Korekta raportu kwartalnego ab s. A. Za okres 01-10-07 – 31-12-07Pobieranie 196.04 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar196.04 Kb.Korekta raportu kwartalnego AB S.A.

Za okres 01-10-07 – 31-12-07
(korekta publikacji z dnia 14-02-08)


Wprowadzenie

Skonsolidowany raport kwartalny AB S.A. za IV kwartał 2007 zawiera:  • skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2007, za okres od 1 października 2007 do 31 grudnia 2007

  • skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2007, za okres od 1 października 2007 do 31 grudnia 2007

  • informację dodatkową do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

AB S.A. na podstawie § 87 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005, nie publikuje oddzielnego kwartalnego raportu jednostkowego. Raport jednostkowy AB S.A. jest publikowany jednocześnie ze sprawozdaniem skonsolidowanym.


  1. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01 października 2007 do 31 grudnia 2007 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.Opis grupy

W ramach sprawozdania konsolidacją objęte zostały następujące Spółki:

- AB S.A. - spółka dominująca

- Alsen Sp. z o.o. – spółka zależna - 59,18%

- AT Computers Holding a.s. – spółka zależna - 100%

- AT Computers a.s. – spółka zależna – 100% (100% udziałów w spółce jest własnością AT Computers Holding a.s.)

- AT Compus s.r.o – spółka zależna – 100% (100% udziałów w spółce jest własnością AT Computers Holding a.s.)

- Comfor Stores a.s. - spółka zależna – 100% (100% udziałów w spółce jest własnością AT Computers Holding a.s.)

- AT Computer s.r.l. spółka zależna – 100% (100% udziałów w spółce jest własnością AT Computers Holding a.s.)
Wybrane skonsolidowane dane finansowe


 

w tysiącach złotych

w tysiącach euro

 

4 kwartał

4 kwartał

4 kwartał

4 kwartał

 

narastajaco

narastająco

narastajaco

narastająco

 

okres

okres

okres

okres

 

od 07-01-01 do

07-12-31


od 06-01-01 do

06-12-31


od 07-01-01 do

07-12-31


od 06-01-01 do

06-12-31


I.Przychody netto ze sp.prod.tow.i mat.

1 802 993

1 230 188

477 387

315 476

II.Zysk(strata)z działalności operacyjnej

26 679

15 399

7 064

3 949

III.Zysk(strata)brutto

18 903

12 253

5 005

3 142

IV.Zysk(strata)netto

14 110

9 636

3 736

2 471

V.Przepływy pien.netto z dz.operacyjnej

-8 185

-38 385

-2 167

-9 844

VI.Przepływy pien.netto z dz.inwestycyjnej

-3 852

-4 649

-1 020

-1 192

VII.Przepływy pien.netto z dział.finansowej

4 807

24 125

1 273

6 187

VIII.Przepływy piniężne netto, razem

-7 230

-18 909

-1 914

-4 849

IX.Aktywa razem

774 107

355 881

216 110

92 890

X.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

578 997

279 985

161 641

73 080

XI.Zobowiązania długoterminowe

22 933

9 109

6 402

2 378

XII.Zobowiązania krótkoterminowe

553 353

270 876

154 482

70 703

XIII.Kapitał własny

195 110

75 896

54 470

19 810

XIV.Kapitał zakładowy

15 950

11 700

4 453

3 054

XV.Liczba akcji (w szt.)

15 950 002

11 700 002

15 950 002

11 700 002

XVI.Zysk(strata)na jedną akcję zwykłą(zł/eur)

0,88

0,82

0,23

0,21

Rozwodniony zysk(strata)na jedną akcję zł/eur

 

 

 

 

XVII.Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur)

12,23

6,49

3,42

1,69

Rozwodniona wartość ksiegowa na jedna akcje

 

 

 

 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcje

 

 

 

 
Kurs średni NBP z dnia 31.12.2007:

 

 

3,5820

PLN/EUR

Kurs średni NBP z dnia 29.12.20063,8312

PLN/EUR

Kurs średni za okres 01.01.-31.12.20073,7768

PLN/EUR

Kurs średni za okres 01.01.-31.12.2006

 

 

3,8995

PLN/EURSkonsolidowany bilans – AktywaSkonsolidowany bilans – Pasywa
Skonsolidowany rachunek zysków i strat


Dane za rok 2006 nie mają charakteru porównywalnego z uwagi na fakt, że sprawozdanie AB S.A. było wyłącznie sprawozdaniem jednostkowym, nie podlegającym konsolidacji.
Skonsolidowany rachunek przepływów

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Kapitał akcyjny

Kapitał zapasowy

Kapitał z aktualizacji wyceny

Kapitały rezerwowe

Pozostałe kapitały

Zyski zatrzymane

Wynik netto

Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

Kapitał mniejszości

Kapitał własny

Stan na 01-01-2007

11 700

35 057
19 503


66 260

164

66 424

- korekty błędów
0

- zmiana polityki rachunkowości
0

Stan an 01-01-2007 po korektach

11 700

35 057

0

19 503

0

0

0

66 260

164

66 424

Zmniejszenia/zwiększenia z podziału zysku
0

w tym dywidenda
0

Podział zysku


9 636


9 636
9 636

Emisja akcji

4 250

4 250

Wykup akcji własnych


4 250
0

Wynik netto
0

Emisja akcji ponad wartość nominalną
100 553
100 553
100 553

Aktualizacja wyceny
0

Korekty konsolidacyjne
0

Pozostałe zwiększenia/zminiejszenia
21
9
132

14 085

14 247
14 247

W tym rozliczenie nabycia udziałów
0

Razem zmiany

4 250

100 574

0

9 645

0

132

14 085

128 686

0

128 686


Stan na 31-12-2007

15 950

135 631

0

29 148

0

132

14 085

194 946

164

195 110  1. Skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 października 2007 do 31 grudnia 2007 sporządzone według Polskich Standardów Rachunkowości.Wybrane jednostkowe dane finansowe


 

w tysiącach złotych

w tysiącach euro

 

4 kwartał

4 kwartał

4 kwartał

4 kwartał

 

narastajaco

narastająco

narastajaco

narastająco

 

okres

okres

okres

okres

 

od 07-01-01 do 07-12-31

od 06-01-01 do 06-12-31

od 07-01-01 do 07-12-31

od 06-01-01 do 06-12-31

I.Przychody netto ze sp.prod.tow.i mat.

1 521 044

1 230 188

402 734

315 476

II.Zysk(strata)z działalności operacyjnej

16 868

15 399

4 466

3 949

III.Zysk(strata)brutto

9 871

12 253

2 614

3 142

IV.Zysk(strata)netto

7 653

9 636

2 026

2 471

V.Przepływy pien.netto z dz.operacyjnej

-8 185

-38 385

-2 167

-9 844

VI.Przepływy pien.netto z dz.inwestycyjnej

-3 852

-4 649

-1 020

-1 192

VII.Przepływy pien.netto z dział.finansowej

4 807

24 125

1 273

6 187

VIII.Przepływy piniężne netto, razem

-7 230

-18 909

-1 914

-4 849

IX.Aktywa razem

559 036

355 881

156 068

92 890

X.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

370 684

279 985

103 485

73 080

XI.Zobowiązania długoterminowe

22 855

9 109

6 381

2 378

XII.Zobowiązania krótkoterminowe

347 829

270 876

97 105

70 703

XIII.Kapitał własny

188 352

75 896

52 583

19 810

XIV.Kapitał zakładowy

15 950

11 700

4 453

3 054

XV.Liczba akcji (w szt.)

15 950 002

11 700 002

15 950 002

11 700 002

XVI.Zysk(strata)na jedną akcję zwykłą(zł/eur)

0,48

0,82

0,13

0,21

Rozwodniony zysk(strata)na jedną akcję zł/eur

 

 

 

 

XVII.Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur)

11,81

6,49

3,30

1,69

Rozwodniona wartość ksiegowa na jedna akcje

 

 

 

 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcje

 

 

 

 
Sprawozdanie jednostkowe - Bilans – AktywaSprawozdanie jednostkowe - Bilans – Pasywa
Pozycje pozabilansowe

Sprawozdanie jednostkowe - rachunek zysków i strat
Sprawozdanie jednostkowe - rachunek przepływów


Sprawozdanie jednostkowe - zestawienie zmian w kapitale własnym
  1. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego obejmującego okres od 1 października 2007 do 31 grudnia 2007.


Informacja ogólna

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Jednostką dominującą w grupie jest AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej 32. Jednostkowe sprawozdanie AB S.A zostało przygotowane według polskich standardów rachunkowych.

Podstawowym przedmiotem działalności AB S.A. oraz wszystkich jej podmiotów zależnych jest handel sprzętem komputerowym i elektronicznym.
Opis grupy kapitałowej Emitenta.
Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem skonsolidowanym publikowanym przez Spółkę. Jego publikacja jest konsekwencją nabycia przez AB S.A. w dniu 19 września 2007, 100% akcji spółki AT Computers Holding a.s., będącej z kolei właścicielem 100-procentowych pakietów akcji Spółek:

- AT Computers a.s.

- AT Compus s.r.o

- Comfor Stores a.s.

- AT Computer s.r.l.

W wyniku ziszczenia się warunków zawieszających zawartych w umowie, AB S.A. jako podmiot dominujący, uzyskała realne uprawnienia kontrolne w stosunku do wyżej wymienionych spółek z dniem 30 października 2007.

Dodatkowo konsolidacją została objęta Alsen Sp. z o.o. – będąca podmiotem zależnym w stosunku do AB S.A., jako właściciela 59,18% udziałów. Emitent jest równocześnie uprawniony do powoływania 2 z 3 członków organu nadzorującego Spółki.
Schemat grupy kapitałowej AB S.A.


Rok obrotowy dla AB S.A., w związku ze zmianą zasad rachunkowości rozpoczął się 1 stycznia 2007 i zakończy się 30 czerwca 2008. Rok obrotowy wszystkich spółek zależnych rozpoczął się 1 stycznia 2007 i zakończył 31 grudnia 2007. Różnica ta w żaden sposób nie obniża wartości sprawozdania skonsolidowanego – wszystkie sprawozdania jednostkowe, będące podstawą jego sporządzenia przygotowane zostały na ten sam dzień bilansowy i obejmują analogiczny okres (w przypadku spółek czeskich i słowackich konsolidacją objęty został okres od dnia uzyskania nad nimi kontroli przez AB S.A. tj 30 października 2007)

Sprawozdawczość segmentów
Grupa prezentuje dane finansowe w układzie segmentów geograficznych.


Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta, w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.
Czynnikiem o znaczeniu kluczowym dla sytuacji ekonomicznej i przyszłych perspektyw rozwoju AB S.A. był przeprowadzony w czwartym kwartale 2007 zakup 100% akcji AT Computers Holding a.s. a co z tym idzie przejęcie zależnych od niego spółek.

W dniu 30 października 2007 nastąpiło ziszczenie się ostatnich warunków zawieszających formalnie proces akwizycji.

Ostateczna cena zakupu ustalona została na 779.190.057 CZK (tj. 104.645.224 PLN wg kursu CZK/PLN 0,1343).

Zakup sfinansowany został pomostowym kredytem bankowym zaciągniętym przez Spółkę w banku BPH S.A. Spłata zaciągniętego kredytu została zabezpieczona zastawem na należących do Spółki akcjach AT Computers Holding a.s.

AB S.A. przeprowadziła również nową emisję warrantów subskrypcyjnych serii B, ulegających zamianie na akcje serii I. Emisja nie miała charakteru publicznego i nie została dokonana w drodze oferty publicznej. Emisja akcji serii I przeprowadzana została na podstawie uchwały nr 18/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 września 2007 roku w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz na podstawie uchwały nr 19/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 września 2007 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I oraz w sprawie zmian w statucie spółki. W dniu 30 października 2007 Zarząd Spółki dokonał przydziału 4.250.000 nowo wyemitowanych akcji. Akcje zostały objęte przez inwestorów po cenie emisyjnej 26,00 PLN.

Ekspansja kapitałowa Spółki na rynek czeski, zdecydowanie poszerza perspektywy rozwoju Spółki zarówno w zakresie dalszego, dynamicznego rozwoju przychodów ze sprzedaży, jak również szerszego dostępu do zdecydowanie wyższych marż handlowych możliwych do uzyskania na rynkach czeskim i słowackim.

Efekty przyjętej strategii widać już w pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniu śródrocznym grupy, która osiągnęła przychody skonsolidowane na poziomie 1.828.235 tys. PLN oraz zysk netto w wysokości 14.110 tys. PLN pomimo faktu, że okres podlegający konsolidacji rozpoczął się zaledwie 30 października 2007. W kolejnych latach, wraz z powiększaniem się efektu synergii zyskowność na poziomie skonsolidowanym powinna jeszcze znacząco wzrastać.

Ponadto zdarzeniem mającym istotny charakter dla przyszłości Spółki jest otrzymanie 17 października 2007 od HP Europe BV potwierdzenie przyznania AB S.A. statusu Strategicznego Partnera HP (Strategic Distribution Partner for HP) na obszarze Czech, Polski i Słowacji. Projekt ten jest jednym z najbardziej strategicznych przedsięwzięć prowadzonych przez HP na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Obejmuje on szereg aspektów logistycznych i organizacyjnych mających skonsolidować i polepszyć jakość tych procesów w ramach współpracy HP z Partnerem. Wdrożenie związanych z nim rozwiązań zostało zaplanowane na rok 2008
Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
W czwartym kwartale 2007 roku nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe, z wyjątkiem opisanej powyżej realizacji przejęcia akcji AT Computers Holding a.s..
Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w okresie sprawozdawczym.
Sezonowe wahania poszczególnych wielkości składających się na wynik finansowy w okresie objętym raportem powielają trendy rynkowe z poprzednich lat.
Informacje dotyczące wykupu, emisji i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.
W czwartym kwartale 2007 w związku z kontynuacją programu emisji obligacji, AB S.A. przeprowadziła piętnaście emisji obligacji dłużnych.

Obligacje wyemitowane zostały w następujących transzach:

- 01października 2007, 30 sztuk z datą zapadalności 13 grudnia 2007 r. o wartości nominalnej 10.000 PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.881,97 PLN

- 03 października 2007, 20 sztuk z datą zapadalności 20 grudnia 2007 r. o wartości nominalnej 10.000 PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.873,99 PLN

- 04 października 2007, 70 sztuk z datą zapadalności 15 listopada 2007 r. o wartości nominalnej 10.000 PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.935,67 PLN

- 09 października 2007, 65 sztuk z datą zapadalności 15 listopada 2007 r. o wartości nominalnej 10.000 PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.943,18 PLN

- 11 października 2007, 100 sztuk z datą zapadalności 15 listopada 2007 r. o wartości nominalnej 10.000 PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.946,33 PLN

- 17 października 2007, 202 sztuk z datą zapadalności 22 listopada 2007 r. o wartości nominalnej 10.000 PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.944,71 PLN

- 19 października 2007, 506 sztuk z datą zapadalności 29 listopada 2007 r. o wartości nominalnej 10.000 PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.936,85 PLN

- 19 października 2007, 100 sztuk z datą zapadalności 13 grudnia 2007 r. o wartości nominalnej 10.000 PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.911,12 PLN

- 24 października 2007, 203 sztuk z datą zapadalności 26 listopada 2007 r. o wartości nominalnej 10.000 PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.948,93 PLN

- 15 listopada 2007, 100 sztuk z datą zapadalności 31 stycznia 2008 r. o wartości nominalnej 10.000 PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.870,79 PLN

- 23 listopada 2007, 202 sztuk z datą zapadalności 20 grudnia 2007 r. o wartości nominalnej 10.000 PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.956,99 PLN

- 26 listopada 2007, 203 sztuk z datą zapadalności 20 grudnia 2007 r. o wartości nominalnej 10.000 PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.961,75 PLN

- 26 listopada 2007, 20 sztuk z datą zapadalności 24 stycznia 2008 r. o wartości nominalnej 10.000 PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.901,98 PLN

- 06 grudnia 2007, 250 sztuk z datą zapadalności 06 marca 2008 r. o wartości nominalnej 10.000 PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.840,06 PLN

- 13 grudnia 2007, 101 sztuk z datą zapadalności 17 stycznia 2008 r. o wartości nominalnej 10.000 PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.937,78 PLN
Wyemitowane obligacje, których daty zapadalności wypadały w okresie objętym raportem były realizowane terminowo. Ponadto w IV kwartale 2008 Spółka wykupiła wcześniej wyemitowane serie:

- 4 października 2007 – 288 sztuk

- 29 listopada – 25 sztuk

- 6 grudnia – 250 sztuk

- 13 grudnia – 80 sztuk
AB S.A. przeprowadziła również nową emisję warrantów subskrypcyjnych serii B, ulegających zamianie na akcje serii I. Emisja nie miała charakteru publicznego i nie została dokonana w drodze oferty publicznej. Emisja akcji serii I przeprowadzana została na podstawie uchwały nr 18/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 września 2007 roku w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz na podstawie uchwały nr 19/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 września 2007 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I oraz w sprawie zmian w statucie spółki. W dniu 30 października 2007 Zarząd Spółki dokonał przydziału 4.250.000 nowo wyemitowanych akcji. Akcje zostały objęte przez inwestorów po cenie emisyjnej 26,00 PLN.

Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy.
W okresie objętym raportem nie wystąpiły żadne zdarzenia o podobnym charakterze
Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki emitenta.
W okresie od zakończenia czwartego kwartału 2007 do dnia opublikowania niniejszego sprawozdania nie miały miejsca znaczące zdarzenia, które nie zostały ujęte, a które należałoby ująć w raporcie.
Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.
W ramach wykazywanych przez Grupę zobowiązań o charakterze warunkowym wyróżnić należy:

- udzielone przez AB S.A. gwarancje bankowe na rzecz swoich dostawców (ich wartość w walucie oryginalnej w porównaniu do poprzedniego kwartału nie uległa zmianie),

- udzielone przez ATC Holding a. s. poręczenia kredytów bankowych zaciągniętych przez spółki holdingu na łączną kwotę 159 816.00 tys. PLN, oraz wystawione gwarancje bankowe w kwocie 2 469.11 tys. PLN,

- otwarte na dzień bilansowy transakcje factoringowe w kwocie 47.410.649,88PLN (wzrost w porównaniu do poprzedniego kwartału o 8 485 tys. PLN).

Kwota 2 000 tyś PLN stanowiąca wartość potencjalnego ryzyka związanego z zapłatą należności celnych z lat poprzednich przez AB S.A., nie uległa zmianie.Wskazania zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.
AB S.A. zakupiła 100% akcji AT Computers Holding a.s. AT Computers Holding a.s. jest właścicielem 100% akcji następujących podmiotów:

• AT Computers a.s.- spółki dystrybucyjnej oferującej oprogramowanie, sprzęt IT, produkty elektroniki użytkowej oraz produkty technologii mobilnej na terenie Republiki Czeskiej;

• AT Compus s.r.o. – największego przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją komputerów osobistych w Republice Czeskiej o mocy produkcyjnej 100.000 sztuk komputerów rocznie;

• Comfor Stores a.s.- spółki zarządzającej siecią ponad 150 sklepów detalicznych na terenie Republiki Czeskiej;

• AT Computer s.r.l.– spółki prowadzącej działalność dystrybucyjną na terenie Republiki Słowacji.
Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.
Emitent nie opublikował prognoz wyników na rok bieżący.
Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.
Według stanu wiedzy emitenta struktura akcjonariatu podmiotu dominującego na dzień 31-12-2007 przedstawiała się w sposób następujący:

Według stanu wiedzy emitenta struktura akcjonariatu podmiotu dominującego na dzień publikacji przedstawiała się w sposób następujący:


Zestawienie stanu posiadania akcji AB S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego.
Na dzień bilansowy niniejszego raportu osobą zarządzającą i jednocześnie posiadają akcje emitenta był

Prezes Zarządu emitenta – pan Andrzej Przybyło. Posiadał on 8,25% akcji i 15,23% głosów na walnym zgromadzeniu. W dniach 15 i 16 października 2007 pan Andrzej Przybyło dokonał zakupu 3.200 akcji Spółki. O transakcji Spółka informowała komunikatem bieżącym nr 30/2007.

Osobą nadzorującą i jednocześnie posiadającą akcje emitenta jest Pani Iwona Przybyło. Posiada ona 24,73% akcji i 22,85% głosów na WZA.

Pomiędzy dniem bilansowym a dniem publikacji raportu nie miały miejsce żadne transakcje zmieniające stan posiadania akcji AB S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące.


Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem arbitrażowym lub właściwym organem administracji.
AB S.A. jest stroną następujących postępowań mogących mieć wpływ na jego działalność operacyjną:

Spółka dochodzi wierzytelności w kwocie 993.986,67 PLN od IT System w upadłości Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku w postępowaniu upadłościowym. W dniu 14 marca 2007 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podjął zawieszone postępowanie dotyczące kwoty wynikającej z dokonanego przez IT Systems Sp. z o.o. na rzecz AB S.A. przelewu wierzytelności dla kwoty 413.556,82 zł znajdującej się w depozycie sądowym. W dniu 18.04.2007 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił apelację IT Systems. Oznacza to wygraną AB S.A. w dotychczasowym sporze.

AB S.A. w dniu 1 lipca 2007r. wystąpiła z wnioskiem o zwolnienie z depozytu sądowego i wpłatę w/w kwoty na konto AB S.A. Wniosek został zatwierdzony, lecz oczekuje na uprawomocnienie. Pozostała kwota 580,429.85 zł znajduje się w masie upadłości IT Systems Sp. z o.o.

AB S.A. jest również stroną postępowania antymonopolowego toczącego się przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wszczętego na wniosek Incom S.A. w związku z podejrzeniem nadużycia przez ABC Data Sp. z o.o., Tech Data Polska Sp. z o.o. oraz emitenta pozycji dominującej na krajowym rynku drukarek.


Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro – jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną.
W okresie objętym raportem emitent nie zawierał z podmiotem powiązanym transakcji o charakterze przekraczającym normalny zakres prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej.

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów do:

- Alsen Sp. z o.o. wyniosły w czwartym kwartale 2007 : 5.745 tys. PLN i odpowiednio 18.852 (za cztery kwartały 2007),

- AT Computers a.s. – wyniosły w czwartym kwartale 2007: 2. 845 tys. PLN z czego w okresie objętym konsolidacją: 2.379 tys. PLN


Informacje o udzieleniu przez emitenta lub osobę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.
Zdarzenia o podobnym charakterze w okresie objętym raportem nie wystąpiły.

Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.
Sprawozdanie finansowe zawiera informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej Spółki, wyniku finansowego oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.

Zdaniem Zarządu nie istnieją obecnie żadne zagrożenia dla realizacji zobowiązań Emitenta.

Brak innych informacji, które są istotne dla oceny sytuacji Spółki.

Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie co najmniej następnego kwartału.
Zdaniem emitenta największy wpływ na osiągane wyniki w perspektywie najbliższych miesięcy będą miały:

- konsolidacja struktur organizacyjnych oraz ofert handlowych przedsiębiorstw w ramach grupy kapitałowej,

- wdrożenie rozwiązań towarzyszących statutowi Strategicznego Partnera Dystrybucyjnego HP

- utrzymanie wysokiego tempa wzrostu środkowoeuropejskiego rynku sprzętu IT, elektroniki użytkowej i telefonii komórkowej

- poszerzenie rynku dostępnego dla Spółki oraz jej podmiotów zależnych poprzez nowe kontrakty dystrybucyjne z czołowymi producentami nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych

- dalszy rozwój alternatywnych kanałów sprzedaży, ze szczególnym wskazaniem na franszyzowych sieci sklepów komputerowych- utrzymanie wysokiej dyscypliny kosztowej i konsekwencja w poszukiwaniu rozwiązań optymalizujących procesy dystrybucyjne
­­


Pobieranie 196.04 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna