Korekta 23. 03. 2011 oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 8 grudnia 2010Pobieranie 371.27 Kb.
Strona1/4
Data09.05.2016
Rozmiar371.27 Kb.
  1   2   3   4
Korekta 23.03.2011
oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 8 grudnia 2010

dodatkowa oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 2 marca 2011

PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO semestr letni

rok akad. 2010/2011


kierunek studiów mechanika i budowa maszyn
Rodzaj pracy: E – eksperymentalna, P- projektowa, S – studialna

kontakt z prowadzącymi- patrz zakładka Dydaktyka – Zbiorczy wykaz konsultacji oraz zakładka Linkownia

Lp.

Temat pracy

Rodzaj pracy

Tytuł/stopień, inicjał imienia i nazwisko prowadzącego

Imię

i nazwisko studenta

Zakład Aparatury Procesowej I-22

1

Projektowanie krystalizatora o działaniu ciągłym z mieszadłem do krystalizacji związków organicznych ze stopu.

Design of a continuous crystallizer with a stirrer for the melt crystallization of organic compounds.P

Dr inż. S. Misztal
2

Wpływ parametrów pracy krystalizatora nowego typu na rozmiar produkowanych kryształów.

The effect of the operating parameters of a new type crystallizer on the size of the produced crystals.E

Dr inż. S. Misztal
3

Wpływ parametrów pracy krystalizatora nowego typu na czystość produkowanych kryształów.

The effect of the operating parameters of a new type crystallizer on the purity of the produced crystals.E

Dr inż. S. Misztal
4

Wymiana ciepła w nowego typu krystalizatorze o działaniu ciągłym.
Heat transfer in a new type continuous crystallizer.

E

Dr inż. S. Misztal
5

Kinetyka krystalizacji w nowego typu krystalizatorze o działaniu ciągłym.
Kinetics of crystallization in a new type continuous crystallizer.

E

Dr inż. S. Misztal
6

Pompy wielostopniowe w zastosowaniu dla układów podnoszenia ciśnienia – analiza techniczna. Projekt zestawu hydroforowego.

Multisage pumps for booster systems – technical analisyss. Booster project for select aplication.S-P

Dr inż. A. Pasiński
7

Rozdział zawiesin w hydrocyklonie – Projekt stanowiska laboratoryjnego do rozdziału zawiesin

Hydrocyclons – Project of laboratory stand for separation process.S

Dr inż. A. Pasiński
8

Pompy o specjalnych wymaganiach higienicznych – Certyfikacja, budowa i zastosowanie.

Pumps for spscial sanitary requirements.S

Dr inż. A. Pasiński
9

Problemy rozdziału zawiesin na drodze wykorzystania siły odśrodkowej wirówki.

Problems suspensions speparation in centrifuges.S

Dr inż. A. Pasiński
10

Układy pompowe – sterowanie i regulacja na przykładzie wybranych zastosowań przemysłowych.

S

Dr inż. A. Pasiński
11

Pompy w ochronie przeciw – pożarowej. Projekt układu

Pumps in fire fighting systems.P-S

Dr inż. A. Pasiński
12

Procesowe i aparaturowe aspekty odwadniania osadów filtracyjnych przez wyciskanie.

Process and apparatus aspects od deliquoring of filter cakes by squeezingS-E

Dr inż. J. Składzień
13

Projekt ciągu technologicznego energetycznego wykorzystania osadów ściekowych.

A technological line for energy optimal usage of waste sludges.S-P

Dr inż. J. Składzień
14

Sekwestracja dwutlenku węgla w złożach porowatych.

Carbon Dioxide sequestration in porous structures.S-E

Dr inż. J. Składzień
14

Charakterystyka struktur porowatych przeznaczonych do sorpcji CO2

Characterization of porous structures for CO2 sorption application.E

Dr inż. J. Składzień
15

Badania rozkładu wilgoci w osadach filtracyjnych

Investigation of moisture distribution in filter cakes.E

Dr inż. J. Szymków
16

Wyznaczanie odkształceń objętościowych odwadnianych osadów filtracyjnych.

Investigation of volumetric deformation of dewatered filter cakesE

Dr inż. J. Szymków
17

Wyznaczanie parametrów wytrzymałościowych wilgotnych osadów filtracyjnych.

Investigation of strength parameters of wet filter cakes.E

Dr inż. J. Szymków
15

Granulowanie osadów filtracyjnych

Granulation of filtration cakes.E

Dr inż. J. Szymków
16

Optymalizacja procesu produkcyjnego zbiorników linii DXCE metodą chronometrażu w firmie DeLaval Operations Sp. z o.o. we Wrocławiu

The optimalization of the production of tanks from DXCE line with the time study method in DeLaval Sp. z o.o. in WrocławE

Dr inż. J. Szymków
17

Funkcja promienia wodzącego konturu projekcyjnego obrazu cząstki ciała stałego

Radius vector function of solid particle projective image contourS

Dr inż. A. Sulkowski
Zakład Automatyki i Kriogeniki I-20

1

Optymalizacja konfiguracji układu superizolacji na rurach procesowych
wielokanałowych linii kriogenicznych

Optimization of the process pipe superinsulation arrangements


in multichannel cryolines

S

Dr inż. J. Fydrych
2

System zamrażania kriogenicznego materiału RDF przed procesem mielenia

Cryogenic freezing system of the RDF material before grinding processS

Dr inż. J. Fydrych
3

System kriogenicznego schładzania cieczy w przepływie

Cryogenic cooling system of liquids in flowS

Dr inż. J. Fydrych
4

Projekt komory kriogenicznej do podzerowej obróbki elementów maszyn wykonanych ze stali narzędziowej

Design of the cryogenic chamber for the sub-zero treatment of the machine elements made of tool steelP

Dr inż. J. Fydrych
5

Wysokowydajna kriogeniczno-adsorpcyjna pompa próżniowa

Highly efficient cryogenic adsorption vacuum pumpP

Dr inż. J. Fydrych
6

Projekt kriogenicznego tunelu do szokowego zamrażania małogabarytowych produktów spożywczych

Design of the cryogenic tunnel for the shock freezing of small-size food productsP

Dr inż. J. Fydrych
7

Badanie możliwości zastosowania termowizji do analizy cieplnej kriogenicznych linii transferowych z izolacją próżniową

Investigation of the infrared thermo-vision possible application for the thermal


analyses of cryogenic transfer line with vacuum insulation

E

Dr inż. J. Fydrych
8

Badania transportu ciepła przez wybrane elementy konstrukcyjne
kriogenicznych linii dystrybucyjnych

Investigation into the heat transfer in the chosen elements of cryogenic distribution linesE

Dr inż. J. Fydrych
9

Regulatory neutronowe

Artifical neral network controllersP

Dr inż. J. Lichota
10

Dobór nastaw regulatorów

PID tuningS

Dr inż. J. Lichota
11

Proces zgazowania jako źródło energii

Gasification process as a source of energyS

Dr inż. J. Lichota
Zakład Chłodnictwa i Systemów Klimatyzacyjnych I-20

1

Sorpcyjny bromolitowy oziębiacz wody małej mocy

Low power LiBr sorption chillerS

doc. dr inż. J. Eichler
2

Przegląd systemów sorpcyjnych bromolitowych oziębiaczy wody

Review of systems of LiBr sorption chillersS

doc. dr inż. J. Eichler
3

Przegląd konstrukcji urządzeń do przetwórstwa żywności napędzanych energią promieniowania słonecznego

Review of food conservation device drived by solar energyS

dr inż. Jacek Kasperski
4

Termoelektryczna pompa ciepła do wspomagania napędu solarnej klimatyzacji LiBr

Thermoelectic heat pump working as a support drive of LiBr solar conditioning systemP

dr inż. Jacek Kasperski
5

Analiza zasadności stosowania termoelektrycznej pompy ciepła do wspomagania napędu solarnej klimatyzacji LiBr

Analysis of thermoelectic heat pump working as a support drive of LiBr solar conditioning systemPS

dr inż. Jacek Kasperski
6

Projekt domowej chłodziarki termoelektrycznej o dużej pojemności

Design of domestic thermoelectric refrigeratorP

dr inż. Jacek Kasperski
7

Wyznaczanie charakterystyki modułu termoelektrycznego

Validation of real Peltier thermomoduleE

dr inż. Jacek Kasperski
8

Projekt klimatyzatora wykorzystującego akumulacje ciepła w przemianie fazowej

Design of air-conditioner with use of PCM cold storageP

dr inż. Jacek Kasperski
9

Projekt chłodziarki domowej wykorzystującej akumulację ciepła w przemianie fazowej

Design of low power refrigerator with use of PCM cold storageP

dr inż. Jacek Kasperski
10

Klimatyzator samochodowy pracujący na CO2 jako czynniku chłodniczym

Compressor air-conditioning mobile system with CO2 used as refrigerantP

dr inż. Bogusław Białko
11

Ziębiarka sprężarkowa pracująca na mieszaninie zeotropowej ziębników przeznaczona do małej komory chłodniczej

Compressor refrigerator working with zeotropic mixture used for cold roomP

dr inż. Bogusław Białko
12

Instalacja klimatyzacyjna obiektu przemysłowego z wytwornicą lodu zawiesinowego

The air-conditioning factory system with ice slurry makerP

dr inż. Bogusław Białko
13

Analiza energetyczna termodynamicznych obiegów lewobieżnych, wielostopniowych dla ekologicznych czynników chłodniczych

The energetic analysis of thermodynamic reversed multistage cycles for ecological refrigerantsS

dr inż. Bogusław Białko
14

Analiza energetyczna termodynamicznych obiegów lewobieżnych dla naturalnych czynników chłodniczych

The numerical modeling of thermodynamic reversed cycles for natural refrigerantsS

dr inż. Bogusław Białko
15

Analiza termodynamiczna obiegów lewobieżnych dla ekologicznych czynników chłodniczych

The thermodynamic analysis of thermodynamic reversed cycles for ecological refrigerantsS

dr inż. Bogusław Białko
16

Możliwości aplikacyjne dwutlenku węgla w chłodziarce domowej małej mocy

Possibilities of carbon dioxide application in a small power household refrigeratorS

dr inż. Bogusław Białko
17

Kompleksowy system lewobieżny do utrzymania parametrów powietrza w domu jednorodzinnym

Complex reversed system to maintenance of the air parameters in the one-family houseP

dr inż. Bogusław Białko
18

Sprężarkowa pompa ciepła do ogrzewania basenu kąpielowego, z wymiennikiem gruntowym jako dolnym źródłem ciepła

The compressor heat pump to bath pool heating with ground heat exchanger as the bottom heat sourceP

dr inż. Bogusław Białko
19

Sprężarkowa pompa ciepła do ogrzewania basenu kąpielowego, z kolektorem słonecznym jako dolnym źródłem ciepła

The compressor heat pump to bath pool heating with solar collector as the bottom heat sourceP

dr inż. Bogusław Białko
20

Skojarzony system grzewczo – klimatyzacyjny hali produkcyjnej oparty na sprężarkowej pompie ciepła z multiwalentnym źródłem ciepła

The associated heating - air–conditioning system using compressor heat pump with multivalent heat source for productive hallP

dr inż. Bogusław Białko
21

Wysokosprawna pompa ciepła do ogrzewania domu jednorodzinnego i całorocznej produkcji wody bytowej

The high-performance heat pump to the one-family house heating and the yearlong production of hot waterP

dr inż. Bogusław Białko
22

Pompa ciepła jako konkurencyjny system grzewczy – analiza porównawcza

The heat pump as the competitive heating system – the comparative analysisS

prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki
23

Ziębiarka sprężarkowa pracująca na mieszaninie zeotropowej ziębników przeznaczona do chłodzenia kontenera.

Compressor refrigerator working with zeotropic mixture used to cooling of container package unitP

prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki
24

Pompa ciepła do całorocznej klimatyzacji domu jednorodzinnego współpracującego z kolektorem słonecznym i gruntowym wymiennikiem ciepła

The heat pump to the one-family house yearlong air-conditioning co-operating with solar collector and ground heat exchangerP

prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki
25

Pompa ciepła do ogrzewania hali produkcyjno - magazynowej

The heat pump to the heating of the production and storage hallP

prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki
26

Klimatyzator samochodu osobowego pracujący na CO2 jako czynniku chłodniczym

Compressor air-conditioning system for personal car with CO2 used as refrigerantP

prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki


  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna