Konsekracja biskupa jana cieślara I wprowadzenie w urzędowanie biskupa dicezji warszawskiejPobieranie 17.18 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar17.18 Kb.
KONSEKRACJA BISKUPA JANA CIEŚLARA

I WPROWADZENIE W URZĘDOWANIE BISKUPA DICEZJI WARSZAWSKIEJ
W sobotę, 4 września 2010 r. odbyła się uroczystość konsekracji biskupiej księdza Jana Cieślara z Pabianic i wprowadzenia go w urzędowanie na stanowisku Biskupa Diecezji Warszawskiej.

Uroczystości rozpoczęło nabożeństwo w kościele św. Mateusza w Łodzi. Udział w nim wzięli biskupi i przedstawiciele władz Kościoła luterańskiego, liczni duchowni i wierni parafii Diecezji Warszawskiej oraz z innych części naszego kraju, goście zagraniczni, a wśród nich ks. biskup Jan Niedoba, zwierzchnik Luterańskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej [LECAV], przedstawiciele ewangelickiego Rycerskiego Zakonu Joannitów, przedstawiciele społeczności akademickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej na czele z prorektorem ks. prof. dr hab. Bogusławem Milerskim. Na uroczystości byli obecni goście ekumeniczni, a wśród nich ks. Przemysław Koroza (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. rektor Adam Kleszczyński (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), abp Szymon, zwierzchnik Diecezji Łódzko-Poznańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ks. dziekan Stanisław Muchewicz (Kościoł Polskokatolicki) oraz bp Ireneusz Pękalski, sufragan Archidiecezji Łódzkiej Kościoła Rzymskokatolickiego. Świat polityki reprezentowali posłowie na Sejm RP Anita Błochowiak i Adam Biernat, poseł Europarlamentu Jacek Saryusz-Wolski, przedstawiciele władz samorządowych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i miejskim. Byli też obecni członowie Rotary Club, przedstawiciele świata nauki na czele z rektorem Politechniki Łódzkiej prof. Stanisławem Bieleckim, ludzie świata biznesu, przedstawiciele służb mundurowych, wśród nich zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Zdzisław Stopczyk.

  Nabożeństwo rozpoczęło się procesjonalnym wejściem duchownych do kościoła i odśpiewaniem pieśni „Warownym Grodem jest nasz Bóg”. Później nastąpiło powitanie zgromadzonych, które w imieniu biskupa-elekta ks. Jana Cieślara, wygłosił ks. Marcin Brzóska. Część spowiednią prowadził ks. bp Tadeusz Szurman, zwierzchnik Diecezji Katowickiej. W liturgii wstępnej udział wziął ks. dr Adrian Korczago, natomiast teksty biblijne odczytali: ze Starego Testamentu 5 Księgi Mojżeszowej 30, 10-14 ks. ppłk Wiesław Żydel, lekcję apostolską z Listu do Rzymian 12, 1-8 diakon Halina Radacz, a fragmenty Ewangelii, zaczerpnięte z Ewangelii Łukasza 24, 44-49a ks. prob. Marcin Undas.

Po pieśni do Ducha Świętego (Veni Creator Spiritus) i ślubowaniu złożonym przez ks. Jana Cieślara aktu jego konsekracji i wprowadzenia w urzędowanie jako zwierzchnika Diecezji Warszawskiej dokonał ks. bp Jerzy Samiec, Biskup Kościoła wraz z asystującymi mu ks. bp. Ryszardem Boguszem, zwierzchnikiem Diecezji Wrocławskiej i ks. bp. Rudolfem Bażanowskim, zwierzchnikiem Diecezji Mazurskiej. Biskup Kościoła wypowiedział słowa:


"Mocą udzieloną przez Boga i Jego Kościół, zwyczajem apostolskim i zgodnie z porządkiem świętego Kościoła Jezusa Chrystusa, jako biskupi Kościoła wkładamy na ciebie nasze ręce i wprowadzamy ciebie w posługę biskupa Kościoła Jezusa Chrystusa oraz powierzamy twojej biskupiej pieczy lud Boży Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce wraz z jego duszpasterzami". Po tym akcie do ołtarza podeszli pozostali obecni na uroczystości luterańscy biskupi (bp Tadeusz Szurman, bp Michał Warczyński, bp Ryszard Bogusz, bp ppłk Mirosław Wola i bp gen. Ryszard Borski), kładąc ręce na jego głowę wypowiadali biblijne słowa. Po zakończonym akcie nakładania rąk, Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec założył klęczącemu ks. bp. Janowi Cieślarowi krzyż biskupi mówiąc:” A to godło męki i chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa i znak twego urzędu biskupiego niechaj świadczy o Twojej godności. Niechaj ono ciebie i wszystkich ludzi kieruje ku Jezusowi Chrystusowi, który za nas wszystkich umarł na krzyżu. Pokój niech będzie z tobą.”

Kazanie oparte o tekst z I Listu Jana 4,11 wygłosił ks. bp Jan Cieślar. Mówił w nim: „Tak chcemy żyć i w naszych społecznościach zborowych, w naszych parafiach, tak chcemy żyć ze sobą w naszej diecezjalnej rodzinie: w miłości budować siebie, wspierać się, w miłości budować rzeczywistość, tę wokół nas, kreować przyszłość, pamiętając o dorobku przeszłości. Czując znaczenie apostolskiego wezwania chcemy być ciągle świadectwem Boga i Bożej miłości w swej chrystocentrycznej tradycji. Czując znaczenie apostolskiego wezwania pragniemy nieść nowe z pamięcią o przeszłości. Na zakończenie zwrócił się z prośbą o wsparcie: Byśmy posłuszni temu wołaniu razem byli zawsze jedną rodziną w Panu naszym Jezusie Chrystusie, byśmy potrafili wspólnie z wzajemną cierpliwością i miłością służyć sobie wzajemnie, a przez to dobru naszej diecezji, naszego Kościoła i społeczeństwa całego” (czytaj całe kazanie).

 Po kazaniu odbyła się liturgia Sakramentu Oltarza, którą wspólnie odprawili: ks. bp Jerzy Samiec i ks. bp Jan Cieślar.

 Po Wieczerzy Pańskiej i kolekcie pokomunijnej, nastąpił czas na pozdrowienia. Ze słowem gratulacji i pozdrowień do nowego Biskupa Diecezji Warszawskiej jako pierwszy zwrócił się się w imieniu społeczności akademickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie jej prorektor ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski. W imieniu gości zagranicznych głos zabrał ks. Helmut Zierke, duchowny Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Krajowego Hanoweru, a zarazem członek zarządu stowarzyszenia ewangelików wyznania luterańskiego, wywodzących się z terenu Polski. Swoje pozdrowienia przekazali także goście ekumeniczni - abp Szymon z Kościoła Prawosławnego Archidiecezji Łódzko-Poznańskiej oraz - w imieniu miejscowego metropolity rzymsko-katolickiego abp. Władysława Ziółka - bp sufragan Ireneusz Pękalski. Spośród przedstawicieli świata polityki głos zabrali europoseł Jacek Saryusz-Wolski i posłanka Anita Błochowiak, przedstawiciel wojewody łódzkiego i członkowie władz samorządowych szczebla powiatowego i miejskiego z Pabianic. Pozdrowienia zakończył ks. bp Ryszard Bogusz wraz z dyrektor generalną Wandą Falk, którzy złożyli bp. Janowi Cieślarowi życzenia w imieniu Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

 

Nabożeństwo zakończył błogosławieństwem nowokonsekrowany Biskup Jan Cieślar  Drugim punktem sobotnich uroczystości był popołudniowy koncert okolicznościowy. Odbył się on kościele apostołów Piotra i Pawła w Pabianicach, w kościele parafii, której ks. bp Jan Cieślar jest i pozostanie proboszczem. W czasie koncertu utwory m. in. J. S. Bacha, G. F. Händla i E. Morricone zaprezentowali Janusz Szadowiak (trąbka) i Krzysztof Urbaniak (organy). W przerwach między kolejnymi prezentacjami muzycznymi prowadzący koncert ks. Adam Malina odczytał wybrane fragmenty listów gratulacyjnych, które z okazji konsekracji i wprowadzenia w urząd Biskupa Diecezji Warszawskiej skierowano na ręce ks. bp. Jana Cieślara. Wśród nich znalazły się m. in. gratulacje dyrektora Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Ireneusza Lukasa, sekretarza generalnego Martin-Luther-Bund ks. dr. Rainera Stahla, przedstawicieli Kościołów, świata polityki, władz samorządowych oraz organizacji społecznych.

 

wg www.luteranie.pl


* * *

Ksiądz Biskup Jan Cieślar, urodził się dnia 10 września 1967 r. w Cieszynie. Ochrzczony został w kościele św. Jakuba Starszego w Ustroniu, gdzie zamieszkiwał. Po maturze rozpoczął studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które ukończył obroną pracy magisterskiej na temat: „ks. Teodor Karol Haase, Jego życie i działalność.” Po studiach odbył praktykę kandydacką w Ustroniu u boku ks. radcy dr. Henryka Czembora, proboszcza ustrońskiego. W dniu 21 lipca 1993 r. w kościele Pokoju w Zabrzu przez Ks. Biskupa Jana Szarka został ordynowany na księdza. Po ordynacji, Konsystorz Kościoła skierował ks. Jana Cieślara na wikariat do Ustronia. W roku 1994 został skierowany na wikariat do parafii św. Mateusza w Łodzi u boku ks. proboszcza Mariusza Wernera.

W 1996 roku został mianowany proboszczem administratorem parafii w Pabianicach, tam też w roku 1998 wybrany został przez Zgromadzenie Parafialne proboszczem i instalowany na to stanowisko przez swego poprzednika Ks Biskupa Mieczysława Cieślara. Od 2008 roku pełni funkcję diecezjalnego wizytatora nauczania kościelnego. W tym także roku Synod Diecezjalny wybrał go radcą duchownym Diecezji Warszawskiej, a więc zastępcą ks. biskupa Mieczysława Cieślara. Jest też starszym wykładowcą w katedrze teologii historycznej ChAT w Warszawie.

Po tragicznej śmierci ś.p. ks. biskupa Mieczysława Cieślara w dniu 18 kwietnia 2010 r., ks. radca Jan Cieślar został przez Synod Diecezjalny wybrany Biskupem diecezjalnym Diecezji Warszawskiej w dniu 26 czerwca 2010 r. w Łodzi.

Jego konsekracja na ten urząd, a jednocześnie wprowadzenie w urzędowanie Biskupa Diecezji Warszawskiej odbyła się w sobotę, dnia 4 września 2010 r. w kościele katedralnym św. Mateusza w Łodzi. Konsekracji dokonał Zwierzchnik Kościoła Ks. Biskup Jerzy Samiec, a współkonsekratorami byli: Biskup wrocławski ks. biskup Ryszard Bogusz oraz Biskup mazurski ks. biskup Rudolf Bażanowski. Dalszymi współkonsekratorami byli następujący biskupi: Biskup katowicki i zarazem zastępca Biskupa Kościoła Tadeusz Szurman, zwierzchnik Luterańskiego Kościoła Ewangelickiego A.W. w Republice Czeskiej ks. biskup Jan Niedoba (Bystrzyca nad Olzą – Cz.), Biskup Generał Ryszard Borski (Warszawa), Biskup Wojskowy ppłk Mirosław Wola (Warszawa), Biskup pomorsko-wielkopolski Michał Warczyński (Sopot).Ks. Biskup Jan Cieślar jest trzecim kolejnym biskupem luterańskim konsekrowanym w bieżącym roku w Polsce (Bp Jerzy Samiec, Bp Mirosław Wola i Bp Jan Cieślar). Wszyscy trzej biskupi podobnie jak i pozostali złączeni są urzędem biskupim w starokościelnej episkopalnej sukcesji apostolskiej (linia uppsalska, linia prawosławna, oraz linia Rebiby rzymsko-katolicka i starokatolicka).
Linia „uppsalska” obecna jest poprzez luterańskich biskupów, którzy brali udział w konsekracjach naszych biskupów, linia prawosławna obecna jest w naszym Kościele poprzez arcybiskupa Jeremiasza, i linia rzymsko-katolicka „Rebiby” poprzez wrocławskiego biskupa sufragana Jana Tyrawę, oraz linia „Rebiby” starokatolicka poprzez biskupów diecezji wrocławskiej Wiesława Skołuckiego i Zdzisława Koralewskiego (+), którzy włożył ręce na głowę ks. biskupa Ryszarda Bogusza, oraz poprzez biskupa Jerzego Szotmiller, który włożył ręce na głowę ks. biskupa Tadeusza Szurmana podczas konsekracji biskupiej.

: aktualnosci -> zostatniejchwili
zostatniejchwili -> ŚWIĘto reformacji 31 października 2008 r
zostatniejchwili -> Ks. Jan Gross
zostatniejchwili -> Ś. p. Ksiądz Jan Hause
zostatniejchwili -> Wiadomosci ekumeniczne śLĄskiego oddziału polskiej rady ekumenicznej
zostatniejchwili -> Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jerzy Szotmiller Ordynariusz Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej Kościoła Polskokatolickiego w rp ul Jasnogórska 6
zostatniejchwili -> 50 – lecie ordynacji księży w Polsce w roku 2010 „We wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach.”
zostatniejchwili -> Kościół Ewangelicko – Unijny w Niemczech Poprzez pojęcie Kościół Ewangelicko – Unijny
zostatniejchwili -> W rzeczpospolitej polskiej
zostatniejchwili -> Biskup prof. Dr hab. Marcin hintz konsekrowany
zostatniejchwili -> Biskup Rzymu odwiedził kościół ewangelicko – luterański w Rzymie

Pobieranie 17.18 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna