Konkursu na najlepszą pracę magisterską I dyplomową przygotowaną I obronioną w akademii ekonomicznej w PoznaniuPobieranie 20.83 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar20.83 Kb.

Regulamin

Konkursu na najlepszą pracę magisterską i dyplomową
PRZYGOTOWANĄ I OBRONIONĄ W Akademii ekonomicznej w Poznaniu

OrganizowanEGO przez Fundację Akademii Ekonomicznej

finansowanego przez firmę F5 Konsulting Sp. z o.o.

w roku AKADEMICKIM 2007/2008
§ 1


Fundacja Akademii Ekonomicznej w Poznaniu wspólnie z firmą F5 Konsulting Sp. z o.o., kierując się wolą uznania i chęcią promocji osiągnięć studentów naszej Uczelni, ogłasza XVI Edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską i dyplomową, obronioną w roku akademickim 2007/2008.

§ 2

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace magisterskie i dyplomowe przygotowane i obronione w roku akademickim 2007/2008, w ramach seminariów na studiach stacjonarnych, wieczorowych oraz zaocznych wszystkich wydziałów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.§ 3

Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa w dniu 27.02.2009 roku o godz. 12.00.

Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

§ 4


 1. Zgłoszenie pracy magisterskiej/dyplomowej do Konkursu wymaga:
 • pisma przewodniego, podpisanego przez zgłaszającego promotora lub recenzenta wraz z merytorycznym uzasadnieniem oraz adresem (pocztowym, mailowym) i nr telefonu autora,

 • załączenia 1 egzemplarza pracy magisterskiej/dyplomowej wraz z jej wersją elektroniczną w formacie Microsoft Word i recenzjami,

 • załączenia wypełnionego oświadczenia uczestnika Konkursu (dostępne w Biurze Fundacji AE oraz na stronie internetowej www.fae.ae.poznan.pl).
 1. Powyższe dokumenty należy dostarczyć do Biura Fundacji AE (Budynek C Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ul. Towarowa 53, pok. 10, poniedziałek - piątek, godz. 11:00-15:00).

§ 5

Przy ocenie prac zgłoszonych do Konkursu będą brane pod uwagę:
 • wartość merytoryczna,

 • oryginalność, innowacyjność,

 • przydatność praktyczna,

 • umiejętność doboru i wykorzystania źródeł,

 • znajomość literatury przedmiotu,

 • ocena strony formalnej pracy.§ 6


 1. Zarząd F5 Konsulting Sp. z o.o. oraz Zarząd Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ustanawia nagrody pieniężne za najlepsze prace magisterskie i dyplomowe w wysokości:

Za prace magisterskie:

Za prace dyplomowe:

2500 zł

 • I nagroda

1500 zł

 • II nagroda

1500 zł

 • II nagroda

750 zł

 • III nagroda

1000 zł

 • III nagroda

500 zł
 1. Sponsorem nagród jest Firma F5 Konsulting Sp. z o.o.
 1. Nagrody zostaną wypłacone w dniu ogłoszenia wyników.
 1. Wypłacone nagrody będą pomniejszone o podatek dochodowy od osób fizycznych.

§ 7

Kapituła może dokonać innego podziału nagród w obrębie danej kategorii prac.


§ 8

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 10.04.2009 roku.
 1. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 60 dni po rozstrzygnięciu Konkursu, podczas uroczystości wręczenia nagród, zorganizowanej przez Fundację AE.
 1. Autorzy i promotorzy nadesłanych prac oraz jednostka naukowo-dydaktyczna, w której została wykonana praca, otrzymają pisemne zawiadomienie o wynikach Konkursu i terminie uroczystości wręczenia nagród.
 1. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszeń na tablicach informacyjnych Uczelni, na stronach internetowych FAE, a także w lokalnych mediach.


§ 9

 1. Nagrody przyznaje Kapituła powołana przez Zarząd F5 Konsulting Sp. z o.o. oraz Zarząd Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 1. Kapituła Konkursu składa się z przedstawiciela Zarządu firmy F5 Konsulting Sp. z o.o. oraz samodzielnych pracowników naukowych reprezentujących dziedzinę nauk ekonomicznych.
 1. Kandydatów do Kapituły zgłaszają rady poszczególnych wydziałów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji AE w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.
 1. Każda rada wydziału zgłasza jednego kandydata.
 1. Członkiem Kapituły nie może być promotor pracy magisterskiej/dyplomowej zgłoszonej do Konkursu.
 1. Rada Wydziału może zgłosić do Kapituły osobę zatrudnioną w innej placówce naukowo-dydaktycznej.
 1. Kapituła na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
 1. Członkowie Kapituły pracują społecznie. Członkom Kapituły spoza Poznania Fundacja AE zapewnia zwrot kosztów przejazdu pociągiem I klasy.
 1. Członek Kapituły wyraża pisemną zgodę na udział w pracach Komisji oraz podpisuje zobowiązanie do przestrzegania praw autorskich przysługujących autorom nadesłanych prac konkursowych.
 1. Biuro Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w porozumieniu z Przewodniczącym, zapewnia warunki prawidłowego przebiegu prac Kapituły.

Zarząd Firmy F5 Konsulting Sp. z o.o. Zarząd Fundacji AE w Poznaniu

Pobieranie 20.83 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna