Konspekt / sylabusPobieranie 19.94 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar19.94 Kb.

KONSPEKT / SYLABUS

Kierunek studiów


prawo

Wydział


Prawa i Administracji

Katedra/ Zakład


Zakład Polityki Prawa

Typ studiów


studia stacjonarne i wieczorowe

Semestr studiów


III

Rok akademicki


2008/2009

Nazwa przedmiotu


etyka zawodów prawniczych

Rodzaj zajęć


wykład

Specjalizacja

Prowadzący


dr Paweł Łabieniec

Punkty ECTS

Forma zaliczenia


egzamin pisemny

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)


przedmiot do wyboru

Cel i zadania przedmiotu:Wprowadzenie w terminologię etyczną oraz podstawowe spory z zakresu etyki i metaetyki; określenie statusu etyki zawodowej i jej stosunku do prawa;

analiza podstawowych wymogów etyk zawodowych zawodów prawniczychTreści programowe 1. Pojęcie „etyki” i „moralności”. Charakterystyka powinności etycznej i norm moralnych. Podobieństwa i różnice między normami prawnymi i moralnymi (etycznymi).

 2. Etyka normatywna – nauka o moralności (etyka opisowa) – metaetyka.

 3. Podstawowe spory etyczne i metaetyczne:

  1. sposoby pojmowania celu etyki: stanowiska eudajmonistyczne, deontologiczne, perfekcjonistyczne;
  1. stanowisko teleologiczne – konsekwencjalizm – deonologizm – etyka cnoty;
  1. kognitywizm- antykognitywizm;
  1. naturalizm – intuicjonizm – emotywizm;
  1. absolutyzm (pryncypializm) moralny – relatywizm sytuacyjny (sytuacjonizm etyczny);
  1. absolutyzm – relatywizm kulturowy;
  1. etyka obowiązku i etyka aspiracji;
  1. kodeksy etyczne czy etyka bezkodeksowa?
 1. Przegląd najważniejszych stanowisk w historii europejskiej myśli etycznej: Sokrates, Platon, Arystoteles, Epikur, stoicy, św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, Hume, Kant, utylitaryzm, Nietzsche, Moore, Ayer, egzystencjalizm, postmodernizm.
 1. Pojęcie zawodu zaufania publicznego.
 1. Etyka zawodowa – deontologia zawodowa.
 1. Kodeksy etyki zawodowej – ich historia, forma. Spór o status prawny kodeksów etyki zawodowej. Stanowisko polskiego Trybunału Konstytucyjnego.
 1. Historia etyki adwokackiej w USA, wybranych państwach europejski.
 1. Dzieje etyki adwokackiej w Polsce.
 1. Zasady etyki adwokackiej i odpowiedzialności zawodowej adwokatów.
 1. Wybrane problemy etyki adwokackiej.
 1. Historia zawodu radcy prawnego i etyki radcowskiej.
 1. Zasady etyki radcowskiej i odpowiedzialności zawodowej radców prawnych.
 1. Historia etyki sędziowskiej w USA, Europie i Polsce.
 1. Status i treść zasad etyki sędziowskiej w Polsce.
 1. Zasady etyki prokuratora.
 1. Zasady etyki notariusza.
 1. Zasady deontologiczne innych zawodów prawniczych (komornik, doradca podatkowy).

Wykaz literaturyR. Sarkowicz, Amerykańska etyka prawnicza, Zakamycze, Kraków 2004;

R. Tokarczyk, Etyka prawnicza, LexisNexis, Warszawa 2005;Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, pod red. H. Izdebskiego i P. Skuczyńskiego, LexisNexis Warszawa 2006;

Etyka prawnicza. Stanowiska i pespektywy, pod red. H. Izdebskiego i P. Skuczyńskiego, LexisNexis 2008.

Oświadczam, że treści programowe zawarte w powyższym konspekcie są moją indywidualną pracą twórczą stworzoną w ramach stosunku pracy zawartego z Uniwersytetem Łódzkim, oraz że z tego tytułu osobom trzecim nie przysługują autorskie prawa majątkowe.


………………………………….

Podpis pracownika.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna