Kontekst teoretyczny do podstawowego tekstu: Seminarium Instytutu Socjologii uw 9 marca 2010Pobieranie 427.53 Kb.
Strona6/7
Data07.05.2016
Rozmiar427.53 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
Historia i trwanie. [przekł. Bronisław Geremek]. Warszawa : Czytelnik

Brose H. G., Wohlraub-Sahr M., Corsten M. (1993) Soziale Zeit und Biographie. Uber die Gestaltung von Alltagszeit und Lebenzeit. Koln:Wesdeutscer Verlag.

Brose, H.-G. (2004) An Introduction towards culture of non-simultaneity?, Time & Society, Londyn: SAGE, Vol 13, NO 1 (2004), str. 5-26

Brussig T. (2002) Aleja Słoneczna. [przekł. Alicja Rosenau]. Wołowiec : Czarne.

Burawoy M. (2000) A Sociology of the Second Great Transformation. Annual Review of Sociology vol. 26, str. 693-695

Burchell G. (1991) (red.) The Foucault Effect : studies in governmentality. Londyn : Harvester Wheatsheaf.

Burke E. (1994) Rozważania o rewolucji we Francji i o debatach pewnych towarzystw londyńskich. [przekł. Dorota Lachowska]. Kraków: Znak.

Carrasco C., Mayordomo M. (2005) Beyond Employment, Working time, living time w: Time and Society Vol.. 14 No. 2/3 (2005)

Castel R. (1991) From Dangerousness to Risk w: The Foucault Effect, 281-299; Harvester Wheatsheaf.

Castells M. (2007). Społeczeństwo sieci [przekł. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński, S. Szymański]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chirot D. (1989) (red.) The Origins of backwardness in Eastern Europe: economics and politics from the Middle Ages until the early twentieth century. Berkeley, University of California Press.


Chirot D. (1994) How societies change Thousand Oaks, Pine Forge Press.

Cohen J. L., Arato A. (1992) Civil society and political theory; Cambridge, London : MIT Press.

Comte A. (2003) Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej; [przekł. J. K.]; Warszawa : Altaya Polska, De Agostini Polska.

Connerton P. (1989) How Societies Remember Cambridge: Cambridge University Press.

Coope U. (2006) Time for Aristotle. Londyn: Oxford University Press.

Coser L., Coser R. (1990) Time Perspective and Social Structure w: Hassard 1990

Coveney P., Highfield R. (1997) Strzałka czasu : jak rozwiązać największą tajemnicę nauk. [przekł. Piotr Amsterdamski]. Poznań : Zysk i S-ka.

Czepulis-Rutkowska Z. (2003) Nietypowe formy zatrudnienia i system emerytalny. Wzajemne relacje. W: Frieske 2003.

Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A. (1997) (red.) Rytualny chaos : studium dyskursu publicznego. Kraków : Aureus.

Danecka Marta (2008) Moja bieda, moja wina Gazeta Wyborcza 20.05.2008

Defert D. (1992) Popular Life and Insurance Technology; w: The Foucault Effect. Studies in Governmentality. red. Burchell Graham. Gordon Collin, Miller Peter; London: Harvester, Wheatheaf.

Deleuze G., Guattari F. (1975) L'Anti-Oedipe; Paris : Les Éditions de Minuit.

Deleuze, G. Guattari F. (1980) Mille plateaux; Paris : Les Éditions de Minuit.

Descombes V. (1996) To samo i inne : czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933- 1978). [przekł. Bogdan Banasiak i Krzysztof Matuszewski]. Warszawa : Spacja.

Deutsch K. (1961) Social Mobilization and Politcal Development, The American Political Science Review, Vol 55, Nr 3, (09/1961) s. 494-513

Domański H. (1994). Społeczeństwa klasy średniej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Domański H. (2002b) Ubóstwo w społeczeństwach komunistycznych. Warszawa ISP.

Domański H., Rychard A., Śpiewak P. (2005) Polska jedna czy wiele? Warszawa : Trio.

Domański, H. (2002a) Polska klasa średnia. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dunn E. C. (2008) Prywatyzując Polskę : o bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy. [przekł. Przemysław Sadura]. Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Durkheim E. (1990) Elementarne formy życia religijnego : system totemiczny w Australii. [przekł. Anna Zadrożyńska]. Warszawa : PWN.

Edensor T. (2004).Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Eisenstadt S. N. (1964) Modernization and Conditions of Sustained Growth, World Politics; Vol 16, nr 4 (07/1964) s. 576-594

Eisenstadt S. N. (1977) Convergence and Divergence of Modern and Modernizing Societies: Indications from the Analysis of the Structuring of Social Hierarchies in the Middle East International Journal of Middle East Studies; Vol. 8, Nr 1, (Stycz. 1977)

Eisenstadt S. N.(1973) Tradition, Change, Modernity; Wiley & Sons, New York 1973

Elias N. (1980) Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu [przekł. T. Zabłudowski]. Warszawa PIW.

Elias N. (1991) The society of individuals. Cambridge : Blackwell.

Elias N. (1992) Time : an essay. [przeł. Edmund Jephcott].Oxford, Cambridge : Blackwell.

Elias N. (2003). Zaangażowanie i neutralność [przekł. J. Stawiński]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Eriksen, T. H. (2003) Tyrania chwili : szybko i wolno płynący czas w erze informacji. [przekł. Grzegorz Sokół]. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy.

Fairclough N, (1999) Critical discourse analysis : the critical study of language. London, New York : Longman,.

Featherstone M. (1991) Consumer culture and postmodernism; London : Sage.

Feyerabend P..K. (1996) Przeciw metodzie. [przekł. Stefan Wiertlewski].Wrocław : Siedmioróg.

Flis A. (1988) Crisis and Political Ritual in Poland w: Problems of Communism: 1988 (05- 08); s. 43-54

Foucault M. (1977) Archeologia wiedzy. [przekł. Andrzej Siemek]. Warszawa : PIW

Foucault M. (1987) Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu. [przekł. Helena Kęszycka]. Warszawa: PIW.

Foucault M. (1988) Question of Method w: Bernauer 1988

Foucault M. (1995) Historia seksualności. [przekł. Bogdan Banasiak, Tadeusz Komendant i Krzysztof Matuszewski]. Warszawa : Czytelnik.

Foucault M. (1998) Nadzorować i karać. [przekł. Tadeusz Komendant]. Warszawa : Aletheia

Foucault M. (2000) Filozofia, historia, polityka : wybór pism. [przekł. Damian Leszczyński, Lotar Rasiński].Warszawa, Wrocław : PWN.

Foucault M. (2005) Słowa i rzeczy. [przekł. Tadeusz Komendant]. Warszawa: Słowo, Obraz, Terytoria.

Fraser J.T. (1993) (red.) Time and process : interdisciplinary issues. Madison: International Universities Press.

Frieske K. (2003) (red.) Deregulacja polskiego rynku pracy. Warszawa: Instytut Pracy i Polityki Społecznej.

Frieske K. (2004) Strukturalne mistyfikacje: współcześni 'ludzie luźni'; w: Marody 2004

Fromm E. (1970) Ucieczka od wolności. [przekł. Olga i Andrzej Ziemilscy]. Warszawa : Czytelnik.

Fukuyama F. (1996) Koniec historii. [przekł. Tomasz Bieroń, Marek Wichrowski]. Poznań : Zysk i S-ka.

Fuller L. (2000) Socialism and the Transition in East and Central Europe: The Homogeneity Paradigm,Class, and Economic Inefficiency. Annual Review of Sociology, nr 26; str. 585–609

Furet F. (1996) Przeszłość pewnego złudzenia : esej o idei komunistycznej w XX w. [przekł. Joanna Górnicka-Kalinowska i Maria Ochab]. Warszawa : Oficyna Wydawn.Volumen,

Gadomski W. (2004) Cena szoku. 15-lecie Planu Balcerowicza., Gazeta Wyborcza 2004/12/ 17

Gadowska K. (2002) Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego: systemowa analiza powiązań sieciowych na przykładzie przekształceń sektora górniczego w Polsce, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gardawski J. (2000). Pracownicy i pracodawcy firm prywatnych’99. Warszawa: IFIS PAN

Gawin D. (2003a) (red.) Lekcja Sierpnia. Dziedzictwo Solidarności po Dwudziestu Latach. Warszawa: IFIS PAN 2003

Gawin D. (2003b) „Solidarność – republikańska rewolucja Polaków” w: Gawin 2003a

Gawin D. (2005) Polska, wieczny romans : o związkach literatury i polityki w XX wieku. Kraków : Dante.

Gawin D. (2006) PiS nie jest wrogi nowoczesności. Gazeta Wyborcza nr 183, (07/08/2006)

Gdula M. (2000) Rozproszona ideologia. Rekonstrukcja pola politycznego. Praca magisterska; Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski, promotor: Małgorzata Jacyno

Gellner E. (1991) Narody i nacjonalizm. [przekł. Teresa Hołówka]. Warszawa: PIW.

Gellner E. (1996) Oświecenie - tak czy nie? w: Habermas, Rorty, Kołakowski, Stan filozofii współczesnej; red. Józef Niżnik. Warszawa IFiS PAN.

Gergen K. J. (1991) The saturated self: dilemmas of identity in contemporary life; Philadelphia : A Division of Harper Collins Publishers, Inc.

Gerschenkron A. (1965) Economic backwardness in historical perspective : a book of essays; New York, Washington : Praeger.

Giddens A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. “Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności [przekł. A. Szulżycka]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Giddens A. (2003). Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji [przekł. S. Amsterdamski]. Poznań: Zysk i Ska Wydawnictwo.

Gilbreth F. B. (1993) Motion study : a method for increasing the efficiency of the workman and, Efficiency as a basis for operation and wages. London : Routledge/Thoemmes Press.

Giza-Poleszczuk A. (2004) W poszukiwaniu “Nowego Przymierza” - wzajemne oczekiwania mężczyzn i kobiet w Polsce; w: Marody 2004

Glaser B. G., Strauss A. (2007) Time for dying ; New Brunswick : Aldine Transaction.

Gleick J. (2003) Szybciej : przyspieszenie niemal wszystkiego. [przekł. Jacek Bieroń]. Poznań: Zysk i S-ka.

Golinowska S. (1990) Rola centrum w kształtowaniu struktury spożycia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne

Grabowska M. (2005) Postkomunistyczny podział. Warszawa: Scholar

Greenfeld L. (2001) The Spirit of Capitalism: Nationalism and Economic Growth. Cambridge: Harvard University Press.

Grotowska-Leder J. (2002) Fenomen wielkomiejskiej biedy : od epizodu do "underclass". Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Gurvitch G. (1964) Varietes of Social Time w: Hassard 1990

Habermas J. (1989) The structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry. Londyn: Oxford Press.

Habermas J. (1993) Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy. [przekł. Barbara Markowicz]. Warszawa IFiS PAN

Halbwachs M. (1969) Społeczne ramy pamięci. [przekł. Marcin Król]. Warszawa: PWN.

Hall, E. T. (1999) Taniec życia : inny wymiar czasu. [przeł. Radosław Nowakowski]. Warszawa : Warszawskie Wydaw. Literackie MUZA.

Hardt M., Negri A. (2005 ) Imperium. [przekł. Sergiusz Ślusarski i Adam Kołbaniuk]. Warszawa : Wydawnictwo W.A.B.

Hassard J. (1990) (red.) The Sociology of Time, Oxford: Palgrave Macmillan.

Havel V. (1984) Eseje polityczne. [przeł. Paweł Heartman [pseud.]] Warszawa : Krąg.

Hegel G. W. F. (1958) Wykłady z filozofii dziejów. T.1 i 2. [przekł. Tadeusz Kroński]. Warszawa : PWN.

Hegel G. W. F. (2002) Fenomenologia ducha. [przekł. Światosław Florian Nowicki]


Warszawa : Fundacja Aletheia.

Heider F. (1958) The psychology of interpersonal relations. New York: John Wiley & Sons, London : Chapman & Hall.

Hirschman A. O. (1997) Namiętności i interesy : u intelektualnych źródeł kapitalizmu. [przekł. Irena Topińska, współpr. Maciej Kochanowicz]. Kraków: Znak 1997.

Hobsbawm E., Ranger T. (1992) (red.) The invention of tradition Cambridge : Cambridge Univ. Press.

Hofstede G. (2000) Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu. [przekł. Małgorzata Durska]. Warszawa : PWE.

Hubert H. (1999) Essay on time : a brief study of the representation of time in religion and magic. [przekł. Robert Parkin i Jacqueline Redding].Oxford : Durkheim Press.

Huntington S. P. (2003) Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. [przekł. Hanna Jankowska]. Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.

Inglehart R. (1997) Modernization and postmodernization : cultural, economic, and political change in 43 societies; Princeton : Princeton University Press.

Ingelhardt R., Baker W. E. (2000) Modernization, Cultural Changes and Persistence of Traditional Values, Amercian Sociological Review, Vol 65, No 1, Feb 2000, s. 19-51

Inkeles A. Smith D.N. (1984) W stronę definicji człowieka nowoczesnego; w: Szacki Kurczewska 1984.

Jahoda M., Lazarsfeld P., Zeisel H. F. (2007) Bezrobotni Marienthalu. [przekł. Robert Marszałek]. Warszawa : Oficyna Naukowa.

Kabaj M. (2003) Czy deregulacja rynku pracy umożliwi utworzenie 2 mln miejsc pracy. W: Frieske 2003

Kaczyński J. (2005) Wystąpienie po expose premiera Kazimierza Marcinkiewicza, 10.11.2005 za: Rzeczpospolita 12.11.2005

Kaczyński L. (2007) Wywiad w I rocznicę śmierci Jana Pawła II, transkrypcja wywiadu, 03.04.2007; źródło: Polskie Radio Pr 1; http://www.pis.org.pl/article.php?id=6823

Kaplan R. (1994) The Coming Anarchy Athlantic Monthly 273 (02/1994); s. 44-76

Karłowicz D. (2003); Solidarność jako Kościół. W: Gawin 2003

Kern S. (1983) The Culture of Time and Tpace, 1880-1918; Cambridge : Harvard University Press.

Kluckhohn F., Strodbeck F. L. (1973) Variations in value orientations; Westport: Greenwood Press

Knorr-Cetina K. (1997). Sociality with Objects. Social Relations in Postsocial Knowledge Societies, Theory, Culture and Society, vol.14, no 4, 1-30.

Kochanowicz J. (1992) New Solidaities? Marker Change and Social Cohesion in Historical Perspective w: Berend 1992

Kochanowicz J. (2007) Ekonomiści polscy i nowy instytucjonalizm w: Kochanowicz Marody Mandes 2007

Kochanowicz J. (2007) Fantazmaty IV RP. Gazeta Wyborcza nr 79, (03/04/2007), str. 20

Kochanowicz J., Marody M., Mandes S. (2007) (red.) Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej. Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych.

Kojeve A. (1999) Wstęp do wykładów o Heglu.[przekł. Światosław Florian Nowicki]. Warszawa : Aletheia.

Koralewicz J., Ziółkowski M. (2003) Mentalnosć Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1988 – 2000) Warszawa: Scholar/Collegium Civitas.

Kornai J. (1992) The Socialist System : the political economy of communism. Princeton.: Princeton University Press.

Koselleck R. (2001) Semantyka historyczna. [przekł. Wojciech Kunicki]. Poznań : Wydawnictwa Poznańskie.

Kostera M., Proppé M., Szatkowski M. Staging the New Romantic Hero in the Old Cynical Theatre: On Managers, Roles and Change in Poland Journal of Organizational Behavior, Vol. 16, No. 6. (Nov., 1995), pp. 631-646

Kowalik T. (2000) Współczesne systemy ekonomiczne : powstawanie, ewolucja, kryzys. Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Kozek W., Morawski W. (2005) (red.) Załamanie porządku etatystycznego. Warszawa : Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Krasnodębski Z. (2005) Demokracja peryferii. Warszawa: Słowo Obraz Terytoria.

Kreitzman L. (1999)., The 24 Hour Society. Londyn: Profile Books.

Kuhn T. (2001) Struktura Rewolucji naukowych. [przeł. H. Ostromęcka]. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Kula W. (1983a) Historia, zacofanie, rozwój. Warszawa : Czytelnik.

Kula W. (1983b)Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego. Warszawa : Książka i Wiedza.

Kuroń J. (1986) Polityka i odpowiedzialność. Lublin : CiS, 1986

Kwiatkowski E. (2003) Problem regulacji rynku pracy w alternatywnych opisach gospodarek w: Frieske 2003

Kwiatkowski E. (2003) Problem regulacji rynku pracy w alternatywnych opisach gospodarki. W: Frieske 2003

Landes D. S. (2000) Bogactwo i nędza narodów : dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy. [przeł. Hanna Jankowska]. Warszawa : MUZA SA.

Latour B. (1979) Laboratory Life: the Social Construction of Scientific Facts. Los Angeles, London: Sage.

Latour B. (2005) Reassembling the social : an introduction to actor-network-theory; Oxford, New York : Oxford University Press.

Le Goff J. (1994) Kultura średniowiecznej Europy. [przekł. Hanna Szumańska-Grossowa]. Warszawa : Klon.

Lemke Th. (2001) The Birth of Bio-Politics – Michel Foucault's Lecture at the Collège de France on Neo-Liberal Governmentality w: Economy & Society, Vol. 30, No. 2, S. 190-207.

Lerner D. (1958) The Passing of Traditional Society : modernizing the Middle East. Glencoe: Free Press.

Lévi-Strauss, C. (2000) Antropologia strukturalna. [przekł. Krzysztof Pomian]. Warszawa : "KR".

Levine, Robert (1997) A geography of time : the temporal misadventures of a social psychologist, or how every culture keeps time just a little bit differently. New York : BasicBooks.

Lewicki Mikołaj (2007) Transfer wiedzy w międzynarodowej korporacji bankowej w: Kochanowicz, Marody Mandes 2007.

Lewis J. D., Weigart A. J. (1981) The Structures and Meanings of Social-Time; w: Hassard 1990

Linder, S. B. (1970) The Harried leisure class. New York : Columbia Univ.Press.

Lister R. (1995) Bieda. [przeł. Alina Stanaszek] Warszawa : "Sic!".

Luhmann N. (1982) The Differentiation of Society. [przekł. Stephen Holmes i Charles Larmore] New York : Columbia University Press.

Luhmann N. (1982a) The Future cannot begin w: Luhmann 1982.

Luhmann N. (1982b) World-Time and System-History, w: Luhmann 1982

Luhmann N. (1989) Ecological communication. [przekł. John Bednarz, Jr].Chicago : Univ.of Chicago Press.

Luhmann N. (1998) Risk: A Sociological Theory; [przekł. Rhodes Barrett]; Berlin, New York: Walter de Gruyter.

Luhmann N. (2000) Reality of Mass Media. [przekł.Kathleen Cross]. Stanford: Stanford University Press, Stanford.

Luhmann N. (2003) Semantyka miłości : o kodowaniu intymności. [przekł. Jerzy Łoziński]. Warszawa: Scholar.

Luhmann N. (2007) Systemy społeczne. [przekł. Michał Kaczmarczyk]. Kraków: Nomos.

Lyotard J.-F. (1997) Kondycja ponowoczesna : raport o stanie wiedzy. [przekł. Małgorzata Kowalska i Jacek Migasiński]. Warszawa : Fundacja Aletheia.

Machajski P., Cichocka E. (2007) Wyrok na doktora G. Gazeta Wyborcza nr 39, (15/02/2007)

Machiavelli N. (1984) Książę, Rozważania nad dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza. [przekł. Czesław Nanke]. Warszawa : PIW.

Maffesoli M (1996) The time of the tribes : the decline of individualism in mass society. [przekł.Don Smith]. London ; Thousand Oaks : Sage.

Majcherek J. (2006) Biedę trzeba zwalczać, a nie wyolbrzymiać jej rozmiary Gazeta Wyborcza nr 2 (03/01/2006)

Majka U. (2006) Wyścig chomików. http://kariera.com.pl/index.php?gm=4&lm=&wi=564&st=1.

Mannheim K. (1992) Ideologia i utopia. [przekł. Jan Miziński]. Lublin : Test.

Marcinkiewicz K. (2005) Expose Premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Za: Gazeta Wyborcza, 12.11.2005 i http://www.kprm.gov.pl/1433_14848.htm

Markowski R. (2008) System partyjny czy zbiorowisko partii? O stabilnym rozchwianiu polskiej polityki w: Marody 2008

Marks K. (1951) Kapitał, t. 1; Przedmowa do pierwszego wydania, [przekł. Piotr Laskowski]. Warszawa: Książka i Wiedza.

Marks K., Engels F. (1976) Manifest komunistyczny. Warszawa : Książka i Wiedza.

Marody M., Giza-Polezczuk A. (1991) Co nam zostało z tych lat? Londyn: Aneks.

Marody M. (2004b) (red.) Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji; Scholar Warszawa 2004

Marody M., Giza-Poleszczuk A. (2004a). Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Marody M.(2007) (red.) Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa: Scholar

Mc Taggart Ellis (1908) Unreality of Time w: Mind, New Series, Vol. 17, Nr 68 (Paźdz. 1908).

Mead G. H. (1959) The Philosophy of the Present. Chicago: The Univ. of Chicago Press.

Mead G. H. (1975). Umysł, osobowość i społeczeństwo [przekł. Z. Wolińska]. Warszawa: PWN.

Meller S. (1991) Pożegnanie z rewolucją. Chotomów: Verba

Menzies H. (2005) No Time : stress and the crisis of modern life. Vancouver : Douglas & McIntyre.

Merton R., Sorokin P. (1937) Social Time: A Methodological and Functional Analysis w: Amercian Journal of Sociology 03/1937; nr 5.

Michnik A. (1993) Druga wojna na górze Gazeta Wyborcza nr 29, 04/02/1993.

Michnik A. (1993) Polskie pytania Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza.

Modrzejewski F., Sznajderman M. (2002) (red.) Nostalgia. Eseje o tęsknocie za komunizmem. Wołowiec: Czarne

Mokrzycki E. (2001) Bilans niesentymentalny. Warszawa : IFiS PAN.

Mokrzycki E., Rychard A., Zybertowicz A. (2002) (red.) Utracona dynamika?: o niedojrzałości polskiej demokracji. Warszawa: IFiS PAN.

Morawski W. (1998) Zmiana Instytucjonalna. Społeczeństwo, gospodarka, polityka . Warszawa: PWN

Mroczkowska D. (2006) Działaj szybko, a zostanie ci więcej czasu Czas kultury 3/2006 Poznań.

Muzzetto L. (2006) Time and Meaning in Alfred Schütz w: Time and Society. vol. 15, nr 5/ 2006

Narojek W. (1991) Socjalistyczne "welfare state" : studium z psychologii społecznej Polski Ludowej. Warszawa : PWN.

Narojek W. (1996) Jednostka wobec systemu : antropologia trwania i zmiany. Warszawa : IFiS PAN.

Nora P. (1989) Between Memory and History: Les Lieux de memoire. W: Representations Nr 26, nr specjalny: Memory and Counter-memory.

Nosowski P. (2000) Sylwester pod zegarem Co jest grane nr 53 dodatek do Gazety Stołecznej nr 302, (29/12/2000 – 04/01/2001)

Nowak, P. (2006) Ontologia sukcesu : esej przy filozofii Aleksandre'a Kojève'a; Gdańsk : Słowo Obraz Terytoria.

Nowotny, H. (1994) Time : the modern and postmodern experience. [przekł. Neville Plaice]. Cambridge : Polity Press

Nyland Ch. (1990) Capitalism and the hsitory of Work-time Thought w: Hassard 1990

O'Malley P. (2002) Imagining Insurance. Risk, Thrift, Insurance in Britain. W: Baker 2002

O’Rourke K., Williamson J. G. (1999) Globalization and History: The Evolution of a Nineteenth-Century Atlantic Economy. Cambridge: MIT Press.

Offe C. (1999) Drogi Transformacji. Doświadczenia wschodnioeuropejskie i wschodnioniemieckie. [przekł. Zbigniew Pucek].Warszawa: PWN

Orłowski W. (2004) M. Kiełbasa Wyborcza Gazeta Wyborcza nr 231: 01/10/2004

Ost, D. (2007) Klęska "Solidarności" : gniew i polityka w postkomunistycznej Europie. [przekł. Hanna Jankowska].Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.

Parsons T. (1968) The structure of social action; a study in social theory and special reference to a group of recent European writers. New York: Free Press.

Parsons T. (1977) Social System and Evolution of Action Theory New York: Free Press.

Pióro T. (2006) Niewolnicy szybkości Czas kultury 3/2006 Poznań 2006

Polanyi K. (1985) The great transformation. Boston : Beacon Press.

Polesczuk J., Praca w systemie gospodarki planowej w: Marody, Giza-Poleszczuk 1991 op. cit.106-131Pobieranie 427.53 Kb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna