika danych osobowych w celach marketingowych. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody dane osobowe Uczestników konkursu mogą być użyte w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług. Powyższa zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest obowiązkowa i jej brak nie wyklucza udziału Uczestnika w konkursie.

 17. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały przetwarzane.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Prawo do składania reklamacji co do niezgodności przebiegu Konkursu z niniejszym regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu tj. do 25.05.2014 r. włącznie. Reklamacja powinna być złożona
  w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: RedComm Sp. z o.o. ul. Sabały 17 (02-174 Warszawa) z dopiskiem: „Tropiciele cen - reklamacja”

 2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz pisemnie powiadomi zgłaszającego reklamację o rozstrzygnięciu.

 3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.auchankolbaskowo.pl oraz w Punkcie Obsługi Konkursu, znajdującym się na terenie CH Auchan.

 4. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

 5. Wszelkie załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.

 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd.

: media
media -> Regulamin otwierania I prowadzenia rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żĄdanie (A’vista) w złotych dla rad rodziców I innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
media -> Wywiad pielęgniarski I zaświadczenie lekarskie dane świadczeniobiorcy
media -> Formularz cenowy Pakiet 1
media -> Lab Inż. Biomed
media -> A19 zjazd I 19,20,21. 09. 2014 Nr zajęć
media -> I liga wojewódzka a1 junior (mljs) Runda jesienna 2015 Kolejka 1 w dniach 22-08-2015/23-08-2015
media -> I liga wojewódzka a1 junior "mljs" runda II 16 kolejka 19-03-2016/20-03-2016
media -> Runda wiosenna sezonu 2014/2015 Kolejka 14 w dniach 28-03-2015/29-03-2015
media -> Limanowa: I liga okręgowa – orliki – wiosna 2015 Kolejka 1 w dniach 20-26. 04. 2015
media -> Regulamin konkursu turystycznego
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna