Kontekst teoretyczny do podstawowego tekstu: Seminarium Instytutu Socjologii uw 9 marca 2010Pobieranie 427.53 Kb.
Strona7/7
Data07.05.2016
Rozmiar427.53 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Pomian K. (1992) Przeszłość jako przedmiot wiedzy. Warszawa : Fundacja Aletheia.

Portet S., Sztandar-Sztanderska K. (2007) Poland: Vulnerability under Pressure from Unemployment w: Vaughan-Whitehead D. and Eyraud r. (red.), Evolving World of Work in the Enlarged EU, Geneva: European Commission and International Labour Office, (357-395).

Prigogine I. (1980) From Being to Becoming: Time and Complexity in the Physical Sciences. San Francisco: W. H. Freeman and Company.

Przeworski A. 1995 (red.) Sustainable democracy. Cambridge : Cambridge Univ. Press.

Ranke L. Von (1934) Preussische Geschichte : ungekürzte Textausgabe. Hamburg, Leipzig : Hoffmann und Campe.

Riesman D., Glazer N., Reuel D. (1996) Samotny Tłum. [przekł. Jan Strzelecki]. Warszawa : WWL MUZA SA.

Riesman D.(1958) Introduction; w: The Passing of Traditional Society : modernizing the Middle East.; Glencoe: Free Press.

Ritzer., Smart B.(2001) Handbook of Social Theory. London : Sage.

Rorty R. (1994) Filozofia a zwierciadło natury. [przekł. Michał Szczubiałka].Warszawa : Spacja.

Rosati D. (2006) Interwencja posła Dariusza Rosatiego w czasie debaty nad dyrektywą usługową w Parlamencie, 14.02.2006 http://www.rosati.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=50Rose N., Miller P. (1995) Production, Identity, Democracy Theory and Society Vol. 24, Nr.3 (Czerwiec 1995), str. 427-467

Rosiek S. (1998) Zwłoki Mickiewicza. Próba nekrografii poety. Warszawa: Słowo Obraz TerytoriaRostow W. (1959) The Stages of Economic Growth, The Economic History Review, New Series, Vol 12, Nr. 1 s. 1-16;

Rostow W. (1960) The Stages of Economic Growth, a non-Communist Manifesto. Cambridge: Cambridge University Press.

Rousseau J. J.(1956) Trzy rozprawy z filozofii społecznej. [przekł. Henryk Elzenberg]. Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe.

Rychard A. (1998), Aktorzy społeczni i instytucje: strategie adaptacji w: W. Adamski Polacy’95. Aktorzy i klienci transformacji; Warszawa: IfiS PAN.

Rychard A., Marody M., Giza-Poleszczuk A. (2000) (red.) Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej Warszawa: IFiS

Rychard, A. (1996) Czy transformacja się skończyła? : powstawanie nowego ładu w perspektywie socjologii zmiany instytucjonalnej. Warszawa : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Rymaszewski P. (2002), Znamiona systemowej niekonkurencyjności Warszawa: Syntezis

Sabelis I. (2007) Time and Management. Vistas from France: Introduction to special section of Time & Society Time and Society 2/2007

Schumpeter J. (1995) A. Kapitalizm, socjalizm, demokracja. [przekł. Michał Rusiński]. Warszawa : PWN.

Schutz, A. (1962) ‘Symbol, Reality and Society’, w A. Schutz, Collected Papers, str 287–356; Haga: Martinus Nijhoff.

Schutz, A. (1967) The Phenomenology of the Social World. Evanston: Northwestern

Seiwert, L. J. (2001) Zarządzanie czasem : bądź panem własnego czasu; tł. Ewa Schauz; Warszawa : "Placet".

Sennett, R. (2006) Korozja charakteru : osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie. [przekł. Jan Dzierzgowski, Łukasz Mikołajewski]. Warszawa : "Muza".

Simmel G. (1997) Filozofia pieniądza. [przekł. Andrzej Przyłębski]. Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Skalski, E. (2006) Jak władza mówi, to mówi. Kilka fragmentów z przemówienia Jarosława Kaczyńskiego Rzeczpospolita, 23.02.2006

Skąpska G. (2002), (red.) Buddenrookowie czy piraci? Polscy przedsiębiorcy okresu głębokich przemian, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Smith, A. D. (2000) Nationalism and Modernizm; Londyn: Routlegde.

Smolar A. (1993) Co będzie, jeśli wygra SLD? Gazeta Wyborcza nr 207. 04/09/1993 - 05/09/1993

Smoleński P. (2002) Za komuny było lepiej czyli o kłopotachwspólnej podróży nad morze w: Modrzejewski, Sznajderman 2002; s. 114-131

Sochaczewski J. (2006) Premier odświeżył garderobę Dziennik (3.08.2006)

Sojak R., Zybertowicz A. (2008) (red.) Transformacja podszyta przemocą : o nieformalnych mechanizmach przemian instytucjonalnych. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Spengler O. (2001) Zmierzch Zachodu : zarys morfologii historii uniwersalnej. [przekł.Józef Marzęcki. Warszawa : Wydawnictwo KR.

Staniszkis J. (1998). Polityka postkomunistycznej instytucjonalizacji w perspektywie historycznej. Studia Polityczne, nr 4- 5.

Staniszkis J. (2000). Postkomunizm. Próba opisu Warszawa: Słowo/Obraz/Terytoria

Staniszkis J. (2003) Władza globalizacji; Warszawa: Scholar.

Suk-Young Chwe M. (2001) Rational ritual : culture, coordination, and common knowledge . Princeton : Princeton University Press.

Sutton Robert L. (2003) Dziwaczne reguły kreatywności Harvard Business Review Polska; 03/2003 r.

Szacki J. (2002) Historia Myśli Socjologicznej Warszawa: PWN.

Szacki J. (1994) Liberalizm po komunizmie; Kraków: SIW Znak.

Szelenyi I., Eyal G., Townsley E. (1998) Making Capitalism Without Capitalists. London, New York: Verso

Szlajfer H. (2005) Droga na skróty : nacjonalizm gospodarczy w Ameryce Łacińskiej i Europie Środkowo-Wschodniej w epoce pierwszej globalizacji : kategorie, analiza, kontekst porównawczy. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Sztompka P (2002). Socjologia: analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.

Sztompka P. (1999) (red.) Imponderabilia wielkiej zmiany : mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji. Warszawa, Kraków : Wydaw. Naukowe PWN

Sztompka P. (2000) Trauma wielkiej zmiany : społeczne koszty transformacji

Śpiewak P. (2003) Koniec złudzeń Rzeczpospolita 12.01.2003

Śpiewak P. (2005) Pamięć po komuniźmie Warszawa, Słowo Obraz Terytoria

Świda-Ziemba H. (1997) Człowiek wewnętrznie zniewolony : mechanizmy i konsekwencje minionej formacji - analiza psychosocjologiczna. Warszawa : ISNS UW.

Świderski B. (1996) Gdańsk i Ateny : o demokracji bezpośredniej w Polsce. Warszawa : IFiS PAN.

Tarkowska E. (1987) Czas w społeczeństwie : problemy, tradycje, kierunki badań; Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Tarkowska E. (1992) Czas w życiu Polaków : wyniki badań, hipotezy, impresje. Warszawa: IFiS PAN.

Tarkowska E. (1993) Waiting Society: the Temporal Dimension of Transformation in Poland. W: Social Time and Temporality Andrzej Flis, Peter C, Seel (red.). Instytut Goehtego Kraków.

Tarkowska E. (2000) (red.) Zrozumieć biednego : o dawnej i obecnej biedzie w Polsce / Warszawa : Typografika.

Tarkowska E. (2007) (red.) , Ubóstwo i wykluczenie społeczne młodzieży. Warszawa: IPiSS.

Tarkowski J. (1994) Patroni i klienci. Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Taylor Ch. (1996) Nacjonalizm i współczesność; Transit. Przegląd europejski; zeszyt 1, wiosna 1996, ss. 35-65

Thompson E. P. (1967) Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism w: Past and Present, No. 38. (grudz., 1967).

Thompson J. B (1990). Ideology and modern culture : critical social theory in the era of mass communication. Stanford: Stanford University Press

Thompson J. B. (2001). Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów [przekł. I. Mielnik]. Wrocław: Wydawnictwo ASTRUM.

Thrift N. (1990) The Making of a Capitalist Time Consciousness. w: Hassard 1990

Thrift N. (2001) Torsten Hägerstrand and social theory w: Progress in Human Geography, nr 2/2001

Tietze S., Musson G. (2002) When ‘Work’ Meets ‘Home’ Temporal flexibility as lived experience w: Time and Society, VOL. 11 No. 2/3 (2002).

Tocqueville A. (1994) de Dawny ustrój i rewolucja. [przekł. Hanna Szumańska-Grossowa]. Kraków: Znak.

Todorova M. (2005) The Trap of Backwardness: Modernity, Temporality, and the Study of Eastern European Nationalism Slavic Review, Vol. 64, Nr. 1. (Wiosna, 2005), str. 140- 164.

Tönnies F. (2008) Wspólnota i stowarzyszenie : rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury. [przekł. Małgorzata Łukasiewicz]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Veblen, Th. (1971) Teoria klasy próżniaczej. [przekł. Janina i Krzysztof Zagórscy]. Warszawa: PWN.

Verdery K. (1999) The political lives of dead bodies : reburial and postsocialist change. New York: Columbia Univ. Press.

Virilio P. (2007) Wypadek pierworodny; [przekł. Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak], Warszawa: Wydawnictwo Sic!.

Wagner P. (1994) A sociology of modernity : liberty and discipline; London, New York Sage.

Wagner P. (2001) Theorizing modernity : inescapability and attainability in social theory; London : Sage, 2001.

Walicki A. (1996) Marksizm i skok do królestwa wolności : dzieje komunistycznej utopii. Warszawa : PWN.

Wallerstein I. (2004) Koniec Świata jaki znamy. [przekł. Michał Bilewicz, Adam Jelonek, Krzysztof Tyszka]. Warszawa: Wyd. naukowe Scholar.

Weber M. (1985). „Obiektywność” poznania w naukach społecznych. [przekł. M. Skwieciński], w: A. Chmielecki (red.), Problemy socjologii wiedzy. Warszawa: PWN, 45-100.

Weber M. (1994). Etyka protestancka a duch kapitalizmu [przekł. J. Miziński]. Lublin: Wydawnictwo TEST.

Weber M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. [przekł. D. Lachowska]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Whitrow G. J (2004) Czas w dziejach : poglądy na czas od prehistorii po dzień dzisiejszy. [przekł. Bolesław Orłowski]. Warszawa : Prószyński i S-ka.

Wiatr J. (1995) Rewolucja czy restauracja? w: Co nam zostało z tych lat? Szkice i polemiki Warszawa: Wyd. Adam Marszałek

Wilson E. O. (1998) O naturze ludzkiej. [przekł. Barbara Szacka].Warszawa : PIW.

Winczorek J. (2003) Regulacja rynku pracy a bezrobocie - uwagi metodologiczne. W: Frieske 2003

Winczorek J. (2006) Socjologiczna teoria prawa Niklasa Luhmanna – - struktura i zastosowania; niepublikowana praca doktorska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; promotor: prof. A. Kojder

Wnuk-Lipiński E. (1996), Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej. Warszawa: IFIS PAN.

Wnuk-Lipiński, E. (1998) Reforma, rewolucja, restauracja- trzy cechy transformacji Polski. w: Transformacja gospodarki. Spojrzenie retrospektywne. Warszawa.

Wouters C. (1986) Formalization and Informalization. Changing Tension Balances In Civilizing Processes; Theory, Culture & Society Vol 3 nr 2/ 1986.

Young M. (1988) The metronomic society : natural rhythms and human timetables Cambridge: Harvard University Press.

Zagrodzka D. (1990) Jedenaście dni, które wstrząsną Polska. Gazeta Wyborcza, 6-7.01.1990.

Zaremba M. (2001) Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm : nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce. Warszawa : TRIO, Instytut .Studiów Politycznych PAN.

Zerubavel E. (1979) Private Time and Public TimeThe Temporal Structure of Social Accessibility and Professional Commitments w: Social Forces Vol. 58, nr 1 (wrzesień 1979), 38-58

Zerubavel E. (1981) Hidden rhythms : schedules and calendars in social life; Chicago : University of Chicago Press.

Zerubavel E. (1982) The Standarization of Time: a Sociohistorical Perspective. American Journal of Sociology Vol 88 nr 3.

Ziółkowski M. (1998). Miejsce społeczeństwa polskiego w światowym systemie kapitalistycznym. Kultura i Społeczeństwo, nr 10-12

Ziółkowski, M. (1999) O imitacyjnej modernizacji społeczeństwa polskiego. W: Sztompka 1999.

Zybertowicz A. (1993) W uścisku tajnych służb : upadek komunizmu i układ postnomenklaturowy Komorów : Wydaw. Antyk (Biblioteka Ruchu Trzeciej Rzeczypospolitej)

Žižek S. (2003) Patrząc z ukosa : do Lacana przez kulturę popularną. [przekł. Janusz Margański] Warszawa : KR.Žižek S. (2001) Wzniosły obiekt ideologii.[przekł. Joanna Bator, Paweł Dybel]. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego,.Pobieranie 427.53 Kb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna