Konwersatorium z Mikroekonomii (30 godz.)Pobieranie 12.63 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar12.63 Kb.
Konwersatorium z Mikroekonomii (30 godz.)
Mgr Klaudia Stokfisz

Katedra: Katedra Gospodarki Narodowej

Zakład: Zakład Gospodarki Rynkowej

Dyżur: B418, piątek 17:30 - 19

Telefon: tel. 22/ 55 34 119

E-mail:


stokfisz@o2.pl (sprawdzany codziennie)

kstokfisz@wz.uw.edu.pl

W temacie wiadomości: Mikro II


Każdy ze studentów powinien posiadać zadania z pozycji:

Zalega T. (2015), Mikroekonomia współczesna. Zbiór zadań, Wydawnictwo WZ UW


Miejsce i termin zajęć:

Sala C 103

Piątki, godzina: 12 – 14 (ze względu na przerwę świąteczną, w dniu 25/03/16 zajęcia się nie odbędą)
Udział w zajęciach jest obowiązkowy, student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności (nie dotyczy kolokwium).
Program Zajęć:
1. Zajęcia organizacyjne

2. Teoria producenta


Producent jako podmiot rynku. Jednoczynnikowa funkcja produkcji. Produkt całkowity, przeciętny i marginalny. Prawo malejących przychodów. Zależności między TP, MP i AP – etapy produkcji. Dwuczynnikowa funkcja produkcji - funkcja produkcji Cobba-Douglasa. Efekty skali produkcji. Wybór nakładów przez firmę. Minimalizacja kosztów przy danym nakładzie. Izokwanta produkcji – zmiany wzdłuż i między izokwantami. Wyprowadzenie izokwant z krzywych produktu całkowitego. Izokwanta i metody produkcji. Izokwanty i korzyści skali. Substytucja między czynnikami produkcji. Marginalna stopa technicznej substytucji (MRTS). Malejąca MRTS. Izokoszta. Optimum produkcji. Ścieżka ekspansji produkcji. Zmiany cen czynników produkcji.

3. Teoria kosztów i zysków


Koszty ekonomiczne a koszty księgowe. Krótkookresowe koszty produkcji. Zależności między kosztami przeciętnymi (ATC) a kosztami marginalnymi (MC). Koszty długookresowe. Zależności między krzywą LATC a krzywą LMC – rosnące, stałe i malejące korzyści skali. Kształtowanie się kosztów produkcji pod wpływem czynników egzogenicznych. Zysk i jego rodzaje. Zależności między poziomem wyniku ekonomicznego a przychodem całkowitym i kosztem całkowitym.
4. Konkurencja doskonała

Modele rynku – wprowadzenie. Założenia modelu konkurencji doskonałej. Równowaga krótkookresowa konkurenta doskonałego. Krótkookresowa podaż przedsiębiorstwa i gałęzi produkcji. Równowaga długookresowa konkurenta doskonałego. Długookresowa krzywa podaży gałęzi w modelu konkurencji doskonałej.


5. Kolokwium nr 1 – proponowany termin: 08.04.2016

- obecność obowiązkowa, w szczególnych przypadkach (choroba, trudne sprawy rodzinne) zaliczenie indywidualne;

- próg zaliczenia: 51%;

- forma: uzupełnienie luk i tabel, P/F, zadania;

- poprawa wyłącznie na zajęciach 03.06.2016;

- wyniki dostępne w ogłoszeniach wykładowcy na stronie wydziału (hasło: mikro).


6. Monopol pełny

Założenia modelu monopolu pełnego. Przychód marginalny i cena w monopolu. Równowaga krótkookresowa w modelu monopolu. Długookresowa równowaga monopolu. Podaż monopolu w krótkim okresie. Monopol naturalny. Dyskryminacja cenowa rynku monopolu pełnego (dyskryminacja cenowa pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, międzyokresowa dyskryminacja cenowa, ceny w godzinach szczytu, ceny dwutaryfowe). Porównanie konkurencji doskonałej i monopolu pełnego w krótkim okresie.


7. Konkurencja monopolistyczna i oligopol

Założenia modelu konkurencji monopolistycznej. Krzywa popytu w warunkach konkurencji monopolistycznej. Równowaga krótkookresowa konkurenta monopolistycznego. Równowaga przedsiębiorstwa na rynku konkurencji monopolistycznej w długim okresie. Konkurencja niecenowa. Porównanie konkurencji monopolistycznej i doskonałej w długim okresie.


8. Konkurencja oligopolistyczna

Założenia modelu oligopolu. Pojęcie duopolu i jego podstawowe modele (modele: Cournota, Bertranda, Edgewortha, Chamberlina, von Stackelberga). Model oligopolu Seezy'ego (model załamanej krzywej popytu). Pojęcie i rodzaje karteli. Formy porozumień monopolistycznych (poole i ringi, kartel, syndykat, trust, koncern, konglomerat, holding).


9. Rynek czynników wytwórczych

Popyt na czynniki wytwórcze w warunkach konkurencji doskonałej i niedoskonałej. Podaż czynników wytwórczych w konkurencji doskonałej i niedoskonałej. Wielkość zatrudnienia czynnika wytwórczego i jego cena w różnych strukturach rynku. Renta ekonomiczna i wynagrodzenie transferowe.


10. Kolokwium nr 2proponowany termin: 27.05.2016

j.w.
11. Kolokwium poprawkowe - proponowany termin: 03.06.2016Literatura obowiązkowa:

Zalega T. (2015), Mikroekonomia współczesna, Wydawnictwo WZ UW, Warszawa.


Literatura uzupełniająca:
Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R. (2014) Mikroekonomia, PWE, Warszawa.

Krugman P., Wells R. (2013) Mikroekonomia, PWN, Warszawa.Mankiw M.G., Taylor M.P. (2009), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
: pracownicyFiles
pracownicyFiles -> Przykład Analiza funckjonowania przykładowego systemu mrp dane
pracownicyFiles -> Orzeczenia sądów Unii Europejskiej w sprawach z zakresu wspólnych reguł konkurencji Unii Europejskiej1
pracownicyFiles -> 1. Opis metody ahp
pracownicyFiles -> Sprawa c 250/06 United Pan-Europe Communications Belgium sa I in przeciwko État belge
pracownicyFiles -> Grzegorz Karasiewicz Studium przypadku – analiza kosztów działań1
pracownicyFiles -> Pytania do kolokwium z tematu zasobów ludzkich. Zasoby ludzkie to: (b)
pracownicyFiles -> C/ korporacyjna
pracownicyFiles -> Makroekonomia gospodarki otwartej – wybrane zagadnienia
pracownicyFiles -> Sygn akt K 18/04* w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie
pracownicyFiles -> Konkurencji i Konsumentów

Pobieranie 12.63 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna