Korupcja wyzwaniem dla sportuPobieranie 16.96 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar16.96 Kb.
Projekt twinningowy Komisji Europejskiej pn. „Poprawa działań antykorupcyjnych w Polsce” współfinansowany ze środków Transition Facility 2006 realizowany był przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych w Niemczech od września 2007 r. do listopada 2008 r.

Program umożliwił pracownikom Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także stowarzyszeniom sportowym wymianę doświadczeń oraz wiedzy ze specjalistami zajmującymi się tożsamą problematyką w Niemczech.

Głównym jego celem było wdrożenie ogólnego programu szkoleniowego mającego na celu podniesienie poziomu świadomości antykorupcyjnej wśród urzędników państwowych wszystkich szczebli, poszerzenie wiedzy na temat zjawisk korupcyjnych, wymiana doświadczeń na poziomie międzynarodowym oraz stworzenie skutecznej strategii zwalczania korupcji i nadużyć w polskim sporcie.

W ramach programu prowadzone były między innymi szkolenia-seminaria dla urzędników Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dla pracowników polskich związków sportowych i organizacji pozarządowych o zasięgu ogólnopolskim.

Podczas 8 seminariów omówiono podstawowe zagadnienia związane z etycznymi standardami pracowników administracji publicznej, potencjalnymi strukturami i sytuacjami korupcyjnymi w sporcie, wskazano także przykłady skutecznej pracy prewencyjnej i sposoby rozwiązania problemów korupcyjnych.

Jedna z sesji, z udziałem znakomitego eksperta dr Rainera Kocha, wiceprezydenta Niemieckiej Federacji Piłki Nożnej, członka Wydziału Kontroli i Dyscypliny UEFA, „Korupcja wyzwaniem dla sportu” skierowana została do pracowników i działaczy Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz instytucji zaangażowanych w organizację finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM. Ogółem w szkoleniach uczestniczyło ponad 350 przedstawicieli środowisk sportowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, które pozwalają im być multiplikatorami wiedzy w swoich jednostkach a informacje nt. realizacji projektu były na bieżąco przekazywane do wiadomości do mediów oraz dostępne na stronie internetowej www.msport.gov.pl. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali certyfikaty.

Podczas czterech konferencji tematycznych zorganizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z udziałem szkoleniowców i przedstawicieli służb finansowych polskich związków letnich i zimowych dyscyplin sportowych, prelegenci z Akademii Niemieckiego Związku Urzędników Państwowych i rezydent projektu w Polsce Pan Holger Arndt, dzielili się z uczestnikami spotkań własnymi doświadczeniami nt. problemów zwalczania korupcji w sporcie.

Najważniejszym przesłaniem wspólnego projektu było uświadomienie uczestnikom szkoleń, że w sporcie, który wyróżniają szczególnie takie wartości fair play, tolerancja, szacunek dla przeciwnika i umiejętność współdziałania w zespole, podobnie jak w innych dziedzinach życia korupcja niszczy wizerunek służby publicznej i sektora prywatnego, a w zależności od tego, jak bardzo jest rozpowszechniona i tolerowana, powoduje upadek uznanych wartości w społeczeństwie.

Współpraca z przedstawicielami innych państw Unii Europejskiej, wśród nich z niemieckimi partnerami projektu była dla polskich realizatorów projektu cennym doświadczeniem, pozwalającym na skorzystanie z wypracowanych wzorców w zakresie prawidłowego rozpoznawania symptomów korupcji i sposobów jej przeciwdziałania.

Oczekiwane efekty projektu „Poprawa działań antykorupcyjnych w Polsce” to:

większa niż dotychczas prewencja korupcyjna – uwrażliwianie na zagrożenie korupcji w sporcie oraz poprawa – wzmocnienie działań antykorupcyjnych.

Dodatkowym efektem projektu jest wspólne opracowanie polsko-niemieckiego podręcznika pt. „Sport bez korupcji” (ponad 1000 egzemplarzy), którego celem jest ukazanie zagrożeń, jakie niesie ze sobą korupcja w sporcie oraz zachęcenie potencjalnych odbiorców do podejmowania działań zapobiegających wszelkim nieuczciwym praktykom w sporcie.

W konferencji podsumowującej realizację programu zorganizowanej w siedzibie PKOl w Warszawie w dniu 26 listopada 2008 r. uczestniczyli m.in. Drugi Parlamentarny Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Niemiec, Pełnomocnik ds. Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sportu i Turystyki oraz przedstawiciele polskich związków sportowych i organizacji pozarządowych. Łącznie w konferencji uczestniczyło ponad 150 osób z Polski, w tym zaproszeni goście i prelegenci z Niemiec.

Ministerstwo Sportu i Turystyki mając na uwadze kontynuację działań antykorupcyjnych w obszarze sportu w założeniach do projektu ustawy o sporcie, przyjętych przez Radę Ministrów 16 września 2008 r., znalazły się postanowienia odnośnie wprowadzenia do nowej ustawy o sporcie przepisów, które pośrednio wpływałyby na ograniczenie ewentualnych zjawisk korupcyjnych w sporcie. Należy tu przede wszystkim wskazać na regulacje określające organizacyjne zasady funkcjonowania polskich związków sportowych. Regulacje te miałyby zapewnić profesjonalną organizację i zarządzanie, a także odpowiedzialność i transparentność w podejmowaniu decyzji i w operacjach finansowych.

Powyższe postanowienia założeń znalazły swój wyraz w projekcie ustawy o sporcie (projekt ustawy będzie rozpatrzony w dniu 16 lipca br. przez Komitet Rady Ministrów). Zgodnie z art. 9 projektu ustawy statut polskiego związku sportowego będzie musiał uwzględniać następujące wymagania:

1) funkcję prezesa zarządu związku można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje;  1. liczba członków zarządu związku nie może przekroczyć 12 osób;

  2. kadencja władz związku nie może przekraczać 4 lat;

  3. walne zgromadzenie członków albo delegatów corocznie rozpatruje sporządzone przez zarząd sprawozdanie z działalności zarządu oraz sprawozdanie finansowe, ocenione przez biegłego rewidenta;

  4. walne zgromadzenie członków albo delegatów uchwala regulamin dyscyplinarny;

  5. członek zarządu związku nie może łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach tego związku;

  6. członkiem zarządu związku nie może być osoba prowadząca działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych.

Przepisy art. 9 mają na celu stworzenie odpowiednich instrumentów ustrojowych, które pozwolą zagwarantować transparentność i dobre zarządzanie w polskich związkach sportowych.

Zapobieganiu negatywnych zjawisk, w tym także korupcji, mają służyć w szczególności przepisy pkt 5 i 6 przedmiotowego artykułu, tj. zasada incompatibilitas (niełączenia stanowisk) oraz zakaz łączenia mandatu w organach związku z prowadzeniem działalności gospodarczej związanej bezpośrednio z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych.

Zakaz skupiania w jednym ręku kilku funkcji zapewnia przejrzysty podział kompetencji i odpowiedzialności oraz zabezpiecza przed budowaniem scentralizowanej i niekontrolowanej wewnętrznie władzy w ramach związku. Zakaz łączenia członkostwa w zarządzie z prowadzeniem działalności gospodarczej związanej bezpośrednio z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych ma na celu zapobiegnięcie naciskom czy też wpływom zewnętrznym na władze polskiego związku sportowego, zwłaszcza w zakresie prowadzenia spraw majątkowych związku (np. zakup sprzętu sportowego).

Ponadto w projekcie ustawy o sporcie znalazły się również przepisy mające na celu zwalczanie korupcji w sporcie. Temu celowi będą służyły nowe oraz znowelizowane przepisy karne, w postaci rozdziału w Kodeksie karnym (rozdział będzie obejmował przepisy dotyczące zwalczania korupcji oraz dopingu w sporcie).

Projektowane przepisy karne mają za zdanie chronić dobro prawne w postaci prawidłowego przebiegu rywalizacji sportowej, a w szczególności zasad, na których współzawodnictwo to jest oparte, czyli np. sportowej zasady „fair play”. Przepisy dotyczące korupcji odnoszą się do zjawisk patologicznych występujących wyłącznie w zawodach sportowych organizowanych przez polski związek sportowy, a nie w jakichkolwiek zawodach sportowych. Z drugiej jednak strony, projektodawcy objęli zakresem kryminalizacji nie tylko patologie w zawodach sportowych organizowanych przez pzs w sensie ścisłym, lecz również w zawodach organizowanych w ramach pzs albo na jego zlecenie, czyli również w takich zawodach sportowych, które są organizowane przez podmiot działający na podstawie umowy zawartej z tym polskim związkiem sportowym lub podmiot działający z upoważnienia tego związku.

Projektowany art. 264b k.k. stanowi przeniesienie treści dotychczasowego art. 296b k.k. wraz z rozszerzeniem karalności na wszelkie nieuczciwe zachowania, które mogą mieć wpływ na wynik zawodów sportowych. Jednocześnie projektowany art. 264b znacznie poszerza zakres podmiotowy – odnosi się on do wszystkich osób, których nieuczciwe zachowanie może mieć wpływ na wynik rywalizacji.

Natomiast zgodnie z projektowanym art. 264c k.k. będzie penalizowane wzięcie udziału lub ujawnienie w celu wzięcia udziału w zakładach wzajemnych przez inną osobę wiadomości o usiłowaniu lub dokonaniu przestępstwa określonego w projektowanym art. 264b k.k., tj. przestępstwa korupcji we współzawodnictwie sportowym.

Ponadto proponuje się art. 264d k.k., który jest odpowiednikiem obecnie obowiązującego art. 230 k.k. (określającego przestępstwo zwane płatną protekcją). Uznano bowiem, iż wszelkie pozaprawne metody kształtowania wyników rywalizacji sportowej, związane z powoływaniem się na wpływy, jest zjawiskiem równie nagannym.Podsumowując należy stwierdzić, iż projektowane przepisy ustawy o sporcie powinny przyczynić się zarówno do zapobiegania jak i zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie, w tym zjawiska korupcji.

Pobieranie 16.96 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna